Napi Gazdaság, 1997. július (7. évfolyam, 150-176. szám)

1997-07-01 / 150. szám

NAPI HalifcpMCTlk 1997. július 1., kedd Szerkeszti: Korányi G. Tamás (Értékpapírpiac) és Potori Károly (Árupiac) TŐZSDENAP 17 ezer forint felett a Richter Az átlagost felülmúló, 4,6 mil­liárd forint feletti forgalmat és meg­lehetősen nyugodt áralakulást ho­zott a tegnapi kereskedés a Bu­dapesti Értéktőzsdén. Az index - mely a zárásban mindössze 10 pontos emelkedést mutatott a pén­teki értékéhez képest - a napon belül 6800 pont felett is volt, igaz, a Mol és a TVK nap végi gyen­gélkedése csökkentette értékét. A csaknem másfél milliárdos forgalmat elérő Mol a nap ele­jén az első három üzlet kivéte­lével folyamatosan 4200 forint felett forgott, a papír csak a zá­rás közeledtével esett le 4150 fo­rintig, igaz, egy nagyobb, 60 ezer darabos tétel is ekkor cserélt gaz­dát. A Móltól estéren napi ma­ximumának közelében nyitott a 900 milliós forgalom felett tel­jesítő TVK piaca, a 3300 forint alatti árak azonban csak a zárás időszakában váltak uralkodóvá. Egyértelműen hossz uralta ugya­nakkor a Borsodchem piacát, a 7400 forintos nyitást követően a zárás már csak 5 forinttal ma­radt el a 7500 forintos árhatár­tól, igaz, az utolsó, 14 darabra kötött üzlet éppen 25 forinttal született az azt megelőzőnél ma­gasabb áron. A papír átlagárát jelentősen befolyásolta, hogy a nap három nagyobb üzlete - egy 25 ezer és két 15 ezer darabos tétel - a 7400 és 7445 forint közötti sávban kötődött. Tovább menetel a Richter, a papír új történelmi ármaximuma 17 500 forint, a tegnapi üzletek nagy része ugyanakkor a 17 200 és 17 300 forint közötti sávban született. Ismét 12 ezer alatt for­gott az Egis, tovább tart a Human tőzsdei áremelkedése. A bankpa­pírok piacán ismét az ötezres ha­tár vált az OTP jellemző árfolya­mává, 46 500 forintig emelkedett ugyanakkor az IEB. Meglehető­sen kalandos áralakulást követően a tegnapi ársáv közepe táján, 209 forinton zárt a Fotex. Sz. G. BUX: 6795,00 (+10,34) (+0,15%) Nyitó: 6810,56 Minimum: 6772,13 Maximum: 6814,22 Tőkeérték* *: 1476 120 M Ft - 557 M Ft Napi forgalom (prompt kötések): 35 156 746 159 CESI**: 1432,10 (-7,17)(-0,50%) * A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény - a legutolsó kötés napjának záróárfolyamán számított­­ teljes értéke. ** A BÉT által számított közép-európai (cseh, lengyel, szlovén, szlovák és magyar részvényeket tartalmazó) tőzsdei index. **"Az adatok francia frankban értendők. A MERRILL LYNCH A FOTEXRŐL Visszavonulás és eredményduplázás Kevés olyan magyar tőzsdei társaság akad, amelynek ár­­folyama annyira érzékenyen reagálna a vezető külföldi elemzőcégek jelentéseire, mint a Fotexé. A Nomura elemzése 1995 januárjában 280 forintról 200 alá nyomta, a Merrill Lynch legfrisebb - június 16-án, tehát még a Templeton-affér fellángolása előtt publikált - vételt javasló anyaga 140 forintról 220-ig nyomta fel a papír kurzusát. Az elemzés két kulcsmomentuma az eredményalakulás, illetve Vár­szegi esetleges visszavonulása az operatív irányítástól. A Merrill Lynch elemzői a 140 forintos árszintnél készítették el munkájukat, így a hosszabb távra szóló vételi ajánlatot is ennek megfelelően kell kezelni. Az elem­zés 1998-ra 3,5, 1999-re 4-5 szá­zalékos GDP-növekedésből in­dul ki, és ennek megfelelően a kereskedelem fellendülésére szá­mít. A Fotex adózott eredmé­nyét idén a tavalyi két és félsze­resére becsüli, ennek alapján (még egyszer hangsúlyozva, hogy 140 forintos árszintnél) 7,5-ös P/E ér­ték adódik, ami vitathatatlanul alacsonyabb, mint a számításuk szerint 13,5-re becsült magyar át­lag. (Megjegyzendő, a tavalyi ala­csony nyereségben szerepet játszott a Paráddal kapcsolatos per mi­att elszámolt 206 milliós rend­kívüli veszteség is.) Az 1997-re becsült 1,23 és az 1998-as 1,5 milliárdos eredmény már lényegében megfelel a Fotex korábbi eredménytermelő potenci­áljának, igaz, dollárban számolva e számok lényegesen rosszabbak, mint az 1993-94-es teljesítmények. Az elemzés kitér arra is, hogy 1997 harmadik negyedévében Várszegi Gábor Fotex-elnök visszavonulna az operatív irányí­tástól, nagyobb önállóságot ad­va az egyes üzletágak vezetői­nek. Ugyanakkor felhívja a fi­gyelmet arra is, hogy a vezér­­igazgatói székbe kerülő utód sze­mélye még nincs meg. (Folytatás a 6. oldalon) A Styl Ruhagyár Rt. közlemény­ben jelentette be, hogy a társa­ság igazgatósága - az alapszabály­ban foglalt lehetőségével élve - az alaptőkén felüli vagyon ter­hére bónuszrészvény kiosztásá­ról döntött. Minden régi részvényes két pa­pírja után egy újra jogosult, az eddig 1 milliárd 180 milliós alap­tőke pedig 1 milliárd 770 millió forintra növekszik, így a - március végi adatok alapján - 721 milliós alaptőkén felüli vagyon 590 millió forinttal zsugorodik. A bónuszrész­vényekre azon részvényesek lesz­nek jogosultak, akik egy - még pontosan meg nem határozott - nyár végi, legkésőbb ősz eleji idő­pontban a részvénykönyvben sze­repelnek. A papírok kiosztására előreláthatólag szeptember-októ­ber folyamán kerül sor. A belföldi magánszemélyek szá­mára a bónuszrészvény-­ utatás­nak adóvonzata is van, a sze­mélyi jövedelemadó-törvény sze­rint ez ugyanis ingyenes jutattásnak minősül. (Az egyes állásfoglalások különbözőképp íté­lik meg az adófizetési kötelezett­séget: a legkeményebb szerint a forrásadón felül személyi jöve­delemadó-előleget is levonnak az adózótól.) A szombathelyi cég tulajdonosainak zömét kitevő, kül­földi jogi személyiséggel rendel­kező társaságokat az adózási prob­lémák - egyelőre legalábbis - nem érintik, megfigyelők szerint en­nek is volt némi szerepe a rész­vénykiosztásban. A bónuszterv az árfolyamot azonban aligha moz­gatja meg jelentős mértékben, ám az új papírok piacra kerülé­se javítja az alvópapírnak szá­mító Styl likviditását. A társaság időarányos eredmé­nye - mint Molnár Miklós keres­kedelmi igazgató elmondta - a tervek szerint alakul, az idei adózás előtti terv 275 millió forinttal szá­mol. A keresztárfolyamok vál­tozása azonban még módosíthatja a sarokszámokat - a Styl exportja nagyrészt márkaelszámolású -, a megrendelésállomány alakulása az őszi holtszezonra is biztosítja a kapacitáskihasználtságot. T. I. Bónuszrészvényt oszt a Styl A döntő nap még ismeretlen ­ A napi forgalmi és árfolyamadatok, valamint a tőzsdeindex forrása: BÉT. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, felelősséget nem vállalunk. Az eredményadatok általában IAS szerint, konszolidáltan értendők, az osztalékadót nem vettük figyelembe. * A napi átlagárfolyam és az 1996. évi egy részvényre jutó adózott eredmény aránya. ""Adózás előtti eredmény PROMPT ÜZLETKÖTÉSEK, RÉSZVÉNYEK Teljes Tőzsdére 1995. évi 1996. évi 1996-os emúlt 12 hónap KétaForgalom Árfolyam­ Ár Legutóbbi forgalom Változés P/E1 1996-os alaptőke bevezetett adózott adózott részvényenkénti napi átlagért. sok darab­ érték nyitó minimum étlag maximum zéró Időpontja zéró­ (%) osztalék (%) (M Ft) részvények eredmény eredmény eredmény min. max. széma széma (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) érfolyama _______________________________________________(M Ft) (M Ft) (M Ft)____________(Ft)_______________(Ft)__________ ___________________(Ft)_______________________________________ JEGYZETT A BORSODCHEM___________10 204,80 10 204,80________6169________6 076__________619_____________________7 520________50 68 512 508719 665 7 400 7 400 7 425 7 495 7 495 06.27. 7 400 1,28 12 12,0(08.15.) COFINEC__________________308,56*** 308,56— 17,1***­­64,1 —_____________0 3 595________7 365___________________89 445 795 5 000 5 000 5 009 5 295 5 295 06.27. 5 000 5,90_________­___________00 DANUBIUS HOTELS________8 000,00 8 000,00________1 647________2 149__________269________2 300________6 615________45 20 338 111832 480 5 450 5 425 5 499 5 545 5 535 06.27. 5 400 2,50________21____________ME­ DUNAHOLDING____________2 828,81 2 828,81_________-850__________714__________252________6 975 12 000__________-___________-______________-___________-__________- ___________-_________ 06.27. 12 000__________-_______48___________OJ) EGIS______________________7 785,71 7 785,71________4 881________5 581__________717________7 270 12 000________36 7 583 90427 885 11 980 11 890 11 925 11 995 11 950 06.27. 12 000 - 0,42 17 8,0(06.04.) FOTEX __________________6 614,30 6 232,81__________852__________514________________________87__________220 327 1812 553 377354 517________199 196 208________220 209 06.27._________220­­ 5,00 26___________00 GARDENIA_________________1 200,00 1 200,00__________440__________303__________152________1 400________2 150________17 5 092 7615 580 1 500 1 480 1 496 1 500 1 490 06.27. 1 450 2,76 10 12,0(07.01) GRABOPLAST_____________4 252,72 4 252,72__________501_________1 420__________338 3 200________9 000________19 3 581 31277 050 8 655 8 655 8 734 8 800 8 800 06.27. 8 595 2,39 26 7,5(05.26.) HUMAN___________________3800,00 2 800,00__________469__________710__________187________1 690________3 530________63 11 197 37438645 3 250 3 250 3 344 3 400 3 350 06.27. 3 280 2,13 18 3,56(07.01.) IBUSZ _______________1 760,50 1 760,50_________­292 189__________107__________480________1 200­­_________100________68 000________680 680 680________680 680 06.27._________680 0,00_________6 0,00 (5,00) INTER-EUROPA 5 614,86 2 175,50 1 438 1 747 6224 28 750 63 000 1, 23________418 19379500 46500 45300 46 362 46600 46 500 06.27. 46000 1,09_________6 12,5(05.20.) KONZUM___________________1 236,00 1 236,00___________67_________064_______________________135__________440_________3 2 200 507 000________230 230 230________235 235 06.20._________230 2,17 ___________00 MOL_____________________98 400,00 98 400,00_________1 170 22 247_________226_______1 340_________4 400 369 354 344 1488195 460 4180 4150 4 200 4 240 4150 06.27. 4 205 - 1,31_______18 3,7(06.30.) OTP_____________________ 28 000,00 26 850,00_________8 480________9 945_________355_______1 780_________6 400 118 56 434 282285 485 5 000 4 950 5 002 5 080 5 000 06.27. 5050 - 0,99 14 12,0(06.16.) PANNONPLAST_____________406,10 402,10__________838________1 464__________364________3 900________9 850 17 1 415 13000 550 9 200 9150 9188 9 450 9 400 06.27. 9 200 2,17________26 90,0(06.09.) PICK ___________________2 657,00 2 656,99_________1 807_______2 427___________913________5 900 15 000 9 17 894 254028 070 14 200 14 100 14196 14 400 14 400 06.27. 14 200 1,41________16 20,0(06.09.) PRIMAGAZ________________3 600,00 3 600,00________1 258________1 570__________436________4 950 13 000 48 10 153 104196 095 10 450 10 200 10 263 10 450 10 200 06.27. 10 400­­ 1,92 23 17,5(05.20.) RICHTER 18 637,48 17 411,83________7 885 11 271__________638________5950 17 500________73 12 356 212967 970 17 100 17 050 17 236 17 500 17 245 06.27. 17 000 1,44 27 16,0(06.02.) SOPRONI SÖRGYÁR 2 208,80 674,00__________192__________823__________609________2 000________6 220________19 2 538 14768600 5 830 5 810 5 819 5 895 5 895 06.27. 5810 1,46 10 16,0(05.21.) STYL RUHAGYÁR__________1 180,00 1 180,00__________201__________305__________258__________700________1 825 - - - ___________________­__________­___________­_________ 06.25. 1 200__________­________5 10,0(06.02.) TVR ________________24 000,00 24 000,00 10 468________7 691_________321 1 320_________3 400 497 275 485 909425 665 3 345 3 260 3 301 3 360 3 270 06.27. 3 345 - 2,24________10 8,0(06.16.) ZALAKERÁMIA____________2 879,72 2 879,72__________732__________969__________527________6 000________9 700 64 12 228 89029 425 7 250 7 200 7 281 7 525 7 250 06.27. 7 220 0,42_______14 11,0(05.26.) ZWACK UNICUM 2000,00 2000,00 600 475 238 2250 6000 14 2329 896 9685 3 850 3845 3 851 3855 3 845 06.27. 3 865­­ 0,52 16 15,0(06.23.) JEGYZETT B AGRIMPEX név.____________1 327,75 1 327,75__________649__________­57____________0 16 000 25 500_________­___________­______________­___________­__________­__________­___________­_________ 06.26. 16 000 _________­___________01) ARANYPOR 430,00 430,00 43 61 1 414 4 050 8 550~ - - -~________-­_________- ___________-_________ 06.27. 6 000__________-_________4 7,0(06.18.) BALATON FŰSZERT 1 330,00 1 200,00 48­­303 0 2 800 6 200 - : ~ __________- ___________-_________ 06.27. 3 650__________­_________­___________0£ BONBON HEMINGWAY 170,00 170,00___________13____________5___________28__________305________1 000­­ ________­__________­__________-___________­_________ 06.20._________450__________16____________________CLU­CSEMEGE-MEINL__________5 752,00 185,00__________711 815________1 417________7 000 12 000 2 40 408000 10200 10200 10200 10200 10200 06.26. 10050 1,49_________7 14,0(11,30­) CSOPAK___________________2 450,00 2 200,00__________290__________261__________174________1 000________3 295_________9 3 214 9 474 500 2 940 2 940 2 948 2 970 2 970 06.27. 2 940 1,02________17 10,0(05.20.) DOMUS____________________1 633,00 1 633,00__________189___________90___________55__________280__________550 - - - ________­__________­__________­___________­_________ 06.27._________440__________­_____________________(M) ERAVIS____________________2 870,00 2 828,46__________200___________15___________51________4 000________5 300___________________11_________52 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 06.27. 4 850­­ 1,03________94___________Ofi GARAGENT__________________381,85 368,05 64___________23 60 1 500 2 350__________­___________- - -__________­__________­___________­_________ 06.12. 1 650__________28____________________CO GLOBAL TH________________3 834,23 3 756,43__________603 ,­­1 808_____________________1 400________2 600 2 30 54 055 1 805 1 800 1 802 1 805 1 800 06.26. 2 000 - 10,00_________­___________V GLOBUS______________~ 997,03 997,03__________248__________169__________170__________850 2 300 2 110 191 200 1 720 1 720 1 738 1 740 1 740 06.27. 1 750­­ 0,57 10 12,0(06.26.) GOLDSUN__________________1 064,02 1 063,97_________-553_________-894____________0___________25__________420_________3 1 706 263 400________150 150 154________155 156 06.27._________155 0,00_________:___________M HORIZON-MULTIPLAN 154,48 154,48___________13 -97____________0__________154__________305________11 10 200 2 123 730________220 200 208________220 200 06.27._________215 - 6,98 ___________W HUNGAGENT_________448,00 224,00__________-51___________23___________72__________300________1 390__________-___________- _____-___________-_________- . ___________ 06.24.________900__________13____________________00 KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ 238,33 234,93 83 103 43 1 005­­1450 15 3 236 3 618 535 1 050 1 050 1 118 1 150 1 150 06.27. 1 050 9,52 27___________CO MASODIK DEV. FACT. _____291,43 291,43_____________­__________125________4 295 11 500_______13 550__________­___________­______________­___________­__________-__________-___________­ 06.27. 11 100__________­_________3___________CfI MEZŐGÉP 792,60 792,60 616 796 149­0 2 200 3010 12 14 112 41 250 875­­ 2 900 2 900 2 923 2 950 2 950 06.27. 2 920 1,03 20____________LC NITROIL_____________________274,90 274,90___________67___________40________1451 15000 21 150__________-___________-______________-___________-__________-__________-___________ 02.25. 21 150__________:________3___________0J> NOVOTRADE________________665,14 554,28__________-Vj__________403__________363 1 000 1 850__________-___________-______________-___________-__________-__________-___________-_________■_ 06.19. 1 850__________:________5___________0JJ PANNON-FLAX_____________627,57 447,57___________32___________7T__________158__________340 1 580_________3________127 193 860 1 580 1 500 1 526 1 580 1 500 06.27. 1 550 - 3,23_________9 5,0(05.29.) PANNON-VÁLTÓ 1 750,00 1 750,00­­ 403 187 566 535 640_________2________390 226 200________580 580 580________580 580 06.27.________580 0,00_________5___________W QUAESTOR 616,28 616,28 41 59 96 * 2 700 2 850 ___________­______________­___________­__________­__________­___________­_________ 06.25. 2 800__________29____________________W RIZIKÓ FACTORY________ 844,40 844,40_____________­__________­31_________6, 8 000 9 500__________________201 1 745 050 8 600 8 600 8 682 8 800 8 700 06.27. 8 650 0,58_________­___________60 SKALA-COOP T 6 400,74 4 947,32 613 338 63 1 700 2 800__________________793 1 348 205 1 700 1 700 1 700 1 735 1 735 06.27. 1 700 2,06________28___________M SKALA-COOP S 13,87 64 1 505 2 000 - - ...... 06.04. 1 800 - 28 0,0 KÁRPÓTLÁSI JEGY “ 139,90 - : - 160 900 73­59 830 48 656 907 800 800 813 850 810 06.27. 850 - 4,71

Next