Napi Gazdaság, 1996. november (6. évfolyam, 253-278. szám)

1996-11-01 / 253. szám

Eladták a pécsi bőrgyárat Folytatódik a környezetvédelmi program A magyar többségi tulajdonban lévő pécsi Léder Rt. nyerte azt a versenytárgyalást, amelyet a több mint 400 dolgo­zót foglalkoztató Pécsi Bőrgyár Rt. termelőeszközeire, épületeire és már meglévő környezetvédelmi berendezé­seire írt ki a társaság felszámolását végző pécsi székhe­lyű Vectigalis Rt. A százszázalékos állami tulaj­­donban lévő bőrgyár először 1992-ben kötött csődegyezséget hitelezőivel. Akkor a cég adós­sága 1,3 milliárd forint volt. Két évvel később újabb megállapo­dás született, amelynek kereté­ben 155 millió forintnyi tarto­zást engedtek el a hitelező ban­kok és az APEH, míg az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénztár a vele szemben, fennálló tőketar­tozás késedelmi kamatáról mon­dott le. A Pécsi Bőrgyár Rt.-nek tavaly - amikor 1,9 milliárd fo­rintos nettó árbevételt produkált - mintegy 160 millió forintot si­került ledolgoznia adósságából, ám a felszámolást így sem tud­ták elkerülni. Az értékesítés si­kere érdekében az elmúlt évben 80 millió forintos környezetvé­delmi beruházást is megvalósí­tottak. Kamu János, a Léder Rt. el­nök-vezérigazgatója a NAPI Gaz­daság kérdésére elmondta, hogy 280 millió forintért jutottak a bőrgyár termelőeszközeinek je­lentős részéhez. (A felszámolás során a társaság vagyontárgyai­ból három másik társaság is vá­sárolt.) Kamu János szerint a meg­vásárolt tulajdonrész alkalmas a magas színvonalú gyártás foly­tatására, s úgy tűnik, piaci gond­jaik sem lesznek. Szeretnék meg­tartani a bőrgyár korábbi kül­földi vevőit - a társaság tavaly mintegy 500 millió forint érté­kű bőrt szállított német, olasz, francia, finn és svéd megrende­lőknek­­, de természetesen új piacokra is szükségük lesz. A december 1-jén esedékes bir­tokbaadást követően folytatni sze­retnék a korábban megkezdett beruházásokat, amelyeket az adás­vételi szerződésben előírt köte­lezettségek szerint a környezet­­védelmi előírásokhoz kell igazí­tani. Az elnök-vezérigazgató úgy véli, elkerülhetetlen a mintegy 20 százalékos létszámcsökkentés. (A végleges adásvételi szerződés megkötésének egyik előfeltétele az alkalmazottak 80 százaléká­val megkötött új munkaszerző­dések bemutatása.) A vételár­ból a felszámolás költségei mel­lett a dolgozók végkielégítését - várhatóan 140 millió forintot -­ is ki kell fizetni. A mintegy 60 hitelezőnek így nem sok re­ménye marad, hogy hozzájusson 600 millió forintos követelésé­hez. (NAPI) Nyílik az átalakított Skála Budapest Áruház A Skála-Coop Budapest Kft. november 3-án nyitja meg újon­nan átalakított­ áruházát. Az áta­lakítás során a vásárlóterület 1500 négyzetméterrel 8400 négyzetmé­terre nőtt, így jelenleg ez Ma­gyarország legnagyobb területű áruháza - jelentették be azon a sajtótájékoztatón, amelyet az áru­ház 20. születésnapja alkalmá­ból rendeztek. A budai áruház átalakítása 1 milliárd forintba került, hitelek mellett jórészt a visszaforgatott nyereségből finanszírozták. A be­fektetés megtérülése csak hosszú távon várható. A kft. tavalyi ár­­­evétele 9,1 milliárd forint volt, s az idei várhatóan 12 milliárd­ tesz. A forgalomban visszaesést csak a tartós cikkek területén tapasz­taltak, ruházati és vegyescikk-ela­­dásuk 30 százalékkal nőtt ebben az évben. Közvetlenül importál­nak Olaszországból, Németország­ból, Ausztriából és Amerikából. A Skála-Coop-láncba tartozó kft.-nek hét áruháza van, ebből kettő Budapesten, a többi Győrött, Pécsett, Székesfehérvárott, Gyön­gyösön és Dunaújvárosban. D. S. Exportálni készül a Pécsi Dohánygyár A kapacitás harminc százaléka kihasználatlan Idén a feketepiac 15 százalé­kos növekedése várható a legá­lis piac rovására, így a BAT Pé­csi Dohánygyár Kft. a tavalyi 10,2 milliárd szállal szemben 1996-ban csak 8 milliárd szál körüli érté­kesítésre számít - mondta a NAPI Gazdaság kérdésére Rácz Gábor, a társaság PR-igazgatója. Magyarországon a dohánygyá­rak legfőbb célja, hogy a feke­tekereskedelem és az adóterhek növekedését megakadályozzák. A feketegazdaság növekedése ugyan lassult, a társaság forgalmának növelésére azonban inkább az ex­portban lát lehetőséget. A BAT Romániából, a volt Szovjetunió távolabbi tagállamaiból és Ka­nadából kapott ajánlatokat. Az exporttal a cég 1996-os forgal­mának megduplázására törekszik. A 634 főt foglalkoztató kft. 93 százalékát a privatizáció fo­lyamán a British-American Tobacco holding szerezte meg, a fennmaradó rész a munkavál­lalók kezében van. Az anyavál­lalat a vételáron felül több mint 4 milliárd forintot fektetett be a gyárba, amelynek kapacitása így az évi 7 milliárd szálról 14 milliárdra növekedett. A kapa­citásnak jelenleg azonban csak 70 százalékát használják ki. A társaság által előállított termé­kek 60 százaléka hazai, 40 szá­zaléka pedig importdohányból ké­szült. A négy vezető magyar do­hánygyár által a dohányterme­lők helyzetének segítésére ala­kult 233 millió forintos alaphoz a BAT 150 millió forinttal já­rult hozzá. Az évi 22,9 milliárd szálat jelentő magyar piacon a Pécsi Dohánygyár 45 százalékos részesedéssel rendelkezik. Deák Bálint DISZKRÉTEN, TÖRVÉNYESEN! Ha nem fizet az adósa, közreműködésünkkel hozzájuthat­­követeléséhez! A FÁK országaiban és a Baltikumban is segíthetünk. Tudja, kivel köt üzletet? Magánnyomozóink üzletkötés előtt kiderítik itthon és a FÁK országaiban! Ingatlanközvetítés: Vevő nálunk nem fizet, megóvjuk Önt a szélhámosoktól, teljeskörű ügyvédi kiszolgálás! Nr. 1. Információs és Bűnmegelőzési Iroda Bp. XI., Bertalan Lajos u. 26. tel.: 166-4805, 209-2448. MAGYAR GAZDASÁG PANNÓNIA AUTÓKÖLCSÖNZŐ KFT. Licencmegállapodás a Budgettel Az amerikai központú Budget cég csütörtökön öt évre szóló li­­cencmegállapodást, írt alá a Pannónia Autókölcsönző Kft.-vel. A magyar autókölcsönző céget 1990-ben a Pannónia Hotels Rt. és a Budget Austria cégek ala­pították. A Budget Austria meg­szűnésével azonban a kft. köz­vetett licencjoga is megszűnt. Az osztrák résztulajdont egy magyar befektetőcsoport szerezte meg, így teljes egészében magyar tulajdonba került a cég - tájékoztatta az újságírókat Nagy László,­­a kft. ügyvezető igazgatója. A cég tavalyi nettó árbevéte­le 190 millió forint felett volt, az idén pedig 240 millió forin­tot meghaladó forgalomra szá­mítanak. Nagy László a NAPI Gazdaságnak elmondta, a tár­saság az induláskor vesztesége­sen működött, ám tavaly már 7,5 millió forintos nyereséget könyvelhettek el. Erre az évre 16,1 millió forintos adózás előt­ti nyereséget várnak. Ez az első kilenc hónap eredménye alap­ján megalapozottnak látszik, s várhatóan az említett éves be­vételt is túlteljesítik. A cég fo­lyamatosan növelte törzstőkéjét is, ami mára elérte a 13,6 millió forintot. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy míg 1991-ben a társaság szolgáltatását csupán 10 százalékban vették igénybe magyar ügyfelek, addig mára 49 százalékra gyarapodott a hazai felhasználók száma. D. J. 1996. november 1. Bevonta saját részvényeit a Nyíregyházi Dohányfermentáló Rt Rendkívüli közgyűlésen tett ele­get törvényi előírásainak a Nyír­egyházi Dohányfermentáló­­Rt. (Nyidofer), amikor bevonta a saját tulajdonában lévő, összesen 344 millió 380 ezer forint értékű rész­vényeit. A cég a privatizáció során kapott saját részvénycsomagot az Állami Vagyonügynökségtől más befektetései - többek között a Hungarotabacban lévő részese­dése - ellenében. A dolgozók ré­szére kibocsátott 188 millió fo­rint értékű részvényt visszavá­sárolták, s több önkormányzat részvénypakettjét is megvette a Nyidofer. Mivel az rt. tulajdo­nában lévő részvényeket a tu­lajdonosok nem kívánták meg­vásárolni és külső értékesítésre sem tettek javaslatot, ezért dön­töttek a részvények bevonása mel­lett a tartalék tőke terhére. Az október 22-én született döntés után az eredetileg 10 ezer forin­tos névértékű részvényeket fel­értékelték 12 888 forintra. A Nyidofer Rt. jegyzett tőké­je 1 milliárd 536 millió 780 ezer forint. A részvények 83,7 száza­léka a privatizációs pályázatot nyert Universal Leaf Tobacco (ULT) svájci leányvállalata, a Toutiana cég tulajdonában van. Az Állami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. 15 százalékot mondhat magáénak, a maradé­kon Kisvárda, Rakamaz és Mis­kolc önkormányzata osztozik. A cég az idén 2,3 milliárd forintos árbevétel mellett 100 millió fo­rint körüli adózott eredményre számít. L. B. Íj é - ^ | Eg A Budapesti Értéktőzsde és a Közép-európai | ||| Brókerképző Alapítvány | a nagy érdeklődésre való tekintettel harmadízben ■§ hirdeti meg négy részből álló tanfolyamát Is magánbefektetők, újságírók | a vállalati menedzserek­­ számára az értéktőzsdei kereskedelemmel kapcsolatos témákban. ■ November 5.: A BÉT jelene és jövője. Árfolyam-elemzési módszerek. 1 Rotyis József, a Budapesti Értéktőzsde ügyvezető igazgatója,­­ dr. Farkas Ádám tanár, Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem 4 November 12.: Magyarországi származékos piacok.a KELER­­elszámolási rendszerei. Az opciók árazásának módszertani kérdései. 3 Baseli Péter, a KELER Rt. vezérigazgatója, dr. Száz János, az Opciós és Piacfejlesztési Tanács elnöke . 1 November 19.: Opciós kereskedési stratégiák.Tőzsdei kereskedési­­ rendszerek. Koltai Zsolt, a Magyar Külkereskedelmi Bank 3 i főosztályvezetője, Sch­alkhammer Erika, a Budapesti Értéktőzsde 3 5 i főosztályvezetője 3 Feltételek: M 1 Értékesítési vezető: felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség, 25-40 éves KJ fel életkor, kiváló kommunikációs és tárgyalókészség (számítógépes ismeret és 1 13 pfj német nyelvtudás előnyt jelent) . November 26.: A részvénypiac fejlődésének legfontosabb kérdései­t nemzetközi kitekintésben.Tőzsdei elszámolási rendszerek,különös tekintettel a származékokra. Jaksity György, a Concorde Értékpapír­­ Ügynökség Kft. ügyvezető igazgatója, Lantos Csaba, a Creditanstalt 4 Értékpapír Rt. igazgatója 4 A tanfolyam helye a Budapesti Értéktőzsde előadóterme 4 (Budapest V., Deák F. u. 5.) Sr Az előadások kedd délutánonként 17.45-20.00-ig tartanak. A részvételi díj, amely magában foglalja az előadásokhoz kapcsolódó­­ információs anyagokat és frissítőket is a tanfolyam teljes idejére: 4000 Ft, egy alkalomra: 1000 Ft. IM A tanfolyam részletes programja a jelentkezési lappal együtt 4 ps a Közép-európai Brókerképző Alapítványnál fel (Budapest II., Csopaki u. 6-9. Telefon: 202-7488, fax: 201-1330) 3 E3 és a BÉT Információs Központjában kapható gj­ (Budapest V., Vörösmarty tér 1. Vili. Tel.: 266-5677, fax: 266-5681) p l Fejér megyei érdekeltségű cég festékipari termékek forgalmazására E3 raj keres 13 U értékesítési vezetőt |­ és n JJ marketing-asszisztenseket, m Lg akik ambíciót, elhivatottságot éreznek magukban az új és kihívást jelentő P 1 feladatok megoldásához. fel Az értékesítési vezető feladata: a cég piaci pozíciójának erősítése, a társaság S3 marketinggel foglalkozó osztályának megszervezése és irányítása, |~| marketingakciók, értékesítésösztönző projektek megtervezése és végrehajtása. im |*B A marketingasszisztens feladata: ügyfelekkel való kapcsolattartás, a cég ||| U| vevőkörének aktív bővítése. Új tulajdonosa van a baksi hűtőh­áznak Néhány nappal ezelőtt írták alá a baksi hűtőház eladásáról szóló szerződést; a vevő a győri székhelyű Arvit Hűtőipari Rész­vénytársaság. A Csongrád me­gyei kisközség két és fél eszten­deje felszámolás miatt bezárt méz­üzemének exportja korábban a teljes magyar méztermelés felét jelentette, jobb években 6 ezer tonnányi édességük került a né­met piacra. A csőd oka az volt, hogy megfelelő gépsor hiányában a feldolgozás és a csomagolás hasz­nát az exportőr fölözte le. A ko­moly hűtőipari hagyományokkal rendelkező Arvit máris elkezdte a telep felújítását. Év végéig több mint 10 millió forintot költenek a rekonstrukcióra, s még az idén elkezdik saját fagyasztott termé­­keik forgalmazását a baksi hű­­tőházból. A győri cég nem tit­kolt célja"a­ dél-alföldi terjesz-­ kedés. Ennek egyik feltétele a térség folyamatos ellátása, ezért már jövőre elkezdik a saját ter­meltetési és felvásárlói hálózat kiépítését. Az Arvit nem mond le a mézről sem, ismét megha­tározó szereplő szeretne lenni a magyar exportban, a gazdaságosság érdekében azonban meg kell te­remteni a csomagolás feltétele­it. A szükséges új gépsorok vá­sárlásának fedezetével rendelkez­nek. A közeljövőben megkere­sik a népszerű baksi méz koráb­bi vásárlóit, s azután döntenek a mézüzem beindításának idő­pontjáról. ___________________V. I. P. Spar* centrum nyílt Egerben A hevesi megyeszékhely déli részén megnyitották a 90 millió forintos beruházással készült Spar-centrumot. A megnyitó al­kalmából rendezett sajtótájékoz­tatón Pálmai Zoltán, a bicskei szék­helyű Spar Magyarország Keres­kedelmi Kft. igazgatója elmondta, cégük ez évtől foglalkozik a Spar teljes körű élelmiszer kis- és nagy­kereskedelmével. Az egri cent­rum a Spar üzlethálózat negy­­venkilencedik tagja az országban. Eddig hárommilliárd forintot fek­tettek be, s további egységeket nyitnak Tapolcán, Veszprémben, Mosonmagyaróváron és Harkányban. Forgalmuk az idén eléri a 27,5 milliárd forintot, me­lyet 1800 dolgozó foglalkoztatá­sával érnek el. A jövő évi ter­vükben 30 milliárdos bevétel és 10-12 újabb szupermarket nyi­tása szerepel. A kft. a Spar Austria konszern leányvállalata. A konszernnek öt kontinens harminc országában van üzlethálózata. Hazánkon kívül je­lenleg Szlovákiában, Észak-Ola­­szországban és Csehországban ter­jeszkednek. M. K.

Next