Nemere, 1874 (4. évfolyam, 1-103. szám)

1874-01-03 / 1. szám

Brassó, 1874. Negyedik évfolyam. 1. szám. Szombat jan. 3. (1) Meftje­lenik­ ez a lap h­eten­­kint kétszer : szerdán és szombaton. Ára: Egész évre . • • ti ft. — kr Félévre . . . . 3 ft. — kr. Negyedévre . . . 1 ft. 50 kr. A szerkesztő irodája : Halpiacz 30. szám, "K^ Kiadó - hivatal ugyanott Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat. lap. i0­i ii . mr­anamum/r Hirdetési dij: s* j 4 hasábos g­armonit sorért, vagy l .'mnak helyéért 4 lsz. 1 —10 sornyi hirdetés ára mindig 40 kr. — Bélyegdij minden iktatáskor 30 kr. — Nagyobb hirdetéseknél alku szerint. — Hirdetések fölvé­­tetnek a szerkesztőségnél. —---------wmi MtirnrMirr.tmmrjmr. Előfizetési felhívás a czimű politikai, társadalmi és közgazdászai lap IV. évfolyamára. Előfizetési feltételek: Egész évre . • 6 kr. fél évre . • . 3 , — „ Negyed évre . . 1 „ 50 „ Az előfizetési pénzek a „Nemere“ szerkesz­tőségének Brassóba, halpiacz 311. szám alatt küldendők. „ Nemere" szerkesztőisége. Brassó, 1874. január 1. „Nem kérd, nem vár az idő, sebes roha­j­nással haladván el fölöttünk é s szárnycsapása nyomán ép úgy elhalnak a pártküzdelmek szen­vedélyes hangjai, mint a költők lágy éneke, a múlt emlékeivé válnak a politikai, társadalmi élet válságai egy válságos perez alatt, s itt van újra az ezredéves újdonság, az előfizetési felhívások, üd­vözlő bik­ettek, bevételek, kiadások, szóval a szá­madások periodistikus momentuma: az új­ esz­­tendő! Fogadják t. olvasóink szives üdvözletünket s engedjenek meg néhány szót tájékozásul úgy minket mint önöket illetőleg. Ha azt kérdené, tőlünk valaki, mit tartunk legégetőbb szükségnek, mondhatnék, elszigetelt országrészünkben, a felelet nem ejtene legkisebb habozásba sem. Van nekünk gyönyörű vidékünk, panoráma­ként változó hegy­ völgyeink, melyeknek élén a munka, szorgalom megáldó nyomai intenek felénk; iparunk, kereskedelmünk, forgalmunk első helyet foglal el, s jelen fontosságánál csak jövője lehet még nagyobb, de el van nyomva, de alig ad életjelt az a valami, mi világokat alkot, vilá­gokat teremt, öntudatos munkálkodássá alakítja át a gépies foglalkozást, az élettelen anyagba életet leheli, az a valami, mit „szelleminek nevezünk. Pedig korunk számos hibái mellett avval a jó tulajdonsággal bír, hogy azt a valamit okvetlen megköveteli. A társadalmi, állami élet „conditio sine qua non“-jává emelte azt a kor intő szava. És tudjuk mindnyájan, hogy közszellem ébresztésére, előrevitelére legelső­sorban a sajtó van hivatva, e hatalom, melynek szava felirat a pór viskójától a királyok palotáiig, e tükör, melyben hiven visszaverődik a modern eszmék, a napi kérdések arczulata, ez érző idege az­­ állam nagy testének, mely ösztönszerüleg meg­mozdul a legcsekélyebb érintésre, az öröm hang-­­ jain ujjongva az öröm napjaiban, s mennydö­rögve, vagy a csendes bánat, de a soha el nem csüggedő, gyógyulást remélő férfias küzdelem, önérzet igéit hordva szét a balsors, a szenvedé­sek idejében. Ez eddig általánosságban. Nekünk pedig az absolut szükségesség mellett, számtalan speciális okunk van rendelkezni egy oly közeggel, mely érdekeinket felfogja, megérti, előmozdítja a hírt visz­­ételünkről oda is, hol vagy absolute nem, vagy csak mint lelketlen számok az állam arith­­metikájában vagyunk ismeretesek. Nekünk speciális okunk van szellemi élet­kérdésnek tekinteni egy önálló, sem anyagi sem morális pressiónak ki nem tett magyar lap lé­­ ' -e tezését, fonállá­sát itt főleg, hol a különböző nemzetiségek oly h­a egymás mellé helyezve, olyannyire egymásra vannak utalva a minden­napi érdekek által s mégis, ha e conglomera­­tum egyes alkotó elemei kiválnak a zűrzavaros cháoszból , csak egymást meg nem értésük, egy­más elleni gyűlöletük által lesznek fölismer­­hetőkké. Égető szükségnek látjuk mi, s teljesen hisz­­szük, látják önök is egy független irodalmi­­ közeg létezését, mely e h­aotikus mozgalmak­ban nemzeti alkotmányos existenciánk testőre, védpajzsa legyen. Nagyon is jól tudjuk, hogy—még kevésbbé kényes körülmények közt is — mily sajnos fél­reértések szülőokává lehet, talán csak odavető­­leg kimondott vagy leírt szavacska is, különö­sen ha tán nem épen a legnagyobb jóakarat szemüvegén nézünk keresztül.­­ És azért nagyon kérjük, főleg idegen ajkú polgártársainkat, ne keressék fentebbi soraink­ban csak árnyát sem nemzetiségi türelmetlen­kedésnek, izgatási tendentiáknak. Higyyék meg önök, őszintén fájlaljuk, hogy daczára századokon át létező szomszédi viszo­nyunknak oly kevéssé ismerjük, s mégis oly nagy mérvben félreismerjük egymást Hiszen legfőbb, minden tehetséget, szorgal­mat megérdemlő föladatunkká tűztük épen azt, hogy a­mennyire lehet csöndesítőleg, simító­­lag hathassunk, a gyakran annyira elmérge­sedő súrlódásokat illetőleg. Mert az izgatottság izgatottságot, az elke­seredés elkeseredést szül, s ott, hol a szenve­délyek kelnek egymással csatára, áldozatul esik legtöbbször az emberi érzelmek egyik legszeb­­bike : a méltányosság érzete. Mikor is volt . . . Mikor is volt, nem is tudom egykönnyen . Le is hullott, fel is száradt a könyem, El is égett, meg is fagyott a lelkem, Hogy derekad legutólszor öleltem. El is pusztult, ködbe is hullt a határ, El is repült messzi földre a madár: Meg is jött már messzi földről leveled, S még se hiszem, hogy nem vagyok leveled! E. Indali Gyula: A 83-dik honvéd-zászlóalj története. 1848. volt a világszabadság ébredésének napja. Az elnyomott nemzetek, melyekben az emberiség ma­gasztos eszméi még éltek, felkeltenek mind az elnyo­mók ellen. De a sors, ez ellensége minden nemesnek, összeesküdött a zsarnokokkal s a felkelő oroszlánok a jogtipró erőszak fegyvereivel sebzetten, az árulás tőreibe ejtve, ismét­ a rabság lánczaira vezettek. Különösen a magyar nemzetnek kijutott része mind a dicsőségből, mind a gyászból. De az akkor ébredett szellemet nem lehetett bebörtönözni, legyil­kolni, az él a nemzet szívében és szózata hatalmasan követeli az emberiség jogait ; a szent haza földére esett vérmag kikelt és a szabadság gyümölcsei érnek. Nekünk pedig, kik tanúi, részesei voltunk a nagy harcznak, kötelességünk ereklyeként őrizni ama dicső napok emlékét, hogy örökséget hagyhassunk utó­dainkra, mely őket lelkesítse a válság idejében. Hadd tudják unokáink, — mert szükségök lesz tudni, — hogy volt idő e hazában, midőn heves volt minden magyar, midőn országoknak ellentálló hőscsapatokat termett minden vidék, melyek közt nem volt utolsó — a mi Háromszékünk. (Tenio nunc ad fortissimum tinim.) Midőn boldog és dicső emlékezetű osztrolenkai hős (Bem József tábornok, utóbb Murad pasa) 1848. deczember 16-án Szilágy-Somlyón a magyar honvéd hadsereg feletti parancsnokságot átvette, akkor már Erdélyben az ármány sötét lobogója által elhomályo­sított szabadság napjának utó sugárai is leáldozandók a valának. Csupán Háromszék volt még azon erőd (51 □ mértföld) honnan az üldözött szabadság üldözött emberei tiszteletet parancsoltak a jogtipró hadaknak. Azon időben az erdélyi cs. k. hadaknak dr. Puchner Antal altábornagy lévén vezére, minden tehetségét arra fordította, hogy a szabadságnak amaz utolsó menhelyét is feldulatván Háromszéket el­ejtse, s igy még egyfelől alvezérei által Bem tábor­nokot törekedett diadal útjában feltartoztatni, addig másfelől a Háromszéket ostromzároló osztrák vezére­ket (Gedeon altábornagy, Sekunder tábornok és báró Heydte lovassági százados és önálló csapatvezér) arra utasította, hogy Háromszéket minden oldalról — különösen délről és nyugatról — szorongatva, mielőtt sikerülne Bemnek e végvárral összeköttetésbe tenni magát, vagy meghódítsák, vagy pedig békére bírják. Báró Puchner altábornagy ilyetén czélját el is érte annyiban, mennyiben az 1848. deczember 24-én Hidvég mellett történt csata után ugyanazon hó 28-án­­ megszülemlett az úgynevezett „pacificatio,“ mely mi-­­­vei az okmányok 1849. január 2-án Árapatakán cse­réltettek ki, „árapataki szerződés“ nevet kapott. A békepontok megalapítása tárgyában a bizott­ság 1848. deczember 28. jött egybe, Háromszék ré­széről Béldi Gergely és osztrák részről az annyiszor megugratott Heydte elnöklete alatt Földváron. Az ily előzmények után bekövetkezett nyugalom, illetőleg fegyveres béke, kevés ideig tartott Háromszé­ken, mivel 1849. január második felében Macskási Antal és Gyárfás Károly közreműködések folytán megérkezett Bem tábornoknak azon kiáltványa, mely­ben érkeztél tudata, kinevezvén egyúttal Gál Sándor Mátyás-huszár századost honvéd-ezredessé. A kiáltványnak a spártai erénynyel vértezett és aczélozott háromszéki népre meg volt a sikerdús ha­tása. A nép bámulandó gyorsasággal, tömegesen vo­nult Al-Doboly és Uzon felé, várva várván az intést a támadásra. Gál Sándor ezredes hivatásának megfelelő kor­szerű intézkedéseket rögtönzött, s szervezett honvéd zászlóaljak felállítását rendelte el. Ő maga január 20-dika tájékán felment Csikba, s ottan a csüggedező népbe a hazafiságot és bátorságot felujjította — egy­szóval az ügynek élénk lendületet adván megirttatá az irányt, melyen minden hazafinak törhetetlen ra­gaszkodással haladnia kellett. A szabályszerű sorozás mind Csikban, mind pedig Háromszéken derekasan megkezdődött, igy alakult néhány nap alatt 4 hon­véd-zászlóalj. Háromszéken alakult a 83. és 84-dik számú, mi­vel azonban c­élom csak az, hogy zászlóaljam törté­nelmét részletezzem, megmaradván a körvonalazott ha­tár között, szólok munkám tárgyáról. (Folytatása köv.)

Next