Napi Magyarország, 1999. július (3. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

Lehetséges az uniós tagság 2002-ben Egy biztos pont a számháborúban A társadalmi párbeszéd átalakult rendszerének keretei között alakult meg tegnap Budapesten az Európai Integrációs Tanács. A különféle szervezeteket magába foglaló tanács folytatja azt a többéves szakértői munkát, amely hazánk EU-csatlakozását ké­szíti elő és közelíteni igyekszik az integrációs folyamat során fel­merülő érdekkülönbségeket. Az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokon érvényesíteni kell a szociális partnerekkel egyeztetett álláspontokat. A kormány ezért fo­lyamatos konzultációt folytat mind a munkaadói, mind a munkaválla­lói érdekképviseletekkel. Ezt Or­bán Viktor miniszterelnök hangoz­tatta az integrációs tanács alakuló­ülésén. A kormányfő szerint abban a számháborúban, amely Magyar­­ország EU-csatlakozásának idő­pontjáért folyik, az egyetlen biztos pont a magyar kabinet álláspontja, mely szerint 2002 januárjában le­hetséges az uniós tagság elérése. Ennek megvalósítása nem csak ha­zánkon múlik, az európai testüle­tek ugyanis alapvetően befolyásol­hatják a csatlakozás időpontját. A pontos időpont ismerete ugyanak­kor rendkívül fontos lenne - nyo­matékosította Orbán Viktor -, mi­vel a sürgető idő munkára serkentő hatást gyakorolna. A miniszterel­nök megvalósíthatatlannak nevez­te azokat a véleményeket, melyek szerint hazánk 2002-ig elérheti az EU-országok átlag-életszínvona­lát. Hozzátette: közelíteni kell ezt a mértéket, de nem ennek elérése je­lenti a csatlakozás kulcselemét. PÁRBESZÉD... Folytatás a 7. oldalon Engedményeket kapnak az adósok Tőke- és bírságtartozásokat is töröl az APEH Előzetes számítások szerint 15-20 milliárd forint tőke-, illet­ve pótlék- és bírságtartozásról mond le az adóhatóság, hogy 45 milliárd forint társadalombizto­sítási tartozást teljesítsenek a já­rulékfizetők - nyilatkozta a Na­pi Magyarország kérdésére Vida Ildikó, az Adó- és Pénzügyi El­lenőrzési Hivatal (APEH) első elnökhelyettese. A július 6-án életbe lépő, a társadalombiztosítási folyószám­lák rendezéséről szóló törvény teszi lehetővé, hogy elengedje az APEH a tartozást fölhalmozó já­rulékfizetők késedelmi pótlékát és bírságát, ha vállalják, hogy 30 napon belül kiegyenlítik hátralé­kaikat. Azon járulékfizetők pe­dig, akik a törvény hatálybalépé­se előtt már rendezték tartozása­ikat, utólag kérhetik a büntető­­terhek törlését. A tízezer forintot meg nem haladó tartozásokat, illetve a ki­rótt többletterheket a járulék­­igazgatóságok automatikusan törlik. Bővebben a 9. oldalon Hazatérnek a légdarazsai­ Változások a jugoszláv komiartji^AV^VTARA A tervek szerint ma visszatér­nek az Egyesült Államokba az amerikai hadsereg májusban - a NATO koszovói akciója miatt - Taszárra települt F/A-18-as gépei. Peter Tufo amerikai nagykövet és Szabó János honvédelmi minisz­ter tegnap köszönetet mondott a NATO jugoszláviai akciójában részt vevő alakulatoknak. Fegyverhasználatra is jogosult nemzetk­özi polgári rendőri erő mielőbbi Koszovóba küldését sür­gette tegnap New Yorkban Made­leine Albright. A koszovói rendte­remtésről, a menekültek hazatéré­sének megszervezéséről ENSZ- kezdeményezésre rendezett ta­nácskozáson az amerikai külügy­miniszter ígéretet tett, hogy az USA a rendőri erőbe 450 főt küld, százat július 15-ig. Szintén tegnapi hír, hogy Ko­szovóban meggyikoltak két szerb menekültet, akik éppen gépkocsi­jukon hagyták el a tartományt, és megálltak, hogy kicseréljék a ki­lyukadt kereket. Az eset Koszovó székhelyétől, Pristinától mintegy húsz kilométerre délre fekvő Lipljan városában történt. Momir Bulatovics jugoszláv kormányfő mára összehívta az összes szövetségi parlamenti párt elnökét - idézte tegnap a Tanjug a szövetségi tájékoztatási minisztéri­um bejelentését. A megbeszélésen az ország újjáépítéséről, a reform­­folyamatról, a gazdaság és a kül­földi országokkal fenntartott kap­csolatok helyreállításáról, illetve a piacgazdaság kiépítéséről lesz szó. A megbeszélésen megvitatják, mi­ként lehet kialakítani az együttmű­ködést a parlamenti pártok között az említett célok eléréséhez. A Reuters szerint a tanácskozás vélhetően személycserékhez vezet majd a jugoszláv kormányban. A helyi televízió híradásában elhang­zott, hogy minden parlamenti párt elnöke hivatalos a tanácskozásra. További részletek A 7. OLDALON Peter Tufo nagykövet búcsúzik hazája katonáitól Fotó: MTI­­ Láng Róbert Orbán Viktor felszólalt a Tudomány I. világkonferenciáján Magyarország kész szembenézni az új évezred kihívásaival Tudomány a XX. században - új elkötelezettség címmel júni­us 26. óta tart a Tudomány I. világkonferenciája Budapes­ten. Orbán Viktor miniszterel­nök ebből az alkalomból teg­nap beszédet mondott a világ­­konferencia plenáris ülésén, a Budapest Kongresszusi Köz­pontban. Magyarország kész arra, hogy szembenézzen az új évez­red új kihívásainak reá eső ré­szével - jelentette ki Orbán Vik­tor miniszterelnök a tudomány világkonferenciájának tegnapi plenáris ülésén mondott beszé­dében, a Budapest Kongresszusi Központban. A kormányfő úgy vélte, hogy a magyar tudományos sikerek hátterében talán éppen az elmúlt évszázadok fájdalmas valósága húzódik meg. Mint mondta, az emberek számára a gondolat, a gondolkodás volt az egyetlen hely, ahol határtalan volt a sza­badságuk. Orbán Viktor kiemelte: ah­hoz, hogy egy ország tudomá­nyos sikereket érjen el, jó han­gulatúnak, lehetőségekkel és reményekkel telinek kell len­nie. - Mi, Magyarországon - a parlament, a kormányzat, a tu­dományos akadémia - vala­mennyien azért dolgozunk, hogy Magyarország ilyen or­szág lehessen - hangsúlyozta a kormányfő. 1999. június 26. és július 1. között Budapest a házi­gazdája a Tudomány I. világ­­konferenciájának. Az UNESCO és a Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU) által rendezett nagyszabású nemzetközi konfe­renciasorozat témája a tudo­mány a XX. században. A konferencián több mint kétezer, a világ 150 országából érkező tudós és politikus vesz részt. A szekcióüléseken a részt­vevők egy héten keresztül ta­nácskoznak a tudomány általá­nos kérdéseiről. Az előadások a tudomány különböző területei­nek fejlődésével, jelenlegi állá­sával foglalkoznak, a népese­désügytől kezdve a korszerű táplálkozástudományon át a kör­nyezetvédelemig és a globális felmelegedésig. A konferencia egyik hétfői, kifejezetten társa­dalomtudományi kérdéseknek szentelt szekcióülése például a tudomány és a demokrácia kap­csolatát vizsgálta több szem­pontból. HGT-MTI A tudományos sikerhez jó hangulat és reményteli gondolkodás szükséges Fotó: Burger Zsolt r Új román oktatási törvény A román szenátus tegnap egyetlen módosítással elfogadta a készülő oktatási törvény terveze­tének egyeztetett változatát. A módosításról a szenátus és a kép­­viselőház együttes ülésén kell majd dönteni. Az egyeztetett szöveg elfoga­dása a vártnál sokkal simábban ment, mivel a kormánykoalíció a vita előtt egyezségre tudott jutni az ellenzékkel a nemzeti kisebb­ségek anyanyelvén való oktatás kérdéséről. Ennek eredménye­ként a testület 99 igen szavazattal hagyta jóvá mindössze 12 nem ellenében a tervezetet. A szená­tusban a kormánykoalíció párt­jainak 72 képviselője van. Az új román oktatási törvény le­hetővé teszi majd egyebek mellett azt, hogy kérésre az egyetemeken a kisebbségek anyanyelvén oktató fakultásokat hozzanak létre. A szenátus az egyeztetett szö­vegből egyedül az úgynevezett multikulturális egyetemek szerve­ződésének elveit szabályozó cikkel nem értett egyet. E miatt a módosí­tás miatt most a román törvény két házának együttes ülésen kell a tör­vény végső szövegéről dönteni. Száztizenötmilliárdos Postabank-csomag Hitelek és befektetések értékesítése A Reorg-Apport Rt. megkezd­te a Postabank Rt.-től átvett hite­lek és befektetések értékesítését, aminek negyvenszázalékos meg­térülését jó eredményként köny­velné el a cég - jelentette ki teg­nap egy sajtóbeszélgetésen Sági Gyula, a Reorg-Apport Rt. vezér­­igazgatója. A Reorg-vállalatcso­­port ötvenmilliárd forint hitelt és hatvanötmilliárd forint befekte­tést vett át a Postabanktól, amely­ben 168 adós követelése és negy­ven befektetés szerepel. A 65 milliárd forint névértékű befekte­tés vételára 22 milliárd 950 mil­lió forint volt, a hiteleket 18 mil­liárd 300 millió forintért vásárol­ták meg. A Postabank minősített eszközeinek megvásárlásához szükséges forrást a Reorg-Apport 2 év és 26 hónapos lejáratú köt­vény kibocsátásával biztosította. Az értékesítésre eddig két pályá­zat jelent meg, az egyik - amely­ben egymilliárdos követelést kel­lett volna rendezni - eredményte­len volt. A jelenleg több mint 99 száza­lékban állami tulajdonú Reorg Rt. a hazai piac legnagyobb és egyetlen állami tulajdonú felszá­moló szervezete, amely 1991-től több mint 1800 felszámoláshoz és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységre kapott megbízást. Hitelek... Folytatás a 9. oldalon Dacolnak az érintett önkormányzatok Folytatódó iskolaügyek Az önkormányzatok törvé­nyes működése felett őrködő közigazgatási hivatalok szerint több fővárosi kerületben és Pé­csett is törvénysértő iskolabej­á­­rási határozatokat hoztak a kép­viselő-testületek. Budapesten a szocialista többségű rákospalo­tai testület tegnap még lapzár­tánkkor is tárgyalt a Fővárosi Közigazgatási Hivatal törvé­nyességi észrevételéről, amely szerint a meghozott hetven hatá­rozatból hatvanhat ütközik vala­milyen jogszabályba. Informáci­ónk alapján a többség ragaszko­dik korábbi álláspontjához, és szándékuk szerint hamarosan megalakulnak az iskolákat és az óvodákat irányító oktatási-neve­lési központok. Szintén törvénysértő az erzsé­betvárosi képviselők június elejei döntése, amely szerint még az új tanév előtt megszüntetik a Hernád utcai kísérleti általános iskolát. Az intézmény június 24-ig a fővárosi önkormányzat kezelésében állt, a közgyűlés aznapi döntése alapján került a kerület hatáskörébe. Sza­bó Lajos, a Fővárosi Közigazga­tási Hivatal vezetője szerint jog­szerűtlen volt a más tulajdonáról született megszüntetés. Szabó Zoltán, a kerület szocialista pol­gármestere elmondta: a törvé­nyességi észrevételről hivatalos értesítést még nem kaptak, ám a képviselők szabadságra mentek. A közigazgatási hivatal által sza­bott július közepéig tartó határ­időt nem tudják betartani, a tár­gyalásra legkorábban augusztus végén kerülhet sor. A képviselők érvényes határozata alapján a hi­vatal mindenképpen végrehajtja a bezárást - tudtuk meg. Pécsett viszont ma kerül sor a Berek utcai általános iskola bezá­rási ügyének újratárgyalására a közigazgatási hivatal kifogása alapján. A város szocialista veze­tői itt is hajthatatlanok, ám eköz­ben az iskola diákjainak szülői folytatják a népszavazás kiírását célzó aláírásgyűjtési akciójukat. Bővebben a 2. oldalon Közlekedési káosz Budapest nyári közlekedési problémáit elsősorban az okozza, hogy több kulcsfontosságú csomó­pontot egyszerre zárnak le a felújí­tások miatt. A rekonstrukciók szükségességét senki nem vitatja, a szervezettséget azonban mindenki hiányolja. A taxisok szerint például jelentős könnyebbség lenne, ha a főváros úgynevezett menekülő út­vonalakat jelölne ki, s azokat átme­netileg főútvonallá minősítené. Fővárosi képviselők úgy véle­kednek, a munkálatok azért torlód­nak össze, mert a felújításokat egyszerre határozza el a közgyű­lés, s ráadásul a beruházások el­végzéséhez szükséges tendereket is egy időben írja ki. Rossznyelvek szerint Budapest vezetése szándékosan alakította ki idén nyáron a mindenütt tapasztal­ható közúti fejetlenséget, méghoz­zá azért, hogy a főváros lakossága vágyakozzon a 4-es metróra. Az idén nyáron a legtöbb problémát a Határ úti felüljáró és az Alkotás út lezárása okozza, hiszen ezek az idegenforgalmi szezonban amúgy­­is zsúfoltabbak a kelleténél. Részletek a 4. oldalon 714 04304 99151

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék