Napi Gazdaság, 1996. november (6. évfolyam, 253-278. szám)

1996-11-01 / 253. szám

1996. november 1. KONCESSZIÓS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS Nyolcan pályáztak a hat vonalra Nyolc társaság nyújtott be pá­lyázatot koncessziós szerződés alapján menetrend szerint köz­lekedő­ autóbuszjáratok indítására. A buszok hat útvonalon járnak majd - tájékoztatta a NAPI Gaz­daságot Szabó Mária, a tender­bontó bizottság tagja csütörtö­kön, a pályázatok felbontása után. A bizottság valamennyi pályá­zatot érvényesnek találta. A koncessziókkal összefüggő­ tenderdokumentációt 16 társa­ság vásárolta meg, ám végül csak nyolcan pályáztak közülük. A Szigetújfalu-Szigetszentmárton, a Dunaharaszti-Dabas, a Csömör- Budapest, a Nyíregyháza- Gávavencsellő útvonalakra egy-egy pályázat, míg a Hódme­­ző­vásárhely-Szeged és a Zalae­­gerszeg-Budapest útvonalakra két-két pályázat érkezett. A bizottság a tenderbontás előtt megállapodott abban, hogy mi­lyen szempontok alapján hozza meg döntését. Eszerint az utas­szolgáltatás színvonala, valamint a biztonságos működés garanci­ája élvez majd elsőbbséget. Székely András, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszté­rium (KHVM) osztályvezetője a NAPI Gazdaságnak elmondta, hogy minden járat esetében pá­lyáztak a jelenlegi üzemeltetők. A pályázati kiírásban az is sze­repelt, hogy azonos értékű aján­lattétel esetén - ami tehát az utóbbi két vonalnál fordulhat elő - előnyt élvez a térségben ma szolgáltatást végző pályázó (fel­téve, hogy a lakosság elégedett a járatokkal). A bizottság november 20-áig tesz javaslatot a szakminiszter­nek, aki ezt követően novem­ber végéig dönt. A szerződése­ket még novemberben megkö­tik, ugyanis a nyerteseknek de­cember 1-jén meg kell kezdeni­ük az üzemeltetést - mondta Szé­kely András, D. J. Engedmények adó- és járulékügyekben (Folytatás az 1. oldalról) A költségvetéshez benyújtott többi módosító indítvány közül a kormány támogatja, hogy ma­radjon adómentes az étkezési hoz­zájárulás, viszont elutasította azt, amelyik korlátozott rendelkezé­si jogot biztosított volna az adó­fizetőknek szja-juk 12 százaléka felett. Az MSZP-frakció keddi dön­tésének megfelelően a kormány elfogadta, hogy az alkalmazot­tak adójóváírása a tervezett 18-ról 20 százalékra növekedjen, összege azonban ezután sem haladhatja meg a 3600 forintot. Támogatta a kormány azt az indítványt is, amely szerint ki kell venni az szja-törvénybő­l a gyermekek után járó adókedvez­ményt, és az így felszabaduló 7,5 milliárd forintot a családi pót­lék emelésére kell fordítani. Kiss Elemér elmondta, hogy az eredeti tervezethez képest 4 milliárd forintos bevételkiesést je­lentenek az elfogadott könnyí­tések, e lyuk betömésén a PM már dolgozik. A kormány kinevezte az ÁPV Rt. igazgatóságába Szabó Zsol­tot, a borsodi térség reor­ganizációjának kormánybiztosát, korábbi csepeli válságmenedzsert, és Mészáros Józsefet, az OMKER Rt. jelenlegi vezérigazgatóját. Nemcsak a tb-alapok, de a Ma­gyar Tudományos Akadémia in­tézményei, az Országos Rádió és Televízió Testület, a kormány, illetve, az országgyűlés által lét­rehozott közalapítványok is a kincstári körbe tartoznak 1997- től, miután a kormány a parlamenet elé terjeszti az állam­háztartási törvényhez kapcsoló­dó módosító csomagot. Egy másik módosítás arról ren­delkezik, hogy a Pénzügyminisz­térium ellenjegyzési joggal ren­delkező kincstári biztost nevez­het ki azokhoz a kincstári kör­be tartozó intézményekhez, ame­lyek egy egyelőre nem ismert mér­téknél nagyobb 60 napon túli adósságot halmoztak fel. A Világbank 7,75 millió dol­láros, 12 éves lejáratú, fix ka­matozású hitelt nyújt a magyar kormánynak az államháztartás re­formjához. M. D. Tb-mentes honorárium 500 ezer forintig? (Folytatás az 1. oldalról) Több képviselő közös javasla­taként a társadalombiztosítás nem terjedt volna ki a szerzői jogvé­delem alá tartozó tevékenységekre. Ezt az indítványt csak a kultu­rális bizottság támogatta, így nincs esély az elfogadására. A kultu­rális bizottság önálló javaslatot fogalmazott meg arra, hogy a szer­zői és előadóművészi díjak 500 ezer forintig ne tartozzanak a tb-járulék alapjába. Ebbe a kör­be sorolták be a nyilvánosságra hozott irodalmi és tudományos műveket, a műfordítást, a nyil­vánosan tartott ismeretterjesztő kulturális és tudományos elő­adá­sokat, továbbá a képzőművészeti alkotásokat. Feltétele lenne még a kedvezménynek, hogy a kifi­zető költségvetési szerv, karita­tív szervezet, illetve olyan gaz­dálkodó szervezet legyen, amely­nek fő tevékenysége az alkotá­sok felhasználása. Szó szerint ugyanezt az indítványt 14 szoci­alista képviselő is benyújtotta. Ezért érthetetlen, hogy ez utób­bi javaslatot a kulturális bizott­ság miért nem támogatta. Az ugya­nis nem meglepő, hogy a gazda­sági és a szociális bizottság, il­letve az előterjesztő képviselője elutasította azt. N. G. Dráguló Mol­ üzemanyagok Ismét drágult a Mól Rt. által forgalmazott üzemanyagok ára - tájékoztatta Buda Dénes, a Mól Rt. sajtóirodájának vezetője az MTI-t. Csütörtök 0 órától a 98-as oktánszámú ólmozott benzinért 1 forint 60 fillérrel többet, tehát literenként 131 forintot kell fi­zetni, míg a 91-es ólmozatlan 1 forint 70 fillérrel többe, literen­ként 120 forintba kerül. A 95-ös oktánszámú ólmozatlan benzin ára 1 forint 80 fillérrel emelkedett, így az üzemanyag litere 123 forint 50 fillérbe kerül. A 98-as ólmozatlan benzin 1 forint 70 fillérrel drágult, literét 132 forintért adják. A gázolaj és a fűtőolaj ára 1 forint 50 fillérrel emelkedett, és most egyformán 118 forint 50 fillért kér érte a Mol. Az áremelést a forint-dollár árfolyamá­nak változásával, illetve a kőolajtermékek mediterrán tőzsdei jegyzésének folyamatos és dinamikus emelkedésével magyarázza Buda. MAGYAR GAZDASÁG FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT - 1000-ES IRODA Módosítják a szerződést, csökkentik a sikerdíjat A fővárosi közgyűlés csütör­töki ülésén az SZDSZ-MSZP frak­ció hatórás vita után elvetette az ellenzék összes módosító in­dítványát az 1000-es ügyvédi iro­dával kötött szerződéssel kapcso­latban. Többek között azt is, hogy a Tocsik-ügy parlamenti vizsgá­lóbizottságához hasonlóan a fő­városi közgyűlés hét pártjának egy-egy delegáltjából hozzanak létre egy hasonló plénumot. El­fogadták viszont, hogy az 1994-es szerző­dés megkötése óta - ami­kor a perérték mindössze 1 mil­liárd forint körüli volt - eltelt időszakban a jogi és perértékbe­li körülményekben olyan válto­zás állt be, amely indokolttá te­szi a szerző­dés módosítását. Ha az ÁPV Rt. elismerné és teljesítené a főváros követelése­it, Demszky Gábor főpolgármes­ter - a központi költségvetés szű­kösségére való tekintettel - az egyik lehetőségnek a több éven keresztül részletekben való kifi­zetést tartaná. A másik variáció szerint, ha a kormány a Dél-Buda- Rákospalota metrószakasz meg­valósítása mellett dönt, akkor a főváros önrésze mintegy 30 mil­­liárddal csökkenjen. György István, az 1000-es iro­da egyik tagja a NAPI Gazda­ságnak elmondta, hogy levelet kaptak az ÁPV Rt.-től, mely­ben egy hónap türelmi időt kér­tek tőlük, mely alatt kidolgoz­nak egy kompromisszumos stra­tégiát, bár a perek ettől függet­lenül­­ átlagban heti egy tár­gyalással és a főváros számára kedvező döntésekkel - tovább folytatódnak. Ha a közgyűlés a későbbiekben a szerző­dés módo­sításáról dönt, készek egy köl­csönös kompromisszumra, amely a 4-6,5 százalékos sikerdíj mér­tékében nem, de a megnyert per értéke felső határának limitálá­sát elképzelhetőnek tartja, mely felett nem kérnének már díjat. S. L. Az adótartozásról elég lesz nyilatkozni? Veszélybe kerülnek a zsebszerződések Az Országgyűlés önkormányzati és rendészeti bizottsága csütörtöki ülésén a jövő évi adótörvényhez benyújtott módosító indítványok közül az adózás rendjét, az illeté­keket, valamint a jövedéki szabályozást érintő kérdések­ről tárgyalt. Az adózás rendjéről szóló tör­vényhez benyújtott módosítások közül az előterjesztő Pénzügymi­nisztérium képviselője és a bi­zottság tagjai egyetértettek ab­ban, hogy a termőföld bérbea­dásából származó jövedelmek után fizetendő adó a föld fekvése sze­rinti önkormányzat bevétele le­gyen. A magánszemélyeknek az 1997-ben bérbe adott földek után kell 20 százalékos adót fizetni­ük, így az önkormányzatok elő­ször 1998-ban juthatnak ebből bevételhez. A magánszemélyek az általuk bérbe adott földekről 1998. március 20-ig külön adat­lapon tehetnek bejelentést az ön­­kormányzatnál, amelyen feltün­tetik a bérbe vevő azonosító ada­tait, valamint a földre vonatko­zó egyéb információkat. Az ál­lamigazgatás nem titkolt célja ez­zel a rendelettel az úgynevezett zsebszerződések létrejöttének meg­akadályozása, vagyis a földtulaj­doni, földhasználati problémák tisztázása. A módosítással a költ­ségvetési és a gazdasági bizott­ság is egyetért. A jövedéki sza­bályozásról és ellenőrzésről, va­lamint a bérfőzési szeszadóról szóló törvény módosításához benyúj­tott bizottsági javaslat szerint a jövedéki termékek adómentes­sége érdekében benyújtott kére­lemhez nem kell önkormányza­ti, illetve adóhatósági igazolást csatolni arról, hogy nincsen adó­tartozása a kérelmezőnek, hanem elegendő lesz csupán nyilatkoz­ni erről. Amennyiben a későbbi ellenőrzés során kiderül, hogy mégis volt tartozása a kérelme­zőnek, az adómentességet enge­délyező határozatot visszavonhatja a vámhatóság. A benyújtott közös javaslatot mind a költségvetési, mind a gazdasági, mind pedig a mezőgazdasági bizottság és az elő­terjesztő támogatta. D. Zs. Javaslat a kukoricaexport tilalmának feloldására (Folytatás az 1. oldalról) Tarján Balázs, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárrendtartási Hi­vatalának (FM ARH) elnöke a NAPI Gazdaságnak elmondta: a garantált árak ügyében még nem született végleges döntés. A tej garantált árával kapcso­latosan továbbra is az az FM ja­vaslata, hogy jövőre az eddigi rend­szer maradjon érvényben, vagyis a felvásárlási árhoz adjon támo­gatást a tárca. Ez azt jelenti, hogy az extra minőségű tej literenkénti felvásárlási árához 1 forint 50 fil­lérrel, míg az elsőosztályú tejé­hez 1 forinttal járulnának hozzá. A vágósertés garantált árában sem állapodtak meg, abban viszont egyetértettek a felek, hogy a mi­nőségi kategóriák szerinti, lépcső­zetes árakat alakítsanak ki. A vá­gómarha esetében ugyancsak mi­nőségi kategóriák szerinti árakat javasolnak a szakemberek. A búza garantált ára esetében tovább egyeztet a földművelésü­gyi és pénzügyminisztérium. Ez utóbbi tárca tonnánként 12 ezer forint felvásárlási árat javasol, szem­ben a szaktárca 15 ezer forintos tonnánkénti javaslatával. A garantált árak mértékéről azért sem lehetett számszerűen dönte­ni, mert a jövő évi támogatási rendszer belső struktúráját sem ha­tározták még meg véglegesen - hallhattuk. Az ülésen kiderült: a Hagyma Terméktanács (H­IT) az évről évre jelentkező piaci zavarokat EU-konform módon szeretné meg­oldani. A tanács azzal a javas­lattal élt, hogy a mindenkori pi­aci igényekhez igazodó termelést valósítsanak meg. Ehhez kérte az ARTB elvi és pénzügyi támoga­tását. A bizottság pozitívan fo­gadta az ötletet, de döntés nem született arról, hogy hány forint­tal járulnak hozzá az önkorláto­zó rendszer bevezetéséhez. A hagymapiac alakulásáról meg­tudtuk: az export az év második felében megtorpant, miután Eu­rópában is jó hagymatermést ta­karítottak be. A hazai hagymatermesztés az utóbbi öt évben szélsőséges ered­ményeket hozott. Négy évvel ez­előtt 8800 hektáron 168,5 ezer tonna hagyma termett - a hek­táronkénti termésátlag 19,1 ton­na volt -, 1993-ban 10 260 hek­táron, 138,2 ezer tonna termést takarítottak be, s ekkor az átlag 13,45 tonnával volt egyenlő. Ta­valyelőtt 9100 hektárról 134 ezer tonna hagymát gyűjtöttek össze - átlagosan 14,68 tonnát hektá­ronként­­, míg tavaly 10 915 hek­táron 194,8 ezer tonna termett. Az idén 7500 hektáron vetettek dughagymát, becslések szerint 165-170 ezer tonna hagyma te­rem, ami 23-24 tonna hektáron­kénti termésátlagot feltételez. A hazai fogyasztás összességé­ben 80-85 ezer tonnát tesz ki - a lakosság egy főre jutó éves fogyasz­tása 5 kilogramm, a többit fel­dolgozzák. Az előző két évben 30-35 ezer tonna hagy­mát exportáltak. Az idén az év első hét hónapjában azonban csak 16 ezer 327 tonna hagymát adtak el külföldön. Mind­ebből kitűnik, jelentős túlterme­léssel küszködnek a hagymások. A HTT - amely a vetett terület 70 százalékát fogja össze - éppen a hektikus termelés miatt kíván­ja úgy szabályozni a piacot, hogy meghatározza az optimális vetés­­terület nagyságát és létrehozza saját intervenciós alapját. H. Gy. Befolyt a Forum vételára Az Inter-Continental Co. és az Állami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) kö­zött 1996. október 4-én létre­jött adásvételi szerződésnek meg­felelően az Inter-Continental tel­jesítette­ 49,4 millió dollár vé­telár-kifizetési kötelezettségét, és 1996. november 1-jétől a Forum Szálloda Rt. 94,9 százalékos tu­lajdonosa - derül ki az ÁPV Rt. közleményéből. Az ÁPV Rt. a vételár kifizetése fejében a szál­loda 4,1 milliárd forint névérté­kű részvénycsomagját átforgat­ta az Inter-Continental Co.-ra. Az Inter-Continental Co. ja­pán tulajdonban van és ez a tran­zakció képviseli az egyik legna­gyobb japán befektetést Magya­rországon a privatizált állami va­gyonban. Az Inter-Continental kötelezettséget vállalt a szállo­da ötcsillagossá alakítására, amire több mint 11 millió dollárt fog költeni. A megújult szálloda Inter-Continental néven üzemel majd. A vevő vállalta, hogy az Inter-Continental dolgozói lét­számát egy évig változatlanul hagyja és kötelezettséget vállalt arra is, hogy 10 évig szálloda­ként működteti az épületet. A fennmaradó 5,09 százalékos tulajdoni hányadot képviselő rész­vénycsomag a dolgozók részére kedvezményes munkavállalói ér­tékesítés keretében értékesítik, a dolgozók a részvénycsomag meg­vételére konzorciumot alakítottak. NAPI__l gazdaság----­ LAPSZÉL ♦ A MAGYAR-FRANCIA KE­RESKEDELMI FORGALOM változatlanul látványosan fej­lődik, miután 1996 már a har­madik olyan év, amikor a Fran­ciaországba irányuló magyar export növekedése legalább két­szerese az EU-ba irányuló ex­port átlagos növekedésének. Tavaly 6 milliárd frank volt a kereskedelmi forgalom összér­téke, az idén meghaladja a 8 milliárd frankot. ♦ A TAVERNA SZÁLLODA ÉS ÉTTEREM RT. PRIVA­TIZÁCIÓS ÜGYÉNEK kivizs­gálását szorgalmazza a Fidesz - MPP. Az ÁPV Rt. és a Taverna Rt. perben állt egy­mással egy perértéken 800 mil­lió, becsült értéken 1,5 milli­árd forintos ingatlanrész miatt. Az ÁPV Rt. az ügyet elsőfokon megnyerte, ezután azonban pe­ren kívül megegyezett a Tavernával és ezzel az egyez­séggel az ÁPV Rt. reál­érté­ken csupán 70 millió forint va­gyonhoz jutott.­­ A COOPTOURIST 25 SZÁZALÉKKAL nagyobb ár­bevételre tett szert az idén, mint az előző év hasonló idősza­kában, bevétele kilenc hónap alatt 1,8 milliárd forint volt. A nagyobb forgalmat a repülőgép­jegy-eladás növelésével és a rendezvényturizmus felfuttatá­sával érte el - közölte Meggyes István elnök-vezérigazgató csü­törtökön Budapesten.­­ A GE LIGHTING TUNGS­RAM IDEI ÁRBEVÉTELE vár­hatóan meghaladja a tavalyi 50 milliárd forintot. Ennek legna­gyobb része a cég értékesíté­séből származik - mondta Wohl Péter, a cég alelnöke a Tungs­ram alapításának 100. évfor­dulója alkalmából rendezett szakmai szimpóziumon. A Tungsram jelenleg 100 száza­lékban a GE lighting üzletágá­nak tulajdonában van, a tulaj­donos több mint 600 millió dollárt fektetett a cégbe hat év alatt, s évente 50 millió dollár fej­lesztést hajt végre. ♦ A TISZALÖKI VÍZLÉPCSŐ REKONSTRUKCIÓJÁRA ed­dig több mint,100 millió forin­tot költött az ÉVIZIG, és befe­jezte ár- és belvízvédelmi, va­lamint folyamszabályozási fő­műveinek és tartozékainak még szeptemberben megkezdett fe­lülvizsgálatát. Megállapították, hogy a védvonalak kiépítettsége alig 49 százalékos, s több mint 300 kilométer töltésszakasz ma­gassági és mérethiányos. ♦ FINANSZÍROZÁSI NEHÉZ­SÉGEKET okozhat egyes ágza­­tokban az átlagkeresetek ala­csony szintje, amennyiben az Országgyűlés elfogadja a havi 1800 forint egészségügyi hozzá­járulásról szóló törvény­­tervezetet - mondta a NAPI gazdaságnak Tóth László, a munkaügyi tárca főosztály­­vezetője. A munkáltatók szá­mára ugyanis mintegy 10 szá­zalékos többletterhet jel­ent a hozzájárulás ilyen esetekben. Önnek csak egy telefonhívás­a ■B Az NTN a világ egyik legnagyobb csapágygyára, hazai forgalmazó a A CONFIDENZA CSAPÁGYSZOLGÁLAT • Forgalmazunk továbbá NACHI, ZWL, ZKL, FLT, IKO, KBC, LYC, SBC, ffe ZXZ, FAG, SKF csapágyakat. fej Gyártási és karbantartási feladataihoz 30 000 fajta Bfl gördülőcsapágyból választhat: PB Telefon: 173-1990, 173-2414, 173-1136, 173-2073, 270-3705, Ifil 270-3706, 270-3707, 270-3708, 173-2161 ■■ Fax: 173-1990, 173-2414, 173-2073, 270-3709, 173-2161 , 1133 Bp. XIII. Dráva u. 7. 1133 Bp., XIII. Révész u. 9. ^^Felhasználók részére készletet bizományba kihelyezünk!!

Next