Muzsika, 2004 (47. évfolyam, 1-12. szám)

2004-07-01 / 7. szám - LUKÁCSI BÉLA: Beszélgetés Erdei Péterrel, a Debreceni Kodály Kórus karigazgatójával

­ Ha az ember az interneten megnézi a kórus honlapját, talál egy Rólunk írták című rovatot. Ebben egy helyen azt olvashatja, hogy ez ugyan hivatásos kórus, ámde az énekkar tagjai között akad, aki arra kényszerül, hogy hajnal­ban újságot hordjon ki, mert valamiből meg is kell élnie. A próbákon viszont -érthető módon - halálosan fáradt. És persze akadnak még hasonló példák. Tehát míg egyfelől megvan a magas színvonalú művészi munkáért járó erköl­csi megbecsülés, másfelől hiányzik a megfelelő anyagi háttér.­­ Az a minőség, amelyet a szakma a kórustól elvár, nincs arányban a juttatásokkal. Igényesség szempontjából, azt hiszem, nincs kü­lönbség a Magyarországon működő hivatásos énekkarok - tehát a Rádióénekkar, az Állami Énekkar és a Kodály Kórus — között. Azt viszont ki merem jelenteni, hogy a juttatások terén messze a fővá­rosi együttesek mögött kullogunk. Ez nagyon sajnálatos, és tulaj­donképpen mindig is így volt. Ennek részben az a szerencsétlen közalkalmazotti bértábla az oka, amelyet a város alapul vesz, mikor a támogatást adja. Az együttes fő fenntartója ugyanis a város. És a város, mint ahogyan az utóbbi években minden önkormányzat, fo­lyamatosan szegényedik, ezért csak a kötelező mértékig tudja emel­ni a juttatást. Ugyanakkor tudjuk, hogy bizonyos együttesek eseté­ben az állam eléggé hathatósan besegített. Ilyesmi a Debreceni Ko­dály Kórus esetében nem történt.­­ Gondolom, e szempontból nem számít, hogy éppen milyen politikai irá­nyultságú az önkormányzat.­­ Ez a gazdasági élet függvénye. Amíg az ország gazdasági helyze­te lehetővé nem teszi, hogy a debreceni önkormányzat lazábban gaz­dálkodhasson, ez a helyzet nagyon kényes marad. Mert amíg én a kórustagoktól, a kollégáimtól maximális szakmai erőfeszítést várok el, addig ehhez sajnos nem tudom azt a mértékű juttatást adni, amit valójában megérdemelnének. Van ugyan egyfajta céltámogatás, amit bizonyos koncertek rendezésére a Kodály Kórus is megkap, de ezek a koncertek meglehetősen költségesek is. Alapító karnagyunkról, Gulyás Györgyről neveztünk el bérletet, s ennek keretében koráb­ban évadonként öt oratorikus koncertet tudtunk szervezni — ma már csak hármat. Mert zenekart, szólistákat, alkalmanként vendég­karmestert kell hozzá felkérni. Most mégis nagy fába vágtuk a fej­szénket: 2005 tavaszára szeretnénk meghívni Helmuth Rillinget a János-passió dirigálására. Éppen azért, mert - mint említettem - az a célunk, hogy Debrecenben is legyen ilyen esemény, jelenjen meg itt is egy nemzetközi nagymester, ha szabad a sakkból kölcsönzött kifejezéssel élnem. Ezzel is azt kívánjuk kifejezni, hogy a debreceni közönség érett egy ilyen produkció meghallgatására, és a kórus is érett arra, hogy egy ilyen nagyságrendű mesterrel dolgozhasson. -Akartam is kérdezni, több lehetőséghez jut-e a kórus pusztán attól, hogy ön lett a vezetője. El tudom képzelni ugyanis, hogy az ön személyes hírneve és kapcsolatrendszere vonzza oda a Rillinghez hasonló jelentős muzsikusokat: az, hogy sűrűn megfordul Amerikától Japánig a világ fontosabb helyein. Vég­tére is a jelentős kérdések nem mindig a hivatalos keretek között dőlnek el.­­ Ezt mindnyájan tudjuk. Ahhoz, hogy ezek a dolgok sikerülhes­senek, két fontos feltételnek kell teljesülnie. Először is szükség van egyfajta menedzseri szemléletre, amely megpróbálja kialakítani és életben tartani a kapcsolatokat. Ezt megelőzőn azonban minőségi együttesre van szükség. Ez, hála istennek, megvan. Ami pedig az én személyemet illeti: a pályám, az életkorom és persze a véletlenek úgy o­rszágszert­e őt hozták, hogy elég gyakran dolgozom külföldön is, a kórusélet kü­lönféle berkeiben, s közben megismerkedem neves kollégákkal. Ez talán valóban segít abban, hogy alkalmanként létrejöhessen egy ef­fajta együttműködés. - Rilling meghívása is a személyes ismeretségnek köszönhető ? - Legutóbb 2002 nyarán Minneapolisban találkoztunk a Kórus­zene Világszimpóziumán, ahol mindketten előadást tartottunk. Ő Bachról beszélt, én a kortárs magyar kóruszenéről. Természetesen alkalmanként összejöttünk, beszélgettünk különféle témákról, így kezdődött. - És egy pohár sör mellett felvetette a debreceni koncert ötletét?­­ Ha nem is egy pohár sör mellett, mert munka közben ez nem szokás, de egy jó üdítő mellett. „Kedves Maestro, nem volna-e ked­ved előadni a János-passiót egyszer Debrecenben is, nemcsak Bu­dapesten?" Azt válaszolta: „De igen! A Debreceni Kodály Kórushoz a legnagyobb örömmel elmegyek." - Nemrégiben olvastam a Népszabadságban egy szenvedélyes írását a ze­nei nevelésről... - Az az oktatási miniszterhez írt nyílt levél volt. Annak kapcsán született, hogy március elején Kecskeméten a Kodály Intézet szer­vezésében lezajlott egy találkozó a Magyarországon még működő ének-zenei általános iskolák tanárai és igazgatói számára. Húsba vágó, fontos kérdésnek tartom, hogy az ének-zenei iskolatípus pél­daértékűen megmaradhasson Magyarországon. Kiváltképp most, az európai integráció folyamatában. Az elmúlt negyven évről el­mondhatjuk: a külföldi szakemberek úgy zarándokoltak ide Ma­gyarországra, mint a mohamedánok Mekkába, hogy ezt a világhírű zenei nevelési módszert valamiképp elsajátítsák, betekinthessenek a kulisszák mögé. Százával jöttek ide, meg is tanulták, el is vitték a hírét, és sokfelé sikerrel alkalmazzák. Tudják, hogy a mai magyar előadóművész-generáció ebből az ének-zenei iskolatípusból nőtt ki. De a magyar szellemi élet szereplőinek jelentős százaléka is en­nek az iskolatípusnak a neveltje, csak éppen nem lett belőlük mu­zsikus. Az elmúlt másfél évtizedben azonban, a rendszerváltás utá­ni nagy iskolapolitikai robbanás következtében és a mindennapi gazdasági érdekek szorításában ez az iskolatípus sajnos fokozato­san háttérbe szorul. Ezt pedig nagyon sokan sajnáljuk, sőt nehez­ményezzük. Emiatt született ez a nyílt levél. - Régóta és folyamatosan tart a vita a szakmában arról, mi legyen az isko­lában a zenével. Nem az ének-zenei iskolákra gondolok, a többség ugyanis nyilvánvalóan nem ezekbe jár. Nem tudom, mennyire fü­gg össze az iskolával, mennyire nem, de a tizen- és huszonévesek mintha nem tudnának énekelni. Az ön számára talán meglepő helyen, sporteseményeken gyakran megfigyel­tem, milyen az, amikor négy-ötezer fiatal reménytelen kísérletet tesz arra, hogy elénekelje a Himnuszt. De - gondolom - más dallamokkal is ugyanez történne. Mindenki összevissza énekel, hamisan, üvöltve. Négy-ötezer főt már tekinthetünk egyfajta mintavételnek. Ön szerint mi lehet e mögött? - A zene súlyát, helyét az általános iskolában - vagy mondjuk úgy: a közoktatásban - szintén degradálta az utóbbi másfél évtized oktatáspolitikája. Ma már ott tartunk, hogy jó, ha hetente egy ének­óra van. Ez a tárgy a készségre épít, vagyis az a célja, hogy az ének-

Next