Mihalik József szerk.: Muzeumi és Könyvtári Értesítő 4. évfolyam (Budapest, 1910)

2-3. füzet - Kisebb közlemények

f kisebb közlemények ,6­3 fekvő Petnik faluban találták s onnét hozták mai helyükre. E föliratos táblákat és sírköveket is ismeri Mommsen, sőt még egy nyolczadik föliratos táblát is említ Herkulesfürdőről (1573. szám), amely kő állítólag Bécsben báró Róth múzeumá­ban van. A fölsorolt emlékeken kívül találtak még Herkulesfürdőn római bélyeges téglákat is, melyek a legio IClll. gemini, a legio V. Mace­donia és a legio 7777. T bélyegeket tüntetik föl. Ezenkívül egy teljesen ép példány a ka­tonai parancsnoksági épület falába van beerő­sítve, de bélyegéből LEG ... 7/7/ betűkön kívül más nem vehető ki. Mindezeket az itt röviden bemutatott em­lékeket kiegészíti egy bronzlap, melyet a mult esztendőben a fürdő villámtelepe fölött lévő lapos területen mintegy méternyi mélységben találtak s amelynek képét Kolossváry­­László miniszteri osztálytanácsos és m. kir. fürdő­felügyelő úr szives előzékenységéből mellékelve közöljük. A 126 mm. hosszú, 105 mm. széles és 3 mm. vastag öntött és utólagosan czizelált bronzlap fényképét felkérésünkre dr. Hekler Antal úr, a M. N. Múzeum régiségtárának őre, volt szíves megvizsgálni s annak alapján a tárgyat szakszerűen is leírni. Hehler Antalnak ismertetése a következőképen szól: «A Herkulesfürdőn talált kis bronzdom­bormű, bár kivitele igen nyers és elnagyolt, vallási és művészettörténeti szempontból mégis nagybecsű emléke a római életnek hazánkban. Valami jelentéktelen provinciális érczöntő műhelyéből került elő, melynek hiva­tása első­sorban az volt, hogy a közönséget vallási szükségletének megfelelőleg kellő számú fogadalmi táblácskákkal lássa el. Mint a római vallási életnek egyéb kisebbszerű em­lékei : a Juppiter Dolichenus­ vagy a Mithras­kultuszának szolgáló apró domborművek, úgy a herkulesfürdői bronzdombormű is művé­szileg igen alacsony fokon áll. Kettős, épülethomlokzatszerűleg tagolt fül­kében jobbról egy férfi, balról pedig egy női istenség áll. A fülkéket három oszlop támasztja, melyek kettős talapzaton nyug­szanak s fönt hármas pálmalevél alakú fejjel záródnak le. Az oszloptörzseket derék tájon szalagszerű kötés osztja két részre: az alsó tag csavart díszítésű, a felsőn pedig merőle­ges csatornák futnak alá. Az oszlopokra két keskeny, egész hosszában ferdén rovátkolt gerenda nehezedik. A vízszintes párkány fölött két oromzat szökik me­redeken a magasba. A reliefképnek felső, le­záró körvonalát a két oromzat között egy há­romszögű, két oldalt a sarokban pedig egy-egy ívelt, félpalmetta­ alakú akroterion teszi válto­zatosabbá, élénkebbé. Az így fölépített, egymás­fölé rakott építészeti tagoknak nincsen tekto­nikus jellegük ; hiányzik belőlük a szerves kap­csolat; a formák viszo­nyában nem él és lük­tet a valószerűség. Az egész tisztán dekoratív hatást gyakorol. Nem épület képének érezzük, hanem architektonikus formákból megalkotott keretnek a beléje foglalt alakok számára. A szervetlenül, dekorative alkal­mazott oszlopos fülkéket a római művészek re­liefeken már a korai császárság idejében is szíve­sen használták föl. Csak az úgynevezett Cam­pana-domborművekre emlékeztetek.­ Később az 1 V. ö. Österr. Jhefte. VI. S. 16 T. 11 u. 111.; Museo Campana 1. XC1V XCV1.

Next