Napi Magyarország, 1999. november (3. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

III. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM. BUDAPESTI KIADÁS Nmm M­­­AG­A­Z­I NÁra: 47 Forint A RI NA­­_ A Flofizktök^kk: 38 Forint 1999. NOVEMBER 1., HÉTFŐ ÍRORSZÁG Hazatért az ismeretlen katona­ i MTI „Több mint ötven esztendő adósságának teszünk eleget a Don-kanyarban lezajlott ke­gyetlen csata legalább száz­­húszezer elesett hősét képvise­lő, egyetlen névtelen áldozatá­nak végső nyugalomba helyezé­sével” - mondta Göncz Árpád vasárnap Pákozdon, ahol ke­gyeleti ünnepség és ökumeni­kus gyászszertartás keretében, katonai tiszteletadással helyez­ték végső nyughelyére a Don­­kanyar Emlékkápolna szarko­fágjában az Oroszországban el­esett ismeretlen magyar katona földi maradványait. A köztársa­sági elnök kifejtette: települése­inken mindenütt emléktáblák, emlékoszlopok őrzik a világtör­ténelem két, talán legvéresebb háborújában elesettek nevét. Azokét, aikik áldozatok voltak, s akiket megillet a tisztelet. A szertartáson részt vett a közélet számos képviselője. Je­len volt Kövér László, a titkos­­szolgálatokat felügyelő tárca nél­küli miniszter, valamint Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság és az Or­szágos Igazságszolgáltatási Ta­nács elnöke is. A kormány és a maga nevében levélben köszön­tötte a kegyeleti szertartás részt­vevőit Orbán Viktor. s Azokra az apákra, férjekre és fiúkra emlé­kezünk, akik kötelességüket tel­jesítve, idegen harctereken ál­dozták fel életüket Magyaror­szágért, s azokra a családokra, amelyek árván maradtak. Fájda­lommal emlékezünk azokra is, akik Isten segítségével hazatér­tek ugyan, s akikkel hosszú évti­zedeken át méltatlanul bántak. Mindannyian a magyar haza fiai voltak­, haláluk, elvesztésük pó­tolhatatlan, örök veszteségünk - írta levelében a kormányfő. Az ISMERETLEN... Folytatás A 2. oldalon A köztársasági elnök búcsúztatja a doni harcok hősét Fotó: Somoskövy Béla Z MTI A jövő hét közepétől a Szépmű­vészeti Múzeum földszintjén külön állványon állítják ki Giorgio Vasari A kánai meny­­nyegző című festményét, ame­lyet a kanadai állam most adott vissza Magyarországnak - nyi­latkozta Mojzer Miklós, a mú­zeum főigazgatója tegnap az MTI-nek. Magyarország 1964 óta próbálta - sikertelenül - vis­szaszerezni a festményt a mont­reali szépművészeti múzeumtól. Most Orbán Viktor beszámolt arról, hogy a visszaadás meg is történt, mi több, Jean Chrétien kanadai kormányfő lehetővé tet­te, hogy a magyar küldöttség ha­za is hozza és a budapesti Szép­­művészeti Múzeumnak átadja a festményt A miniszterelnök álta­lában is nagyon sikeresnek mi­nősítette a magyar kormány- és üzletemberi küldöttség kanadai látogatását, hangsúlyozva, hogy a két, immár NATO-szövetséges ország kapcsolatai ma minőségi­leg mások, mint amilyenek ko­rábban voltak. Orbán Viktor arról is beszélt hallgatóságának, hogy Magyar­­országon most olyan kormány van - és ebbe az irányba válto­zik az emberek többségének a hangulata is -, amely azt tudja: a magyar nemzet nem azonos Magyarország polgáraival. „Van valami, ami a jogon, az állam­­polgárságon túl létezik, és egy­­fajta közösséget jelent. Van va­lami, ami összeköti az egyete­mes magyarságot” - mondta Nem aktuális... Folytatás a 7. oldalon Orbán sikeres kanadai tárgyalásai Újra itthon Vasari képe A kanadai látogatáson tartózkodó Orbán Viktor miniszterel­nök szombaton, a montreali magyarok közösségi házában ren­dezett találkozón bejelentette: a kanadai állam úgy döntött, hogy visszaadja Magyarországnak azt a Vasari-festményt, amely a magyar álláspont szerint­ a törvényt megkerülve ju­tott ki - évtizedekkel ezelőtt­­ Magyarországról Kanadába. Chrétien kanadai miniszterelnök a magyar kormányfővel Fotó: MTI/AP/DP-Tom Hanson . B elföld♦ ' w JUp- ■ •• •• . K­ü­lföld ♦G­az­daság ^ - - •.■-'-tu . Pepi NK „Nincs Aradi-ügy, mint ahogy Pepó-ügy sincs. Az emberek látják, hogy a kor­mány minden jogsértést orvo­­solni kíván. Nem Aradi Csaba áll tehát a reflektorfényben, hanem a természetvédelmi va­gyonkezelés ügye.” Sz oldal Yaszen Sláv Millák­t húszez­ren búcsúztatták Jerevánban. A brutális merénylet áldozatá­vá lett örmény miniszterelnök és a parlamenti lövöldözés hat halottjának temetésén Vlagyi­mir Putyin orosz kormányfő is megjelent. di Oldal Farkas Ferenc: „A Gödöllői Ag­ráregyetemre bábolnai ösztön­díjasként kerültem, s büszke vagyok arra, hogy pályámat Bábolnán kezdtem. Talán ezért is kért fel Torgyán József, hogy legyek a Bábolna Rt. vezér­­igazgatója.” 9. oldal ♦ k­u­lt­ú­r­a die Sándor: „Brüsszelben nem­rég nyílt meg a Hungária Regia című magyar történeti kiállítás. Olyan tárlatot terveztünk, amely a magyar kulturális iden­titás alapelemeit kívánja bemu­tatni.” II. oldal Feszült légkör Koszovóban Három szerb fiatalember súlyosan megsérült egy pokolgépes merényletben, amelyet szombaton késő este követtek el Ko­szovóban. A hét végén a kis létszámú helyi horvát közösség több atrocitást követően távozni kényszerült a tartományból, ahol a KFOR-erők is újabb baleseti veszteséget szenvedtek. A szerbeket megsebesítő robba­nószerkezetet egy mozgó gépko­csiból hajtották az áldozatokra a koszovói közigazgatási köz­ponttól, Pristinától 15 kiométer­­re délre fekvő Lipljan települé­sen. A szerb állami televízió sze­rint a támadást „albán terroris­ták” követték el. A helyi szerbek a merénylet ellen tiltakozva még az éjszaka az utcákra vonultak. A koszovói nemzetközi béke­­fenntartó erők (KFOR) katonái könnyfakasztó gránátokkal ve­tettek véget a tüntetésnek - írta tegnapi jelentésében a Tarjug. Ugyancsak szombaton több száz horvát nemzetiségű lakos hagyta el Koszovót az üldözte­tések elől menekülve. A Vinavkola és Letnica környéké­ről származó horvátok fenyege­téseknek, testi és lelki bántal­mazásnak, nemi erőszak veszé­lyének voltak kitéve. A koszo­vói horvátok hétszáz éve megte­lepedett közösségének kény­szerű távozását a nemzetközi közösség segítségével szervez­ték meg - tudatta a horvát kor­mány további részletek közlése nélkül. A dpa koszovói szerb forrá­sokból úgy értesült, hogy ösz­­szesen 450 horvát nemzetiségű lakos hagyta el a Vitma környé­ki falvakat azokkal a buszok­kal, amelyeket a horvát kor­mány küldött értük. Koszovó... Folytatás a 7. oldalon Nyugodt ukrán választás Tegnap reggel hét órakor országszerte megnyíltak a szavazó­helyiségek a független Ukrajna nyolcéves történelmének má­sodik közvetlen elnökválasztásán. Az első fordulóban a le­adott szavazatok fele szükséges a győzelemhez, de a jelöltek magas száma miatt kicsi az esélye, hogy eredményt hirdet­hetnek a november 14-re tervezett második forduló nélkül. MTI A 37 332 819 szavazópolgár adhatta le voksát a tizenhárom jelölt valamelyikére. A közpon­ti választási bizottság elnöke, Mihajlo Rjabec szerint a szava­zatok mintegy 95 százalékának összeszánnálása utáni nem hi­vatalos eredmény ma délben, hivatalos végeredmény pedig szerdán várható. Külföldön 176 397 ukrán állampolgár szavaz­hatott 57 ország ukrán külkép­viseletein kialakított 92 válasz­tókörzetben, így Budapesten is. Az első fordulóban a győze­lemhez a leadott szavazatok több mint 50 százaléka szüksé­ges. Amennyiben egyik jelölt­nek sem sikerül a szükséges szavazatokat elnyernie, a máso­dik fordulóba a két legtöbb sza­vazatot kapott jelölt kerül be. Tekintettel a jelöltek nagy számára, megfigyelők nem szá­mítanak arra, hogy már az első fordulóban sikerül megválasz­tani Leonyid Krgovcsuk és Leonyid Kucsma után az or­szág harmadik államfőjét. Hazánk videokalózok paradicsoma Kazettaanarchia A videokazetták forgalmazásából származó bevételek 50-70 szá­zaléka a feketegazdaság szereplőinek zsebét dagasztja. A kazet­tapiacot jellemző anarchia milliárdos károkat okoz az államnak. Csákó Attila A videózás hazai története azzal indult, hogy az emberek elkezd­tek a televízióból és egymástól filmeket átmásolni. A szervezett bűnözés hamar felismerte az üz­letben rejlő lehetőségeket, és ré­szesedést szerzett a piacból. Az utóbbi két évtized alatt a hamisít­ványokat előállító „vállalkozók” nagyobb erőfeszítés és izgalom nélkül végezhették tevékenysé­güket A hamis kazetták sok esetben megjelenésükben és mi­nőségükben megkülönböztethe­tetlenek a legális kazettáktól. A jogtiszta videokazetták 5-6000 forintos ára helyett a piacokon, ügynököktől már 800-1000 forin­tért lehet venni filmet A hazai té­kák tőkeszegények, havonta csak 5 legálisan forgalmazott fil­met tudnak megvenni. Anarchia... Folytatás a 8. oldalon szeReNCse VTLK­GY III. 714 043019 99254 ^fiAooo QgKSBAOOO Ú30© n ^g^QHi lOOO IdKi looo taxi lOOO IdXi loo GQS30AOOO taxi loooL W^©0© agssBAooo

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék