Napi Magyarország, 1999. október (3. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

HI. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM. BUDAPESTI KIADÁS m­­a: Sportfogadás Ara: 47 Foriat Elöfizf.tökkek: 38 Forint1999. OKTÓBER 1., PÉNTEK Napi Mag E L F O L DR ÜL F­ O L. G A RSZAG A F» G­azdaság LajftK A NATO védelmi ké­pessége a tagországok erejében rejlik, amely tagorszgok kato­nái saját nemzetüket képviselve, nemzeti, katonai egyenruhában a nemzeti hagyományokat és szimbólumokat megőrizve dol­goznak együtt. 5» 0« Alekszandr Lebcsy: Nyilatkoza­tával hadat üzent a Kremlnek. A krasznojarszki kormányzó ösz­­szeveszett a terveit eddig finan­szírozó „pénzeszsákjával”, Borisz Berezovszkij ipar- és sajtómág­nással, és faltörő kosként hasz­nálja embereit. 6« 0» Chikán Attila: „A kormány programjának megfelelően 2002-re képesek leszünk meg­teremteni a csatlakozás feltét­eleit, a többi már nem raj­­­­tunk, hanem az Európai Unió fogadókészségén múlik.” 9. 0. K­ultúra Luhin László: A világon min­denfelé folyóiratok, hangverse­nyek tanúskodnak róla, ma­gyar énekkarok, karnagyok is mesélik, hogy Bartók és Kodály mellett Bárdost éneklik a leg­többet a XX. századi magyar szerzők közül. I 10­0. Súlyos nukleáris baleset Japánban A japán hatóságok tegnap több tucat család kitelepítését ren­delték el, miután radioaktív szi­várgást észleltek egy uránium­feldolgozó üzemben - közölték prefektusi források. A hírek szerint ellenőrizhetetlenné vál­hat a komplexumban beindult reakció. A szivárgást tegnap reggel észlelték egy tokaimurai ma­gángyárban, Tokiótól keletre. Az üzem környékén a sugárzás mértéke átlagosan tízszerese volt a normális értéknek, de a baleset után négyezerszer ma­gasabb értéket mértek. A gyár három munkását sugárfertőzés gyanújával kórházba szállítot­ták. A tokaimurai prefektúra szóvivője elmondta, hogy 150 embert telepítettek ki a gyár 200 méteres körzetéből, és a te­rületet a közlekedés elől is le­zárták - írta az MTI. Az üzem a Sumitomo Metal Mining nevű csoport leányvál­lalatához, a JCO társasághoz tartozik. A gyárban feldolgozott urániumot atomerőművekben használják fel. A munkások el­mondása alapján feltételezhe­tő, hogy az uránium elérte a kri­tikus állapotot, amikor is meg­kezdődik a nukleáris reakció. A Greenpeace környezetvé­dő szervezet szerint a tokai­murai üzemben 1997-ben már történt egy igen súlyos robba­nás, amelyet a szigetország atomtörténetének legnagyobb katasztrófájaként emlegetnek. Mozi a nemzetnek Az Uránia mozi most zárva van, ám a kulturális kormány­zat november elején úgy húzza fel a leeresztett redőnyt, hogy a patinás vetítőterem a magyar furnék mozija, ha úgy tetszik, nemzeti filmszínháza legyen. A mozi korábbi üzemeltetője az Uránia Kft. volt. Tulajdonosai­nak, a Budapest Filmnek és az Intercom Rt.-nek pedig érvé­nyes szerződése van a Szín­ház- és Filmművészeti Főisko­lával 2000. augusztus 31-ig, ám financiális okokból úgy dön­töttek, hogy a kft. lehúzza a re­dőnyt. Hegedűs Lászlóval, a Magyar Mozgókép Alapítvány kommu­nikációs igazgatójával, aki egy­ben a kulturális minisztérium és Várhegyi Attila politikai állam­titkár klaturáns tanácsadója, a tervekről és a dilemmákról be­­szélgettü­ne. Továbbiak a 13. oldalon Elmaradt az Orbán-Torgyán négyszemközti megbeszélés A kormánypártok elnökei szerint a koalíció erős és stabil Orbán Viktor és Torgyán Jó­zsef zsúfolt programja miatt tegnap este nem került sor négyszemközti találkozóra, és nem egyeztettek az FVM által igényelt 413 milliárd forintos költségvetési támo­gatásról sem. ■ Kis Ferenc - A kisgazdapárt számára a Fi­desznek nincs alternatív­a - je­lentette ki Torgyán József, az FKGP elnöke tegnap az Eckhardt Tibor Politikai Akadé­mia rendezvényén., Orbán Vik­tor kormányfő beszédében meg­erősítette, hogy a koalíció sta­bil, erős, a kisgazdapárt pedig jó teljesítményt nyújtott az általa vállalt feladatok megoldásában. Orbán Viktor és Torgyán József zsúfolt programja alatt tegnap este nem került sor négyszem­közti találkozóra, és nem egyez­tettek az FVM által igényelt 413 milliárd forintos költségvetési támogatásról sem. Torgyán József a kormány­főt köszöntő felszólalásában úgy fogalmazott: jelképesen másodszor is aláírta a koalíciós szerződést. A Fidesz és a Füg­getlen Kisgazdapárt együttmű­ködése szilárd alapokon áll, és nemcsak a mostani ciklusban, hanem azon túl is kormányoz­nia kell az országot - hangsú­lyozta a pártelnök. A kisgaz­dapárt politikai hitvallása a pol­gári és demokratikus elvekre épül, ezért elképzelhetetlen bámilyen együttműködés a kom­munista utódpártokkal. Torgyán József rámutatott: az ezzel ellentétes véleményeket hangoztató politikai és média­körök nem ismerik a kisgazdá­kat. A kisgazda pártelnök mind­ezt azzal támasztotta alá, hogy a múltban az FKGP-t mind a bal­oldali, mind a jobboldali fasiz­mus üldözte. „Még egyszer nem követjük el azt a hibát, hogy ki­rekesztjük sorainkból a polgá­rokat, és hagyjuk a pártot szét­verni” - mondta Torgyán József. Hozzátette: Orbán Viktorral ed­dig semmilyen konfliktusuk nem volt, minden kérdésben azonos álláspontot vallottak. Torgyán... Folytatás a 3. oldalon Orbán Viktor és Torgyán József - Polgári és demokratikus elvekre épülő együttműködés Fotó: Burger Zsolt Ma kezdődik a bécsi CW Bank felszámolása Ma kezdődik a CW Bank teljes végelszámolása, ezzel egy időben megszűnik a pénzintézet igazgatósága. Egyes felté­telezések szerint a Magyar Nemzeti Bank leánybankja által felhalmozott 70 milliárd forintos hiány olyan stratégiával hozható összefüggésbe, amelynek hátterében a magyar gaz­daság „megingatása” áll. Blázsovics Lívia A Magyar Nemzeti Bank leány­­vállalata, a CW Bank 1968 óta működik, 1991-ig nyereséges volt. Hagyományosan a ke­let-nyugati kapcsolatrendszer kereskedelmi és - 1990 előtt -nem minden esetben üzleti ala­pon folyó finanszírozásával foglalkozott. Korábban jelentős ügyfelei közé tartoztak az álla­mi tuladonú magyar külkeres­kedelmi vállalatok. 1991-től a CW Bank folyama­tosan a FÁK-országok, illetve Délkelet-Európa felé orientáló­dott, többségében továbbra is megmaradtak a rendszerválto­zás előtti ügyfelek. Számukra a hitelezés változatlanul a meg­szokott feltételekkel folytató­dott: a bank figyelmen kívül hagyta a megnövekedett kocká­zatot, a térségben jelentkező válság jeleit és azt is, hogy idő­közben a cégek mögül kivonult az állam és ezzel együtt az álla­mi fedezet. Kezdődik. .. Folytatás a 3. oldalon 20 cég kerülhet kalapács alá Jövőre 123 milliárd forintos kiadással számol az Állami Pri­vatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt., amelynek fedezetét 15-20 vállalat értékesítéséből látják előteremthetőnek.­ ­ Hommer Tibor A Napi Magyarország érdeklő­désére Gansperger Gyula elnök-vezérigazgató nem erő­sítette meg, hogy értékesítési stratégia készülne a Mal Rt. még állami kézben lévő 25 szá­zalékos tulajdonrészének érté­kesítésére. Azt viszont el­mondta, hogy e tekintetben több ízben is tanácskoztak Chikán Attila gazdasági mi­niszterrel, illetve az olajválla­lat elnökével, Csák Jánossal. Az értékesítésnek számos aka­dályát látja: mind a Mal, mind a Magyar Villamos Művek Rt. értékesítését a két energiaága­zat jelenlegi szabályozása, többek között a kötött, ható­sági árak nehezítik meg.­­ Az ÁPV Rt. jövőre már nem tervez nagyszabású eladási „akciókat” - mondta Gansperger Gyula -, a tartó­san állami kézben maradó va­gyonrészeken kívül még 300 milliárd forintos portfólió ér­tékesíthető. Ebből a vagyon­ból az ÁPV Rt. 15-20 céget kí­ván eladni, bár még nem dön­tötte el a társaság, hogy me­lyeket hirdeti meg. A szándé­kok között szerepel a Hunga­­ropharma és a CD Hungary ér­tékesítése, de a Malév és az Antenna Hungária egy részé­nek eladásán is gondolkod­nak, miként a Budapest Bank­ban és a Keresedelmi és Hi­telbankban,a lévő tulajdonhá­nyad értékesítésén is. Gans­perger Gyula elmondta: azt is vizsgálják, hogy eladható-e a Dunaferr. Állami tulajdon marad a Club Aliga Várhatóan állami tulajdonban marad a Club Aliga. A balato­ni üdülőtelepnek a tervek szerint 49 százalékban más is tu­lajdonosa lehet, feltéve, ha vállalja a felújítást. Az üdülőte­lep az egészségügyi tárca kezelésébe kerülne, és oktatási, továbbképzési célokat szolgálna. Berek-DVNYI A társadalombiztosítás nagyon számított a Club Aliga 60-80 mil­liárd forintra becsült árára, s ezt az összeget egy vállalkozó szí­vesen ki is fizette volna. Az 1998. évi tb-zárszámadásról szó­ló törvényjavaslat elő is írta a Club Aliga értékesítését, ezt azonban most egy módosító in­dítvánnyal „torpedózta” meg Horváth Zsolt, a Fidesz-frakció egészségügyi és szociális kabi­netjének vezetője, valamint Mánya Kristóf, az Országgyű­lés egészségügyi és szociális bi­zottságának fideszes tagja.­­ Az indítvány szerint a Club Aliga kikerülne az értékesítendő tb-vagyonok sorából, s 51 száza­lékban állami tulajdon maradna, míg a fennmaradó 49 százalékba más is beszálhat, felújítás fejé­ben - tájékoztatta lapunkat Hor­váth Zsolt. - Abba azonban nem lenne beleszólása a kisebbségi tulajdonosnak, mire használja a kezelési joggal bíró egészség­­ügyi tárca a teljes üdülőközpon­tot, s ez a cél nem lehetne más, mint oktatás, továbbképzés or­vosok és más egészségügyi dol­gozók számára A kisebbségi tu­­ladonos csak az ilyen rendezvé­nyek bevételeiből részesülne tu­lajdoni hányada arányában - tette hozzá a kabinetvezető. Kér­désünkre, nem hiányzik-e mód a tb-alapokból ez a pénz, Hor­váth Zsolt azt válaszolta- a Club Aliga ára a feneketlen kasszában csak egy rovat lett volna, és megszűnt volna a lehetőség, hogy egy színvonalas oktatóbá­zisa legyen az egészségügynek. Az Egészségügyi Miniszté­riumból (EÜM) csak annyit tud­tunk meg: a korábbi nyilatkoza­tokkal megegyezően megteszi a tárca a szükséges lépéseket, hogy a Club Aliga vagyonkezelői joga az EÜM-hez kerüljön. A Balatonaliga Üdülőközös­sége Egyesület egyébként rég­óta harcol, hogy állami tuladon­­ban maradjon az üdülőtelep. Sé­relmezik ugyanis, hogy jelenleg a település lakóinak is fizetnüük kell, ha a magyar tengerben sze­retnének megmártózni. A civil szervezet 1993 óta tárgyal a mi­nisztériumokkal, hogy a helybe­liek ellenszolgáltatás nélkül használhassák a Club Aligához csatolt partszakaszt. Optiforma NAPTÁRAK L 1 Optiformi NAPTÁR KIADÓ KFT. 1133 Budapest XIII., Kárpát utca 24-26. Telefon/Fax: 239-29­19 MNapi Magyar­­rszág ONLINE ÚJ! http: //wwwf. napiraagyarorszag. hu 99229 771418 043057

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék