Napi Magyarország, 2000. február (4. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-02 / 27. szám

14 Napi Magyarország ■ MTI Kiderült, hogy nem sokkal a le­zuhanás előtt a pilóta jelezte a földi irányításnak, baj van a kiegyenlítőlap nevű mechani­kai szerkezettel, amely kulcs­­fontosságú a gép irányításá­ban, valamint hogy megpróbál kényszerleszállást végrehajta­ni Los Angeles repülőterén. Ezután azonban a gép - a ra­darmérési adatok szerint 6 ki­lométeres magasságból - hir­telen meredeken zuhant az óceán mintegy negyven méter mély vizébe. A katasztrófa színhelyén - Malibutól mintegy 30 kilomé­terre, Point Mugu közelében - a tenger felszínén olajfoltot és roncsdarabokat láttak a mentő­akció résztvevői. Hat repülő­gép, négy helikopter és 18 csó­nak kutat a túlélők után. A par­ti őrség kapitánya szerint mind­addig a térségben maradnak, amíg minimális remény van ar­ra, hogy valakit életben találja­nak. Hozzátette: a 14 fokos víz­hőmérsékletet figyelembe véve van esély arra, hogy túlélőket találjanak. A repülőgép roncsai feltételezések szerint 38-40 mé­ter mélyen vannak a tengerben. Az éjszaka folyamán néhány holttestet találtak, túlélőt azon­ban egyet sem. A Csendes-óceánban kutatnak a túlélők után Lezuhant alaszkai utasszállító Tegnap hajnalban a kaliforniai partok közelében, Santa Barbarától északra a Csendes-óceánba zuhant az Alaska Airlines légitársaság egyik MD-83-as típusú utasszállító repülőgépe. A gép a mexikói Puerto Vallartából San Franciscóba tartott. Az Alaska Airlines 261-es járata San Franciscóból Seattle-be repült volna tovább. Egyes je­lentések szerint 88, más hírek szerint 89 személy tartóz­kodott a gépen. H­ÍRFORGÓ Zarándokok ezrei indulnak haza a bangladesi Dakkához közeli muzulmán vett részt a háromnapos vallási találkozón Gazipurból. Dakkában 3,5 millió Fotó: MTI/AP­ Pavel Rahaman Zsidó bevándorlók Németországban Hihetetlen növekedés Fél évszáz mint­egután, hogy a nácik megpróbálták kiirtani az európai zsidóságot, Németországban növekszik a világon a­ leg­gyorsabban a zsidó lakosság. A volt szovjet köztársaságokból érkező­ zsidó bevándorlók megháromszorozták a zsidó közösség létsionát amely TfzSvnől napjainkig 9,5 ezértffilfflezesre nőtt, legalábbis a hivatalos nyilvántartás szerint. Egyes zsidó vezetők szerint azonban a valóságos létszám ennek a kétszerese.­­ ■ MTI Az utóbbi években Berlinben zsi­dó kulturális központok, iskolák, zsinagógák és kóser vendéglők nyíltak, főként az oranienber­­gerstrassei új zsinagóga környé­kén, nem egészen két kilométer­nyire északra attól a bunkertől, amelyben a második világháború utolsó óráiban Hitler öngyilkos lett - írja a Reuters. Amikor Németország meg­könnyítette a zsidók számára az állampolgárság megszerzését, gyorsan gyarapodni kezdtek a frankfurti, müncheni és hambur­gi zsidó közösségek. Az új­ be­vándorlási törvénynek köszön­hetően a vidéki városokban - Augsburgban, Düsseldorfban, Potsdamban és Rostockban - szintén alig hihető reneszánszát éli a zsidó közösség. Egy kisvá­rosban, Fuldában például tizen­kettőről hatszázra nőtt az utóbbi kilenc évben a zsidó lakosok szá­ma A 82 millió lakosú országban azonban a zsidók száma még mindig nagyon jelentéktelen, ah­hoz képest, hogy a háború előtt a zsidó lakosság 670 ezer főt szám­lált, még mindig csekély. A be­vándorlók ugyanakkor megfiata­lították és felrázták a német zsi­dók parányi közösségeit. Az integráció tekintetében még sok a teendő - mondta Spi­egel, aki egy falusi gazdaságban rejtőzködve élte túl a náci ter­rort. A zsidó lakosság nálunk megháromszorozódott, ilyen nö­vekedési arány nem létezik sehol másutt a világon - tette hozzá A volt szovjet köztársaságok­ból 1990 óta körülbelül egymillió zsidó vándorolt ki. A többség, kö­rülbelül 900 ezer, Izraelbe ment, Németországba pedig - hivatalos adat szerint - körülbelül 60 ezren érkeztek. A berlini Zsidó Kulturá­lis Központ igazgatónője, Uge Runge azonban úgy becsüli, hogy közülük több mint százezren vándoroltak be 1990 óta Néme­tországba, és évente még mindig 15-20 ezren érkeznek. Berlin zsi­dó lakossága megkétszereződött, és elérte a 20 ezer főt. A valósá­gos adatok sokkal nagyobbak, mint ami a hivatalosan nyilván­tartásba vett összesítésekből lát­szik, mert sokan nem akarnak feliratkozni a zsidók jegyzékére - tette hozzá az igazgatónő. Nem mindenki fogadja tárt karokkal a bevándorlókat. A Berlintől 60 kilométernyire nyu­gatra fekvő Gollwitz faluban 1997-ben országos botrányt rob­bantottak ki a helyi vezetők, mert keresztülhúzták a kor­mánynak azt a tervét, hogy 60 orosz zsidót egy üres állami lakó­háztömbben helyezzenek el. Annak ellenére, hogy Német­országban mintegy 6 millió euró­pai zsidót meggyilkoltak, a zsi­dók ezrei most azért választják új hazájuknak ezt az országot, mert európainak érzik benne magu­kat, nem akarnak a Közel-Kelet­re menni - folytatta Inge Runge. Kelet-Németország posztkom­munista kormánya 1990-ben, még az újraegyesítés előtt hívott először az országba zsidó beván­dorlókat, mintegy kései bűnbá­natként a holokauszt miatt. A nagyarányú munkanélküliség idején Németországban az embe­rek egyre hevesebben ellenezték a bevándorlást, a német politikai vezetők mégis szívesen fogadták a zsidók tömeges érkezését, hogy az ország ily módon is elha­tárolja magát a náci bűnöktől. - Németország stabil ország, és Izraelnél sokkal közelebb van korábbi hazájukhoz, annak éghaj­latához és megszokott életmód­jukhoz - mondta Inge Rüinge. ^ ^­­_____________rt­­a­r\_____'‘N _________________ ■ MTI - Panoráma „Mikróséf” a konyhában Főzés számítógéppel Elé­g-ha a mikrohaHámít sütő különleges érzékelője előtt el-­­ húzzák az étel vonalkódját. A­­ Samsung rég ugyanis - az ame-/­­rikai Rutgers egyetem kutatój­­­val együtt - elvan mikrohullá- Ul­mú sütat fejlesztett ki, amely A pépecs kapecelatba lépni fl frégz- m étergyártó vállalat internetlap­­jával, elolvasni az~utasításokat, megfőzni vagy~ megsütni ~az -megsütni ételt, végrehajtani a szükséges forgatásokat keveréseket A háztartási gépek és beren­dezések nemzetközi bemutató­ja, amelyet januárban rendez­tek meg Chicagóban, minden­képpen azt bizonyítja, hogy a számítógépes technika egyre inkább behatol a lakások kony­hájába, a családok ételébe. A Sharp „mikróséfje” le tud­ja tölteni a vállalati honlap étel­receptjeit. A sütő azután lépés­ről lépésre utasításokat ad az étel elkészítésére, automatiku­san beállítja az időt és az ener­giát a sütéshez vagy a grillezés­hez. Az ilyen sütők az Egyesült Államokban még nem kapha­tók. A Sharp sütőjét viszont már árulják Japánban és jövőre az USA-ban is piacra dobják. A Samsung kifejlesztette sütő szintén a jövő évben kerülhet az üzletekbe. Ami a részleteket illeti, a Sharp mikrosütőjéhez külön számítógépre van szükség, amely a lakás bármelyik he­lyiségében lehet. A fogyasz­tók csak a Sharp-website re­ceptjeit tölthetik le. Ez az új típusú főzés - illetve nem fő­zés - ma még nem olcsó. A Sharp új mikrosütőjét ezer dollárért árulják Japánban, de a Samsung vonalkód-leol­vasó sütője már 500 dollárnál is olcsóbb lesz. Ez egyébként már „leltározásra” is képes le­het: nyilvántarthatja az élel­miszerek mennyiségét a la­kásban, és jelezheti, ha vala­mit pótolni kell közülük. A Samsung mikrohullámú sütő­jét össze lehet majd kapcsolni egy olyan komputerrel is, amely teljes internet­hozzáférést tesz lehetővé, így mindent meg lehet tudni az éppen főzés alatt álló étel táp­értékével kapcsolatban, de természetesen a friss időjá­rás-jelentés és hírbulletin is rendelkezésre áll. Robbanás a kikötőben MTI Robbanás történt egy libériai zászló alatt közlekedő tartály­hajón Kubai partjai előtt. Há­rom személy eltűnt, kettő pedig megsebesült - jelentette hétfőn a szigetország közlekedési mi­nisztériuma. A Sletreal nevű tanker legénysége lengyel nem­zetiségű. A hajó a Havannától 150 kilométerre lévő Cardenas kikötőjébe futott be, amikor a detonáció bekövetkezett a fe­délzetén. Három személy el­tűnt, és ketten megsebesültek. Rajtuk kívül még 19 személy teljesített szolgálatot a vízi jár­műn. Mindannyiukat kimentet­ték. A súlyosan megsérült hajót a Petrocost kubai vállalat bérel­te ki helyi olajszállításra. 2000. FEBRUÁR 2., SZERDA Üldözött szektások Háromszáz tagot lecsuktak ■ MTI Egy kínai bíróság az ázsiai or­szágban betiltott Falunkung szekta 32 tagjára rótt ki 4 hó­naptól 7 évig terjedő börtön­­büntetést - jelentette tegnap egy kínai emberjogi szervezet. A nyilvánosságra hozott köz­lemény szerint a bíróság titok­ban folytatta le a tárgyalást Pe­­kingben a múlt héten. Az elítél­tek között van a szekta két ve­zetője, Li Hsziao-ping és Li Hsziao-mej is. Őket hat-, illet­ve hétévi börtönbüntetésre ítélték. A vád az volt ellenük, hogy részt vettek a pekingi Tienanmen téren egy tiltakozó gyűlésen. A kínai hatóságok tavaly jú­liusban tiltották be a szektát, miután annak követői kérték Pekinget: ismerje el hitük gya­korlásának a jogát. Követelé­sük alátámasztására tavaly áp­rilisban több ezer embert meg­mozgató tüntetést szerveztek a Kínai Kommunista Párt pekingi székháza előtt. Az emberjogi szervezet szerint eddig mintegy ötezer szektatagot küldtek munkatáborba bírósági végzés nélkül, szeptember óta pedig háromszázat ítéltek szabadság­­vesztésre. Tűz Vonnegutnál MTI Válságos volt az állapota Kurt Vonnegut amerikai írónak, ami­kor vasárnap este kórházba szállították a manhattani villá­jában keletkezett tűz után. A 77 éves író állapotáról további részleteket egyelőre nem kö­zölt a New York-i presbiteriá­­nus kórház. Tájékoztatásuk szerint Vonnegut állapota vál­ságos volt ugyan, de már nem romlik. A tűzoltók szerint a tűz egy égve hagyott cigarettától kelet­kezhetett. Vonnegut feleségé­vel és lányával otthon tartózko­dott, amikor a hálószobában tűz ütött ki. Az író a Super Bowl amerikaifutball-döntőt nézte egy másik helyiségben, s a tüzet a család egyetlen tagja sem vette észre. A Vonnegut család kimenekí­tésében az egyik szomszéd, a New York-i német konzulátus ügyvezetője és annak csalása segített, s a diplomata lánya hív­ta ki a tűzoltókat is. A szomszéd, Hans von Stackelberg beszámo­lója szerint először együtt pró­bálták oltani a tüzet az idős író­val, s amikor a helyiség megtelt füsttel, úgy kellett kirángatni őt a szobából - írja az AP. A fekete humor szakavatott íróját Magyarországon is jól is­merik, legalább egy tucat köny­ve jelent meg magyarul. ______________ ___________ II. János Pál emléktáblát leplez le a vatikáni Gianicolo domb aljában létesített parkolóház megnyitóján Fotó: MTI/AP/Returo Mari Fehér­­cá­piák védelme , ■ MTI - Panoráma A nagy fehér cápa, a tengerek leg... inkább rettegett és legjobban fél­reértett ragadozója amely - ta­lán a hollywoodi filipeknek kó­­szfinhetően is - az 1970-es és az 1980-as években majdnem telje­sen kipusztult Dél-Afrika térsé­gben kezri-wa-ewrr kai)ini és szaporodni. Stephen Spielberg 1975-ben készített nagy sikerű filmje, A cá­pa bemutatása után egyfajta haj­tóvadászat indult a nagy fehér cá­pák után. A tudomány még min­dig nagyon keveset tud erről a tengeri ragadozóról, amelynek a jövője változatlanul bizonytalan. A tudósok felhívást adtak ki a fehér cápa érdekében, amelynek a helyzete nagymértékben javult a tíz évvel ezelőtti állapothoz ké­pest, de lehet, hogy ez az akció már megkésett - mondta a Reuters hírügynökségnek Len Compagno, aki Spielberg tudo­mányos tanácsadója volt A cápa című film fo£gatásán, amelynek aztán két folytatása is lett a nagy siker nyomán. Egyelőre csak nagyon keve­set tudunk arról, hogy a fehér cá­pák meddig élnek, milyen táplál­kozási szokásaik vannak, és há­nyan pusztulnak el orvhalászat következtében. A dél-afrikai ten­gereken a fehér cápák kétségte­lenül regenerálódtak, és ha sike­rül a táplálékellátásukat is meg­oldani, tovább fognak szaporod­ni. A nagy fehér cápák hét méter hosszúra is megnőhetnek, a sú­lyuk eléri a négy tonnát, és felté­telezések szerint 25-50 évig él­nek. Ez a tengeri ragadozó jelen­leg védett állatfajnak számít a vi­lág részén. Az 1970-es és az 1980-as évek­ben hivatásos trófeavadászok a Kalifornia, Dél-Afrika és Nyugat- Ausztrália partjai mentén húzódó tengereken hatalmas állkapcsu­kért vadászták a nagy fehér cápá­kat. A Spielberg-film előtt egy ilyen cápaállkapcsot fillérekért lehetett kapni, azután viszont szinte ritkaságszámba ment a pi­acon. Napjainkban egy nagy, komplett cápaállkapocs, amely elérheti a két métert is, mintegy 50 ezer dollárba kerül, míg a ki­sebbeknek körülbelül 15 ezer dollár az ára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék