Napi Gazdaság, 2002. április (12. évfolyam, 63-83. szám)

2002-04-26 / 81. szám

2002. ÁPRILIS 26., PÉNTEK I K­ 11 I­­ %. ||||ff |||. MMmi ^e ggyi I W­h HH| - HH| SZERKESZTI: KORÁNYI G. TAMÁS tőzsdék-piacok BÉT-tőzsdenap Korrekció vagy trendforduló? Bőven szemezgethettek teg­nap a befektetők a hazai válla­latok háza tájáról napvilágot látott információkban, hiszen a közgyűlési szezon mellett első negyedéves gyorsjelentéseiket is a napokban hozzák nyilvános­ságra a BÉT-en jegyzett társasá­gok. A BUX index ugyan a nyi­tást követően lefelé vette az irányt, s délben 8500 pont alatt is járt, ám az ismét hegymenet­be kapcsoló Richter és Matáv magával húzta a tőzsdei muta­tót is. Az index a piac zárásakor 8668 ponton állt, 1,1 százalék­kal magasabban szerdai értéké­nél. A hírbőség nem vonta maga értéke. ** A 20 legnagyobb tőkeértékű magyar, cseh, lengyel, szlovén és horvát részvény­­ közzétett­­ indexe. a BÉT által számított és *** A BÉT által számított közép-európai (cseh, lengyel, szlovén, szlovák és magyar részvényeket tartalmazó) tőzsdei index. CESI: CESI is the stock exchange index of Central European (Czech, Polish, Slovenian, Slovakian, and Hungarian) stocks, calculated by the BSE. **** BAMOSZ Részvény Befektetési Alap portfolió Index után a forgalom megugrását, alig 5 milliárd forintnyi rész­vény fordult meg a parketten. Alaptalannak bizonyult a szerdai pánik a Richter-piacon, a gyógyszergyártó az előzetes várakozásoknak megfelelő ne­gyedévről számolt be tegnap.­ ­ A NAP NYERTESEI* Egis R68 Zalakerámia 1,54 1 A NAP VESZTESEI* Az árfolyam emelkedésének csaknem mindvégig útját állta a részvényt napok óta nyomás alatt tartó nagy eladó, zárásra azonban kissé magára talált a papír, s 1,1 százalékkal emel­kedve, hajszálnyival a 18 ezres határ alatt állt meg. A szektor­társ Egis árfolyama eközben 2,7 százalékkal emelkedett. A délelőtt folyamán ezer forint közelében is járt a Matáv kurzu­sa, ám záráskor már napi maxi­mumán, 1039 forinton jegyez­ték a telefontársaság papírjait. A közel másfél milliárdos forgalmat generáló OTP 2330 forinton - előző értékénél 1,1 százalékkal magasabban - cse­rélt gazdát a kereskedés végén. A Mol-részvények 20 forinttal drágultak. Tovább kapaszkodott felfelé a rekordosztalék keltette vásár­lási hullámon a Pick, tegnap 6,5 százalékkal jutott feljebb. Foly­tatódott az Antenna mélyrepü­lése, napközben 2800 forinton is hozzá lehetett jutni papírjá­hoz, bár az árfolyam zárásra 2965 forintra kúszott vissza. M. T. Változás: (♦92,26) (+1,08%) Nyitó (Opening): 8598,62 Minimum (Low): 8494,31 Maximum (High): 8667,66 TŐKEÉRTÉK* (CAPITALISATION): 3352 360 M FT Változás: 39 836 Mit NAPI ÖSSZFORGALOM (TURNOVER): 6346 M FT Részvény­forgalom: (Shores): 4992 M Ft CETOP-200: 977,02 Változás: (+3,73) (+0,38%) CESI***: 1193,45 Változás: (+8,98) (+0,76%) RAX****: 667,32 Változás: (+4,84) (+0,73%) * A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény - a legutolsó kötés napjának záróárfolyamán számított-teljes (árfolyamváltozás százalékban) Pick 6,47 (árfolyamváltozás százalékban) econet.hu ■3,77 Rába 2,67 IEB -2,23­­válogatás Nincs mérlege a Zalakerámiának Patthelyzetben az Arago és az ÁÉB Felemás eredménnyel zárult az első olyan Zalakerámia-közgyű­­­lés, amelyen az Arago mellett az Általános Értékforgalmi Bank is részt vett nagyrészvényesként. Az ÁÉB visszavonta osztalék­­javaslatát, s kísérletet sem tett vezető tisztségviselők delegálá­sára, viszont megtorpedózta az éves beszámoló elfogadását, így hamarosan újabb közgyűlés várható. Nem választottak ÁÉB-es igazgatósági és felügyelőbi­zottsági tagokat a Zalakerámi­­ánál, osztalékot sem fizet a tár­saság, és nem sikerült elfogad­tatni az éves beszámolót. Rövi­den így összegezhető a társaság Budapesttől 240 kilométerre lévő tófeji telephelyén megtar­tott tegnapi közgyűlése. A rész­vényesi találkozó már első ne­kifutásra határozatképes volt, hiszen az ÁÉB 20,22 százaléká­val, az Arago és az Arago-cso­­port cégeinek több mint 29 százaléknyi szavazatával 50,25 szá­zalékos volt a részvéte­li arány. Az Arago javas­latára a közgyűlés a ta­valyi éves beszámolóval együtt tárgyalta az osz­talékfizetési javaslatot is, bár a napirendek összevonását az ÁÉB el­lenezte. Az 1,656 milli­árdos veszteséget tartal­mazó beszámolóból ki­derült, a cégnek nincs miből osztalékot fizetnie, hiszen nem konszolidált szinten nemhogy eredménye, de pozitív ered­ménytartaléka sincsen. (Folytatás a 16. oldalon) Mégis meglett a hatmilliárd Csökkent a Richter eredményhányada Az elemzői várakozásokat 2-3 százalékkal felülmúló, 6 milli­árd 213 millió forintos - a maga nemében rekordnak szá­mító - első negyedéves pro­fitról számolt be a közgyűlés napjára időzített gyorsjelenté­sében a Richter Gedeon Rt. Bogsch Erik vezérigazgató feb­ruári szavai beigazolódtak: az erős forint miatt a 8 százalék­kal nagyobb árbevétel 13,6 százalékkal kisebb üzemi ered­ménnyel párosult, vagyis a tavalyi első negyedév szinte mesebeli, 29 százalékos üze­mi eredményhányada 23 szá­zalékra olvadt. Tegnapra kiderült: a szerdai nagy eladó (NAPI Gazdaság, 2002. április 25., 14. oldal) in­kább peches volt, mint gyanú­san jól értesült, ugyanis a gyógyszergyártó a NAPI Gazda­ság 6 milliárd 50 milliós elem­zői konszenzusát 3 százalékkal felülmúló, 6 milliárd 213 mil­lió forintos adózott eredményt ért el. A Richter eladásai a ma­gyar piacon tavalyhoz képest 11,6 százalékkal, a külpia­cokon 5,6 százalékkal (de a fo­rinterősödés miatt dollárban 10,7 százalékkal) nőttek. A honi pályán a Novomodipine a hú­zótermék, amely a vérnyomás­csökkentők piacán a tavalyi 35 után már 55 százalékos piaci részesedéssel bír. A Richter tel­jes hazai gyógyszerpiaci része­sedése a korábbi évekkel ellen­tétben nem csökkent, sőt kissé emelkedett, elérte a 9,11 szá­zalékot. A hazai eladások 65 százalékát - mint Bogsch Erik vezérigazgató a gyorsjelentést bemutató sajtótájékoztatóján elmondta - már az 1995 után bevezetett termékek adják. Az exportpiacok közül a FÁK-országokban, azon belül is Oroszországban nőttek leginkább a Richter eladásai. A térségbe irányuló 22,4 millió dollár­nyi exportból 17 millió Oroszor­szágba irányul, itt a 10 százalékos áfa januári bevezetése ellenére is erőtelje­sen nőtt a forgalom. Ukrajnában viszont csökkent, amit a ki­sebb FÁK-országok növekedé­se ellensúlyozott. Az EU-USA piacon 18 millió dollárnyi ha­tóanyagot és 5,3 millió dollár­nyi készterméket értékesített a Richter. A főként a Barr Laboratoriesnek szállított szteroidok értéke megközelí­tette a 6 millió dollárt. A ke­let-európai eladások (12,4 millió dollár) növekménye is meghaladta a 10 százalékot, a lengyel piac gyengébb teljesít­ményét a cseh eladások ellen­súlyozták. A Richter számára továbbra is az orális fogamzásgátlók je­lentik az egyik stratégiai ter­mékcsoportot, értékesítésük a FÁK-piacon mintegy 3,5, a ke­let-európai piacokon mintegy 3 millió dollárra rúgott. (Folytatás a 14. oldalon) A RICHTER A BÉT-EN A közgyűlés 310 forintos osztalékot hagyott jóvá Szinte vita és ellenszavazat nélkül, 64,7 százalékos részvé­teli arány mellett fogadta el a Richter Gedeon Rt. tegnapi éves közgyűlése az igazgatóság jelentését. A társaság auditált mérlege 23 milliárd 98 millió forintos magyar számviteli tör­vény szerinti, illetve 24 milliárd 792 millió forintos IAS sze­rinti adózott eredményt tartalmaz. A közgyűlés döntött az igazgatóság 310 forintos osztalékjavaslatáról, az osztalékfi­zetés június 17-én kezdődik. A teljes kifizetendő osztalék össze­ge 5 milliárd 753 millió forint (az IAS-eredmény 23 százalé­ka), ebből alig másfél millió jut az elsőbbségi részvényekre. Utóbbiakból 1688 darabot ismét átalakított a közgyűlés - 2000 forintos cseredíjfizetés mellett - törzsrészvénnyé, így e papírok száma 11 ezer 390-re olvadt. Tízszeresére emelkedne a névérték Éves mérleg nélkül a Humet Határozatképtelenség miatt tegnapra halasztották a Humet eredetileg szerdára összehívott közgyűlését, melyen - akár­csak egy nappal korábban - a részvényesek 28 százaléka je­lent meg. (A fő tulajdonos Csucska Elek Alapítványon és Civin Jánoson kívül csak né­hány kisrészvényes képviseltet­te magát, a korábban megha­tározó Balance 99 Rt., úgy tű­nik, végleg lemondott a cég ügyeiben való részvételről). Az igazgatóság beszámolójá­ban ismertette a folyamatban lévő gyógyszerkutatásokat (a Humisalvát alkalmazásának lehetősége vese- és cukorbete­gek nyomelempótlásakor), il­letve a tavalyi gazdálkodás eredményét. A beszámolóból kiderült, a társaság még a ka­tasztrofális adatokat tartalma­zó gyorsjelentésnél is rosszab­bul teljesített valamelyest, üze­mi vesztesége az ott közölt 181 millió forintnál 35 millióval nagyobb lett, összesen 217 mil­lió forintot tett ki. A különbözet egyes kö­vetelések értékveszté­séből, illetve a koráb­ban jelzettnél kisebb exportbevételből adó­dott. A felügyelőbizott­ság jelentése váratlan fordulatot hozott az addig zökkenőmentesnek tűnő közgyűlésre, ugyanis nem javasolta a mérleg elfo­gadását. Okként a könyvvizs­gáló beszámolóját nevezték meg, melyben az auditor meg­állapította: „az adórendőrség által lefoglalt fontos könyve­lési alapbizonylatok eredeti példányban nem, illetve a 2001. évre vonatkozó belső szabályzatok csak részben áll­tak rendelkezésre, így a könyv­­vizsgálat nem volt teljes­­körűen elvégezhető”. Az au­ditor így a könyvvizsgálói zá­radék megadását megtagadta. A helyzet áthidalására a meg­jelent részvényesek a közgyű­lés felfüggesztéséről határoz­tak, s felszólították az igazga­tóságot, szerezze vissza az adó­­rendőrségtől a szükséges do­kumentumokat, melyekkel a könyvvizsgálat immár mara­déktalanul elvégezhető. Konkrét előterjesztés híján a Humet-részvénycsere techni­kai részleteiről szóló döntés is az egy hónap múlva folytatódó közgyűlés feladata lesz. Az elvi előterjesztést azonban, misze­rint a részvények névértékét október 1-jével 150 forintra emelik, a megjelent részvénye­sek egyhangúlag elfogadták. A részvények kereskedését a déli órákban tőzsdei határozatra felfüggesztették; a folytatást követően változatlan, 63 forin­tos áron végzett a papír. M. T. Vitatták az Excel szavazóképességét Javultak a Csepel Holding eredményei Tegnapi közgyűlésén a Cse­pel Holding (korábban Garagent-Excel) részvényesei 62,7 millió forintos veszteség­gel fogadták el a nem konszo­lidált tavalyi mérleget. Mivel az anyavállalat nem folytat ter­melést, a veszteség kizárólag az 57 ezer saját részvény év végi átértékeléséből (1500 fo­rintról a 400 forintos tőzsdei árfolyamra) adódik. A szer­számgépgyártó cég tavalyi évéről a június végén elfogad­ni tervezett konszolidált mér­leg mutat majd tartalmasabb képet, az viszont alighanem komolyabb veszteséget tartal­maz, mivel a tőzsdei gyorsje­lentés februárban az IAS sze­rint 729 milliós veszteségről adott számot. A Csepel Hol­ding nem konszolidált mérle­ge egyébként 2 milliárd 355 milliós - a jegyzett tőkétől 15 millióval elmaradó - saját tő­két mutat ki. A közgyűlés egyébként egy, a határozatképességről folyta­tott vitával kezdődött. Egy kis­részvényes vitatta a fő tulajdo­nos szingapúri Excel Machine Tools (EMT) szavazati jogát, mondván: tavaly szeptember­ben hagyta jóvá a közgyűlés 120 ezer saját részvény eladá­sát az EMT számára, az viszont a befolyásnövekedés után nem tett nyilvános vételi ajánlatot a többi részvényre. Ennek elmu­lasztása esetén a törvény sze­rint nem gyakorolhatja tulaj­donosi jogait. (Folytatás a 16. oldalon) A Lukoil társul a Rotch Energyvel A Lukoil társul a Rotch Ener­gyvel (RG), hogy ajánlatot te­gyenek a Rafinéria Gdanska, Lengyelország második legna­gyobb olajfinomítója 75 száza­lékos részvénycsomagjának megvételére - jelentette a Bloomberg a lengyel Wedo­­mostiban megjelent, az angol kereskedőcégtől származó ér­tesülésre hivatkozva. A Rotch illetékese ugyanakkor a kette­jük között született titoktartá­si nyilatkozatra hivatkozva nem volt hajlandó további rész­letekkel szolgálni a Lukoillal kötött megállapodásról. Mint ismeretes, a Rotch Energy tíz hónapja már tett ajánlatot az RG-re, de azóta sem sikerült megegyezésre jutnia a privati­zációs szervezettel, a Nafta Polskával. (NAPI) Microsoft-vezérrel erősít a Synergon A Synergon Informatika Rt. stratégiai vezérigazgató-he­lyettese nevezte ki 2002. má­jus 2-ától Hercegh Tamást, aki korábban a Microsoft Magyar­­ország, illetve a Cap Gemini Magyarország ügyvezető igaz­gatójaként tevékenykedett. (NAPI)

Next