Muzsika, 2004 (47. évfolyam, 1-12. szám)

2004-07-01 / 7. szám - LUKÁCSI BÉLA: Beszélgetés Erdei Péterrel, a Debreceni Kodály Kórus karigazgatójával

De azt is jól tudjuk, hogy Magyarországon a helyzet most nem ez -és a hagyomány sem ez. Ahogy minden vasútvonal egyetlen köz­pontba, Budapestre fut be, a kulturális értékszemlélet is ilyen. Na­gyon helytelenül, de mégiscsak minden ebbe az irányba mutat. Egy gondolat - együttes, szólista, jelenség - akkor tud igazán általáno­san elfogadottá, általános érvényűvé válni, ha a fővárosban is megmu­tathatja erejét. - A véletlen úgy hozta, hogy éppen a fővárosban beszélgetünk, egy vendég­fellépésük próbája után. Ez is jelzi, hogy amit az imént mondott, a Debreceni Kodály Kórusra már nem érvé­nyes. Ez az együttes már túl van azon, hogy bizonyítania kelljen. - Én is úgy érzem, hogy eb­ben az esetben alapvetően in­kább az új feladat, az új kihí­vás az, amelyik az embert mindig inspirálja. Mindegy, hány éven át, hány oratóriu­mot, hány a cappella-koncer­tet, hány új mű bemutatóját énekelte a kórus, egy új fellé­pés, egy új mű bemutatója mindig hatalmas felelősség -és úgy is kell hozzáállni. Ettől érzem úgy, hogy az együttes meg tudja őrizni alkalmazko­dóképességét, hajlékonysá­gát, ami több különböző stí­lusban is azon a színvonalon képes tartani, amit mindnyájan kívánunk és amit a közönség is el­vár tőle. Ugyanis évtizedek óta nagyszerű felvételek vannak forga­lomban, óriási a nemzetközi kitekintés, és mindez nagyon megnö­velte a közönség minőségei elvárásait. Ezt nem lehet figyelmen kí­vül hagyni. - Hadd térjek vissza ahhoz a kérdéshez, hogy ebben a legújabb periódusban mi új, mi más az előzőkhöz képest! Van-e elvi különbség a műsorpolitikában vagy egyéb téren? - A mai helyzet annyiban más, hogy sokkal jelentősebbek az elvá­rások az együttessel szemben, mégpedig minden hangversenyen -tehát akkor is, amikor az úgynevezett klasszikus, állandó repertoár­ba tartozó műveket énekeljük. Mondjuk Dvorák vagy Mozart Re­quiemjét, Beethoven 9. szimfóniáját. Emellett azonban a közönség ma már olyan műsorpolitikát vár tőlünk, amelyben a ritkaságok is helyet kapnak. A Debreceni Kodály Kórus az egyetlen hivatásos vi­déki énekkar, és önként vállalt feladata az új magyar művek bemu­tatása, főleg az országnak a Dunától keletre eső részén. - Érdekes, amit a közönség elvárásairól mond. Nemrég Kovács László, a Mis­kolci Szimfonikus Zenekar karnagya kicsit más értelemben beszélt erről egy interjúban, vagyis hogy bizony elébe kell menni a közönség igényeinek. Szerin­te a könnyedebb, egyszerűbb műfajokat, illetve darabokat kell, ha nem is elő­térbe helyezni, de szaporítani a repertoárban, különben elmarad a közönség. - Hadd meséljem el friss élményeimet! Május elején Írországban jártam, a corki Nemzetközi Kórusversenyen voltam zsűrielnök - és nagyon érdekes dolgokat tapasztaltam. A versenyen kiváló felkészültségű vegyes karok szerepeltek. Azt vettem észre, hogy még az elmúlt húsz-huszonöt évben az együttesek sokat küszködtek a kortárs zenével, ma a legjobbak már anyanyelvi szinten beszélik ezt az idiómát. Ugyanakkor a régi zenétől már egy kicsit elszoktak, ki­véve azokat, akik specializálódtak. Vagyis azok, akiknek egy széle­sebb paletta bemutatása a feladatuk, elszoktak a régi zene stílusje­gyeinek megőrzésétől. Számunkra azonban ez is fontos, és amikor húsvét előtt Vashegyi György vezényletével Debrecenben a Máté­passiót énekeltük, kide­rült, hogy a kórus ezt a nyelvet ugyanúgy beszé­li, mint Kodályét. De hogy a kérdésére is vála­szoljak: a színpad hasz­nálatában nagyon sok együttesnél megjelent a mozgás irányába történő nyitás, egyfajta feloldó­dás. Vagyis a koncerteken nemcsak a szokványos felállásban énekelnek, hanem a műfajnak, a műnek, a karakternek megfelelően valamikép­pen a színpadképet is megpróbálják felhasz­nálni annak érdekében, hogy a művek mondani­valóját még erőteljeseb­ben közvetíthessék. Eb­ben természetesen az is benne rejlik, amit Kovács László említett: alkalmanként bizony szükséges a komoly, dramatikus erejű művek mellett a könnyebben befogadhatókat is elővenni. Erre a Kodály Kó­rus közelmúltjából is tudok példát mondani: Presser Gábor LGT-dalainak zenekari átiratában működtünk közre - óriási sikerrel. - Milyen színvonalúnak találta a kórust, amikor nemrég átvette? Jó álla­potban volt, vagy vannak e téren tennivalók? - A Debreceni Kodály Kórus immár évek óta magas színvonalú munkát végez, tehát öröm volt ide visszatérni. Tennivalók persze mindig akadnak, az énekkar ugyanis furcsa jószág. Olyan hangszer, amelynek állapota változó. Nem hasonlít a Steinway zongorára, amelyik, ha jól hangolták fel és karbantartják, egy ideig úgy is marad. Az énekkar nem. Emberek alkotják, márpedig az emberek egészsége, vérmérséklete, lelkiállapota naponta befolyásolja, ho­gyan szólal meg. Ezért nekem mint karnagynak nap nap után ki kell faragnom a magam hangszerét - éppen úgy, mint az egykori hege­dűkészítőknek. És amikor fölállok a dobogóra próbálni vagy a kon­certen vezényelni, abban az adott pillanatban kell olyan hatást gya­korolnom az együttesre, hogy az a hangzás szülessen meg, amelyet belülről hallok. HORVÁTH KATALIN FELVÉTELEI

Next