Napi Gazdaság, 2003. május (13. évfolyam, 85-104. szám)

2003-05-22 / 98. szám

4 MAGYAR GAZDASÁG ÉS VÁLLALATOK NAPI GAZDASÁG­A- 2003. MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK HÍRHÁLÓ Idén újra nő a internethasználók száma Az elmúlt évi stagnálás után idén az első negyedévben 16 százalékkal nőtt a magyarországi internethasználók száma. A kormány most teljes erővel a magyar nyelvű tartalmak fejlesztésére koncentrál - mondta Ko­vács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter a 12. world wide web nemzetközi konferencia megnyitóján Budapesten. Vélhetően újabb előre­lépést jelent majd, ha a közügyek nagy részét elektronikus úton lehet el­intézni. Ennek egyik akadálya az elektronikus dokumentumok szignálásá­nak megoldatlansága volt. Nemrég hitelesítették az első elektronikus aláírási formátumot, így az e-szignó hivatalos használatával elhárult az egyik legnagyobb akadály az elektronikus ügyintézés előtt. Magyarország személyiszámítógép- és internetellátottság terén jelentősen elmarad az Európai Unió országaitól, ezért döntött úgy egy évvel ezelőtt a kormány, hogy külön informatikai és hírközlési minisztériumot állít fel. Az internetdíjaknál idén márciusig sikerült elérni átlagosan 25 százalékos csökkentést és az előkészítés alatt álló új elektronikus hírközlési törvény is az árak további lenyomását szolgálja. Vége a vizsgálatnak a Hungexpónál Lezárult az a vizsgálat, amelyet a Hungexpo Rt. felügyelőbizottsága, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt. végzett a gazdasági és közlekedési miniszter kérésére - nyilatkozta Barabás János, a Hungexpo Rt. vezérigazgatója szerdán. A vezérigazgató elmondta, az eljárás azt igazolta, hogy a Hungexpo Rt. jelenlegi vezetése hivatalba lépése óta nem kötött gazdaságilag előnytelen vagy jogszabályba ütköző szerződést - írta a FigyelőNet az MTI-re hivatkozva. A vizsgálat szerint a cég a korábban kötött hátrányos kontraktusokat felülvizsgálta, és azokat vagy megszüntette, vagy számára kedvező irányba módosította. BEFEJEZŐDTEK A TERMINÁL GEOLÓGIAI VIZSGÁLATAI Óriásberuházás Dunaalmáson­ ­• FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A KEG már megkötötte a szerződést egy amerikai tech­nológiára, amely magas nyomá­sú levegővel keveri a szinteti­kus gázt. E keverék paraméte­rei azonosak a földgázéval, és földgázpótlékként is beadagol­ható a rendszerekbe. Az említett mélységben bá­nyászati módszerrel vágatot hajtanak ki a magasnyomású levegővel kevert cseppfolyós PB-gáz elhelyezésére, amit függőleges aknán keresztül szi­vattyúznak majd a felszínre. A mélytározó módszer nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb is a hagyományosnál. Az rt. vezetői a magasnyomá­sú levegővel kevert szintetikus gáz felhasználásának ugrássze­rű bővülésére számítanak, töb­bek között azért, mert a kör­nyezetvédelmi törvény meg­tiltja a közösségi fűtőművek­nek a magas kéntartalmú fűtő­olaj használatát. A tiltás janu­ár 1-jétől azokra az erőművek­re is vonatkozik, amelyek ed­dig tartalék tüzelőanyagként tárolhattak nehéz fűtőolajat. Emiatt üzemek egész sora kényszerül energiaforrás-vál­tásra. Ennek egyik módja a szintetikus gáz­technológia al­kalmazása lehet. Steier József szerint ahhoz, hogy a szinteti­kus gázt fűtőanyagként hasz­nálhassák az üzemek teljesít­ményüktől függően 10 millió forintos beruházásra van szük­ségük, ami 3-5 év alatt megté­rül. A dunaalmási föld alatti tá­roló alkalmas lesz jelentős ex­portra is. Két bázisról, a hollan­diai Rotterdamból és a romá­niai Constantából is fel lehet majd tölteni. ■T7T7­t­á­s 1 TM ...............1 M ~ ~ ÚLü 1.a „Á‘ Ál'!" BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar a State University of New York, a Rochester Institute of Technology, a University of California at Berkeley és az Universität Karlsruhe közreműködésével 2003 szeptemberében egyetemünk ismét indítja hazánk legnépszerűbb MBA (Master of Business Administration) államilag akkreditált, másoddiplomás, szakirányú továbbképzését Menedzsment, Pénzügyi és gazdasági, Minőség- és termelésmenedzsment, Infokommunikáció szakirányokon. A képzés kétéves, az előadások választhatóan pénteken vagy szombaton hallgathatók. Minden tárgyhoz írásos tananyagot biztosítunk. Az előadások magyar mellett részben angol nyelven is hallgathatók. A jelentkezés alapfeltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettség. A felvételi kérelmeket a kurzus szeptemberi indulásáig három alkalommal bíráljuk el. Az első elbíráláshoz kapcsolódó jelentkezési határidő: 2003. május 20. További információk: BME, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 9. T. épület, III. emelet 39. Telefon: (1) 463-20-20, (20) 463-20-20. Telefax: (1) 463-17-40 www.mba.bme.hu TfiVERNfi VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEG­EN FO­R­­­­A­LM­­ I SZAKKÉPZŐ­­ ISKOLA (1133 Budapest, Dráva u. 18-22., www. tavemasuli.suJ Lnet.hu telefon/fax: 350-1546,320*3621) felvételt hirdet a 2003/2004-es tanévre, érettségizettek részére! Nappali iskolarendszerű, 2 ÉVES AKKREDITÁLT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK, főiskolákon történő továbbtanulási lehetőséggel. • Idegenforgalmi szakmenedzser - Szálláshely-üzemeltető, menedzselő szakon, • Gazdálkodási menedzser-asszisztens - Európai turizmus szakon ~ rendező tagozaton is, * Vendéglátó szakmenedzser. A Darkhild igénybe vehető! KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉSEK: • 2 éves szakács-pincér vagy szakács-cukrász kétszakmás képzés és vendéglátó menedzserprogram: • Idegenforgalmi technikus 2 éves, • Szállodai portás 1,5 éves, • Idegenforgalmi ügyintéző 1 éves, • Protokoll ügyintéző 1 éves. Akkreditált felnőttképzési programok: szakács, pincér, vendéglátó üzletvezető, vendéglátó menedzser, idegenforgalmi ügyintéző, idegenforgalmi menedzser. A felnőttképzéseknél a tandíj 30%-a leírható az adóból! FELVÉTELI VIZSGA NINCS! Jelentkezés és információ az iskolában. AZ ÁRBEVÉTEL HUSZADA MEGY POCSÉKBA Egyre több a vállalati csalás­ ­• TÓTH KATALIN A tanácsadó cé­gek csalásfelderí­tési (forensic) szol­gáltatásainak ideje most jött el Magya­rországon, a gyors nö­vekedés korszakának ugyanis a legtöbb iparágban vége, így előtérbe kerül a költ­ségcsökkentés. Ezért egyre többet számít az a pénz is, ami a vállalaton belüli csa­lások miatt elfolyik - véli Seres Béla, a Deloitte & Touche pénzügyi tanácsadá­sért felelős vezető partnere. Egy amerikai fel­mérés szerint az összes üzleti bukás több mint 30 százalékánál - közvetve vagy közvetlenül - szerepet játszott a csalás. Felmérések szerint a nagy­­vállalatok árbevételük 2-5 százalékát a számlázási rendszer hiá­nyosságai vagy visszaélések miatt nem tudják beszedni. A felfe­dezett csalások átlagosan 3-4 éve folynak, amire fény derül rájuk. Magyarország a korrupció szélesebb körét vizsgáló Trans­parency International felmérése szerint a közepesen korrupt országok közé tartozik, így az itteni cégek veszteségei is ha­sonló mértékűek lehetnek. Egy egyszerű adóátvilágítás esetében­­ ennek költsége 5 ezer dollár, valamint a felderített adótúlfizetés 15 százaléka - ál­talában 4-5-szeresen megtérül a tanácsadásra fordított összeg. Egy 5 milliárd forint éves árbevételű magyar vállalatnál pél­dául 500 millió forintos adótúlfizetést talált a D&T. Egy tel­jes körű forensicvizsgálat esetében az ötezer dollár fix díjon felül a visszaélések miatt elvesztett összeg bizonyos százalé­kát kapja a tanácsadó. Nagy-Britanniában, Csehországban és Magyarországon is felfedeztek néhány olyan vállalatot, amelyet egy nagyobb cég alkalmazottai hoztak létre kizárólag azért, hogy az számlákat nyújtson be a munkaadójuknak anélkül, hogy bármilyen mun­kát végezne érte. Azt használták ki, hogy azok a cégek, ame­lyek nagyon sok szállítótól, nagy mennyiségű számlát kap­nak, egy bizonyos összeg alatt ellenőrzés nélkül kifizetik a számlákat. Alacsony összegű számlából sokat be tudtak nyújta­ni a munkaadónak anélkül, hogy az észrevette volna. Gyakran hoz­nak létre fan­tomcégeket, hogy számlá­kat nyújtson be a munka­adónak anél­kül, hogy bár­milyen mun­kát végezné­nek érte MEGÉRI A MACHINÁCIÓ Robbanás bénította meg a cementgyárat­ ­• FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A gyár termelése ugyanakkor nem állt le teljesen, mivel az 1- es kemence továbbra is műkö­dik. Laskay Ágnes megjegyezte, hogy az említettek ellenére BETONOZÁS mégis az okoz gondot, hogy a HHIHHI robbanásban megsérült részleg A baleset miatti adja a termelés zömét. A hejő-­termeléskiesést csabai gyár egyébként évente a fogyasztók mintegy 900 ezer tonna cemen- biztosan nem­­ét állít elő. A Holcim Rt.-nek érzik meg, mi­­ezenkívül még Lábatlanban vel a kínálatot van egy gyáregysége, s a csoport jelentős összes termelése - a cég saját mennyiségű becslése szerint - 35 százalékát importált le­­adja a hazai piacnak, ment bővíti Változik a Széchenyi kártya • NAGY LÁSZLÓ NÁNDOR A Ka-Vosz Rt. folyamatos tár­gyalásban áll a bankokkal a 2­­5 millió forintos Széchenyi hi­telkártyák bevezetésének rész­leteivel kapcsolatban - nyilat­kozta a NAPI Gazdaságnak Parragh László. A Magyar Ke­reskedelmi és Iparkamara és a Ka-Vosz Rt. elnöke szerint a magasabb hitelkeretek felhasz­nálhatóságát nagyban segítheti, ha sikerül a pénzintézetekkel megállapodni arról, hogy a kár­tyák negyedéves kötelező vissza­töltési limitje a korábbi 50 szá­zalékról 15-30 százalékra csök­ken. A bankoknak a nagyobb összeghez kapcsolódó magasabb fedezetigényét az eddigi készfi­zető kezességvállalás mellett ingatlanfedezettel, illetve árbe­vétel-átengedéssel is biztosítani lehetne. Ez utóbbi megoldás a pénzintézeteknek azért is jó le­het, mivel automatikus számla­­forgalmat vonna maga után. A Ka-Vosz Rt. szerdai igazga­tósági ülésén közös megegye­zéssel megszüntették Bíró Fru­zsina Szilvia vezérigazgató megbízását, és Krisán Lászlót bízták meg a társaság vezeté­sével. A döntést a Ka-Vosz má­jus 29-i közgyűlésének is jóvá kell hagynia - mondta Parragh. Ddgáz: milliárdos profit > NAPI GAZDASÁG A Dél-dunántúli Gázszolgál­tató (Ddgáz) Rt. tavalyi árbevé­tele meghaladta a 30 milliárd forintot, az eredménye pedig a 2001-eshez hasonlóan több mint egymilliárd forint volt - hangzott el a társaság tegnapi közgyűlésén. A társaság fejlesztéseinek, illetve beruházásainak értéke 2,5 milliárd forintot tett ki, az innováció során többek között Sellyére és Vajszlóra is eljut­tatták a vezetékes földgázt. A vállalat vezetőinek értékelése szerint a 2002-es évet a stabi­litás jellemezte, annak ellené­re, hogy az elmaradt áremelé­seket csak jelentős költség­­csökkentéssel tudták kompen­zálni. A társaság jövőre komoly hangsúlyt kíván fektetni az fej­lesztésekre és olyan új földgáz­használati módok magyaror­szági bevezetésére, amelyek ma még nem elterjedtek. Ezek között mutatta be a társaság földgázzal üzemelő szabadtéri hősugárzóját, továbbá az úgyne­vezett gázkonnektort s egy Pé­csett üzemelő gáz-klímaberen­­dezést. EURÓPAI UNIÓ Mi a hulladéklerakók ígg sorsa az EU-kart ?­m A NAPI GAZDASÁG A magyarországi hulladék­­lerakókat három kategóriába sorolják be: a nem veszélyes, a veszélyes és az úgynevezett inert hulladéklerakók cso­portjába. Az utóbbi az építé­si, bontási hulladékokat, vala­mint az építőanyag jellegű hulladékokat foglalja magá­ban. Előírás, hogy a lerakóba előkezelés nélkül nem szabad semmilyen hulladékot lerak­ni. A települési hulladékok­nál ez a lakossági veszélyes hulladékok elkülönítését, elő­válogatást, szelektálást jelent. A lerakóval kapcsolatos euró­pai uniós irányelv és a ma­gyarországi szabályozás is tartalmazza a lerakókba ke­rülő biológiailag lebomló szer­ves hulladékok mennyiségé­nek minimalizálását. A ma­gyar hulladékgazdálkodási törvény előírása szerint ezt az arányt 2004-ben 75 százalék­ra, 2007-ben 50 százalékra, 2014-re pedig 34 százalékra kell csökkenteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék