Napi Gazdaság, 2007. április (17. évfolyam, 63-81. szám)

2007-04-20 / 76. szám

BÉT­ TŐZSDENAP Borúra derü­ l a NAPI GAZDASÁG Pesszimista hangulat honolt a világ tőzsdé­in tegnap délelőtt, a kínai börze ráijesztett a befektetőkre: a távol-keleti tőzsdén ismét zu­hanásnak indultak az árfolyamok, miután túl jó inflációs adat látott napvilágot. A BUX a nyugat-európai mutatókkal együtt jókora mí­nuszban volt reggel, tíz óra után azonban előbb lassabban, majd ütemesen erősödni kezdett. Záráskor már 25 410 ponton állt az index, ami 0,7 százalékos többletet jelentett. A forgalom - 42 milliárd forintnyi kötési összértékkel - jelentős volt. A vezető részvények közül a legjobban a Richter teljesített, a gyógyszerrészvény 5,4 mil­liárd forintos forgalom mellett 3,1 százalékkal, 39 000 forint­ra erősödött, pedig a keres­kedés első két óráját még a negatív tarto­mányban töl­tötte. Szem­betűnő volt a napközbeni fordulat az OTP piacán is. A bank­­részvények­kel a délelőtt folyamán még 8900 forint kör­nyékén kereskedtek, majd kora délután len­dületes erősödés indult. Az utolsó papírok 0,9 százalékos pluszban, 9199 forinton cse­réltek gazdát. A Mol 0,9 százalékkal, 22 200 forintra gyengült, a Magyar Telekom pedig 1,3 százalékkal, 1045 forintra erősödött. Jól szerepelt az Egis is, a társaság részvé­nyei 1,5 százalékkal, 22 490 forintra drágul­tak. A Fotex egy százalékkal gyengült, hason­lóan az Econethez, melynek értéke 1,1 szá­zalékkal, 177 forintra csökkent. Jókora for­galom volt a Graphisoft piacán, a papírok többsége 2273 forinton cserélt gazdát. A NAP NYERTESEI* (árfolyamváltozás %-ban) *■ Forrás-DE 5,12 *■ Richter 3,13 *válogatás * A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény­­ a legutolsó kötés napjának záró árfolyamán számított - teljes értéke. **A BÉT közepes és kis kapitalizációjú részvényeinek indexe *** A 20 legnagyobb tőkeértékű magyar, cseh, lengyel, szlovén és horvát részvény - a BÉT által számított és közzétett - indexe. **** Bamosz Részvény Befektetési Alap Portfolió Index FORRÁS: WWW.ECO.HU ›­ Változás: (+181,74) (+0,72%) › Nyitó (Opening): 25030,96 >- Minimum (Low): 24775,94 > Maximum (High): 25410,28 > Tőkeérték* (Capitalisation): 7983173 M Ft > Változás: 37 876 M Ft ›■ Napi összforgalom (Turnover): 42468 M Ft »■ Részvény­forgalom: (Shares): 42151M Ft ( BUMIX**: 2962,09 ·- Változás: (+2,83) (+0,10%) ► CETOP-20***: 3110,86 ·- Változás: (-18,67) (-0,60%) ► RAX****: 1862,97­­■ Változás: (+9,24)(+0,50%) ► BIF 2,78 A NAP VESZTESEI* (árfolyamváltozás%-ban) > TVK -1,30 ·• Econet -02 ► Fotex -1,00 www.napi.hu__________________________________________________________________________ 2007. ÁPRILIS 20-21. XVII. ÉVFOLYAM 76. (4409.) SZÁM tőzsdék-piacok szerkeszti: Korányi G tamás 131 Pekingből indult az eladási hullám 13­1 A jen miatt gyengült a forint A kínai tőzsde zuhanása a világ minden részvénypiacán A jen erősödése miatt gyengült a forint tegnap délelőtt, ám délutánra eladási hullámot gerjesztett, ami azonban Amerika partjainál lecsengett, a korábbi szintre kapaszkodott vissza fizetőeszközünk. RAHIMKULOV: „ÉN HOZOM A DÖNTÉSEKET" Hatalmas bírság bennfentes kereskedésért­ ­• MOLNÁR GERGELY Kétszázötvenmillió forintos bírságot plusz 151 milliónyi el­járási költséget kell megfizetnie Megdet Rahimkulovnak, akit a PSZÁF elmarasztalt a Borsod­­Chem-felvásárlást megelőző bennfentes tranzakciók miatt. A felügyeleti indoklásból meg­tudható, hogy a Kikkolux S.á.r.l. 2006. június 6-án üzletközvetítői feladatokkal bízta meg a VCPU társaságot, amelynek képviselője június 29-én tájékoztatta Megdet Rahimkulovot arról, hogy a Kik­kolux komolyan meg akarja vá­sárolni a BorsodChemet. Júli­us 3-án a 3000 forintos árat, va­lamint a szerződéstervezetet is is­mertette vele, amivel Rahim­­kulov bennfentes információ birtokába jutott. A Rahimkulov család cége, a Firthlion július 7-én meg is kötötte az opciós megállapodást a Kikkoluxszal 21 274 975 részvényre. A Firthlion tulajdonában azonban korábban csak 20 688 733 részvény volt, a hiányzó mennyiséget július 5-én Timur Rahimkulov vásárolta meg a társaság részére: 2535 forintos áron 15 ügylet kereté­ben 606 242 részvényt vett. Mivel a felügyeletnek később mind a Virgin-szigeteki eladó, mind Timur Rahimkulov azt ál­lította, hogy nem tudott a készü­lő opciós szerződésről, s az ügy­letkötésre Megdet Rahimkulov adott utasítást, a PSZÁF a csa­ládfőt, az ÁEB elnök-vezérigaz­gatóját találta vétkesnek. Soha ilyen szi­gorú még nem volt a felügye­let. Kérdés, hogy a százmil­liárdos vagyon­nal rendelkező Rahimkulov ezt hogyan értékeli A felügyelet megállapította, hogy sem a csomag eladója, sem a Rahimkulov család más tagja nem volt a bennfentes informá­ció birtokában, csak Megdet Rahimkulov. Ő hiába védekezett azzal, hogy a vásárlásra a Kik­­kolux-szerződésben meghatáro­zott darabszám elérése, és „nem néhány tízmillió forintos gyors haszon elérése érdekében” volt szükség. A PSZÁF ugyanis meg­állapította, hogy a Kikkolux ál­tal megcélzott 50 százalék plusz egy szavazat már az eredeti mennyiséggel is teljesült volna, ahhoz nem volt szükség újabb vásárlásra. A bennfentes üzlettel elért nyereséget a 2535 forintos vé­telár és a bejelentést követő első nyitóár 2810 forintja közötti összeg különbözeteként, össze­sen 166,7 millió forintban ha­tározta meg a felügyelet. A büntetés a törvény szerint leg­feljebb százmillió forint vagy a megszerzett nyereség maxi­mum négyszáz százaléka lehet. A bírság a nyereség min­tegy 150 százaléka, aminek megál­lapításánál súlyosbító körül­mény volt, hogy az ÁÉB-et mint befektetési szolgáltatót tör­vényellenesen használta föl Rahimkulov (elvileg az üzlet­kötést meg kellett volna tagad­ni a felügyelet szerint, mert fennállt a bennfentesség gyanú­­ját. Enyhítő körülménynek szá­mított az együttműködés és az, hogy a 2535 és a 3000 forintos ajánlati ár különbözetét, mint­egy 274 millió forintot Ra­himkulov megtérítette annak a cégnek, amelytől a nagy cso­magot vette. A bírságon kívül 151 milliós eljárási költség megfizetését is előírta a határozat, amit szak­tolmácsolási és szakfordítási munkákra költött a PSZÁF . FOTÓ: KATONA VANDA MÁSFÉL MILLIÁRD A TERJESZKEDÉSRE Ajánlat után tőkét emel a Bookline.hu Új részvények kibocsátásával másfél milliárd forintnyi új forrást vonna be a tőzsde egyik újonca, a Bookline.hu. A jegyzés május 16-án kezdődik, 900 forintos árfolyamon. A NAPI GAZDASÁG Alig zárult le a Közép-európai Média Holding Bookline-részvé­­nyekre tett nyilvános vételi aján­lata, az augusztus óta a parketten lévő netes könyváruház máris tő­két emel. Az április 30-i közgyű­lés tegnap közzétett előterjeszté­seiből kiderült, hogy a társaság je­lenlegi, 327,5 millió forintos jegy­zett tőkéjét új részvények kibocsá­tásával éppen 50 százalékkal, 491 millió 250 ezer forintra kí­vánják emelni. Az 1 millió 637 ezer 500 új Bookline-papírt 900 forintos áron bocsátanák ki. (Leg­utóbb, 2005 decemberében 200 forinton emelt tőkét az akkor még zárt rt.) Az új részvények be­vezetése után, ha megmarad a mostani tőzsdei árszint, a Book­­line.hu tőzsdei kapitalizációja megközelíti a 4,5 milliárd forin­tot, ami az idei évre várható for­galom csaknem duplája. FOLYTATÁS A 13. OLDALON ► A CASH FLOW-T JAVÍTJA A TRANZAKCIÓ Nincs már műanyag a Pannonplastban ► NAPI GAZDASÁG A korábbi fő tevékenységet adó műanyagipari terület utolsó jelentősebb érdekeltségétől is megvált a Pannonplast. A jelen­leg vagyonkezelőként működő társaság tegnap ugyanis értéke­sítette a Prettl Pannonplast Plas­tics Kft.-ben lévő 49 százalékos részesedését, miután a többségi tulajdonos német Prettl Manage­ment Service GmbH élt opciós vételi jogával és kifizette a tel­jes vételárat. A Pannonplast még tavaly döntött úgy, hogy szakmai partnerrel közös cégbe viszi a műszaki műanyaggyártás buda­pesti tevékenységét és bizonyos eszközeit, míg a gyártással ad­dig foglalkozó Pannonplast Mű­szaki Műanyagok Rt. ingatlan­­hasznosítóvá alakult (NAPI Gazdaság, 2006. március 20., 7. oldal). A tranzakció cash­flow-szempontból jelent pozití­vumot, az eredményre nem lesz érdemi hatása, a hivatalo­san nem közölt vételár ugyanis nem tér el lényegesen a köny­vekben nyilvántartott értéktől. Az információink szerint befo­lyó pár száz millió forinthoz azonban hasonló nagyságrendű összeg jön hozzá, mivel a kft. ki­fizette a Pannonplasttal szem­beni hiteleit is. Új vezér az OTP Romania élén Hárshegyi Frigyes egykori MNB-alelnök, aki 2005 tavaszától töltötte be az OTP Romania ve­zérigazgatói posztját, a jövőben Csányi Sándor OTP-elnök tanácsadója lesz az immár nyolc or­szágban működő OTP-érdekeltségek nemrég kezdődött átalakítási folyamatában - jelentette be Pongrácz Sándor, az OTP Romanik it-elnö­­ke Bukarestben. A román OTP-bank vezetését a jövő héten esedékes közgyűlésen az eddigi la­kossági vezérigazgató-helyettes, Diósi László ve­szi át. A jövőben az igazgatóságot a helyi me­nedzsment tagjai alkotják, míg a tulajdonosi kontroll a kibővített jogkörű felügyelőbizott­ságban valósul meg. BEVÁSÁROLTÁK AZ ÉSZTEK Új nagytulajdonos a Rábában *■ LOVAS R. ANDRÁS Ötvenezer darab részvény megvásárlásával 5,094 száza­lékra növelte részesedését a Rábában egy észt befektetési alap, a Trigon Active Alpha Fund. A befektetési alap az alapkezelő honlapján szereplő információk szerint közép-eu­rópai országok cégeiben szerez relatíve nagyobb részesedést, s aktívan kezelve azt, igyekszik minél nagyobb hozamot elér­ni. Az alapot az idén februárban indította útjá­ra kezelője, amely az alapkezelési piac aktív szereplője Észtországban mintegy tíz éve. Áp­rilis előtt ha akartak volna sem fektethettek vol­na Rába-részvényekbe, hiszen a magyar vásár­lásoknál a kezelési szabályzatuk szerint csak a BUX indexben szereplő papírokat választhat­ják, és a Rába ekkortól indextag. Az alap vásárlása ráirányíthatja a figyelmet a Rába sajátosságára, miszerint egyike a kevés nagytulajdonos nélkül működő cégnek a Buda­pesti Értéktőzsdén. Két legnagyobb részvénye­se, az EBRD és a maláj DRB Hirom (10,9-10,9 százalékkal), majd a győri önkormányzat követ­kezik (7,2 százalékkal). Vásárlásával az észt alap a negyedik legnagyobb tulajdonossá lépett elő, azonban az 5 százalék feletti tulajdonosok pa­kettje így sem haladja meg a 34 százalékot. (Igaz, a „kicsik” aktívak szoktak lenni, a köz­gyűléseken nem ritka az 50 százalék feletti részvételi arány sem.) Öt százalék fölé növelte tu­lajdonrészét a Rábában egy észt befektetési alap, ezzel a győri cég ne­gyedik legna­gyobb tulajdo­nosává vált.

Next