Nemere, 1876 (6. évfolyam, 1-108. szám)

1876-01-01 / 1. szám

tornyosuló bajokkal szemben a kellő­ óvintéz­kedésekről gondoskodni kell, hogy komolyan kell gondolni az orvoslásra, ha az államunk életére nehezülő nyomasztó bajoktól menekülni akarunk. Nemzetünk fogékony hazája, szabadsága,­­ alkotmánya iránt, és így a haza megmentésé­nek eszméje lelkesíteni, önfeláldozásra buzdíta­ni fogja. Ea a lelkesültség, az egyes honpolgárok áldozatkészségére szükségünk, igen nagy szük­ségünk lesz ez évben is. Nemzetünk újból egy epochális év küszö­bét lépte át. Óriási munka, óriási teendők vár­nak reánk; államunk létérdekei, életképessé­günk felett kell határoznunk. A nagy felelősséggel járó feladatok, meg­oldása nagyrészben kormányunk és parl­amen­­tü­nk vállaira fog nehezedni, de nélkülözhetle­­nü­l szüksége lesz a hazának, a nemzetnek egyes polgárai áldozatkészsége, tevékenységére is. Az újév legnagyobb horderejű kérdése a váll- és bankkérdés, az elsőtől gazdasági ön­állóságunk, a másodiktól zilált pénzügyeink rendezése függ. E két kérdés kedvező s állami életünkre kedvező megoldása felett már régen folynak a monarchia másik felével az alkudozások, de szö­vetségestársunk perfid eljárása miatt eredmény­hez nem juthattunk. A bankügyét illetőleg a bécsi kormány­­ még egy évig ránk akarja erőszakolni az osz­trák bank-privilegiumot s a privilégium felmon­­dan­dását megtagadta s igy a bankszabadság nem 1­876, de 1877 végével fog felmondatni. A bécsi kormány minden lehetőt elkövet, hogy aka­bályokat gördítsen kormányunk tevé­kenysége elé s azon pontra juttatta a nemze­tit, hogy az önállóan, hazánk, az ipar, kereske­delem és mezőgazdaság érdekeinek megfelelően — oldja e­­kérdést meg. A vám és k­­eskedelmi szerződés ügyében rég folynak az alkudozások , miután a laj­­­­ fief Szeg­orinai felkelés mér talii a határőrvidéken, mely annyira agya..*. lenni, hogy a magyar kormány e jelenséget számba­­véve, elhatározta, hogy kiterjedt felhatalmazással kir. biztost küld a határőrvidékbe. Ennek feladata a „M. fr. Pr.” szerint kellő rendszabályok megtétele által minden törvényellenes tüntetés megáldlása. Bukuresti levél. Deczember 19-én, 1875. Tisztelt szerkesztő ur! A „Bukuresti Magyar Társulat“ választmányának tudomására jutván e lapok hasábjairól „A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara véleményezése a székely kivándorlás ügyében“ , az abban foglalt s a székely­kivándorlás m­eggátlására c­élzó többoldalú javaslatok felől teljes elismeréssel kell nyilatkoznunk. Kiváló örömmel olvastuk azon bizalom kifejezését is, amelyet e tekintetben eddigi szerény működésünk elismerése mellett a bukaresti magyar telepben helyez a t.­er. kereskedelmi és iparkamara. De ezzel mi, kik az itteni viszonyokat közvetlen tapasztalatból ismerjük, nemcsak korábban nem vol­tunk, sőt jelenleg sem lehetünk megelégedve , mert nem elég a kivándorlás megakadályozásáról gondol­kozni, hanem ezzel kapcsolatosan arra is utat s mó­dot kellene találni, hogy a kivándorlottakat miként lehetne visszatérésre bírni ? Méltánylattal nyilvánítjuk, hogy az elől megnevezett véleményezésben a további kivándorlás megakadályozásának lehetséges eszközei jórészt ki vannak jelölve. De mi tovább mentünk már azelőtt és a kivándorlottak visszatéríthetésének útja­iról is gondolkoztunk és úgy találtuk, hogy sokakra nézve a hazatérésnek legfőbb akadálya azon körül­ményben rejlik, miszerint számosan vannak itt olya­nok, akik vagy különböző balesetektől sulytott s itt jobb keresetmódott reménylett szüleikkel, vagy árva­ságra jutva s más szomoritó családi viszonyoktól űzetve, magukra, mint kiskorúak mesterség-tanulás, vagy élet­módjuknak szolgálat általi megszerzése végett a hazá­ból ide kijöttek, vagy a szülők kivándorlása után itt születtek, és sokan életpályát is kezdettek, de az anyahonban mint annak polgárai, a katonakötelezett­ségnek soha eleget nem tettek. Az ilyeneket a haza­téréstől visszatartóztatja azon félelem, hogy — ámbár itt nősültek , a gondviseléstől többnyire gyermekek­kel is megáldattak, mégis ha hazatérnének — tán ott­hona a katonakötelezettség alá vonáson kivül bünte­­­­téssel is Bujtatnának, és igy családjuktól elvonatván, amgyar alkotmány­ok vív.un«.* g, . wiad­­­- ’ i­zi vándoroltak ki. Ezek­­ egy-kettők .év«.—itt megnősültek, termés­­­tesen visit­ándorolt székei­’ nőket ,évén feleségül, s legtöb .. . ar több gyermeknek szülői, úgy, hogy "ezen teszei,­ ötven férj, akik mindnyájan önálló üzletet folytató becsületes mesteremberek, család több­ mint 100 székelyt képvisel. Már­pedig tekintetbe veendő az, hogy az összeírtókon kívül segédekből s cselédekből, akik között hasonlólag számosan találtatnak nős és gyermekes emberek, három-négy akkora szám is ki­telnek. De ezekre az összeírás a város kiterjedtsége, a gyanúsítás kikerülése és az illetők félénksége miatt nem terjedhetett ki. Hanem annyit bízvást állíthatunk, hogy egy ily amnestia csak Bukarestből legalább is ezer székely származású egyén hazatérésére nyitana utat, s hát még egész Romániából hány ezeret bátorí­tana hazatérésre ? Minthogy tehát nem elég csak a székely­ kiván­dorlás megakadályozásáról gondoskodni, hanem szük­séges a kivándorlottak hazatérhetését is megkönnyí­teni ; ennélfogva „Bukaresti Magyar Társulat­unk vá­lasztmánya mulaszthatlan kötelmények ismerte az ügy ezen ágára is fölhini a hazai közfigyelmet, s azt — a fennebbi tájékoztatás mellett — az. szerkesztő úr be­cses lapja által az ügy méltó felkarolására fölkérni. Egyszersmind bizalomteljesen kérjük föl e lap útján az összes magyar lapok, s különösen a „Hon“ nagyérdemű szerkesztőjét mint országgyűlési képviselő urakat, hogy vegyék ezen ügyet pártolásokba, s be­folyásokkal működjenek arra, hogy a fennebb jelzet­tek részére eszközöltetnék ő cs. ap. kir. Felségétől egész Romániára kiterjedőleg, de csak az 1850 -1867- diki korszakban kivándoroltakra szorítkozólag általá­nos amneszia vagy­is büntetlen hazatérhetési engedély. Távol legyen azonban tőlünk, hogy ezt az egyéb okból, vagy más korszakban kivándorlottakra sőt tán az ezután kivándorlandókra is kiterjesztetni kívánnak. Ellenkezőleg azt óhajtjuk, hogy jövőre nézve az ed­­dig­inél szigorúbb őrködés vessen gátat minden ki­vándorlásnak. Szives indulatába ajánljuk a szőnyegre hozott ügyet és társulatunkat, lévén a tisztelt szerkesztő urnak alázatos szolgái : a „Bukaresti Magyar Társulat“ 1875. decz. 19 én tar­tott választmányi gyűléséből: Nagy István elnök, Szabó Albert alelnök, Baczoni Ádám titkár, Vizi Dénes és Teleki Sámuel pénztárnokok, Jurzsó Ferenc, Vitos Ferencz, Sándor József, Ábrahám István válas­zt­­mányi tagok.­ ­ "tije­s tü­zetünk tuzulban van azzal, hogy a­­_ Áhr­a másként sí mih­ány hivatalnok vot­t, í­gy?.. rítusára, míg a többiei töt b­jofákekbfez osztatnának.

Next