Napi Magyarország, 1998. június (2. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

■Amagyarország­­ra: 38 Ft • 1998. JÚNIUS 2., KEDD • II. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM • MÁSODIK KIADÁS • POLGÁRI NAPILAP ÁS • POLGÁRI NAPILAP , T OL J *fl IJl. b L Ülésezett a Fidesz-Magyar Polgári Párt Országos Választmánya ígérgetés helyett terveztek A Fidesz-Magyar Polgári Párt szombati országos választmányi ülésén döntöttek a párt X. Kongresszusának összehívásáról, amelynek legfontosabb témája a koalíció megalakítása és annak feltételeinek a kidolgozása lesz. A szokásosnál rövidebb vá­lasztmányi ülésen a Fidesz mi­niszterelnök-jelöltje hangsú­lyozta: két fordulóban nyerték meg a választásokat, magabizto­san állítható tehát: azért szavaz­tak a választópolgárok a Fidesz­­re, mert azt szeretnék, ha prog­ramja megvalósulna. A kam­pány során nem ígéreteket tet­tek, hanem terveiket hozták nyilvánosságra. Ezeket a terve­ket azonban csak a választópol­gárokra támaszkodva lehet meg­valósítani. Orbán Viktor köszönetét fe­jezte ki az MDF-nek és a Magyar Kereszténydemokrata Szövet­ségnek, akik - mint mondta - sú­lyos problémákkal küzdöttek, ám mindemellett a Fidesszel való együttműködés mellett döntöt­tek. Magyarországon a keresz­ténydemokrácia nem jelent akko­ra erőt, hogy önmagában is képes legyen győzni, ám polgári erő, sincs, amely a kereszténydemok­rácia mellőzésével nyerhetne. A Fidesz győzelmét történel­mi léptékű tettnek nevezte, s úgy vélekedett: hazánkban az idei választásokkal létrejött a két­­pártrendszer. - Van ugyan még utómunka, ám az már biztos, hogy két nagy párt néz szembe egymással. Ha 90-ben jogi érte­lemben hoztuk létre a váltógaz­dálkodást, akkor most szocioló­giai értelemben tettük meg ezt - vélekedett. Fontos, hogy az új kormány minél hamarabb felálljon, a Fi­desz készen áll a kormányzásra - mondta Orbán csupán egyetlen akadály áll előtte: a köztársasági elnök még nem kérte fel a kormányalakításra. Ha az új kormány feláll, meg­szűnik a bizonytalanság, meg­hirdethető a program és a mi­niszterek nevei is nyilvánosság­Amennyiben a választások második fordulója az első lett volna, úgy most tisztán polgári kormány alakulhatna. De mivel nem így volt, most dilemma előtt áll a Fidesz. Ha kormányalakí­tást vállal, úgy csak ellenzéki párttal állapodhat meg: az MDF- fel és az FKGP-vel. A kongresz­­szus arról dönt majd, milyen fel­tételek mellett hajlandók a kis­gazdákkal együttműködni. Világos viszonyokat kell te­remtenie a kormánynak, így ha a kisgazdapárt vállalja valamelyik tárca irányítását, úgy teljes egé­szében övé a felelősség, azt nem szabad a két párt között megosz­tani. Rövid mérleget vonva Or­bán elmondta: az ország gazda­sági helyzete stabil, devizatarta­lékai jelentősek, s a nyugati be­fektetők is bizakodóbbak. Nincs tehát ok a nyugtalanságra. A Fi­desz elnöke végül rámutatott: a kormányalakítási megbízás idő­pontjától kezdődően két-három héten belül megalakul e század utolsó, és a jövő évezred első polgári kormánya. A. K. zárt erő,­ ra kerülhetnek - érvek­* !—i—f CH- 4 V? IU Köszönetet mondtak az MDF-nek és az MKDSZ-nekFotó: Hatlaczki Balázs Pozsonyi tudósítónk fy^ornay István jelenti/­'**'-^ osítónkff^ornay István jelenti/'*'-^ A Elővették a magyar kártyát Polgári engedetlenség Búcson és Bátorkeszin Bekövetkezett, ami várható volt: a választások közeledtével Szlo­vákiában a hatalom kiélezi a nemzetiségi feszültséget, az úgyneve­zett magyar kártya válik a nacionalista szlovák erők kampányá­ban a legfontosabb aduvá. A négyévi kormánypolitika „logikus” következménye ez, hiszen olyan szociális, gazdasági vagy külpoli­tikai sikerek nem voltak, amelyekre kampányt lehetne építeni. Kettős játékot űznek a kor­mánykoalíció pártjai. Meciar so­sem tapasztalt jóindulatot tanú­sít a magyarok iránt, többször is alkotmányellenesnek nevezte a Szlovák Nemzeti Párt oktatási­­törvény-javaslatát. Ján Slota, a nemzetiek vezére ezért nyilvá­nosan is megorrol a kormányfő­re, s a pártvezetés hét végi ta­nácskozása után azokat a kü­lönbségeket hangsúlyozza, ame­lyek a nemzetieket elválasztják Meciar HZDS-étől. Ezek leg­fontosabbika éppen a nemzetisé­gi - értsd: magyar — iskolaügy­ben tapasztalt kormányfői „engedékenység”, sőt közvetve még azt is érzékelteti, hogy en­nek kiküszöbölésétől függ, fel­újítják-e a választások után is a koalíciós együttműködést. Iskolacsata... Folytatás a 9. oldalon ­ Újvidéki tudósítónk, Guszton András jelenti, aki­ Belgrád keserű piruláját A reformerők győztek Montenegróban A vasárnapi előrehozott par­lamenti választásokon abszolút győzelmet ért el a Milo Djukanovics köztársasági elnök vezette Éljünk jobban koalíció, amelynek tagjai az elnököt is so­raiban tudó Szocialisták De­mokratikus Pártja, a monteneg­rói szerbek többségét tömörítő Néppárt és a Szociáldemokrata Párt. A még nem végleges és nem hivatalos eredmények sze­rint ez a koalíció a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg és ezzel stabil többségre tett szert a 78 tagú köztársasági parlamentben. A várakozásoknak megfele­lően a második helyen Momir Bulatovics közelmúltban meg­választott jugoszláv miniszterel­nök Szocialista Néppártja vég­zett a szavazatok több mint 30 százalékával, a harmadik pedig a Montenegró teljes önállóságát hirdető Liberális Párt 6 százalék körüli eredménnyel. Valószínű­nek tűnik, hogy a többi 14 indu­ló párt, illetve koalíció nem fog­ja átlépni a 3 százalékos válasz­tási küszöböt. A túlnyomórészt albánok lakta területeknek eleve öt parlamenti mandátumot biz­tosítottak, és ezeket valószínű­leg az albánok nemzeti pártja szerzi meg. éTi/* f Belgrád... Folytatás a 9. oldalon 'tv* Szinte teljes a kormányzati névsor •­ dén gazdátlan a környezetvédelmi tárca .­­­ Mind jobban körvonalazódik hazánk új kormánya. A múlt hé­ten a Fidesz-Magyar Polgári Párt az MDF-fel folytatott tár­gyalásokat, amelynek eredmé­nyeképpen a demokrata fórum két tárca vezetését látja majd el. Ezen a héten csütörtökön a Füg­getlen Kisgazdapárttal is meg­kezdődnek az egyeztetések a koa­lícióról, és a minisztériumi posztokról is. A kisgazdák ragaszkodnak az általuk elképzelt vidékfej­lesztési csúcsminisztériumhoz, amely magában foglalná a Föld­­művelési Minisztériumot, de e tárca hatáskörébe szeretnék vonni az önkormányzati felada­tokat is, amelyeket most a Bel­Miniszterelnöki Hivatal: Stumpf István Belügyminisztérium: Pintér Sándor Titkosszolgálatokat felügyelő, tárca nélküli miniszter: Kövér László Külügyminisztérium: Martonyi János Pénzügyminisztérium: Urbán László Honvédelmi Minisztérium:­­ Igazságügyminisztérium: Dávid Ibolya Gazdasági Minisztérium: Chikán Attila Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium: Katona Kálmán ügyminisztérium lát el. Az elő­­zetes hírek szerint nem tartanak , ^ , igényt a környezetvédelem \JX/JC ügyeire, de a területfejlesztés . c, esetleg még szóba jöhet. Infor- '-f\J Lr mációink szerint a formálódó - '•y kabinet miniszteri posztjaira a /vf'1 következő személyek a legesé­ a­­lyesebbek. /ISA Bővebben a 2. oldalon. *1 — Tio Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium + Földművelésügyi Minisztérium : Vidékfejlesztési Minisztérium:­­ Egészségügyi Minisztérium: Gógl Árpád Művelődési Minisztérium: Granasztói György Oktatásügyi Minisztérium: Pokorni Zoltán Népjóléti Családügyi Minisztérium: Harrach Péter Házelnök: Áder János Frakcióvezető és az Európai Integrációs Bizottság elnöke: Száj­er József Rakétákat is fejleszt Pakisztán Az öt atomhatalom, vagyis az ENSZ Biztonsági Tanácsa állan­dó tagjainak külügyminiszterei június 4-én, csütörtökön, Genf­­ben összeülnek, hogy megvitas­sák, milyen következményekkel járnak az indiai és pakisztáni nukleáris robbantások. A helyet és az időpontot a kínai külügyi szóvivő jelentette be tegnapi pe­kingi sajtóértekezletén. Pakisztánban - ahol szomba­ton a nemzetközi közvélemény tiltakozása ellenére egy újabb kísérleti atomrobbantást hajtot­tak végre - folyik egy 2000 kilo­méteres hatótávolságú, atomrob­banófej hordozására is alkalmas rakéta kifejlesztése, s a munká­latok már olyan előrehaladott ál­lapotban vannak, hogy a rakéta valószínűleg nagyon rövid időn belül működőképes lesz. Ezt a bejelentést - amely az Indiával folytatott fegyverkezési verseny újabb fordulójának kez­detét vetíti előre - a pakisztáni rakétafejlesztési program veze­tője, Moharik Mand tette. A BIZTONSÁG... További híreink a 8. oldalon Egy ifjú karmester ány héttel a diploma­ fokán. Domonkos örül a győze- //, ám­ mplopf mint a 7p_ lamnosz ám tisztében a ciszar ^ ^ Alig néhány héttel a diploma­koncertje után, melyet mint a Ze­neakadémia karmester szakos végzős hallgatója dirigált, Héja Domonkos elindult a 9. Nemzet­közi Karmesterversenyen. Nagy meglepetésre a huszonhárom­­éves karmester az első helyen végzett, s így a rangos verseny­­ történetében először állhatott ma­gyar versenyző a dobogó legfelső fokán. Domonkos örül a győze­lemnek, ám tisztában van a siker esetleges hátrányaival is, tanulni szeretne, gondosan ügyelni kon­certjei színvonalára. A Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar élén igyekszik fokozott hang­súlyt helyezni a próbákra, s ha koncerteznek, a közönség számá­ra mindig kuriózum maradni. - INTEJÚNK All. OLDALON O, -------------------— Jevgenyij Primakov orosz külügyminiszter (a képen jobbra, Tarja Halonen finn külügyminiszter társaságában) szerint már elég messze ment a NATO bővítése, ezért az európai sta­bilitást szolgálná a folyamat megállítása Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség \jtt£ ­yon. / . . .----------------------— A nagytőkének továbbra is fontos szerep jut Zajlik a harmadik /y választási forduló A két választási fordulót kö­vetően most zajlik a harmadik forduló, amely május 24-ének éjszakáján már kezdetét vette - fogalmazott lapunk érdeklődé­­sére Árva László közgazdász.. Azaz a gazdaság azon szereplői, akik közvetlenül nem szólhat­nak bele a választásokba, követ­kezésképpen a kormányalakítási folyamatba sem, közvetett esz­közökkel megpróbálják érvénye­síteni saját érdekeiket. A tőzsde­árak ingadozásán túl számos más jelzés is érkezik az alakulóban lévő kormány címére, utalva ar­ra, hogy bizonyos magatartást várnak el az új kabinettől. Ez nem magyar specialitás, más or­szágokban is jól megfigyelhető, hogy miközben a demokratikus játékszabályok szerint a nép vá­lasztja a kormányt, aközben a nagytőke sok esetben módosíta­ni igyekszik a szavazási eredmé­nyeket. Tévedés lenne azt gondolni, hogy a választások után zajló, úgynevezett harmadik forduló­ban politikai kompromisszumra lehet kényszeríteni a magyar né­pet - szögezte le Árva László. Aláhúzta, ilyen megállapodást nem szabad kötni, de a gazdasági kompromisszumokat - messze­menő figyelemmel a polgárok ér­dekeire - meg kell valósítani. ^INTERJÚNK az 5. oldalon Ti S. na m AI DBA DT TDAMC7CED me tavi JMfc • iff. rN# HC I I SCA.PB .mr It mi IMAI ^ ^^B ^^B ^^B J H H 3-S55-55S

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék