Napi Magyarország, 1997. december (1. évfolyam, 2-12. szám)

1997-12-29 / 10. szám

Ára: 38 Ft • 1997. december 29­, Hétfő • I. évfolyam, 10. szám •Második kiadás • Napos szerkesztő: G. Fehér Péter (Magyarország | VW V­ f POLGÁRI NAPILAP Számvetés vagy aratás? Mellár Tamás: A kormány nem áll nyerőre Vészesen közeledik az év vége, s ez általában mindenkit arra késztet, hogy egy kis számvetést csináljon, milyen is volt az elmúlt esztendő, mi teljesült a terveiből, milyen sike­reket ért el, hol szenvedett kudarco­kat. Ahány ember, annyiféle élet­helyzet-alakulás, fontossági szem­pont és ennek megfelelő különböző értékelés. Ha ezeket a nagyon hete­rogén egyéni értékeléseket megfele­lően összesíteni lehetne, akkor együttesen kiadnának egy általános értékelést. De a minőségi különbsé­gek miatt ilyen egzakt összesítést so­hasem lehet megvalósítani. Minden­fajta helyzetértékelésben kiemelt szerepe van a gazdasági helyzet ala­kulásának, hiszen ez alapvetően be­folyásolja a létfeltételek változását, és ennek megfelelően az összes töb­bi terület alakulását is. A gazdasági terület ráadásul eléggé egzaktnak tűnik ahhoz, hogy a szubjektivitás és a heterogén jelleg ne akadályozza a különféle értékelések aggregálását és egységes egésszé formálását, kü­lönösen akkor, ha ezt szakemberek, közgazdászok csinálják. Azonban még a gazdaság vonatko­zásában sem olyan egyszerű a do­log, hiszen a gazdasági mutatók szerteágazó volta és időbeli változá­sa tág teret nyújt ahhoz, hogy az óriá­si adathalmazból különféle - az ér­tékelő szakember személyes indítta­tásának és igényének megfelelő - módon szelektáljanak. Kicsit eltúlozva, ez azt is jelenti, hogy egy adott időpontban szinte bármilyen fajta értékeléshez lehet pró és kontra érvanyagot találni, csak jól kell megválasztani az időho­rizontot, a bázisidőszakot, az idő­léptéket, a vizsgálandó szektorokat, a gazdasági területeket, az adattar­talmakat. Folytatása az 5. oldalon Hagyománytisztelő, európai és magyar Bálint András a leendő Nemzetiről December 20-án Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter bejelentette: az épülő új Nemzeti Színház igazgatói székére kiírt pá­lyázat nyertese - a bírálóbizottság véleményének meghallgatása után, személyes döntése alapján - Bálint András, a Radnóti Színház igazgató­ja, aki 1998. január 1-jétől mint mi­niszteri főtanácsadó, 1999. augusz­tus 1-jétől pedig mint tényleges igazgató működik. Bálint András megbízatását még be sem jelentették, a pá­lyázat kiírása, elbírálása s a kinevezés körül máris viták kavarodtak. Amikor az ön ne­ve ismertté vált, a támadások tovább folytatódtak, noha nem az ön személye, hanem a döntés módja, váratlanul ko­rai időpontja stb. ellen. Nem kellemetlen mindjárt ilyen légkörben, ilyen felhangok­kal megkapni ezt a megbíza­tást? Nem. Bennem olyan nagy a bol­dogság, a megtiszteltetés érzése és a meghatottság, hogy ezek a felhan­gok, melyek politikaiak, nem zavar­nak. A kérdés politikai részével nem is foglalkozom, nem az én dolgom. Ami pedig a szakmai részt illeti, úgy gondolom, hogy a kinevezés inkább későn történt, mint korán. Az ideá­lis az lett volna, hogy már a tervpá­lyázat elbírálásakor, tehát egy jó fél évvel korábban ott lett volna a leen­dő igazgató. Folytatása a 11. oldalon Jövő évi energiaár-emelések és hatásaik A benzintől a zsemléig Mint arról már korábban beszámoltunk, az irányadó­ból - várhatóan - mintegy 15 forinttal emeli a benzinárat az új esztendőtől. Emellett az árhatósági szerepet ellátó ipari és vízügyi tárca úgy döntött, hogy a ve­zetékes energiahordozók közül az áram tarifája átlagosan 4,9; a földgá­zé 5; az állami tulajdonú regionális vízművek ivóvízdíja átlag 18,2 szá­zalékkal nő - már ami a lakosságot illeti. Az energiaár-emelések hatá­sa bizonyára továbbgyűrűzik majd, hiszen ezek a termelőktől és a fel­dolgozóipartól a kereskedelemig mindenkit érintenek a gazdaságban. Lapunk annak nézett utána, hogy a polgárok a benzinkutaknál, vala­mint az élelmiszerboltokban - különös tekintettel a pékárukra és a tej­termékekre - mikor és mit vesznek észre mindebből. Habár az írott és elektronikus saj­tóban már megjelentek a találgatá­sok a szilvesztertől esedékes benzin­áremelés várható nagyságáról, lap­zártáig a hazai töltőállomások még nem kapták meg az erről szóló köz­faxokat. Azonban - mint azt a Napi Magyarországnak név nélkül nyilat­kozó Mol-benzinkutastól megtud­tuk - a lakosság körében máris ko­moly felháborodást váltott ki a ter­vezett, mintegy tizenöt forintos ben­zináremelés. „Rengeteg kisemberrel találkoztam, aki azt mondta, idén még tankol, aztán kilencvennyolc­ban leteszi az autót. Elmúltak már azok az idők, amikor mi követtük az árakkal a Nyugatot. Most már a Nyu­gatnak kell utolérnie minket - pa­naszkodott a benzinkutas, hozzáté­ve: csodálkozik azon, hogy a taxi­sok, akikkel erről beszélt - ezúttal - semmi jelét nem mutatták a felhá­borodásnak. Folytatása a 3. oldalon A tejtermékek árának emelése leginkább a nyugdíjasokat és a nagycsaládosokat sújtja Fotó: Tatum Attila Tisztelt Olvasóink! Örömmel értesítjük Önöket: aki december 29-én és 30-án vidéken a helyi postahiva­talban, Budapesten a Magyar Posta Rt. Hír­lapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfél­­szolgálati irodáin személyesen előfizet a­­­t MAGYARORSZÁG­RA, annak 1998. január 2- től már kézbesíti a lapot a posta! Aki - szin­tén személyesen - 1998. január 10-ig fizet elő, annak fél hónaptól - január 16-tól - is felveszik előfizetését, illetve kézbesítik a napilapot. Fentiek a Hírlapüzletági Igazga­tóság rugalmassága nélkül nem jöhettek volna létre. Új előfizetőinket ezúttal is kö­szöntjük! Dobos Krisztina Magyar Bálint kijelentéseiről A jelenlegi rendszer a korrupció melegágya A magyar köz- és felsőoktatás de­rűs jelenét és rózsás jövőjét méltató, a művelődési és közoktatási minisz­terrel készült - ritka hosszúságú - interjút adott közre tegnap az MTI. Magyar Bálint kijelentéseiről Do­bos Krisztinát, az MDF alelnökét, az előző kormány közoktatásért felelős helyettes államtitkárát kérdeztük. Magyar Bálint szerint az általa (is) képviselt liberális oktatáspolitika azt jelenti: egyszerre kell a tudás és az esélyegyenlőség feltételeit megte­remteni. A felsőoktatásról szólva kifejtette: hatalmas léptekkel halad előre, hi­szen 1990-91-ben 77 ezer, az idén pedig már 142 ezer a nappali tago­zatos hallgatók száma. Dobos Krisztina elmondta: a való­ban liberális oktatáspolitika azt je­lenti, hogy mindent rábíznak az is­kolákra. Napjainkban éppen a dön­tés szabadságának legfontosabb alapelemét, a pénzt vonják el, áthá­rítva az anyagi terheket az önkor­mányzatokra. Jó példa erre a Nemzeti Alaptan­terv erőszakos bevezetése, az isko­lák feladata a helyi tantervek elkészí­tése, de ehhez nincs pénz, nincs se­gédanyag. Kormányzati irányváltás esetén mi csak az első osztályban in­dítanánk meg a NAT-ot, a hetedik­ben nem. Ami az esélyegyenlőséget illeti: éppen a minisztérium által finanszí­rozott kutatások bizonyítják, hogy aggasztóan növekszik a kistelepülé­seken levő iskolák lemaradása. Gazsó Ferenc szerint a mostani fi­nanszírozási rendszer egyetlen célja a társadalmi különbségek bebeto­nozása. A felsőoktatásban 1990-től foko­zatosan növekedett az elsőévesek száma, ezért ma nagy létszámúak a magasabb évfolyamok, ugyanakkor most létszámstopot vezettek be az államilag finanszírozott férőhelyek kárára és a költségtérítést fizető el­sőévesek javára. Ez egyrészt a korrupció meleg­ágya, másrészt újfent az esélyegyen­lőséget rontja. Folytatása a 3. oldalon A sikerpropaganda és a tények 3. Belpolitika Ma a lakosság egyharmada a létminimum alatt tengődik, 150 ezer iskolás gyerek éhezik. A KSH, feltehetően a kormány utasítására, 1995-ben a létminimum-számításhoz figyelembe vett javak körét leszállította­­ a szegény embernek a Horn­­kormány idején kevesebb hús, tojás, burgonya vagy szolgál­tatás fogyasztására van szüksége, mint az Antall-Boross cik­lusban. Naiv idealista vagy veszélyes iszlám fanatikus?­ ­ Stephan Josef Smyrek német állampolgárt Izraelben terroris­­­­ta cselekményekre való felkészülés vádjával vették őrizetbe. Külpolitika A titkosszolgálat szerint a fiatalembert a Hezbollah iszlám terrorszervezet képezte ki. Gubacsi Zsófia világbajnok . Az Orange Bowl elnevezésű, nem hivatalos ifjúsági tenisz­­világbajnokságon a 16 éves Gubacsi Zsófia a belga Clisters Sport oldalán aranyérmet szerzett a 18 évesek páros viadalában. A szerbek most sem jutottak egyezségre A boszniai parlament kudarca Félbeszakadt a boszniai Szerb Köz­társaság új összetételű parlamentjé­nek Bij­elj­inában megkezdett alakuló ülése a hét végén, mivel a jelen lévő képviselőknek nem sikerült megálla­podniuk a házelnök és helyettesei­nek személyéről. Dragán Kalinic, a november 23-án és 24-én tartott vá­lasztásokon megválasztott 83 képvi­selő részvételével folytatott tanácsko­zás elnöke bejelentette: az ülés foly­tatására január 12-ig mindenképpen sor kerül. A végleges időpontot a parlamenti frakciók vezetőinek janu­ár elejére tervezett tanácskozásán ál­lapítják majd meg. Az ülés azt köve­tően szakadt félbe, hogy a palei ke­ményvonalas szerb vezetéssel szem­­befordult a boszniai szerb államfő. Biljana Plavsics Mladen Ivanicsot, a szocialistákhoz közel álló, független szakértőt kívánta megbízni a kor­mányalakítással. Ezt követően Aleksa Buda, a legerősebb parlamenti párt, a Szerb Demokrata Párt elnöke kö­zölte: addig nem lehet szó kompro­misszumról a pártok között, amíg Plavsic asszony Ivanicsra kívánja bíz­ni a kabinet megalakítását. Folytatása a 9­ oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék