Nemere, 1884 (14. évfolyam, 1-144. szám)

1884-01-01 / 1. szám

Sepsi-Szentgyörgy,b­p.l. XIV. évfolyam. 1. szám. Kedd, június 1. Kiadóhivatal : В о г о 81 e­­­n -M é г к könyvnyomdája, hová az előfizetési pénzek és hirdetések bér­­mentesen küldendők — ---■- ' —■ NEMERE. HATARSZ Politikai, társadalmi, közgazdászati, közművelődési és szépirodalmi lap. Iyteg-jslenils: h­etezilsaXLt háromszor : n­ótfon., szerdán és szombaton. Szerkesztőségi iroda : Sepsi-Sztgyörgyfin,- barompiacz-utcza *177. sz. О. (К­о г шa-féle­ ház), hová a lap szellemi részét illető minden közlemény intézendő. Kéziratok vissza nem adatnak. Előfizetési ár helyben házhoz hordva, vagy vidékre pos­tán küldve . Egész évre ... 7 fitt . kr. Félévre . . . . 3 „ 50 ., Negyedévre . . . 1 „ 80 „ Hirdetések díja : 3 hasábos petit-sorért vagy annak helyé­ért 5 kr. Bélyegdij külön 30 kr. Nagyobb és többszöri hirdetéseknél kedvezmény. Ny­istt.ér sora lő ki. Hirdetmények és nyilttér előre fizetendők. Hirdetmények fölvétetnek a kiadóhivatalban, Bernstein ,Márk könyvkereskedésében ; Bécs­ben: Haasenstein és Vogler, Budapesten: Haasenstein és Vogler, Haldbergm- М. В., Láng L. és Schwarz hirdetési irodájában; Brassóban, Se­hönfeld M papírkereskedése által. - i ....■■..тт. ------——-———.—---------———*——---------------———■ — -------------------—--------—..1... Előfizetési felhívás. „Korunkban csak azon nemzetnek van biztos politikai jövendője, mely komolyan törekszik az intalános műveltség színvonalára emelkedni s azon előre haladni“ — így mond a haza atyja és bölcse : Deák Ferencz. S ha igazak a bölcs szavai — mihez kétség nem fér — bizonyára megvitathaatatlan tény, hogy az általános művelődés elő­mozdítására nagyrészt a sajtó van hivatva. Azon sajtó, mely felkarol mindent, mi egy nemzet s állam emelésére szükséges; mely hit őre az állam politikai életének s is­mertetője minden egyes mozzanatának ; mely fejlesztője, előmozdítója a társadalmi életnek, gondos és lelkiismeretes képviselője iparnak, kereskedelemnek, földmí­velésnek, azaz általában a közgazdaságnak — minthogy ettől tétetik függővé minden állam an­yagi jóléte; — mely elég gondot fordít a közművelődésre s itt egyenként irodalomra s tanügyre, s végre melynek első és fő czélja a nemzeti nyelv megőrzése és terjesztése. Mert „az egészséges nemzetiségnek egy fő kísérője a nemzeti nyelv; míg ez fennmarad, a nemzet is él, bármi, si időd­ve sokszor — mint erről számol a példa — de ha egyszer elnémul, akkor csak gyászfrízt terem a hon, mely a voltakért szomorúan eren­geti földre csüggeteg lombjait.“ Mind e feladatokért küzdött tizenhárom éves fennállása alatt a­ „NEMERE“. Mint oldotta meg e feladatokat és egyáltalában mint futotta meg eddigi pályáját, azt ítélje meg a 1. olvasó közönség.. Lapunk mai számával létének tizennegyedik évébe lép. Nem állunk elő új programmal, — teljesen és mindenben hűek maradunk a régihez, csak megtoldják azt. Az új évvel lapunk új czímet is vesz fel : NEMERE HATÁRSZÉLI KÖZLÖNY és mint ilyen, szaporodott feladata is. I­j czímének megfelelően teljes és hű képét akarjuk nyújtani hazánk e keleti határszéle politikai s társadalmi életének. Kiváló gondot akarunk fordítani a határszéli élet legkisebb mozzanataira, mint a­melyek igen befolyásosak a vidék lakossá­gának jólétére. Ez tehát új czélunk és ezzel kapcsolatban kiváló súlyt fektetni Brassó-, F о g а г а в- és S­zeben-, mint magyar lappal nem bíró megyék mindennemű érdekeire, az azok területén laki­ különféle nemzetiségek közötti békés együttműködés előmozdítására s különösen mindarra, mi által a magyar állameszme s nemzeti nyelv idegen ajkú s nemzetiségű polgártársaink között terjeszthető. Figyelmünk ki fog terjedni mindenre, s nagyon természetes is, hogy készségesen fogunk tért adni szász és román polgártársa­ink minden jogos és méltányos igényeinek is. Egyáltalában oly lapot akarunk, mely hű tükre legyen hazánk és a külföld minden nevezetesebb politikai mozzanatainak , köz­igazgatási, törvénykezési s pénzügyi hatóságaink működésének ; a hazai és különösen vidékünk társadalmi életének ; a közgazdaságnak, *— tehát iparnak, kereskedelemnek s földmívelésnek, a melyekre különös figyelmet, fogunk fordítani, — «, közművelődésnek « ifs tan­intézeteinknek s a hazai irodalomnak , de kiváltkép a határszéli megyék magyarosodásának. Hogy tehát tisztán lehessen mindezt látni, ennek a tükörnek igazat kell mutatni. Mint eddig is, úgy ezentúl sem fog pártérdek vezérelni, még kevésbbé pedig személyes érdek. Fő törekvésünk tehát az lesz, hogy békés együttműködésben élve laptársainkkal, a­­ közönségnek jó lapot nyújtsunk. Jár „a­mint jellemzi az egyes községeket, hogy milyenek a közlönyeik, és úgy jellemzi az magát, az illető országot is.“ Közölni fogunk hetenként felváltva eredeti leveleket Bécsből, Budapestről s Bukarestből, * törekedni fogunk, hogy azon szűk tér is, melyet szépirodalomnak szentelhetünk, szórakoztató a hasznos közleményekkel legyen betöltve ; ezenkívül pedig ama szerencsés helyzetben vagyunk, hivatkozhatni oly szellemi támogatókra, kiknek egyedül neve is kezeskedik a sikerért. Ilyenek többek között : Ág­a­­i Adolf, B­e­d­a­i­c­s Gusztáv, K. B­e­n­iczk­y Irma, B­ri­a­n­­­o­v­i­c­s György, dr. C­s­e­n­g­er­i János, F­á­y Szeréna, Kacziány Géza, Kiss József, K­ö­p­esd­y H. Sándor, Latkóczy Mihály, Rek­e Ivóig S­i­m­e­r Ferencz, Somogyi Faló, dr. Szil­ass­i Mór, dr. Szterényi Hugó, Tó­völgyi Titusz és Tors Kálmán. A­mi pedig a határszéli megyéket illeti, úgy mindenütt vannak kitűnő munkatársaink , tudósítóink, kiknek szíves segédkezés mellett vidékünk minden rendbeli érdeket hivatottak által lesznek képviselve. , Nem fogunk kímélni sem munkát sem fáradságot, sem áldozatot, és eszért csak * t. kíteönség szellemi és anyagi támogatását kérjük. .Szellemi támogatást, mert a nélkül lap nem lehet azza, mi pedig lenni akar * a. minőnek lennie kell. — anvar rámutatási mert a nélkül lap egyáltalában fenn nem állhat.­­ ’ A­lan jóléte és fennállása a t. közönség kezében van, támogasson tehát ч +ч . , ,, . , feladatunkat. “ • ** A sajtónak nincs m­ás érdeke, mint a közérdek. A közönség érdeke a mi érdekünk, és meg­fordítva. És h­a rendíthetetlen bizalommal intézzük hozzá e felhívást, ha kérjük- vea-vm» i?; - mn ..... i­.o . . . , n • r , J 'egyen röszt a közjólét emelésében. — tesszük ama reményben, hogy keresünk a pusztában elhangzani nem fog s hogy a t.­­ övön r . ' j,1+ ...... •­ ’ 1 n n .-/ közönség nem fogja elutasítani magától saját érdekei képviselőjét. " " • E reményben végezzük be kérésünket, köszönetet mondva­­. olvasóink eddigi szíves támogatása­ s bizalmáért. Az áldozat kevés, a­mit érte nyújtunk, sok ! A „Nemere Határszéli Közlöny“ szerkesztősége. r

Next