Napi Gazdaság, 1997. augusztus (7. évfolyam, 177-201. szám)

1997-08-01 / 177. szám

Ára: 90 Ft __________ MM Péntek, 1997. augusztus 1. 5EU­­1 | A ■ »T , 77. A'vALUT^T/U4ÁCS I H Budapesti tőzsdeindex: 7880,16 (+67,10) (BÉT) I H Kárpótlási jegy: 809 Ft (0) (BÉT) ------------- ------------ I ^B 1 DM : 107 Ft (+0,14%) (Budapest) MSZOSZ-JELÖLTEK B ^^B M ^/1 ^B ^B -------------------------------------------------------­AZ ÖNKORMÁNYZATOKBA 1 USD = 196,31 Ft (-0,01%) (Budapest) ------------::===::=------------ |" —| __ |— A Dow Jones-iparindex: 8244,21 (déli állás) SZÉNTÜZELÉSŰ ERŐMŰVEK PRIVATIZÁCIÓJA Élénk befektetői érdeklődés Javában folynak a tárgyalások az ÁPV Rt., valamint a három széntüzelésű erőmű potenciális befektetői között. A két sikertelen privatizációs kísérleten már átesett, el­öregedett erőművek iránt megélénkült befektetői érdek­lődés jótékonyan hatott a társaságok tőzsdén kívüli ke­reskedelemben forgó papírjaira. Az érdeklődők általában több erőmű megvételét is fontolgatják. Az erőművek eladásának új­bóli napirendre kerülését a pri­vatizációs szervezet részéről az indokolja, hogy a villamosener­­gia-törvény rendelkezései szerint a Magyar Villamos Művek Rt. (MVM Rt.) 1998. január 1-től nem rendelkezhet erőművel, ki­véve a Paksi Atomerőművet. A törvény betartása, valamint a vil­lamos társaság - ki tudja, mi­kor esedékes - privatizációja ér­dekében a tulajdonos ÁPV Rt. leválasztja arról a Bakonyi, a Vér­tesi, valamint a Pécsi erőműve­ket. (Az MVM a három erőmű­­társaságban 34-43 százalék kö­rüli részesedéssel rendelkezik). Az ÁPV Rt. jól járna, ha a leválasztással nagyjából egy időben túl is adhatna az erőműveken, hiszen így sok vesződségtől kí­mélné meg magát. Lényeges szem­pont, hogy az erőművekbe in­tegrált bányák bezárásának költ­sége, a működés finanszírozásá­hoz szükséges kiadások - gon­doljunk csak a Vértesi Erőmű Rt. közelmúltban lezajlott 3 mil­liárd forintos­ feltőkésítésére -, valamint a foglalkoztatási és kör­nyezetvédelmi problémák sem ter­helnék a privatizációs szerveze­tet. A vásárlói oldalon az ágazat befektetőinek fantáziáját viszont - a magyar árampiac hosszú tá­vú stabilizációjának és liberali­zációjának reménye mellett - az MVM Rt. közelmúltban kiírt ka­pacitástendere is megmozgathatta. Egy meglevő telephellyel ugyan­is lényegesen kedvezőbb ajánla­tot lehet beadni a tenderre, mint ha zöldmezős beruházásba fog­nának. A Bakonyi Erőmű vonz­erejét például jócskán fokozhatja az a Magyar Energia Hivatal ál­tal adott erőmű-létesítési enge­dély, amely egy Inotán megva­lósítandó, 150 megawatt telje­sítményű, széntüzelésű erőmű­­blokkra vonatkozik. (Folytatás a 3. oldalon) ­ Nincs döntés a német adóreformról A tervezettnél később, de a várakozásoknak megfelelően ered­ménytelenül végződött a bonni kormány adóreform-tervezetéről lefolytatott törvényhozási egyez­tetés (NAPI Gazdaság, 1997. július 30., 2. oldal). A kormánypárti többségű alsóház és az ellenzék által uralt felsőház álláspontjá­nak összehangolására hivatott - ellenzéki többségű - bizottság egyetlen egy pont kivételével még a hét elején már tisztázódni lát­szó néhány részmegállapodás terén sem járt sikerrel. Az ellenzéki szociáldemokra­ták fenntartják, hogy a kormány 30 milliárd márkás adócsökken­téssel járó javaslata „mélyen igaz­ságtalan, s szakmailag felelőtlen" rendszer bevezetését eredményez­né, ám a megfigyelők szerint az SPD elsősorban nem tartalmi, ha­nem politikai okok miatt nem törekszik kompromisszumra. A prognózisok arról szólnak ugyanis, hogy jövőre simán megnyeri a választásokat, s a törvényhozás mindkét házát uralva elfogadtat­hatják saját - nyilvánosan még nem ismertetett - adóreformjukat. (Folytatás a 2. oldalon) EU-CSATLAKOZÁSI HITELT |­SAII C\ \ I 7 //'X IF\\ /|\) \ -----------------------------------------------------­KÉSZÍT ELŐ AZ EIB [ 1 ) ”7/ |( I­­­SA* L/J \\\\ 1 USD = 1,8325 DM (-0,61%) (Frankfurt) ----------■1,-OLPAL):_____ ^ | V__ I /Q /( ^ 1GBP = 1,6382 USD (+0,74%) (London) KÖZBESZERZÉS ( .. / V. V . a. Arany (USD/uncia): 326,35 (-1,2) (London) (17-21. OLDAL) ( 6) GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HÍRI AD­­­C Olaj(USD/barrel): 18,93(+0,19)(London) Nyereségre számít a Kőolajvezeték Építő Rt. Hatvanmillió forintra csökkent a hitelállomány Az első félévet ugyan még 165 millió forintos veszteség­gel zárta a jelenleg 900 millió forint jegyzett és 600 millió forint saját tőkével rendelkező, siófoki székhelyű Kőolaj­­vezeték Építő Rt., ám az ÁPV Rt. márciusi döntését kö­vetően - részvénycsere útján - a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt. többségi tulajdonába került társaság pénzügyi pozíciói folyamatosan javulnak. Horváth Tibor, vezérigazgató a NAPI Gazdaság érdeklődésére el­mondta: a félévkor kimutatott veszteség csupán papíron léte­zik, hiszen már mintegy 300 millió forint értékű munkát leszámláztak, amelynek fedezettartalma meg­közelíti az 50 százalékot. A Kőolajvezeték Építő Rt. - döntően forgóeszköz-finanszíro­zási gondok és az elhúzódó pri­vatizáció miatt - az elmúlt évek­ben jelentős veszteségeket hal­mozott fel. A tavalyi évet 3,2 milliárd forintos bruttó árbevé­tel mellett mintegy 500 millió forintos veszteséggel zárták. Az idén 2,5 milliárd forintos árbe­vételre számítanak. A bevétel visszaesését a vezérigazgató az­zal magyarázta, hogy tavalyi meg­rendeléseik jelentős anyaghányad­dal rendelkező munkálatok el­végzésére szóltak, míg idei ren-­ delésállományukban az anyag­mentes munkálatok dominál­nak. (Folytatás a 11. oldalon) A bankgarancia alapja a vámteher A vámtörvény-módosítás utolsó csomagja A vámtörvény június 20-án kihirdetett módosítása három lépcsőben lép, illetve lépett hatályba. Néhány szakaszát a kihirdetés napjától, másokat július 1-jétől, egy részüket pedig augusztus 1-jétől kell alkalmazni. Ez utóbbiak kö­zül - a teljesség igénye nélkül - néhány lényeges válto­zást emelünk ki. A közvámraktárba beraktáro­zott olyan áruk továbbításánál, amelyek után a vámterhet vissza­térítették, illetőleg a forgalmi adó­kat visszaigényelték, vagy álla­mi támogatást vettek igénybe, vámbiztosítékot kell nyújtani a közvámraktárból az államhatárig tartó szakaszra. Kedvező válto­zás, hogy az európai tranzitegyez­mény - amelyhez Budapest ta­valy július elsején csatlakozott - vámbiztosítékánál be kell szá­mítani a jövedéki törvény sze­rinti bankgaranciában adott jö­vedéki biztosítékot. A kezesség­­vállalási engedélyek bankgaran­cia-összege ezután meghatározott összegű vámteherhez igazodik és nem a korábbi áruértékhez. Esze­rint ha a bankgarancia összege 100 ezer forint, akkor az enge­délyes egy meghatározott vám­hivatalnál azonos időben össze­sen 500 ezer forint összegű vám­­teherre vállalhat készfizető ke­zességet. A maximált 20 millió forint változatlan marad, ez eset­ben az engedélyes bármely vámhi­vatalnál vállalhat készfizető kezes­séget összeghatárra tekintet nélkül. A módosított szövegből kima­radt az összevont árunyilatko­zat-adás lehetőségének az a kor­látozása, hogy csak hetente volt adható. A vámhivatal annak en­gedélyezheti, aki „vámszempont­ból” megbízható, tömegáru be­hozatala esetén halasztott­ vám­fizetési engedéllyel rendelkezik, vagy tömegárut kíván kivinni. Nem engedélyezhető azonban összevont árunyilatkozat adása a jövedéki törvény hatálya alá tartozó és fokozott ellenőrzést igénylő termékekre. S. L. Megalakult a DBR Metró Kft A társaság jövőre költségvetési támogatásra számít A Fővárosi Közgyűlés határozata alapján a Budapesti Köz­lekedési (BKV) Rt. 100 millió forint törzstőkével - az ere­deti határidőre - jogilag július 1-jén megalakította a met­róprojektre szerveződő DBR Metró Kft.-t, s a társaság cégbejegyzése napokon belül megtörténik - tájékoztatta a NAPI Gazdaságot Gulyás László programigazgató. A társaság feladata a projekt elé- a következő két évben még nincs készítése, a beruházás bonyolítása, szükség hitelre, az 1998— 1999-ben a tendereztetés, illetve a hitellel­ szükséges összesen 14,4 milliárd fe­­vételek szervezése. A tavalyi áron kintot a központi költségvetés és a számított 514 millió ECU - 98 mi­­ főváros saját kereteiből állja,­liárd forint­­ értékű beruházáshoz (Folytatás a 3. oldalon) Megállapodott Kievel az IMF A Világbank felfüggesztette az energiahitelt A kievi kormányzat és az IMF megegyezett abban, hogy a nemzetközi pénzintézet készenléti hitelkeretet bocsát Ukrajna rendelkezésére. A Világbank ugyanakkor tegnap bejelentette, hogy felfüggesztette az ukrajnai árampiac fejlesztésére szánt 317 millió dolláros hitelkeretét, mivel a szovjet utódállam kormánya elhalasztotta az áram árá­nak felemelését. Az ukrán elnöki hivatal veze­tőjének helyettese szerint hét­főn írják alá a felek az emlékez­tetőt a Nemzetközi Valutaalap új, az év végéig szóló 600 millió dolláros hitelkeretéről. Anatolij Halcsinszkij közölte, hogy a kor­mányzat a kölcsönt a költség­­vetési hiány fedezésére kívánja fordítani. Ugyanakkor a Reuter hírügynökség jelentése szerint Ro­man Spek, az ukrán kormány nem­zeti újjáépítési és fejlesztési ügy­nökségének vezetője 600-800 mil­lió dollárra becsülte azt az összeget, amelyhez Kiev a több hónapos alkudozás eredményeként született egyezség értelmében hozzájuthat: a kölcsön tényleges nagysága to­vábbi alkudozás tárgya. Az összeg bizonytalansága mellett az sem derül ki világosan hogy Kiev fél­éves vagy egyéves időszak alatt szeretne felkészülni arra az igé­nyelt hároméves, 3 milliárd dol­láros kiterjesztett hitelkeretre, amelynek folyósításához a nem­zetközi pénintézet szakértői sze­rint most még nem értek meg a feltételek. Az IMF-fel kötött megállapo­dás jelentőségét azonban első­sorban az adja meg, hogy Uk­rajna ennek köszönhetően újabb forrásokhoz juthat a nemzetkö­zi pénzpiacokon a büdzsében tá­tongó lyukak befoltozásához. Kiev szeptemberben egy szamurájköt­vény kibocsátására készül 250 mil­lió dollár értékben, és az év vé­géig szeretne még megjelenni egy 350-500 millió dolláros euroköt­­vénnyel is a nemzetközi porondon. (Folytatás a 2. oldalon) •lUiU— /( BÉT: tízmilliárdot közelítő forgalom Jelentős forgalom mellett 67 pontot emelkedett az index a Budapesti Értéktőzsde részvénypiacán. A féléves gyorsjelentését tegnap közzétett társaságok közül emelkedett a TVK (4245) és a Richter (19 160), 7300 forint alá esett viszont a Borsodchem árfolyama. 15 000 forint volt a Pick, 11 900 forint a Pannonplast záróára. 4050 forintig emelkedett a Humán, 5250-ig a Zwack. A Mezőgép részvénye 4000 forintos csúcsárat ért el. A jegypiacon erősödő forgalom mellett 810 forint körüli áron köttettek az üzletek. OTC: keresik az erőműpapírokat Tovább emelkedik a Matáv (785/840). Nyolc pontot javult a MKB-törzsrészvény vételi oldala (430/550). Az Antenna Hungáriára,tíz ponttal alacsonyabban jelentkezik csak vevő (150/170). Élénkül az érdeklődés az erőművek papírjai iránt. A vevők és az eladók is fél pontot emeltek a Mátrai Erőműnél (48,5/50,5). 16,5 százalékon is vennék a Vértesi, 18,5-en a Dunamenti Erőmű papírjait, eladó azonban továbbra sincs a piacon. Egy ponttal javult a­ Budapesti Erőmű vételi oldala (26,5/45), ugyancsak egy ponttal vennék drágábban a Pécsi Erőmű részvényét (12/-). Richter: majdnem tízmilliárd Kilenc és fél milliárdos féléves eredményről és 25 milliárdos árbevételről adott számot a Richter gyorsjelentése, az eredménynövekedés meghaladja az ötven százalékot. A Richter hazai eladásai volumenben ugyan némileg csökkentek, de még így is megelőzte az Egist, és a legnagyobb hazai gyártóvá vált. Az orosz piacon az import tizede továbbra is Richter-termék. A társaság több mint 20 milliárdos, befektetésre váró, ám kellő óvatossággal kezelt készpénzvagyonnal rendelkezik. A várakozásokhoz méltó TVK­ félév A tőzsdei áralakulás alapján igencsak optimista várakozásoknak megfelelően rekorderedményt - adózás után 8 milliárd forintot - ért el az első félévben a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Az eredményben már elszámolásra került a­PEH-átutalás 842 millió forintos késedelmi kamat része is. Borsodchem: növekvő forgalom A várakozásokat némileg lehűtő félévről számolt be a Borsodchem tőzsdei gyorsjelentése. A 3,6 milliárd forintos nyereség csupán szerény növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest, aminek fő oka az alapanyagárak történelmileg igen magasnak számító és azóta némileg csökkenő szintje. Ugyanakkor emelkedett a Borsodchem egyik fő termékének számító PVC ára is, ami jelentős volt az árbevétel egyébként is nagymértékű növekedése szempontjából. Bankközi: nyugodt nap A bankközi forintpiac tartalékzáró napján, csütörtökön elmaradtak az ilyenkor szokásos heves áringadozások. Az egynapos üzletek zömét 19 5/8-19 3/4 százalékon kötötték. Az overnight piac 19 5/8 százalékon zárt. A tomnext kereskedés 20 százalék körüli ajánlatokkal, de üzletkötés nélkül telt el. A BUBOR csütörtöki fixingjei a következőképpen alakultak: egy hónapos 20,50 százalék,,három hónapos 20,11 százalék, hat hónapos 19,74 százalék. Átlagos nap volt a devizapiacon, ahol a jegyzések a nemzeti bank, vételi szintjén maradtak. Az amerikai dollár 196,15-196,20 forintot, a német márka 107,03—107,08 forintot ért záráskor. BÁT: ismét esett az étkezési búza ára Tegnap csak a kalászosok ára változott a határidős gabonapiacon. Az étkezési búza a kifutó augusztusi terminre 910 forintot zuhanva, 24 880 forinton zárt, a többi lejáratra pedig limittel, 400-400 forinttal esett a jegyzés. A takarmánybúza ezzel szemben a búcsúzó augusztusi határidőre 700 forinttal, 17 800 forintra drágult, s egyedül decemberre csökkent az ára, 300 forinttal. A takarmányárpa jegyzése szeptemberre 90 forinttal erősödött, októberre változatlan maradt, a többi lejáratra pedig 90—300 forinttal süllyedt. A vágósertéspiacon csak az EUROP Vágó II. ára változott, augusztusra 1 forinttal csökkent, s így erre a határidőre 246 forint lett a végső elszámolóár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék