Napút, 1999 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1999-06-01 / 5. szám - Papírpódium

ÉVGYŰRŰK OVÓZA A történelem pedig egyre-másra adta fel leckéit és invitált nem éppen „titkos találkákra". Családunk anyagi helyzete eközben „stabilizálódott", szolid-nyugodt polgári otthonra leltünk Óbudán, édesapám már főpincér az Ilkovicsnál, én pedig az Árpád gimnázium diákja. Édesanyám féltő-óvó tekintete kísért végig a Zápor ut­cán, ezen életemet meghatározó alma mater falai közé. Itt lettem cserkész is, ami kitöltötte ifjúságom minden percét, s tart máig, 71 éves koromig. Életre, erkölcs­re, hazafiságra, bajtársiasságra, hitre, hűségre, önállóságra és önfegyelemre, kéz­ügyességre és talpraesettségre, szorgalomra és leleményességre nevelt, magyar népdal- és népmesekincshez, természetismerethez és -szeretethez, madárvéde­lemhez és természetjáró kultúrához szoktatott, miközben játszani is engedett"! Jaj, de szép volt! Remélem, lesz is újra! Majd jött Kassa bombázása. Máig vitatják, milyen fajta repülőgép volt, de én ma­gam láttam néhány esztendeje, Kosicén járva, az akkor ledobott bomba cirill betűs repeszdarabjait, amik a „nyilvánosházak utcájának" romjai alól kerültek elő. Visszatért a Felvidék. „Piros-fehér-zöld! Pozsony magyar föld!" Ezt követő nyá­ron már az Ipolyság mellett volt a cserkésztábor! Visszatért Kárpátaljai Erdély egy része. „Hál'istennek megfordult a világ! Zöld ablakban piros-fehér virág!" - énekel­ték boldogan a székelyek Csíksomlyótól Kolozsvárig. A nyári cserkésztábort már Zilah mellett készítették elő tisztjeink! De „gellert" kapott a történelem, a zilahi tá­bor Paksra került, s mi így imádkoztunk délben az osztályokban: „Delet harangoz­nak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékez­tet. Emlékezzünk élő hőseinkre, hiszen ismét harcol a magyar. Önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A Haza határain kockán forog a magyar katona élete!..." És leventébe kellett járni. Nem szerettem. Cserkész voltam. Tűz és víz! Legalábbis a fővárosban. Ekkor történt, hogy egy leventegyakorlaton, vagy hatszáz diáktársam előtt kiszólított az oktató, egyébként tornatanár. „Hogy hív­nak?" Mondom. „Hangosabban!" Úgy mondom. „Még hangosabban!" Végül már ordítva, majdnem sírva üvöltöm: „Sinkovits Imre!" „Halljátok, fiaim?! így hívnak egy magyar leventét­." Otthon édesapám éles szeme észrevehetett valamit, mert megkérdezte, mi bajom. Elmondtam, mi történt. „He búsulj, kisfiam, már én is gondoltam rá, hogy »magyarosítjuk« a nevünket!" „Hem! Édesapám! Most már csak azért is ezzel a névvel mutatom meg!" S eszembe jutottak édesanyám szavai kiskoromból. Ebben a szándékomban, tudtuk nélkül is, segítettek tanáraim, cser­készvezetőim. Vitéz Gáldy Béla igazgató úr, Kunszery Gyula költő, magyartaná­rom, Bíró Lajos Pál, az angol szótár szerkesztője, Dr. Könözsy Lajos katolikus hit­tanárom, a „Tiszi", aki különösen meghatározó személyisége lett nemcsak a gimi­­nek, de egész életemnek! (Majdnem pappá lettem a hatására!) Magától értetődő nemzeti és közösségi szellemben nevelődtünk, gróf Teleki Pál gondolatát követve, hogy „emberebb emberré, magyarabb magyarrá" is növekedjünk! Mélyen megren­dített halálának (öngyilkosságának?) híve. Tán akkor éreztem először, hogy a tör­ténelmet már „velünk írják". A német megszállást követő kora reggelen társaimmal Kossuth, Széchenyi, Pe­tőfi, Arany, Jókai és a magyar szabadságharcok nagyjainak képével, festményei­vel, nemzeti színű zászlókkal díszítettük fel osztálytermünket. Első óra: német. Vá­ratlan látogató: a tantestületi német szakfelügyelő. Természetesen botrány - skan­dalum. Hívatta az igazgató urat. Dörgedelmes szitkok, fegyelmi s egyéb fenyege­tések. Az osztály, tanárunkkal együtt, összeszorított szájjal, némán állt, míg igaz-

Next