Nagy Iván: Magyarország családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 2. kötet (1858)

Botskor család. (Csik-szent-mártoni) - Bottichky család - Bottyán család

22 Z Botskor — Bottyán. Bocskor (1. ezt mai helyesírással Bocs kornak irva). — Tusnád-Szeredszegi Botskór András 1628-ban al csikszéki alkirálybiró volt1 ). Botskor család. (Csik-szent-mártoni). Mind ez, mind a fö­lebbi, ugy a delnei (lásd itt 135. lapon) Botskor család csikszéki székelyek, és igy valószínűleg eredetileg egy törzsnek sarjazata. A csik-szent-mártoni Botskor2 ) családból Antal 1815. 1818-ban csik­széki ülnök, István levéltárnok ugyanakkor, Ádám ügyvéd ugyan­akkor , Mihály kincstár ügyészeti protocolista. Jelenleg Lázár csik-szent-mártoni birtokos 3 ) , és K á r o 1 y is él. Botticliky család. Bottichky János és Péter 1756-ban Mária Terézia királynétól emeltetett nemesi rangra. Czimert ilyent nyertek: a paizs először víz-szintesen két részre oszlik, a felső rész ismét függőleges vonal által két mezőt képez. A felső jobboldali ezüst mezőben három piros rózsa látszik. A baloldali vörös mezőben fehér galamb repül, csőrében fehér gallyat tartva. Az alsó kék mezőben jobb oldalról arany grif, bal­ról arany oroszlán rohannak szemközt egymás­nak , első lábaikkal egymást érintve, mintha verekednének. A paizs tetején a koronás sisakon a paizsbeli galamb látható. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék 4 ). Bottyán család. E családnak törzse Bottyán András, ki saját, és neje Szakó Erzse, és ettől született István , András és János gyermekei nevére III. Ferdinánd királytól Pozsonyban 1647-ki január 24-kén kelt czimeres nemes levelet nyert, és azt azon évi julius 11-kén Bars vármegyében kihirdet­teté ') Kállay Székely Nemz. 234. — Benkő Jós. Transylvania Speciális 457. Benkő Károly: Csik, Gyergyó és Kászon 53. lapon, kol már Bocskor-nak iratik mai ortographiával. A vezeték neveket óhajtanám mindég ugy irni,mint a csa­lád maga irja, de több iró — kivált az ujabb időben — ebben is az ujabbi orto­graphiát követvén, bajos helyesen eligazodni. 2) Igy irva az 1815. 1818-ki erdélyi hivat. Schematismusokban. 3) Benkő Kár. Csik stb. 126. 4) Adami: Scuta Gentil. I. s) Collect. Herald. Nro 129. 6) Most az eredeti armalis Nógrád várm. levéltárában van.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék