Napi Magyarország, 1998. december (2. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-21 / 298. szám

1998. december 21., hétfő" Miniszterelnöki látogatások — A kormány előterjesztést készített az Országgyűlés szá­mára. Ebben azt javasolja, hogy az állami költségvetés je­lentős összeggel támogassa a Vas megyei levéltár épületének bővítését - jelentette be szom­baton a vasi megyeszékhelyen tett látogatása során Orbán Vik­tor miniszterelnök. Ha a javas­latot a parlament megszavazza, több mint egymilliárd forinttal támogatják majd a levéltári építkezést. Miután megszület­tek az állami pénzek elszivár­gását megakadályozó döntések, ma már rendelkezésre állnak azok a források, amelyek az or­szág nyugodt, békés építéséhez szükségesek - hangsúlyozta a kormányfő. A miniszterelnök Szabó Gáborral, a megyei jogú város polgármesterével folyta­tott négyszemközti megbeszé­lése után kijelentette: figyelem­re méltónak találja a város ve­zetőjének azt az elképzelését, amely szerint Szombathely és az osztrák határ között 10 kilo­méteres szakaszon gyorsforgal­mi utat kellene kiépíteni. „A pazarlás megszüntetése, az ész­szerűtlen beruházások leállítá­sa során megmentett összegből most már vidékfejlesztésre is a korábbi évekét meghaladó ösz­­szeget lehet fordítani” - mond­ta. A kormányfő hozzáfűzte: a jövőben minden olyan telepü­lés kiemelt támogatásra számít­hat, amely valamilyen okból méltánytalan helyzetben került, és nem kapott megfelelő támo­gatást. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton délután Pápán, a vá­rosházán Kovács Zoltán polgár­­mester - Kontrát Károly belügyi államtitkár és Áldozó Tamás al­polgármester társaságában - szűk körű megbeszélést folyta­tott. Egyebek mellett szó volt a vidéki egészségügy és a helyi kórház helyzetéről, valamint a műemlékvédelemről - közölte a polgármester. Ez utóbbi jelentős feladatokat ró Pápa városára, amely a műemlékek számát te­kintve a 11. az országban. MTI hbim^ Belpolitika hhhhhhmhh^ Prostituáltak egészségügyi ellenőrzése Folyik a rendelet megalkotása Az elképzelések szerint ha­vonta, illetve hathetenként esnének át orvosi vizsgálatokon a prostituáltak, ha az Ország­gyűlés az érintettek egészség­­ügyi ellenőrzésének szabályo­zására felhatalmazza a szaktár­cát - közölte Ralovich Béla, az Egészségügyi Minisztérium osztályvezetője. A szakember tájékoztatása szerint felkészül­tek arra, hogy a szervezett bű­nözés elleni törvénycsomag prostitúcióhoz kapcsolódó ré­széhez rendeletet alkossanak. A minisztérium régi szándéka, hogy a prostituáltak körében egészségügyi kontrollt alkal­mazzanak. Az ellenőrzés beve­zetését nemcsak a szóban forgó réteg, hanem a velük kapcsolat­ba kerülők veszélyeztetettsége­­--­-­miatt is szükségesnek tartanák. Különösen az utóbbi időben ka­pott nagyobb jelentőséget a tö­rekvés, mert a nemi megbetege­dések száma erőteljesen növek­szik keleti szomszédainknál, és a prostituáltak egy része ezek­ből az országokból érkezik. Ralovich Béla elmondta: a miniszteri rendelet megalkotá­sának előkészítésére alakult bi­zottság - amelynek vezetésére Horváth Attila professzort, az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet igazgatóját kérték fel - a nemi úton terjedő 26 fertőző megbetegedés közül a négy leg­súlyosabbat emelte ki; ezeket rendszeresen vizsgálják. A ja­vaslat alapján a prostituáltak hathetenként laboratóriumi vizsgálaton esnének át, amely­nek során az AIDS-betegséget okozó HIV-vírus, a hepatitis B- vírus fertőzések, valamint a vérbaj (szifilisz vagy luesz) és a kankó (tripper vagy gonorr­hoea) kórokozójának jelenlétét szűrnék. A vizsgálatokat a megyei bőr- és nemibeteg-gondozó in­tézetekben végeznék el, egyes helyeken pedig az Állami Nép­egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat laboratóriumát is igénybe vennék. A klinikai vizsgálatok ingyenesek lesz­nek, de a laboratóriumi szűré­sek évente 110-120 ezer forint­ba kerülnek majd a prostituál­taknak. Ralovich Béla közölte: a szabályozásban nem tesznek különbséget férfi és nő között. MTI úr- Ab-döntések Az Alkotmánybíróság mai teljes ülésén megtárgyalja a helyi adókról szóló törvény azon rendelkezését, hogy csupán négy évig lehet az adóba beszámítani a közműberuhá­zás értékét. Egy beadvány azt kifo­gásolja, hogy a törvény nem ren­dezte a megyei, illetve a fővárosi­­­­ közigazgatási hivatalokban dolgo­­zó­zók speciális helyzetét. Egy másik indítványozó a terheltek örökösei­­­­nek öröklési jogát szabályozó, a A­p. büntetőeljárásról szóló törvény fe- f­­­lül­vizsgálatát kéri. Szerepel a napi­­­ renden az az indítvány is, amely a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek azt a rendelkezését tá­madja, amely az adásvétel egyik formáját kölcsönügyletté nyilvánít­ja. Mulasztásos alkotmányellenes­ség megállapítását kéri egy indítvá­nyozó a rendkívüli és a szükség­­állapotra vonatkozó szabályozással kapcsolatban. A teljes ülés elé kerül az az indítvány is, amely a nyugdíj­megállapítás egyes szabályait sé­relmezi. Kv Fontos döntések előtt a parlament Zárószavazás az alkotmánymódosításról Ezen a héten csupán egyna­pos plenáris ülést tart a parla­ment. A keddi napon az azonna­li kérdéseken és az interpelláció­kon kívül tulajdonképpen csak határozathozatalok várhatók. Napirenden szerepel a hazánk NATO-csatlakozásával össze­függő alkotmánymódosítás zá­rószavazása. Az alaptörvény módosításához az összes képvi­selő kétharmadának igen szava­zata szükséges. A múlt héten, amikor az alkotmánymódosítás­hoz benyújtott módosító indítvá­nyokról szavazott a Ház, a szo­cialista képviselők tartózkodtak, a szabaddemokraták pedig kivo­nultak a teremből, így az újabb szavazás várhatóan további fe­szültséget szít a kormánypártok és az ellenzék között. Emellett több jelentős, a kor­mányprogramban is szereplő törvény zárószavazására kerül sor. Döntenek a családok támo­gatásáról, a Btk. szigorításáról, a szervezett bűnözés elleni tör­vénycsomagról és a munka tör­vénykönyvének módosításáról, a jövő évi költségvetésről, a nemzetbiztonsági törvényről és az APEH nyomozati jogköréről szóló törvényjavaslatokhoz be­nyújtott további módosító indít­ványokról. Valószínűsíthető, hogy újabb heves vita alakul ki a szervezett bűnözés elleni törvénycsomag és a nemzetbiztonsági törvény szavazásakor, hiszen mindkettő minősített többséget igényel, vagy­is a jelen lévő képviselők két­harmadának igen szavazata szükséges. A szervezett bűnözés elleni törvénycsomag lehetősé­get teremt a ténylegesen élet­fogytig tartó börtönbüntetés ki­szabására, a jelenleginél szigo­rúbban büntetné a kiskorúak sé­relmére elkövetett bűncselekmé­nyeket, a robbantásos, valamint a fegyveres bűneseteket. Az el­lenzék már a vita során is élesen támadta a kábítószer-használat­tal kapcsolatos büntetések szi­gorításának tervét, amely szerint például büntethető lenne a kábí­tószer-fogyasztás. A nemzetbiztonsági törvény módosítása ugyancsak a szerve­zett bűnözéssel van összefüg­gésben. Ugyanis a tervezet értel­mében nemzetbiztonsági ellen­őrzés alá vonnák azokat a bírá­kat és ügyészeket, akik kiemelt ügyeket tárgyalnak, így lehető­ség szerint kizárnák a zsarolást vagy a megvesztegetést. Az idei utolsó ülésnapra a tervek szerint a két ünnep kö­zött, december 28-án kerül sor. Ekkor lesz a jövő évi költségve­tés, illetve az APEH egyes fel­adatairól szóló előterjesztések végszavazása. Majd megkezdő­dik a területszervezési eljárás­ról, az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatósá­gáról szóló törvényjavaslatok ál­talános vitája. B. L. A KDNP székháza az OTP kezébe kerülhet A nevető harmadik l­ehet, hogy a KDNP jelenle­gi vezetői mégsem adhatják el a spárt központi­­székházát? l­eg­­alábbis erre lehet következtetni a Fővárosi Bíróság legutóbbi ha­tározatából. Ebben az esetben azonban az épület valószínűleg a hitelező pénzintézet tulajdoná­ba kerül. A több száz millió fo­rintos adósságteherrel küzdő párt már több alkalommal is megpróbálta értékesíteni az egyetlen jelentősebb vagyonát, a budai zöldövezetben található hatemeletes, több mint kétszáz férőhelyes konferenciateremmel is ellátott épületet. A keresztény­­demokraták által kiírt legutolsó pályázat határideje holnap jár le. Az ingatlanért 450 milliót kér­nek. Bartók Tivadar főtitkár sze­rint eddig három pályázó jelezte a vételi szándékát. Többek kö­zött a szomszédos telken talál­ható Budapesti Tanítóképző Fő­iskola is. Mint lapunknak el­mondta, ezt az ötletet a kerület fideszes országgyűlési képvise­lője, Pokorni Zoltán oktatási mi­niszter is támogatja. A Fővárosi Bíróság azonban megakadályozhatja az értékesí­tést. A Legfőbb Ügyészség által a KDNP ellen kezdeményezett perben ugyanis várhatóan még karácsony előtt döntés születik arról, hogy a párt jelenlegi veze­tői eladhatják-e az épületet vagy sem. Az ügyészségi beadvány törvénytelennek ítélte a keresz­ténydemokraták közötti belhá­­borút, és arra kérte a bíróságot, hogy rendelje el az általa utolsó, legálisnak tartott összetételű or­szágos választmány összehívá­sát. A végső döntésig pedig - ideiglenes intézkedésként - fel kívánja függeszteni az értékesí­tési folyamatot. Szakolczai György, a Giczy György elnök ellen fordult kereszténydemok­raták egyik vezetője szerint a ki­látásba helyezett bírósági döntés kihirdetése előtt egy-két nappal semmiképp sem adható el a székház. Ha azonban mégis be­következne, akkor a további jogorvoslat miatt ezt is a bíróság elé viszi. Bartók Tivadar mind­ezt másként látja. Lapunknak ki­jelentette: tiltó végzés esetén a KDNP indít pert az állam ellen. A párt adósságát ugyanis az OTP kezeli, amely a meghiúsí­tott üzlet esetén élhet jelzálogjo­gával, és elárvereztetheti a szék­házat. A főtitkár úgy véli, hogy ebben az esetben az épület fél áron kerül a pénzintézet kezébe, a KDNP pedig anyagilag is tönkremegy. Jezsó Ákos ---------------------------------------------------------------------------­Változatlan az SZDSZ álláspontja Szabaddemokrata nemek A Szabad Demokraták Szö­vetsége továbbra sem kívánja megszavazni a NATO-csatlako­­zással összefüggő alkotmány­­módosítást - határozott a párt ügyvivői testülete a szombati rendkívüli ülésén. Nem támo­­gatnak olyan javaslatokat, ame­lyek bővítik a korm­ány hatás­­köreit és szűkítik az o­rszágnyíj­kor készek elfogadni minden olyan ország euroatlan­ti csatlakozását szol­gálja - derülti a testület közle­ményéből. A szabaddemokraták ennek értelmében az Ország­­gyűlés következő ülésén meg­szavazzák a honvédelmi tör­vény, az államtitokról és a szol­gálati titokról szóló törvény mó­dosítását, valamint a nemzetbiz­­tonsági felügyeletről szóló tör­vényt. Az ellenzéki párt úgy látja, hogy a jelenlegi belpolitikai hidegháborút a kormánytöbb­ségnek a parlament ellenőrző szerepét sorozatosan korlátozó tevékenysége idézte elő. Véle­ménye szerint ennek része a kormány kinevezési politiká­ját, az APEH vezetőjének ko­rábbi tevékenységét, illetve a miniszterelnök megfigyelési ügyben elhangzott vádjainak valóságtartalmát vizsgáló par­lamenti bizottságok megalaku­lásának megakadályozása. E sorba illeszkedik a parlament üléseinek tervezett ritkítása is. A kormánynak helyre kell állí­tania a kormánytöbbség és el­lenzék között az elemi bizal­mat ahhoz, hogy az alkotmány módosítása ismét napirendre kerülhessen - vélik a szabad­­demokraták. A Q­r&l Jaa. Fizetnek a csőgyáriaknak A Miniszterelnöki Hivatalt ve­zető miniszter és a gazdasági mi­niszter rendeletet adott ki,amely lehetővé teszi, hogy az ÁPV Rt. fedezetet biztosítson ahhoz, hogy a Csepeli Csőgyár munkavállalói részére még karácsony előtt bért fizessenek. A gyár dolgozóinak mintegy 120 millió forint, több havi elmaradt bérrel tartoznak, amelynek karácsony előtti kifize­tésére december 7-i demonstráció­jukon kaptak ismét ígéretet Fó­nagy Jánostól, a Gazdasági Mi­nisztérium államtitkárától. A felszámolás alatt lévő cég munkavállalóinak végkielégítésé­hez további 650 millió forintra lenne szükség, és meg kellene te­remteni mintegy 80 millió forint egyéb bér jellegű követelés fede­zetét is. Mindezek a kormány döntését igényelték. A csőgyár mintegy másfél éve került felszá­molás alá, miután az Állami Pri­vatizációs és Vagyonkezelő Rt. sikertelen kísérletet tett a cég pri­vatizációjára. A gyárat először három társaságra bontották, azonban nem kapta meg a továb­bi működéshez szükséges forgó­tőkét. Enélkül hamarosan műkö­désképtelenné vált annak ellené­re, hogy egyetlen hazai csőgyár­ként bizonyos termékekből nem volt konkurenciája a belső pia­con. A helyzetre hatással van az olajipar válsága is, amely miatt nincs piaca a csőgyár termékei­nek. Ugyanakkor az európai acél­piac összeomlása miatt a társaság számára nem sikerült tőkeerős befektetőt találni. A csőgyárban hónapok óta nem folyik termelés, a cég az utóbbi 4-5 hónap során már nem tudott bért fizetni, csak segély­­szerű összegeket folyósított. A dolgozók követeléseik teljesíté­se érdekében először bírósághoz fordultak, majd december elején utcai demonstráción követelték járandóságuk kifizetését. Jiyu MAGYARORSZÁG «3 Eösszekeöt, ami eösszekeöt,­­ a krokodilbeör A: Sok szemét fér el az ember életében, s - higgyék el - ak­kor szerencsés, ha megesik vele olyasmi, amely óvatossá, de legalábbis türelmesebbé, megértőbbé, hogy, hogy nem böl­csebbé teszi■ Persze vannak köztünk szentek, szüzek és túlér­­zékenyek, de hibátlanok nincsenek. Ha már az ember egyszer mondani kényszerül: mea culpa, akkor jó tudnia, elvileg el­veszti azt a lehetőséget, hogy sarat dobáljon olyanokra, akik még nem kényszerültek ilyesmire. Az átlagember elvárná a „meaculpástól”, mielőtt bírál, nézzen tükörbe. B: Az ember mindenképp hoz otthonról valamit, ezt vagy azt, de hoz. Aztán az „otthonról hozotthoz” jön még az a va­lami, amit szocializációnak szoktak nevezni. A tankönyvek szerint a fenotípus a genotípus plusz a társadalmi alakítótényezők matematikai műveletének összege. Jobb (esetleg rosszabb) esetben a családja is kiveszi a részét a szo­cializáció folyamatából, mert persze faraghatnak krokodilt is az emberből. Sőt, az a legrosszabb, ha az embergyerekbe sa­ját családja neveli bele a krokodilságot. Állatmese: A krokodil sunyi állat. Aljas módon támad, há­tulról jön, vagy alulról lehúz a mélybe. Nem áll fel veled szemben: én vagyok a krokodil, vigyázz, meg szeretnélek en­ni. Álcázza magát, beleolvad a környezetébe, s onnan tör rád váratlanul. A krokodil kitartó, tudja, a kis seb is jó seb, sok kis seb legyengít, s édesebb lesz a véred. A krokodil sohasem érzi magát erkölcstelennek, sőt azt hiszi, az a követendő pél­da, ahogy ő viselkedik. Csúszómászóknak és a krokodiloknak kedves a mocsár. S bár a többség számára utált hely az ingo­­vány, egy krokodil számára az ingovány a legbiztosabb talaj. Kicsit hosszú volt ez a bevezető, de nézzék el nekem, meg fogja érni, radikális leszek, meg jobboldali, meg akármi, de most már mindegy, ha az embert olyan helyről sértegetik, ahol olyan emberek vannak, akiket eddig nézett valamire, ak­kor ideje megszólalni. Ha az én apám megcsókolta volna mindenkinek, akkor most csendben lennék. Valami semleges dologgal foglalkoz­nék, nem írással, mert hiába nem bűnöm az apám bűne, én mégis szégyellnék kiállni az emberek elé. Ha az apám egykor nagy tisztelője lett volna az olasz vesszőnyalábnak, a fasció­­nak, mert arra gondolt 1936-37 körül, hogy a társadalmi igazságosság megteremtője a rend Mussolini-féle változata lehet, akkor én most csendben lennék, s nem hánytorgatnám fel mások múltját. Ha az én apukámat mint titkos kommunis­tát azzal a pártfeladattal bízták volna meg, hogy épüljön be a szocdemek közé, akkor nem mocskolnék másokat, befognám a számat, nem írnék egy sort sem. Ha az én apukám lett vol­na Rákosi propagandistája, állandóan kísértene a múlt, de legalábbis furcsának találnám, hogy miért kapott csak négy évet az én apukám egy olyan perben, amelyben vádlott-társa­it felakasztották. Ha az én apukám karrierjén minden izmus keresztül-kasul átrobogott volna, hogy élete végére mint a nyitott társadalom főkurátora osztogasson, természe­tesen más bugyellárisából, nos, akkor mélységesen hallgat­nék, nem vádolnék senkit azzal: közpénzeket osztogat. Ha az én tesóm kezelne pártpénzeket, nem nagyon habzana a nyá­lam. Ha az én tesóm játszotta volna át Máté Lászlóval közösen a Vasárnapi Híreket a VICO-birodalomba, akkor nem lennék úgynevezett független médiaszakértő, s nem ír­nék az Élet és Irodalomba kolumnákat e témáról, arra gon­dolnék, bárkitől hihető az, amit én írok, de tőlem nem, pon­tosan az apukám és a tesóm miatt, őszintén szólva lesülne a bőr a pofámról. Csakhogy a krokodilbőr bírja a kiképzést. Cipőt csinálnak belőle. Ha úgy hozza a sors, hogy az ember gyenge költőként, közepes drámaíróként és kiváló műfordítóként, még­sem fér a bőrébe, és politikai publikációkra adja a fejét, kvázi vala­milyen politikai ihlettől megszállt publicista lesz, akkor adjon arra, hogy nem lép be semmiféle politikai pártba, mert akkor már nem olyan az egész, mint ha legalább látszólag független lenne. Ha az ember, aki gyenge költőként verset ír Sztálin születésnapjára, majd az idő haladtával revideálja ifjúkori elkötelezettségeit, akkor nem mocskolódik, mert az olyan snassz. Ha az embernek az unokaöccse, vagy mit tudom én mije, valamilyen rokona külügyi államtitkárként azzal áll elő, hogy Magyarország mindig is az egységes Kína híve volt, akkor - ha az ember publicista - ír egy jó kis publit Matyi ne hülyéskedj már címmel. De az ember azért nem ír ilyet, mert egy pártban van az unokaöccsével, akkor az eléggé snassz. De ha Eörsi István Mátyás nevű külügyi államtitkár unokaöccse, hatalomgyakorlóként a haverokon keresztül sa­ját irodáját bízza meg AV Rt.-s melókkal, kiemelt óradíjjal, s állandó készenléti átalányt hívhat le az AV Rt. számlájáról mintegy 3 millió forint értékben, akkor a publicista, aki poli­tikus is, ha van egy csepp esze, nem ír gúnyosan az ÁV Rt. ve­zetőiről, nem simpergerezik, mert az nem csak snassz, de bunkóság is. Főként akkor, ha az ember pártja négy évig közös hatalomban volt egy sor megvetni való emberrel, akik­nek hasonszőrű haverjai lopni jártak be az ÁV Rt.-be és nem dolgozni. Emiatt az ember - ha ad magára - nem bunkózza le áttételesen a miniszterelnököt az ÉS karácsonyi számában, mert bárki megteheti, de ő nem, mert érintett, mégha nem is családpárti, csak krokodil. Nem szeretnék gyűlöletet kelteni Vásárhelyi Mária mé­diabulldog úrhölgy iránt, tulajdonképpen nem is ismerem, egyszerűen indián vagyok, aki tiszteletben tartja az elmebe­tegeket. Mindezeket csak azért írtam le, mert Vásárhelyi Mária az ÉS már említett kiadásának Médiabuldózer című írásában nehezményezi azt a számára nyilvánvaló politikai motivációt, amely az állami vállalatok Napi Magyarországban való hir­detéseiben tárgyiasul. Vásárhelyinek már előre fáj, hogy a Mahir esetleg megszabadul az állandóan veszteséges Napi Magyarországtól, amelynek olvasótábora - szerinte — a gyűlölködésen szocializálódott, s amelynek veszteségeit ez­után az adófizetők finanszírozzák majd tovább. Ez szörnyű - így a Vásárhelyi Mária közben egy kicsit belerugdos Stumpf főminiszterbe, kicsit komcsizik, persze csak finoman, az utalás szintjén. Talán sejtik, mire futtatom ki ezt az írást. Hát persze, a krokodilbőrre, ami Eörsié­ket Vásárhelyiékkel összeköti. A krokodil egyébként az egyetlen állat, amely gondolkodás nél­kül megtámadja társát, ha azt egy picit gyengének érzi. A krokodilnak nincs ideje érzelmeskedni, a krokodil mindig az adott pillanatnak él. Élvezi az életet. N­­OKA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék