Napi Gazdaság, 1997. március (7. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-01 / 51. szám

ÁJA: 90 FT ROMLIK AZ OLASZ CÉGEK ADÓFIZETÉSI MORÁLJA (2. OLDAL) BOLGÁR TERVEK BERUHÁZÁSÖSZTÖNZÉSRE (2. OLDAL) LASSAN BŐVÜL AZ EFTA-BA IRÁNYULÓ KIVITEL (3. OLDAL) AZ ÜZEMANYAG ÁRSZERKEZETÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁT SÜRGETI AZ MKFE (3. OLDAL) NAH GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP NINCS LIKVIDITÁSI VÁLSÁG Roham a Postabank ellen A Postabank 70 milliárd fo­rint likvid eszközzel rendel­kezik, és képes kielégíteni pénzükhöz jutni akaró be­téteseit - jelentette ki Princz Gábor tegnap délután a Pén­zügyminisztériumban. Akar László PM-államtitkár a tör­téntek mögött politikai szán­dékot sejt, és titkosszolgá­lati akciót tart szükséges­nek a helyzet kiváltó okai­nak tisztázásához. Klasszikus betétesi rohammal szembesült pénteken a Postabank és Takarékpénztár Rt. A pénz­intézet fiókjai és a szerződés alap­ján hasonló funkciókat ellátó pos­­tafiókok előtt hosszas sorok kí­gyóztak, egyes helyeken tumul­tuózus jelenetekre került sor; elő­fordult, hogy a bank biztonsági őrsége rendőri segítséget is kért. A betétesek azt követően ro­hanták meg a Postabankot, hogy a lakosság körében híresztelések terjedtek el a pénzintézet hama­rosan várható csődjéről. Princz Gábor elnök-vezérigazgató szerint már csütörtökön is nyolcszázmillió forint körüli értékben vontak ki lakossági forrásokat a Postabank­tól, a pénteki országos roham so­rán újabb forintmilliárdok kerültek ki a bank kasszájából. A csupán pletykákra és ellenőrizhetetlen hí­resztelésekre alapozó lakossági be­tétesek más nagy lakossági üz­letággal rendelkező bankoktól is vontak vissza - noha lénye­gesen kisebb mértékben - for­rásokat. Pénzügyi körökben nem számít igazán újdonságnak, hogy prob­lémák lehetnek a Postabank gaz­dálkodásában, ám a szakma csőd­ről soha, legföljebb tőkehiány­ról, állami segítségnyújtásról, tu­lajdonosi érdekellentétekről plety­kált. (Az ügy részvénypiaci vonat­kozásairól lásd cikkünket az 5-6. oldalon.) (Folytatás a 12. oldalon) A Providencia 31 százalékkal növelte bevételeit Ma már nem nyerő az MLM A Providencia Osztrák-magyar Biztosító Rt., a hazai élet­­biztosítási piac harmadik legnagyobbja tavaly a piaci át­lag alatt, az inflációs rátát el nem érő mértékben növelte életbiztosítási díjbevételeit. A viszonylag kismértékű fej­lődés oka az értékesítési nehézségekben keresendő, töb­bek között abban, hogy a sokat emlegetett multi level marketing ma már kevéssé eredményes - mondta lapunknak Pálvölgyi Mátyás, a Providencia vezérigazgatója. A társaság tavaly beszedett, 5,655 milliárd forint életbiztosí­tási díjával változatlanul a piac harmadik legnagyobb szereplő­je. Ez ugyanakkor csak 14 szá­zalékkal haladja meg az egy év­vel korábbi teljesítményt. A szer­ződések száma több mint 250 ezer, azonban nem több, mint 1995-ben volt. A stagnálás oka részben a lejárt, a visszavásárolt és a díj­mentesített szerződésekben ke­resendő. Ugyanakkor értékesítési gondok is adódtak, mivel a ko­rábbi években sikeres biztosítás­­közvetítői és brókeri tevékeny­ség ma már kevésbé eredményes. A multi level marketinget alkal­mazó cégek száma lényegesen csökkent, a brókercégek elsősor­ban nagy ipari biztosításokat köz­vetítenek. A Providencia 1995-ben már 250 millió forintot meghaladó mérleg szerinti eredménnyel zárt, s 1996-ban is nyereséges volt. 17,75 milliárd forint tavalyi díj­bevétele 31 százalékkal haladta meg az előző évit. A nem élet­­biztosítási üzletágakból 12,095 mil­liárd forint folyt be a társaság­hoz, ami 41 százalékkal volt több az előző évi bevételnél. G. Á. Emelkednek a közüzemi díjak Csehországban Nő az infláció, csökken a lakossági fogyasztás A cseh kormánykoalíció pártjai csütörtökön este megál­lapodtak abban, hogy azonnali hatállyal felemelik, 2000-től pedig teljesen liberalizálják az állami lakások bérét. Meg­egyeztek az elektromos energia és a földgáz árának nö­velésében is. Ez a mostani első lépcsőben az általános forgalmi adó 5-ről 22 százalékra emelése útján történik. A kormány a most született megállapodások alapján az elkö­vetkező hetekben hozza meg a további döntéseket, az áfa eme­léséhez azonban a parlament jó­váhagyása is szükséges. A lak­bér a megegyezés szerint július elsejei hatállyal országosan 19,68 százalékkal emelkedik. Ebben az évben még további lakbéreme­lésre kerülhet sor. A kabinet a későbbiekben vi­tatja meg a lakbérek differenci­álását, a településnagyságtól füg­gően. (Folytatás a 2. oldalon) Egyetértés a nyugdíjreform alapjaiban Csak hat százalékkal indulna a tőkefedezeti pillér Az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkavállalói és munka­adói oldala támogatja a kormány nyugdíjreform-koncep­ciójában a felosztó-kirovó elemmel kapcsolatban terve­zett változtatásokat, míg a tőkefedezeti pillér bevezetését tudomásul veszik, miután a kormány bejelentette, hogy a tőkefedezeti pillérbe annak indulásakor a járulékok hat százaléka kerülne. A kormány eredeti álláspont­járól elmozdult: a befizetett já­rulékoknak csupán 6 százaléka kerülne a tőkefedezeti pillérbe - mondta Medgyessy Péter pénz­ügyminiszter -, és ennek mérté­ke két év alatt 8 százalékra nő­ne. Ezt követően lehetőség len­ne a nyolc százalékon túl további két százalék befizetésére önkén­tes alapon, amit az állam adó­­kedvezményekkel támogatna. Ezek a kompromisszumok felte­hetően nagymértékben javítják a reform végrehajthatóságát, tár­sadalmi elfogadottságát - véli a miniszter. A tőkefedezeti pénztárak - a második pillér - mögé garancia­­alap állna, amelynek kimerülé­se esetén az állam garanciát vál­lalna az első pillérből származó nyugdíj 40 százalékáig. Az ön­kéntes biztosítópénztárak adóked­vezményét pedig 65 százalékra növelné a mostani 50 százalék­kal szemben a pénzügyi kormány­zat annak érdekében, hogy meg­őrizzék a garanciák nélküli pénz­tárak versenyképességét. A miniszter a szolgálati évek beszámításakor érvényesített degresszió fokozatos megszünte­téséről elmondta, hogy az 2004-ben kezdődne, amikor az átlagbér 150 százalékára nőne a nyugdíjalap számításának mér­téke. 2009-től a degresszió meg­szűnne, és az átlagbér 200 szá­zalékára nőne a nyugdíjalap szá­mításának mértéke. Az anyasággal továbbra is két év szolgálati időt lehetne szerezni, de az így sze­rezhető szolgálati idő tíz évben történő maximálásáról lemondott a kormány, a szolgálati idő szá­mításához viszont tíz év tényle­ges munkavégzés és járulékfize­tés szükséges, vagyis csak anya­sággal nem lehet nyugdíjhoz jutni - mondta Medgyessy. (Folytatás a 3. oldalon) Német óriáshitel a Gazpromnak Pénteken 2,5 milliárd dolláros hitelről írtak alá megálla­podást Frankfurtban a Gazprom és a Dresdner Bank kép­viselői. Ugyanakkor bejelentették, hogy már folyamatban van egy további 1,5 milliárd dolláros Gazprom-kölcsön előkészítése a Dresdner és a Deutsche szervezésében. Frankfurti tudósítónktól: A világ természetes gáztarta­lékainak egynegyedével rendel­kező orosz gázipari óriás, a Gazprom részben német hitelekkel kívánja finanszírozni a Nyugat-Eu­­rópa felé szállító gázvezetékrend­szer építését. Ennek a stratégiá­nak része a pénteken megkötött 2,5 milliárd dollárról szóló hi­telmegállapodás, amelyet a kon­zorciumban részt vevő 19 bank nevében a Dresdner Bank, a Gazprom részéről pedig Rém Vjahirev elnök írt alá a Dresdner Bank központjában. A kölcsön nyolcéves futamidőre szól, a ka­mata 2 százalékkal magasabb az irányadó londoni bankközi rátánál (LIBOR). (Folytatás a 2. oldalon) Új EIB­ hitelkeret Kelet-Európának Az Európai Beruházási Bank­nál (EIB) megkezdődtek az elő­készületek egy olyan új hitelke­ret felállítására, amelyből az Eu­rópai Unióhoz csatlakozni kívá­nó kelet-európai országok kulcs­­fontosságú gazdasági ágazatainak hiteligényeihez fognak hozzájá­rulni. Sir Brian Unwin, az EIB elnöke elmondta, hogy a hitel­keret nagyságáról egyelőre nincs döntés, mivel ez a lefolytatandó tárgyalások során derül majd ki. 1997 végére mindazonáltal már világossá válhat, mekkora össze­gekre lesz szükség. Az EU égisze alatt működő EIB az 1997. január 31. és 2000. ja­nuár 31. közti időszakban egy 3,5 milliárd ECU-s keretből hi­telezhet a kelet-európai orszá­goknak úgy, hogy az EU a köl­csönök 70 százalékára garanciát vállal. A most bejelentett új ke­retet teljes egészében az EIB tő­kéjéből fogják garantálni. Unwin elmondta, hogy 1996- ban az EIB rekordnagyságú, össze­sen 23,2 milliárd ECU hitelt nyúj­tott, 13 százalékkal többet, mint 1995-ben. Az összegből 1,116 ECU jutott Kelet-Európának - legnagyobbrészt Csehországnak, Lengyelországnak, Magyarország­nak és Szlovákiának -, s ezen belül 688 milliárd ECU-t fordí­tottak a páneurópai közlekedési rendszerhez kapcsolódó autópá­lya- és vasútfejlesztések finan­szírozására, további 363 milliárd ECU-t pedig energetikai projektek támogatására. (AP-DJ) Szombat, 1997. március 1. VII. évf. 51. (1635.) szám Budapesti tőzsdeindex: 5462,88 (-140,21) (BÉT) Kárpótlási jegy: 825 Ft (+5 Ft) (BÉT) 1 DM = 103,92 Ft (+0,02%) (Budapest) 1 USD = 175,77 Ft (+0,00%) (Budapest) Dow Jones-iparindex: 6902,75 (déli állás) 1 USD = 1,6912 DM (+0,10%) (Frankfurt) 1 GBP = 1,629 USD (+0,14%) (London) Arany (USD/uncia): 358,6 (-1,4) (London) Olaj (USD/barrel): 19,15 (-0,45) (London) TŐZSDÉK-PIACOK / BÉT: ismét csúcson a jegy Meredek áreséssel válaszolt tegnap a részvénypiac a Postabank állítólagos fizetésképtelenségéről elterjedt és később minden illetékes által cáfolt hírre. A prompt index 140 pontos eséséhez jelentős mértékben járult hozzá a záráskor 3750 forintot érő OTP-részvények 7 százalékos (300 forintos) zuhanása. Az Elmű-csere másodlagos allokációjáról tegnap közölt hivatalos adatok nyomán újabb, ezúttal 850 forintos csúcsot ért el a kárpótlási jegy. OTC: visszaesett a Matáv A tőzsdén kívüli piacon tart az árampapírok lemorzsolódása, az Édászt már csak 75 százalékon veszik, míg kínálat 77 százalékon is van. Visszaesett az Émász is (63,5/67), a Démász-piac pedig 66-67 százalék körül áll. A Matáv is gyengült, a legjobb vételi ajánlat 20 százalékponttal van alatta a megelőző napinak. A jelek szerint leült a Tigáz-piac, a marzs is minimális. Származékos: limit down a BUX­on A prompt tőzsdeindex 140 pontos zuhanása mellett minden határidőre 130-200 ponttal estek tegnap a BUX határidős jegyzései. A kereskedést többször is klíring szakította félbe és a jegyzések végül valamivel napi mélypontjuk fölött fejezték be a napot. Az árutőzsde devizapiacán meredeken emelkedett a jen árfolyama. Márciusra, szeptemberre és decemberre jelentős forgalom kíséretében 90-160 fillérrel mentek feljebb az elszámolóárak. A spot piacokon a márkával szemben stagnáló dollár árfolyama a BÁT-on sem nagyon változott, és a legtöbb határidőre a márka elszámolóárai sem módosultak. Száz Elműt kapnak a „kopaszok” Minden előzetes várakozásnál nagyobb mennyiséget, 96-100 részvényt (24-25 kört) kaphatnak az Elműt jegyző „kopasz" igénylők a végleges adatok szerint 14-szeres túljegyzést hozó kibocsátás során. Az alanyi kárpótolt igénylők a nekik allokált 3,5 milliárdnyi papírból 2,77 milliárdnyiért nem mentek elszámolni, így az összes preferált kör jegyzéseinek teljes kielégítése után 2 milliárd forint névértékű Elmű-papír maradt meg, amelyet így az egyéb befektetői körhöz tartozók között osztanak szét. Kétmilliárd dolláros gyógyszeripar A hét nyilvános forgalomban lévő gyógyszeripari társaság papírjainak összértéke tavaly megduplázódott, a 2 milliárd dolláros összérték kétharmada külföldi kezekben van. A tavalyi 24 milliárd forintos eredmény után idén további erőteljes - főként a kelet-európai piacok által gerjesztett - növekedés elé néz az ágazat - derül ki a magyar gyógyszeripar tavalyi eredményét és idei lehetőségeit bemutató cikkünkből (7. oldal). Bankközi: itt nincs pánik Tegnap, a tartalékolási periódus zárónapján nem változtak a kamatok a bankközi forintpiacon. A 20-30 milliárd forint közötti overnight hiteleket 2072-2078 százalék között helyezték ki a bankok, a tomnext piacon pedig megkötött üzletek nélkül 21 százalék közelébe emelkedtek a kamatajánlatok. A Postabank likviditási gondjaival kapcsolatos híresztelések semmiféle hatást sem fejtettek ki a bankközi pénzpiacon. Hosszabb távú üzletkötések - a perióduszárásból adódóan - csak elvétve fordultak elő, a megkötött üzletek kamatai ugyancsak az előző napival azonos szinten, 21—211/2 százalék között maradtak. A devizapiacon nem csökkent tovább a forint árfolyama, az árak a piaci előrejelzéseknek megfelelően továbbra is 50 ponttal a jegybank vételi árfolyama felett álltak. A dollárt egész kereskedés alatt 175,71-175,78 forint között váltották. A márka záróára 104,00— 104,03, az ECU-é 202,02-202,08 forint között alakult. BÁT: zuhanó búzajegyzések A takarmánykukorica 300 forinttal emelkedő elszámolóárral búcsúztatta a kifutó márciusi határidőt, s 60 forinttal erősödött a májusi jegyzés is. Júliusra és decemberre ugyanakkor 30/100 forinttal gyengült a piac. Az étkezési búza ára a felszabadított márciusi lejáratra meredeken, 930 forinttal zuhant, májusra viszont már jóval mérsékeltebb, 160 forint volt az áresés. A takarmánybúza jegyzése márciusra szintén látványosan, 830 forinttal esett vissza, s limittel csökkent a májusi elszámolóár is, ezzel szemben októberre és decemberre 50/100 forinttal erősödött a jegyzés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék