Katolikus gimnázium, Nagybecskerek, 1898

szabad állama, Ázsia független államai. K. k. Scholtz Albert: Po­litikai Földrajz. Tanár: Csintalan Pál. Természettan. Hetenkint 4 óra. A physika bevezető fogalmai után a szilárd, cseppfolyó és légnemű testek dynamikája és statikája, a rezgéstan, hangtan és fénytan, az egyes tünemények kísérleti be­mutatása, a törvények mathematikai levezetése. K. k. Fehér Ipoly: Természettan. Tanár: Priváry József. Mennyiségtan. Hetenkint 3 óra. A négyzetes egyenlet teljes elmé­lete; a végtelen geometriai sorok, különös tekintettel a szakaszos tizedes törtekre; a kamatok kamatja és a járadék.­­ A stereo­metria fogalma, a síkok kölcsönös helyzete, a projectio: lapszög és testszög, ez utóbbi alkatrészei; a szabályos testek; a henger és kúp; a hasáb és gúla; a gömb és részeinek kimerítő tárgyalása; az analytikából a parallel és sark coordináták és ezeknek alkal­mazása néhány feladatban. K. k. Klamarik-Wagner : Algebra és Mértan. Tanár: Harzer József. Görögpótló rajz. Hetenkint 2 óra. A pont, egyenes és sokszög képe két, három és több síkon. A pont és egyenes viszonylagos vonat­kozásai. A sík ábrázolása kölcsönös helyzetben a térelemekkel. A leforgatás. K. k. Dr. Fodor László. Szabadkéziek a fej arányai: két gipszfej másolása. Tanár: Streitmann Antal. Testgyakorlás. Hetenkint 2 óra. Szabadgyakorlatok és katonai rend­gyakorlatok. Erő és ügyességi gyakorlatok. Versenyek. Labdajá­ték. Tanár: Edelmann Ottó. VIII. osztály. Osztályfőnök: Harzer József. Hittan. Hetenkint 2 óra. A katholikus egyház történelme Krisztustól napjainkig. K. k. Makra­ Rózsa: A kath. egyház története. Tanár: Csintalan Pál. Magyar nyelv. Hetenkint 4 óra. A magyar nemzeti irodalom fejlő­désének áttekintése. Az irodalmi állapotokkal párhuzamban a kor vázlatos története s az egyes irodalmi korok főbb alakjainak élet­rajza és irodalmi tevékenységük ismertetése. Havonkint házi írás­beli dolgozat. K. k. Erdélyi K. : A magyar nemzeti irodalom törté­nete. Tanár: Balázs Gyula. Német nyelv. Hetenkint 2 óra. A német irodalom történetéből a kö­vetkező részek: a pogány korszak, Ulfilas biblia fordítása; lovagi költészet; udvari epika és lyra (Minnegesang); polgári költészet (Meistergesang); a reformátió kora (Luther, Hans Sachs); az után­zás korszaka: Klopstok-, Wieland-, Lessing, Herder-, Sturm- és

Next