Napi Magyarország, 1999. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

Kódolt kudarcok - sikeres évzárás A vidék új dimenziói - Mindenekelőtt a kisgazda­­párt nemzetközi helyzetét kívá­nom tisztázni és agrárdiplomáci­ai offenzívával megteremteni Magyarország számára egy olyan biztonságot, amelyben az agráriumot nem az örökös fe­szültség, hisztéria jellemzi, ha­nem a jókedvvel végzett munka - nyilatkozta Torgyán József földművelésügyi és vidékfej­lesztési miniszter a Napi Ma­gyarországnak adott interjúban. A tárca első embere az ágazat nehézségei ellenére sikeresnek nevezte a magunk mögött ha­gyott évet, hiszen olyan válsá­gok sorozatán sikerült úrrá len­ni, amelyek egy része kódolva volt, és politikai robbanással fe­nyegetett. A miniszter összeg­zést adott az 1998-as esztendő­ről. Egyebek között szó esett ar­ról, hogy a mezőgazdasági kor­mányzat nagy súlyt helyez az önkéntes alapon szerveződő ér­tékesítő-szolgáltató szövetkeze­tek létrehozására, és nem kíván­ja a családi gazdaságok terhére a volt tsz-ek adósságterheit csökkenteni. - A tárca mellett működő Ag­rártanács december 29-én jóvá­hagyta az új agrárstratégiát, amellyel a hónap végén foglal­kozik majd a kormány - mondta a miniszter. Torgyán József úgy véli, pártja népszerűsége inkább nőtt, mint csökkent az elmúlt időszakban, amit azzal magyará­zott, hogy miniszterként tenni is tud az egyes régiók érdekében. A távlati terveket illetően meg­tudtuk, hogy a hatékony gazdál­kodást lehetővé tevő tagosítást a minisztérium 2000. március 31- ig szeretné befejezni, és az ideá­lis birtoknagyságnak az 50 és 300 hektár közötti fölterületet tekinti. A Fradi jövőjét firtató kérdé­sünkre válaszolva Torgyán Jószef elmondta, hogy nem érte­ne egyet az egyesület vagyoná­nak „visszaállamosításával”, s hogy az FTC-nél most nyugodt, alkotó munkára van szükség, hogy a százéves jubileumot a Ferencváros múltjához méltó futballteljesítménnyel lehessen megünnepelni. Interjúnk a 6. oldalon 9­7 971418 043068 9­9­0­0­1 ­­GYARORSZÁG 1999. JANUÁR 2., SZOMBAT • III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM • MÁSODIK KIADÁS­­ POLGÁRI NAPILAP Nyugalmasan köszöntött be az új esztendő Nem történt petárdabaleset A mentőknek, a rendőrségnek, a tűzoltóságnak nem akadt jelen­tős mennyiségű munkája az óév utolsó napján. Az ország hatá­rain is meglepő nyugalomban telt a szilveszter éjszaka. A szemét­­szállítókra sem az évbúcsúztató idején, hanem az új év első nap­ján várt kemény munka. Szilveszter éjjel egyetlen helyre sem riasztották a mentő­ket petárdabaleset miatt - közöl­te az Országos Mentőszolgálat ügyeletese. A mentőket csaknem négyszáz alkalommal hívták, az esetek között a megbetegedése­ken kívül mérgezés, öngyilkos­­sági kísérlet és pezsgősüveg­­robbanás szerepelt. Krisán Attila, a Határőrség szóvivője szerint három éve nem volt ilyen eseménytelen óévbúcsúztatójuk. Összesen 69 esetben kellett intézkedniük, eb­ből a legjelentősebb, hogy Rédicsnél elfogtak 29 román ál­lampolgárságú személyt, akik a zöldhatáron próbáltak átszökni. Az ünnepi forgalom gyér volt, s talán ennek is köszönhető, hogy nem próbálkoztak jelentősebb bűncselekmény elkövetésével. Fotó: Koncz György hiszen az üres átkelőhelyeken időző munkatársak sokkal in­kább felfigyelnek a gyanús sze­mélyekre - mondta. Az év utolsó napján egy gyil­kosság történt: Budapesten, a XX. kerület, Mártírok útján egy 55 éves férfi vérbe fagyott holt­testére talált a rendőrjárőr. A fér­fi, annak ellenére, hogy rendel­kezett bejelentett lakcímmel, hajléktalan benyomását keltette - tájékoztatott Mihály Mária, a Budapesti Rendőr-főkapitány­­ság sajtóügyeletese. Súlyos baleset is történt ezen a napon. Budapesten, a XV. ke­rületi Szentmihályi utca sarkán mikrobusz és autóbusz ütközött frontálisan. A mikrobusz veze­tője súlyos sérüléseket szenve­dett, az autóbusz utasai közül senki sem sérült meg. Nem történt... Folytatás a 2. oldalon Az újév első csókja Újévi üzenet a Vatikánból „A béke az egyén és a közösség szívében születik” II. János Pál pápa főbb világ­nyelveken és anyanyelvén mond­ta el újévi jókívánságait a hívek­nek tegnap a vatikáni Szent Péter téren. Szokásos déli Úrangyala­­üdvözletét teljes egészében a béke témájának szentelte. Azt kívánta, hogy a szívekben sohase hunyjon ki a békére való törekvés, és ez nyilvánuljon meg a megbékélés konkrét gesztusaiban. „Az emberiség különféle mó­don enged a rossz befolyásnak, de azért Isten kegyelméből újra felemelkedik, és a jó irányában megy tovább” - mondta a pápa az esztendő első ünnepi miséjén, amelyet az egyház hagyományo­san Szűz Máriának, Krisztus any­jának és a békéért való imádkozás világnapjának szentel. „Ha visszatekintünk a végéhez közeledő évszázadra, két világhá­borút látunk, temetőket, elesettek sírjait, szétrombolt családokat, sí­rást és kétségbeesést, nyomorúsá­got és szenvedést. Nem feledkez­hetünk meg a haláltáborokról, Iz­rael kegyetlenül legyilkolt gyer­mekeiről, a mártír szentekről, köztük Maximilian Kolbe atyáról és Edith Stein nővérről sem” - mondta az egyházfő. Századunk ugyanakkor szá­zada az Emberi Jogok Egyete­mes Nyilatkozatának is, amely­nek a közelmúltban ünnepeltük az 50. éves évfordulóját, mondta a pápa, s hangsúlyozta, a valódi béke kulcsa az emberi jogok tiszteletben tartásában rejlik. „A békét nem elrendelik, a béke magától születik az egyes ember és az emberi közösségek szívéből, és a jót tekinti céljá­nak. Az egyének és a népek jo­gainak tiszteletben tartása ga­rantálja és mozdítja elő a békét, s ha mindenütt tisztelnék az em­beri jogokat, nem lenne háború és erőszak. A szabadság, az igazságosság és a világbéke fun­damentuma az, hogy elismerjük az emberiség családja összes tagjának veleszületett méltósá­gát” - hangoztatta II. János Pál. Gore az elnökjelölt Al Gore amerikai alelnök a The Washington Post és a The New York Times pénteki beszá­molója szerint kitöltötte és pos­tázta azokat az iratokat, ame­lyek hivatalosan tanúsítják, szándékában áll az indulás a 2000-ben esedékes elnökválasz­táson. A jegyzékbe vétel ahhoz szükséges, hogy az induló sze­mély választási bizottságot hoz­hasson létre, kampányadomá­nyokat gyűjthessen és kam­pányalkalmazottakat fizethes­sen. A lépés igazolta azokat a várakozásokat, melyek szerint a fiatal Al Gore - Bill Clinton el­nök barátja - lesz a Demokrata Párt jelöltje. Az amerikai elnökválasztá­sokkal kapcsolatban már jóval korábban megindultak a találga­tások, különös tekintettel arra, hogy a kongresszus mindkét há­zában többségben levő Republi­kánus Párt már huzamosabb ide­je válságtüneteket mutat. A Clin­­ton-botránnyal kapcsolatos poli­tikai manőverek nyomán több fontos személyiségét elvesztet­te, a novemberi időközi válasz­tásokon elszenvedett kudarc miatt Newt Gingrich képviselőházi vezetőt, majd választott utódját, Bob Livingstone-t is, aki házas­ságon kívüli kapcsolatai miatt kényszerült tisztsége és mandá­tuma feladására. Új szakaszába lépett az európai integráció Már fizetőeszköz az euro Az Európai Unió pénzügy­­miniszterei az óév utolsó napján jóváhagyták az euro és a meg­szűnő tizenegy európai pénz rögzített árfolyamát, és ezzel visszafordíthatatlanul megindí­tották a közös pénz korszakát. Az ünnepi pénzügyminiszteri ülésen részt vevők a vártnál visszafogottabb jelzőkkel, de történelmi tényként méltatták az európai integráció új szakaszba lépését. Rudolf Edlinger osztrák pénzügyminiszter ismertette a közös pénzzel kapcsolatos jogi lépéseket, a gazdasági stabilitást emelve ki a jövő legnagyobb ki­hívásai közül. A pénzügyminiszterek az euro és a tagvaluták árfolyamának megállapítására és a valutaunió el­indulásának megindítására tartot­tak együttes ülést. Alig több mint egyórás találkozójukon jóváhagy­ták az Európai Bizottság javaslata­it az árfolyamokra. A brüsszeli tes­tület előzőleg gondosan kimunkált számítási móddal, a december 31-i dollár­ ECU-árfolyam alapján szá­mította ki a rátákat. A bizottsági javaslat szerint ja­nuár 1-jétől 1 euró 40,3399 belga frankot, 1,95583 német márkát, 166,386 spanyol pezetát, 6,55957 francia frankot, 0,787564 ír fon­tot, 1936,27 olasz lírát, 40,3399 luxemburgi frankot, 2,2037­1 hol­land forintot, 13,7603 osztrák schillinget, 200,482 portugál es­­cudót és 5,94573 finn márkát ér. Az árfolyamokat azonnal üd­vözölte Wim Duisenberg, az Eu­rópai Központi Bank elnöke, a valutaunió stabilitásáért felelős szerv vezetője. Duisenberg kije­lentette, hogy bankja felkészült a feladatra, és biztos az áttérés gördülékenységében. Az euro és a felsorolt valuták egymáshoz viszonyított árfolya­ma ezentúl nem változik. Ugyanez vonatkozik a pénzek egymás közti viszonyára is. Vál­tozik viszont az euro és a dollár rátája, amely az év utolsó napján 1,1,1685 volt. A brit font, amely nem tagja a valutauniónak, 1,42 eurót ért az óév végén. Szilveszter délutánján eurók árasztották el a brüsszeli eget: az ünnep jegyében 3 ezer léggöm­böt eregettek a levegőbe a mi­niszteri ülés helyszínéről. Egy hannoveri édességbolt eladónője csokoládéból készült, aranypapírba csomagolt euroérmékkel igyekszik fellendíteni forgalmát. Bizonyára sok vevője lesz, ám a valódi eurót immár mintegy 292 mil­lió ember használja Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség r^OLotér­­­ianí looo MA taxi k: . r-- '■‘f, lOOOOQO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék