Napi Magyarország, 1998. július (2. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

JifcMAGYARORffláfi 38 Ft • 1998. JÚLIUS 1., SZERDA • II. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM • MÁSODIK KIADÁS • POLGÁRI NAPILAP Napirenden a családi pótlék, a tandíjmentességé Vita a minisztériumok elnevezéséről Az Országgyűlés tegnap megszavazta a minisztériumok felsorolá­sáról szóló törvényjavaslatot, ezáltal holnap megkezdődhet a kor­mányprogram vitája. Lényeges nézetkülönbség mutatkozott a kor­mánypártok és az ellenzék képviselői között a minisztériumok el­nevezéséről. Főként a Nemzeti Kulturális Örökség, illetve a Földművelés­­ügyi és Vidékfejlesztési tárca el­nevezését kifogásolták. A részle­tes vitát követő szavazáson a honatyák többsége elutasította az ellenzéki módosító javaslatokat, így a minisztériumok átalakítása az eredeti elképzelések szerint történhet. A törvényhozás döntése alap­ján, néhány rendelkezést kivéve ma életbe lép az egészségügyi törvény. Megkezdődött a családi támogatásokról szóló országgyű­lési határozati javaslat vitája, döntéshozatalra azonban még nem került sor. A kormányzati ol­dal szónokai emlékeztettek az MSZP-SZDSZ-koalíció alapál­lására, amely fontosabbnak ítélte a fiskális politika érvényesülését a családok támogatásánál. Az új kormány ezzel szemben előtérbe helyezi a gyermekvállalás és -nevelés körülményeinek javítá­sát. Az ülésnap utolsó napirendi pontjaként megkezdték a felső­­oktatási törvény módosításának vitáját, amely az első diploma megszerzéséig tartó tandíjmen­tesség bevezetéséről szól. A kép­viselők többsége támogatta, hogy az Országgyűlés elnöke kérvé­nyezze a köztársasági elnöknél minisztériumok felsorolásáról szóló és az egészségügyi törvény sürgős kihirdetését. A Magyar Szocialista Párt or­szággyűlési képviselőcsoportja valószínűleg nem támogatja majd a parlamenti szavazásnál a kor­mányprogramot — nyilatkozta az MTI-nek kedden Lendvai Ildikó frakcióvezető-helyettes, hangsú­lyozva: csak magánvéleményét is­mertetheti az ügyben, hiszen erről frakciódöntés még nem született. Kuncze Gábor az SZDSZ frakciójának vezetője az MTI- nek kifejtette: a kormányprogram legsúlyosabb hiányossága, hogy egyszerre ígéri a terhek csökken­tését és a kiadások növelését. Kuncze hangsúlyozta: amennyi­ben ez marad a végleges változat, az SZDSZ nem tudja támogatni a kormányprogramot. A PARLAMENT... Folytatás a 3. oldalon Titkolózik az ÁPV Rt. Lapunk június 22-i számában közöltük a még állami tulajdon­ban lévő hazai vállalatok teljes felsorolását. Az ÁPV Rt.-től tájé­koztatást kértünk arról is, kik azok a minisztériumi tisztségviselők, akik az általunk ismertetett állami cégeknél igazgatói vagy felügye­lőbizottsági tisztséget látnak el. Kérésünket azonban elutasították, mondván: az új kormány felállá­sáig a vagyonügynökségnél hír­zárlat van. Megkaptuk ellenben azt a felsorolást, amely az állami vállalatok vezető pozíciót betöltő minisztériumi tisztségviselőit szám szerint összesíti. Eszerint ös­szesen 163­ minisztériumi főosz­tályvezető, főosztályvezető-he­lyettes, osztályvezető, osztályve­zető-helyettes és tanácsadó kapott vezérigazgatói, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági posztot. A tár­cák között a Közlekedési, Hírköz­­lési és Vízügyi Minisztérium ve­zet, 57 állami vezetői tisztséggel. A Földművelésügyi Minisztérium 38 tisztségviselője kapott ilyen státusokat, megelőzve a 27 tiszt­ségviselőt hasonló posztokra en­gedő Ipari Kereskedelmi és Ide­genforgalmi Minisztériumot, illet­ve a Pénzügyminisztériumot is, ahonnan 23-an kerültek állami tu­lajdonú vállalatok élére. A Kör­nyezetvédelmi és Területfejleszté­si Minisztérium illetve a Minisz­terelnöki Hivatal 5-5 főt adott, a Művelődési és Közoktatási Mi­nisztérium 4 főt, a Népjóléti Mi­nisztérium 2 főt, a Külügyminisz­tériumtól illetve a Munkaügyi Mi­nisztériumtól pedig 1-1 tisztségvi­selő kapott vezetői posztot a még állami tulajdonban lévő vállala­toknál. Főpapváltás Ausztriában Lemondott az osztrák katoli­kus püspöki konferencia elnöke: a 71 éves Johann Weber grazi püs­pök helyére az 53 éves Christoph Schönborn bíborost, Bécs érsekét választották. Weber hangsúlyoz­ta, hogy saját elhatározásából vált meg az elnöki széktől. Hivatali idejének negatív részeként emlí­tette Weber azt, hogy nem sikerült a Groer-ügyet gyorsan dűlőre vin­ni. A jelenleg Drezda mellett élő Groer bíborost fiatalkorúak meg­rontásával gyanúsítják. Weber 1995-ben Groertől vette át a püs­pöki kar vezetését. Schönborn Ausztria egyik legtekintélyesebb teológusa, ő váltotta fel a bécsi ér­seki székben az ellehetetlenült Groert. A pápa idei ausztriai láto­gatása idején is felhívta magára a figyelmet, egyes lapok esetleges pápajelöltként is emlegetik. a• i —...vt / Feljelentették a szülőket Folytatódik a szlovákiai iskolaháború Becsült adatok szerint tegnapig a szlovákiai magyar iskolák diák­jainak több mint a fele adta vissza az egynyelvű bizonyítványt miu­tán a kizárólag államnyelven, va­gyis szlovákul kiállított okmányt bemutatták a szülőknek. Új fejle­mény, hogy több mint félszáz, Révkomáromban (Komárnóban) tiltakozó szülő ellen a járási hiva­tal „közrend elleni vétségért” sza­bálysértési eljárást indított. A járási hivatal eddig 66 sze­mély - zömmel búcsi és bátorkeszi szülők és pedagógu­sok - ellen indított szabálysértési eljárást, amiért május végén, a hi­vatal épületében próbálták kivár­ni, hogy a járási elöljárótól ma­gyarázatot kapjanak Varga Lajos és Novák Ferenc magyar iskola­­igazgatók leváltására. A tiltako­zókra a hivatali órák letelte után rázárták az épületet, majd karha­talommal vezették ki őket, most pedig szabálysértési eljárást indí­tottak ellenük. A beidézettek között egy újság­író is van: a Národná Obroda munkatársa, aki kész megjelenni a tárgyaláson, de a bátorkesziek és a búcsiak nem mennek el - mondta tegnap az MTI érdeklődésére az egyik érintett, Szabó Olga, a szomszédos Path község polgár­­mestere. Jelezte: valamennyi be­idézett személy levélben juttatja el a közölnivalóját a hivatalhoz. Te­szik ezt annak tudatában, hogy kü­lönféle jogcímeken négyezer ko­ronát meghaladó szabálysértési bírságot róhatnak ki rájuk. Jóllehet a bírságolást semmi sem indokol­ja, mégis készek azzal szembenéz­ni, mert úgy gondolják: ők csak a gyermekeik érdekeit védték. ( Whtecrfefl Szülők) Folytatása 9. oldalon 1.............1.......................11­1­1­111111.......1.....1111....... Megszavazták a tárcavezetőket WgyS­zakm­ai kérdések alapján döntöttek a bizottságok MU-1 Megkezdődött a kijelölt miniszterek bizottsági meghallgatása, amelynek során lehetőség nyílik a leendő tárcavezetők prog­­ramjainak megismerésére. A bizottsági tagok szakmai kérdése­ket tehettek fel, majd a miniszteri válaszok után szavazással döntöttek a jelölt alkalmasságáról. Egyszerű többség is elegen­dő ahhoz, hogy továbbítsák a kinevezési javaslatot a köztársa­sági elnöknek. Azok húzzák a hasznot a me­zőgazdaságból, akik nem is láttak közelről földet. A rendszerválto­zás utáni két parlamenti ciklus­ban számos alkalommal elmond­tam már, hogy Magyarország csodálatos földet és áldott ország, népének szorgalma dicséretes, ennek ellenére a mezőgazdaság­ból élők sokasága a létminimum alján él - vélekedett Torgyán Jó­zsef kijelölt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a par­lament mezőgazdasági bizottsá­gának meghallgatásán tegnap. Mint mondta, hatékony változta­tásokra van szükség. " Nem kívánunk a múltban vájkálni, de ahhoz, hogy talpra állítsuk a mezőgazdaságot, amely az elmúlt években telje­sen tönkrement, új szellemű vezetésre van szükség. Vala­mennyi politikai pártnak, me­zőgazdasági érdek- és szakmai szervezetnek fölajánljuk a ha­vonkénti egyeztetést, amelyet be is tartunk - mondta a tárca leendő minisztere. - A mező­­gazdaság ügye hazánk egyik kulcskérdése. Ezt kell az új fel­állású minisztériumnak megol­dania. Szükség lesz tűzoltó­munkálatokra is. Gondolok például a múlt évről megma­radt búzakészletek értéke­sítésére, amelyeket - megítélé­sünk szerint - az állattenyész­tőknek kellene odaadni, olyan feltétellel, hogy egy év múlva fizetnék ki azok ellenértékét. Körülbelül 4,5 millió tonna új búza várható. Ennek a piacra kerülését is meg kell szervezni. Nélkülözhetetlen az ár- és bel­vízkárok veszteségeinek enyhí­tése is. A homokhátságon vi­szont az aszály okoz nagy gon­dokat. Mindezekre tehát figye­lemmel kell lennie az új mi­nisztériumnak - hangsúlyozta az FKGP elnöke. Mint elhangzott, a tárcát olyan módon is át szeretné ala­kítani a kijelölt miniszter, hogy a szakmai irányítás stratégiai terv alapján működjön. Azaz: meg kell határozni például a búza optimális vetésterületét, s piacot kell találni a termésfö­löslegnek. A kisgazdapárt ki­dolgozta a megoldás forgató­­könyvét. Bizottságok... Folytatás a 3. oldalon/ Kupa Mihály gratulál Torgyán Józsefnek Fotó: Hatlaczki Balázs Rakétatámadás Irak felett Incidens történt a légitilalmi övezetben Az amerikai légierő egyik F­lonos vadászgépe tegnap ra­­kétát lőtt .­rak déli része felett egy légvédelmi állásra, miután az radarjával követte n­égy brit Tornado harci repülőgép mozgá­sát. A fegyverhasználatra azok az ENSZ határozatok hatalmaz­zák fel a szövetséges repülőgé­peket, melyek egyben kimond­ják, hogy az ország déli és észa­ki területein ilyen tevékenységet nem folytathat a légvédelem. A hírek szerint a Brit Kirá­lyi Légierő (RAF) azon - fő­ként felderítési feladatokat el­látó - Tornado gépeit érte az ellenséges fogadtatás, melye­ket a kevés híján háborúhoz vezető év eleji válság alkalmá­val telepítettek Kuvaitba. A légvédelmi rakéták rávezeté­sére szolgáló radarsugárzás észlelésekor azonnal színre léptek a minden őrjáraton részt vevő amerikai F—16- osok, melyek HARM típusú, radarelhárító rakétát lőttek ki a potenciális fenyegetés elhá­rítására. Találatról egyelőre nem ke­rültek nyilvánosságra informá­ciók. Megfigyelők abban min­denesetre egyetértenek, hogy az adott körülmények között ezt rendkívül nehéz megítélni, hi­szen az iraki hivatalos szervek ez eddig nem reagáltak, más­­­­részt technikailag bonyolult el­lenőrizni rombolást. A kérdé­sekre csak későbbi, alapos légi felderítés, és az események elemzése adhat választ. . Rakétatámadás a FOLYTATÁS A 9. OLDALON. A tavalyi felvételen egy amerikai F-16-osokból álló kötelék repül a Csendes-óceán felett Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség Kivonják a vajdasági magyar sorkatonákat? Szerb szocialisták ígéretei A Szerbiai Szocialista Párt (SPS) vezetői beleegyeztek ab­ba, hogy Józsa László, a Vaj­dasági Magyar Szövetség (VMSZ) alelnöke legyen a vaj­dasági Nemzetiségi Tanács el­nöke — mondta az MTI-nek tegnap este Szecsei Mihály, a VMSZ alelnöke. Az SPS veze­tőivel - köztük Gorica Gajevic főtitkárral - folytatott belgrádi megbeszélésekről beszámoló magyar politikus azt is el­mondta, hogy a szocialista pár­ti vezetők arra is ígéretet tet­tek, hogy megkezdik a Koszo­vóban szolgálatot teljesítő ma­gyar nemzetiségű vajdasági magyar sorkatonák fokozatos visszavonását. Szecsei Mihály közölte, hogy az SPS vezetői arra is késznek mutatkoztak, hogy eleget téve a VMSZ korábbi követeléseinek, lépéseket te­gyenek a vajdasági magyarság nyelvhasználati és egyéb ki­sebbségi jogainak bővítése ér­dekében. A VMSZ az utóbbi hetek­ben több közleményben is kö­vetelte a magyar sorkatonák kivonását, s kilátásba helyezte: amennyiben rövid­ időn belül nem kerül sor a Koszovóban szolgálatot teljesítő magyarok visszavonására, akkor lemon­danak tisztségükről a VMSZ parlamenti funkcionáriusai. Koszovói híreink a 9. oldalon Palesztin remények a Biztonsági Tanácsban Törvénytelen izraeli tervek Az ENSZ New York-i szék­helyén a Biztonsági Tanács tegnap arról az izraeli tervről kezdett vitát, amelynek értel­mében kiterjesztik Jeruzsálem közigazgatási határait - jelen­tette az AFP. Nasszer Al-Kidva palesztin ENSZ-megfigyelő úgy véleke­dett: a vita jó alkalom lesz a nemzetközi közösség számára, hogy ismételten hangot adjon álláspontjának. A palesztinok azt várják, hogy a résztvevők elítélik a Jeruzsálemre vonat­kozó újabb izraeli terveket, amelyek célja, hogy a ciszjordániai zsidó telepeket Jeruzsálemhez csatolják. Ál­láspontjuk szerint Jeruzsálem státusának bármiféle egyolda­lú módosítása törvénytelen. Izrael annak a reményének adott hangot, hogy ha szava­zásra kerül sor, akkor szövet­ségese, az Egyesült Államok a BT állandó tagjaként és vétó­jogával, és megakadályozza, hogy Izraelt elmarasztaló hatá­rozat szülessen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék