Nemzet, 1885. november (4. évfolyam, 1137-1166. szám)

1885-11-22 / 1158. szám

a szolgálóleányt és ennek Felső-Tiszovnikon lakó mos­toha apját, mint legközelebb gyanúsítottakat letartóz­tatták. A tényállás felvétele és a hivatalos bonczolás eszközlése végett másnap Zehe Kálmán kir. aljárás­­biró jelent meg a helyszínén; jelenleg pedig a nyomo­zást ugyanott dr. Melicher Ferencz kir, ügyész társa­ságában Kleyn János törvénvszéki biró folytatja. — Királyi adományok. Ö felsége adubravai gör. szert. kath. templom építésére száz frtnyi segélyt, a perbetei róm. kath. egyházközségnek a leégett iskola­­tanitói és harangozói lak felépítésére kétszáz frtot, a sarmasági ref. egyházközségnek, leégett temploma fölépítéséhez száz frtnyi segélyt, a zuellai gör. szert, kath. templom és lelkészi lak helyreállítására száz forintnyi segélyt, végre a mencshelyi róm. kath. egy­házközségnek leégett temploma és iskolája helyre­állítására száz forintot adományozott magánpénz­tárából. — A tud. akadémia nov. 23-án (hétfőn) d. u. 5 órakor összes ülést tart, melynek tárgyai a kö­vetkezők : Pauer Imre lev. tag emlékbeszéde Horváth Cyrill tiszt, tag fölött. Lenhossék József rend. tag emlékbeszéde Davis Bernát kültag fölött. Az alap­szabályok 16. §-ának megváltoztatása. Folyó ügyek. — A cs. kir. szab. Duna-gőzhajózási társaság közhírré teszi, hogy az Orsovárról Galaczra a szom­bati napokon és Galaczról Budapestre a csütörtöki napokon közlekedő hajó-járatok f. hó 23-án a f. évadra megszűnnek. — Halálozás. Udvarhelymegye Oroszhegy köz­ségében — mint a »Kolozsv. Közlönyének Írják — folyó hó 16-án halt meg Jánosy József 1848—49. évi honvéd-őrnagy 86 éves korában. Jánosy őrnagy a szabadságharcz leverése után sokáig bujdosott üldö­zői elől az oroszhegyi rengeteg havasokban. E bujdo­­sás alatt sokat szenvedett, mert két télen át fedél nélkül — a szabad ég és fenyvesek alatt a dermesztő hidegben tartózkodott. Veje Simén Józéfa és jó ba­rátai élelmezték titkon. A rémuralom megszűntével elfogták és mint régi császári katonát halálra Ítélték, mely büntetés 20 évi börtönre változta itatván át, abból 7 évet Jósefstadtban töltött ki. 1817. évben — az orosz-török háború idejében mint veres-csákós huszár főhadnagy és Észtéi Ferdinánd főherczeg szárnysegé­de jelen volt a Diebietsch által vezérelt orosz hadse­re balkáni hadjáratában. Miután Josefstadtból kisza­badult, hazajött oroszhegyi birtokába, ottan szorgal­matosán gazdálkodott s mig óriási testi ereje meg nem törött, élénk részt vett a megyei közéletben is. (x) Guttmann Antal budapesti művirág gyáros, ki a kiállítási iparcsarnokot valamint a közlekedési minisztérium csarnokát diszitette, ő felsége által az arany érdemkereszttel tüntettetett ki. (x) Orvosi körökben nagy feltűnést keltett Kriegner György budapesti gyógyszerész egy talál­mánya, mely Reperator néven jött alkalmazásba rheu­­ma és köszvény ellen . Mint a Szt.-Rőkus kórházi statistikáhól kitűnik, ezen gyógyszer ott meglepő ered­ménynyel alkalmaztatik s újabban Kriegner ur ké­szítménye több külföldi államban nyert a kormányok részéről engedélyt, minek következtében nagy meny­­nyiségekben lesz az országból is kiszállítva, a mi nem­csak azért örvendetes körülmény, mert nemzetgazdá­­szatunknak hasznára válik, hanem különösen azért, mert hazai gyógyszerészetünknek is becsületére vá­lik a külföld előtt. — Hasonló eredménnyel használ­­tatik szinte Kriegner ur tokaji-, china-, vasbora, — mely vérszegénység, idegbaj, Sápkor és több ilynemű bajoknál feltűnő sikerrel alkalmaztatik. Fővárosi ügyek. — Az általános csatornázás terve. Dr. Fodor József, egyetemünk kitűnő tanára, mint halljuk, ma beterjesztette az általános csatornázási tervre vo­natkozó szakvéleményét. Ezzel az ügy megoldása is­mét jelentékeny lépést tett előre. — A főváros törvényhatósága november 23-án szerdán d. u. 4 órakor tartandó rendkívüli közgyű­lésén tárgyalni fogja az 1886-iki költségvetést, s meg­állapítja a közTuunkaprogrammot. November 25-én szerdán d. u. 4 órakor pedig rendes közgyűlés lesz, a melyre előzetesen a következő tárgyak tűzettek ki: a) a kőbányai sertéstelepeknek vízvezetékkel való ellá­tása, b) a balparti vizmtt áthelyezése körül fölme­rülő kiadásoknak kölcsön utján fedezése; c) a III. kér. kikötői dunarésznek a dunagőzhajózási társulat részére leendő bérbeadása; d) a II. kerületi vízivárosi plébánia épületben levő földszinti helyiség bérbea­dása ; e) az V. kér. Balaton és Szemere-utczai üres városi telkek bérbeadása; f) a kiállítási vallásalapit­­ványi pavilion megvétele; g) a soroksári dunaágban a jégtermelésnek a budapesti jégtársaság részére át­engedése és a fővárosban éjjeli jégeladása biztosítása. — A 45-ös bizottság ma Királyi Pál elnök­lete alatt ülést tartott. A 3 évvel ezelőtt alakult bi­zottság utolsó ülése volt ez. Mérő János bemutatta a pénztári számadásokat, a melyek jóváhagyattak s a pénztámoknak köszönet szavaztatott. Ezután Országh Sándor élénk éljenzés között Királyi Pálnak mondott köszönetét. Megbeszélés tárgyát képezte ezután, hogy a kerületek az e bizottságba küldendő 5—5 tagot a közgyűlés ujja alakulása után jelöljék ki s ekkor az uj 45-ös bizottság is megint megalakul. — A főváros egészségügyi állapota. A tiszti főorvos jelentése szerint, a főváros területén a következő he­­venyragályos betegségek fordultak elő novemb. hó 20-án: Hagymáz VII. kér. 1, himlő I. kér. 1, VIII. kér. 1, kór­házi 1, vörheny V. kcr. 1, kanyaró IV. kér. 3, VI. kér. 1 VIII. kér. 16, IX. kér. 13, kórházi 2, roncsoló torok­lob VIII. kér. 1, torokgyík VIII. kér, 1, Kórházi beteg, létszám : Szt.-Rókus-kórház 1411; szt.-János-kórház 19,6. Átalános napi halálozás: I. kér. 1, II. kér. 2, III. kér. 3, IV. kér. 1, V. kér. 1, VI, kér. 4, VII. kér. 5, VIII. kér. 4, IX. kér. 3. X. kér. —, kórházi 5, összesen 29. Halálokok: Agy- es idegbajok 4, tüdővész 9, tüdölob 2, egyéb légzőszervi bajok 2, vérkeringési bajok 1, gyo­­morbélhurut és lob '3, roncsoló toroklob 3, torokgyík 1, egyéb kórok 5. — Népesedési mozgalom a fővárosban. A fővárosi sta­­tisticai hivatal kimutatása szerint a lefolyt héten élve szü­letett 298 gyermek, elhalt 223 személy: a születések te­hát 75 esettel múlj ák felül a halálozásokat Az élve szij­­leöttek közt volt 204 törvényes, 04 törvénytelen; nemre nézve 151 fiú, 147 leány. Halva született 12 gyermek, köztük 9 törvényes 3 törvénytelen. A halottak közt volt 125 finemü, 98 nőnemű. Egy éven alóli gyermek száma 55. Ez év 45. hetében élve született összesen 13,374 gyer­mek, elhalt 10,925 egyén. Születések arányszáma 1000 lakosra 36*1. Halálozások arányszáma 1000 lakosra 27*0. Elhaltak kora: 0—1 éves 55; 1—5 évig 28; 5—20 évig 13; 20—30 évig 21; 30—40 évig 27; 40—60 évig 43; 60- 80 évig 30 ; 80-on túl 6, ismeretlen korú —. Halálozá­sok kerületek szerint: I. kér. 9, II. kér. 13, III. kér. 15, IV. kér. 9, V. kér. 10, VI. kér. 24, VII. kér. 31, VIII. kér. 58, IX. kér. 10. X. kér. 8, egyéb kórházi ha­lott 36, katona —. — Összehasonlító statistica. A november. 1-étől nov. 6-ig terjedő héten Budapesten élve született 269 gyer­mek, élhalt 214 egyén; Debreczeniben született 30, meghalt 26; Pozsonyban született 27, meghalt 22 ; Kecskeméten született 42, meghalt 19; Aradon született 33, megh. 27; Temesváron szül. 24, megh. 16 ; Nagyváradon szül. 37, megh. 24 ; Kolozsváron szül. 14, megh. 6. Kassán szül. 29, megh. 17 ; Székes-Fehér­váron szül. 21* megh. 16; Kun-Félegyházán szül. 65, meghalt 15 egyén. Törvényszéki csarnok. A soroksári-uti rablógyilkosság. Ternyey József, 1848—49-iki honvédszázados ma délelőtt megjelent Czárán István vizsgálóbírónál, s előadta, hogy jövő hó 1-én egyik peres ügyében Szathmárra kell jutaznia s ezért kéri a vizsgálóbírót hasson oda, hogy Tárnái- Alajossal való szembesítése még e hóban megtörtén­hessék. — Ugyancsak e tanú állítja, hogy egy mene­dékházi közhonvéd kész hitet tenni arra, hogy ő a gyilkosságot megelőzőleg látta, a mint Molnár Ká roly a menedékházi kert egyik félreeső helyén egy re­volvert tisztogatott. A vizsgálóbíró ama kérdésére, erős ember-e Molnár Károly, Ternyey megjegyzi, hogy 70 éve daczára elég erős s hogy iszákossága miatt gyakran volt baja Maróthy parancsnokkal. — Bo­­kody Árpád, kihallgatása alkalmával Drill vizsgáló­bíró előtt azt vallotta, hogy ápril 12-én reggel s/4 5-kor, midőn a menház kapuját felnyitni akarta, látta Támárt, amint a rácszozat előtt izgatottan föl- s alá járt, s mikor azt a kérdést intézte hozzá, hogy mit keres korán reggel az utczán, Támár haragosan reá förmedt. Csak ezután rohant Ternyey szobájába, hogy Gazdagh Imre haláláról lakótársának hirt adjon. — Drill vizsgáló biró ez ügyben e hó 19-én délben uta­zott el Pestről; útját Szolnok felé vette. Űnként jelentkezett sikkasztó. Az újpesti izr. hitközségi jegyző Ziffer Ede ma délelőtt ismételten megjelent Kriszt törvényszéki elnöknél és letartózta­tását sürgette — mivel határozottan állítja — sőt bi­zonyítékokkal is igyekszik erősíteni, hogy a község pénzéből 1000 frtot elsikkasztott. A törvényszéki el­nök értésére adta, hogy letartóztatása csak a hqlnap­­utánra beidézett hitközségi elnök, Friedmann Ármin kihallgatása után történhetik meg. Egyesületek és társulatok. — A »Belvárosi társaskör« ma este saját he­lyiségében felolvasással egybekötött estélyt rendezett. A szép számú közönség érdeklődéssel hallgatta végig M a t t y u s Arisztidnek szellemes felolvasását a »párbajról«. A felolvasó meggyőző képekkel és adatokkal illusztrálja a társadalom e ferde kinövésének kárhoztatos voltát, arra utalt, hogy a párbaj ellen kellő szigorral a törvény nem lép fel, de ezt menthetőnek találta, mert a bírói szak a tár­sadalmi felfogás nyomása alatt áll. A párbajt egye­dül csak a társadalom nyomhatja el, a mely ma elő­ítéleteivel istápolja. A felolvasó ezért égető szüksé­gesnek tartja a társadalmi actiót és ajánlja, hogy ala­kuljanak körök, melyeknek czélja a párbaj-mánia el­len küzdeni, s meggyőzni a társadalmat arról, hogy a párbaj nem megvédi, de határozottan megtámadja az ember becsületét. A felolvasást, melyet a közönség zajos tetszéssel fogadott, társas vacsora követte. — Az országos régészeti és embertani társulat, november 24-ikén délutáni 5 órakor a m. tud. aca­demia heti üléstermében (I. emelet) nyilvános ülést tart, melynek tárgysorozata : Dr. Réthy László: Ró­mai világ a régi Dalmácziában. Dr. Szendrei János: Magyar érdekű emlékek Dalmácziában. A választ­mányi ülés tárgyai: A titkár havi jelentése, tagbe­jelentés, havi számadás. — A »pinczérkör« az idén is 30 szegény egyleti tag gyermekét szándékozik karácsonykor felruházni, e czélra körlevélben kéri az emberbarátok támo­gatását. — A budapesti gépmesterek és nyomók köre e hó 29-én a régi polgári lövölde helyiségeiben tartja zene és tánczestélylyel egybekötött második alapitó ünnepélyét. NApyÄR Vasárnap, november 22. Nap kél 7 ó 17 p., nyug. 4 6. 166 p. — Hold kél 4 ó. 48 p. d. u., nyug. 6 6. 52 p. reggel. — Holdtölte 10 ó. 55 p. d. e. — Nap a nyilas jegyébe lép 3 ó. 56 p. reggel. Róm. kath.: D. 26. Czeczilia. — Prof.: Czeczille. — Görög­orosz : (nov. 10.) F. 26. Oreszt. — Zsidó: (Kizlew 14.) A budapesti szünidei gyermektelep egyesület választmányi ülése d. e. 10 órakor a VI—VII. kerületi kör he­lyisegében. A Szent László társulat miseáldozata reggel 8 órakor a Ferencziek templomában. A budapesti Paulai Szent Vinczc egyesület rendkívüli közgyű­lése (papnövelde u. 8. sz.). Őszi képkiállitás a képzőművészeti társulat műcsarnokában (Andrássy-ut 69. szám) d. e. 9-től d. u. fél 5 óráig. Belépti díj 50 kr. Üvegfestészeti kiállítás Kratzmann Ede műtermében (a fü­­vész kert mellett) nyitva egész nap. Indiai kiállítás az iparművészeti múzeumban d. e. 9-töl d. u. 4-ig. Belépti díj 20 kr. Országos képtár az academia palotájában d. e. 9-töl d. u. 1-ig. Vörös kereszt Erzsébet-kórháza Budán, megtekinthető 10— fél 12 óráig. Gazdasági és tanszermúzeum a Köztelken, d. e. 10—12-ig és d. u. 2—4-ig. Az orsz. magyar iparművészeti muzeum az Andrássy-uton, d. e. 9-töl d. u. 4-ig. Nemzeti muzeum : term.- és néprajzitár d. e. 9-tŐl d. u. 1-ig. A m. kir. technológiai iparmuzeuni gyűjtemény tára és gép­csarnoka zárva. Fővárosi VII. kér. Erzsébetvárosi kör könyvtára d. u. 4—5 óráig nyitva. Egyetemi könyvtár d. e. 9—12-ig. Academiai könyvtár d. e. 9—12-ig. Egyetemi füvészkert az üllöi-uton délelőtt 7—12-ig és dél­után 2—7-ig. Állatkert nyitva egész nap. Belépti dij 30 kr. Margitszigetre, a felsö-kikötöhöz hajó indul óránkint, reggel 6 órától este 7 óráig. KÖZGAZDASÁG. Közlemények. A magyarországi szarvasmarhahizlalók ma dél­előtt a köztelken népes értekezletet tartottak. Leip­ziger Vilmos indítványára egyhangúlag elha­tározta az értekezlet, hogy a pozsonyi szarvasmarha­vásárra vonatkozó kartell érvénye további két év tar­tamára, azaz 1888. márczius haváig meghosszabbit­­tatik. Az értekezleten részt vett számos hizlaló érde­kelt által nyomban alá is irt ezen egyezményhez mint­egy 35, a mezőgazdasági hizlalók köréből való oly tag ja hozzájárult, kik ezelőtt a pozsonyi vásár érdekében létesített kartellhez nem csatlakoztak volt, úgy hogy a régi csak 34 hizlaló által kötött egyezmény jelenté­kenyen erősbödött és ezzel a pozsonyi vásár létesíté­sében kifejezésre jutott magyar érdek is sokkal erő­teljesebben érvényesül. Az értekezlet .egyúttal hat­tagú bizottságot küldött ki, melynek feladata lesz a vásár érdekében, annak még teljesebb fejlesztése kö­rül megfelelőleg működni. Á budapesti központi tejcsarnok-szövetkezet ma Jélelőtt tartotta a »Hungária« egyik termében évi rendes közgyűlését, Andrássy Aladár gr. el­nöklete alatt. Az elnök az ülést megnyitottnak nyil­vánítván, fölolvastatott az igazgatóság jelentése, a melyben jelezve van, hogy a szövetkezet második üz­letévének végép bátran elmondható, miként az üzlet technikai része már a mnlt évben kielégítő volt, a ke­reskedelmi része pedig annyira fejlődött, hogy febr. havától kezdve, mindig kevés volt a beszállított tej és naponta 3 — 4000 literrel több tej lett volna el­adható. Az igazgatóság figyelmezteti a szövetkezet tagjait, hogy tejgazdaságukba nagyobb Üzletszerűsé­get hozzanak be, mert csakis ennek hiányául tekint­hető, hogy a tejküldemény sokszor egyik napról a másikra 800—1000 literrel apad, vagy szaporodik. Az üzlet vezetését ez év elejétől Kunkel Imre vette át, a ki különösen forgalmi és keres­kedelmi tekintetben foglalt tért a tejcsarnok részére. A lefolyt üzlet évben összesen 2.996,309 liter sza­bályszerű tej érkezett a csarnokba és ezért a költsé­gek és leírások levonása után 223,101 frt 45 kr lett a tagoknak kifizetve, tehát egy liter tiszta értékesí­tése 7-45 volt. Ezenkívül még heszállittatott a forga­lomból kizárt és sajtkészitésre fölhasznált 44,577 liter szabályellenes tej ; összesen tehát 3.040,886 liter. A föntebbi tejmennyiséget 1925 db tehén szolgáltatta, esik tehát egy tehénre 1579 liter évi és 432 liter napi átlag. Az első jüzjetévben egy literre átlagban 4 krajcár költség esett, a másodig üzletévben 3-45, az utolsó nyolcz hónapban pedig már csak 3*19 krajczár. A szövetkezet pénzügyi helyzete fényes­nek mondható, mert a második üzletév kezde­tén mig meglevő 62 ezer forintnyi adósságból, máig már nemcsak a tagok által pót-befizetés czimén befizetett 42 ezer frt törlesztve van, hanem a szövetke­zet képes volna a. hátrálékot 9000 írtig leróni, ha az üzlet 7—8000 frtnyi forgó tőkét nem igényelne. — Ezután a bizottság jelentése olvastatott föl a melybő' kitűnik, hogy a szövetkezet üzleti kezelése, könyve­lése és pénztára mindig a legnagyobb rendben volt. — A közgyűlés ezek folytán úgy az igazgatóság, mint a felügyelő bizottság részére a felmentvényt megadta. Következett az igazgatóság megválasztása; a mely­nek megtörténte előtt Sz eniczey Ödön emelt szót fölemlítvén, hogy sajnálattal értesült az elnök: And­rássy Aladár gr. lemondásáról s fölhívja a közgyű­lést, hogy a nemes grófot, aki oly hatásos támogatás­ban részesítette a szövetkezetét, válassza meg disz-el­­nökké (Zajos éljenzés) s fölkéri őt viszont, hogy to­vábbi érdeklődését ne vonja meg az egyesülettől. Andrássy Aladár gr. szívesen nyújtott bizalmat köszönettel fogadja s ígéri, hogy a vállalatot minden tőle telhető módon támogatni fogja. (Éljenzés.) Vé­gül megejtetett a választás a következő eredménnyel: elnök lett Szeniczey Ödön, alelnök Beniczky Gábor, ellenőrző bizottsági tagok: Földváry Géza br„ Karsay Ignácz, Kégl István; felügyelő bizotts. tagok : Kenessey Lajos, Brüll Mór, Lipcsey Mór. Az iskolai takarékpénztárak 10 évi működése. Az országos gazdasági egyesület iskolai takarékpénz­tári szakosztálya Domer Ede elnöklete alatt ma d. u. a Köztelken ülést tartott, melyen Weisz B. Ferencz tartott felolvasást az iskolai takarékpénztárak 10 éves működéséről és annak eredményéről. Az érdekes fel­olvasásból a következő adatokat közöljük. Az iskolai takarékpénztárakat 1875—76-iki tanévben kezdették hazánkban meghonosítani. Kezdetben csak 15 iskolá­ban lépett életbe az intézmény, 32 tanító közreműkö­désével. Az eredmény az lön, hogy 2621 iskolás gyermek összesen 13,337 frtot takarított meg. Az in­tézmény mindinkább nagyobb tért hódított, úgy, hogy a múlt 1884—85. tanévben már 517 iskolában volt meghonosítva az iskolai takarékpénztár és 774 tanító felügyelete alatt 23,494 tanuló, összesen 152,474 frtot takarított meg. A tiz év alatt pedig 119,339 tanuló 773,000 frt megtakarítást ért el. A felolvasás után az indítványok következtek. Weisz B. Ferencz indítványozza, hogy a szakosztály 113 tanítót, az is­kolai takarékpénztárak körül kifejtett 5 évi működé­séért díszoklevéllel tüntessen ki; továbbá, hogy Détsy Albertnek, a ki az iskolai takarékpénztárak 10 évi működéséről pontos kimutatást készített, elismerő köszönet szavaztassák; végül Lubich Emil, Vajdaffy Ágost budapesti, Kupis Leo körmöczbányai tanítók­nak, kik a lefolyt 10 év alatt a sorsoláson egyszer sem nyertek, bizonyos jutalmat szavazzon meg a szakosztály. Miután ezen indítványokat elfogadták, Weisz B. Ferencz még ezen indítványokat teszi. A szakosztály intézzen feliratot Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszterhez az iránt, hogy a tanfel­ügyelőket az iskolai takarékpénztárak támogatására hívja fel. Hasonlóképen felirat volna intézendő Tisza Kálmán miniszterelnökhöz, mint belügyminiszterhez, hogy a főispánoknak ajánlja figyelmébe az iskolai takarékpénztárakat. Ezen feliratokkal kapcsolatban czélszerü lenne az iskolai takarékpénztárak 10 éves működéséről szóló jelentést is a kormányhoz felter­jeszteni. Báró Kemény Gábor közmunka és közleke­dési ministerhez a szakosztály az iránt intézzen fel­iratot, hogy az iskolai takarékpénztárakat némi suhventióban részesítse. Az indítványokat az ülés elfogadta. Az ülés végén a megjutalmazandó tanítók ki­sorsolása ej tetett meg. Áz eredmény a következő: 100 frtot kapnak Kiss Károly (Mád) ; 50 frtot No­­vák Sándor, Budapest keresk. academiai tanár; 35 frtot Ormósy János (Lőcse); 25 frtot kapnak a kö­vetkezők: Lichtfuss János Aszód, Spalier Miklós Aszód, Kanyaró Mihály Várfalva, Krajcsik Samu Zólyom, Persz Jolán N.-Szeben, Pászli László Salgó­tarján, Tóth Lajos Zala-Mihályfa, Biró Ferenczné Zilah, Balogh Irma Arad, Singer Ádolf B.-Gyarmat, Fürst Győző Nyitra, Miklóssy Ferencz N.-Kövecses, Weiner Simon N.-Kikinda, Beke Márton Kisvárda, Knopfler Sándor S.-A.-Ujhely, Horváth Endre S.-A.­­Ujhely, Szepessy Jakab Devecser, Molnár Albert K.-Ajta, Nyáradi Lajos Fehértemplom, Ökrös József K.-Zombor, Benke Irma Bodola, Srafka Dániel Liptó- Hibba, Sólyom Lajos Sz.-Fehérvár, Magyar Lajos Varsolcz, Sretoczer Lajos Budapest keresk. acad., Virtschafter Bernát D.-Szerdahely, Szőllőssy Mihály Iváncsa, Streininger Sándor B.-Gyarmat, Makay Sán­dor Nógrád, Heilpern Benő D.-Szerdahely, Gettler Ignácz Mezőtúr, Káposztás Imre Debreczen, Simo­nies Emészt N.-Szeben, Imrey József N.-Gomba, Hirsch Adolf Mezőtúr, Benkő Dezső N.-Pestény, Hermann József Mátészalka, János János Budapest keresk. acad., Kemény Mór__N.-Kanizsa, Schwarz Henrik Újpest, Török József Öcsöd, Jankovics Ernő Vácz, Vrablovics Román Soóvár, Hrusztek Endre K.-Zombor, Barczen János Budapest keresk. acad., Pataky Imre Kecskemét, Jánó Lajos Brassó, Ignato­­vics Miklós O-Kemencze, Szőke Albert Bodola, Lendvay Sándor Bal.-Ujváros, Lázár Ilonn Bürke­­recz, Násztary János Segesvár, Hidvéghy Jolán T.­­Ujlak, Breier Gyula N.-Becskerek, Feleky János N.-Szeben, Lubinszky Berta N.-Szeben, Pillér József ig. T.-Ujlak, Erber Lipót Nyitra, Weinhold Károly N.-Szeben, Szemere Lajos Debreczen, Leipoldt Adél Újpest, Klein Lipót Sárbogárd, Kopcsák József S.­­Tarján, Sigmond Gizella Torda, Zámbó Gáspár Bánfi- Hunyad, Bács György Bánfi-Hunyad, Hussik Imre Olgya, Reich Mór Beregszász, Skurkán Manó Duna-Pentele, Máj er Josephin Homolicz, Pősz­­tor Károly Duna-Pataj, Zádor Gyula Sárosfa, Szatmáry Elek Piski, Janiczky Etelka Munkács, Berlók János Munkács, Tékly Károly Oláh-Lápos­­bánya, Ormossy Károly Lőcse, Kalócsy József Eper­jes, Baranyay Pál Brassó, Brazilovics Hermin Muu­­kács, Nagy Anna B.-Hunyad, Péntek Ferencz Deb­reczen, Kovács Etelka Debreczen, Gergely János Zlatnó, Csete Lajos D.-Pataj, Stark János Tátrány, Kis Árpád Türkös-Brassó, Fleischmann Izrael Zsám­­bék, Tóth György Eélegyháza, Ravasz György B.­­Hunyad, Fábry Aranka Rimaszombat, Barnabás Raymund Gyergyó, Kelemen György Hosszúfalu, Bátori Dezső Szegzárd, Horczek János Homolicz, Tuttsik Ferencz Munkács, Elszász Mózes Újpest, Se­res Géza Somorja, Lubig Emil Budapest kér. acad, Kuppnis Leó Körmöczbánya. Végül a szakosztály Weisz B. Ferencznek az iskola takarékpénztárak 10 évi fennállása alkalmából őszinte elismerést szavazott. Ezzel az ülés véget ért. Üzleti hetiszemle. (Folytatás szombat esti lapunkhoz.) SzeszUzlet. A forgalom meglehetősen jelenté­keny volt, a kivitel különösen Ölaszországba volt élénk, mivel ott közelebb jelentékeny vámemelést vár­nak. Az irányzat szilárdabb, de az árak nem emel­kedtek, mivel a nyers szesz kínálata a kereslettel együtt fokozódott. —Jegyzéseink: nyers szesz fino­­mitóknak 25.25frt, nagyban 25.75 frt, fogyasztásra 26.25 frt. Gyarmatáruk. (Hubenay József jelentése.) A nagybani forgalom igen csekély volt, de a detail-Üzlet élénkebb és a2 incasso is javult. A hangulat változatlanul csendes és élénk mozzanatok e hónap ban alig várhatók. Az egyes czikkekről következő tudósítást közlünk: C z u k o r. A hangulat most sokkal bizonyta­lanabb, mint az utolsó hetekben. Nyers ezukor irányzata valamivel bágyad­tabb és szilárdulásra csak akkorára lehet kilátás, mikor a ezukorgyárak működésűk tényleges beszün­tetésével fogják igazolni az idei Campagne rövidségét és a mikor a német ezukoripar termeléséről is bizto­sabb adatok fognak nyilvánosságra kerülni. A kínálat erősebb volt, anélkül azonban, hogy tulajdonosok haj­landók lettek volna árengedményeket tenni. Finomitottczukor iránt sem mutatkozik nagyobb érdeklődés és meglehetősen változatlan árak mellett többnyire csak a folyó szükségletek fedez­tetnek. K á vé. E czikkre kedvezőtlen befolyást gyako­rolnak az ellentétes hírek a braziliai kávétermésről, mely benyomást még az a körülmény sem volt képes ellensúlyozni, hogy az idei novemberi készletek a tavalyiakhoz képest lényeges csökenést mutatnak. A forgalom korlátolt volt és az árak az említett kö­rülménynél fogva valamivel bágyadtabbak. Fűszerek közül bors változatlanul szilárd minden fajában, fahéj magzata csendes, szegfű­szeg változatlan, szegfübors keresettebb, gyömbér lanyhább, szerecsendió- és virág elhanyagolt, csilla g-á n i s változatlan. Sertésüzlet. (Az első magyar sertéshizlaló részvénytársaság jelentése.) Budapest, nov. 20. — Az e heti üzlet különösen kész áruban emelkedő árak mellett folyt le, az irányzat szilárd, közönségesebb fajokban csendes az üzlet. — Heti átlag-árak: magyar válogatott áru 260—320 kilogramm 47^2— 48 krajczár , — 180—240 kilogramm 471/2—481/2 krajcár, öreg 300 kilogrammon felül 44—45 krajcár , vidéki sertés 41—43 krajcár, félig hízott — krajcár. Átmenetileg szerbiai 43— 44j/2 krajcár, romániai —.—.— krajcár, szerb sertés — klgr.-ként. Takarmányárak: ten­geri uj 6 frt, árpa 6.5 forint métermázsán­­kint, Kőbányán átvéve. — Helybeli sertés­­állomány: november 13-án maradt 75,183 darab. Felbaj tatott Magyarországból hízott 2106 da­rab, hizlalni való 463 darab, Szerbiából 1429 da­rab, Romániából — darab, a magyar államvas­­uton át: hízott 3315 darab, hizlalni való 5598 da­rab; a budai vámon át: — darab, hajón: (sze­­rémi) — darab a vidékről 239 darab, összesen felbaj tatott 13,150 darab, lett az állomány 88,333 darab. — Elbaj tatott: a felvidékre 200 darab, Halberstadton át — db, Bécsbe 1327 darab, Csehországba 636 darab, Bodenbacbon át 3259 db, Ruttkán át 1767 darab, Galantha - Zsolna - Oder­bergen át 465 darab, Délnémetországba 257 darab, budapesti fogyasztás 2969 darab, kültelki fo­gyasztás 200 darab, — a budai vámoknál — darab, kőbányai hentesek fogyasztása 100 darab, az összekötő vasúton — darab, a vidékre — darab, a magyar államvasuton át 20 darab, Myslovitson át — darab, összesen 11,200 darab, állományban marad: 77,132 darab, a fölvételnél különbség — darab, az állomány tényleg — darab. A részvényszállásokba van 8637 darab sertés. Az egészségügyi és átviteli szállásokban maradt nov. 13-án 3235 darab sertés. — Föl­hajtatott 4664 darab. — E lh aj tat ott 638 db. Marad az állomány 4026 darab, u. m.: 3819 darab szerbiai és 207 darab romániai. Az egészség­­ügyi vizsgálatnál január 1-je óta 1149 darab vonatott el és fordittatott technicai czélokra. II. Ertéküzlet. A „Nemzet“ tudósítójának heti jelentése. V. A. Miután jelenleg majdnem kizárólagosan a politika uralja a pénzügyi helyzetet alig beszél­­íetni jelenleg másról, mint a háborúról. Az európai közönség kíváncsian nézi a Balkán­félszigeten folyó kakas-viadalt. Oly nyugalommal bi­­rálgatják az egész csete-pátét, mintha a spectaculu­­mot megrendelték volna s páholyaikért megfizettek volna. Csak néha hallatszik egy-egy orosz vagy angol fözbe morgás amint az egyik vagy a másik fél foga­dási betétét vagy várt nyereményét a barcz menetele által érintve vagy veszélyeztetve érzi. Eddig még úgy látszik, mintha a viadal befeje­zése után a néző sereg a megelégedetten és nyugodtan oszolhatna széjjel s hogy azután, mikor a színházat recsukják, egyiknek sem lesz vesztesége, kivévén az egyik vagy a másik elown-t, ki kék szemmel távozott a csatatérről. Megeshetik azonban az is, hogy a néző sereg maga is belemelegszik a játékba, s hogy pártját fogja az egyik vagy a másik félnek, s akkor nem lenne a mulatságnak oly egyszerű lefolyása, hanem a dulako­dás általánossá válnék s a szórakozásból komoly baj celetkeznék. Ha az angol közvélemény nyilvánulásait te­linti az ember, azonnal észre veszi, hogy ott minden nyilatkozat czélzattal történik, és úgyszólván az alka­­omhoz nézve tétetik. Ipámnak mondom, ángyom is értse, ez a külpolitikai felszóllalásoknak ott a napi rendje, a sajtóban úgy mint a nyilvános beszédekben, minthogy a parliamenti választások nagyban folynak, s a conservativ párt, mely egy véletlen alkamán ju­tott a hatalomra, a külpolitika népszerű kezelése ál­tal reméli a hatalmat kezeiben megtartani, megszi­­árditani. A vizet ugyan ez nem fogja nagyon felkavarni, minthogy Anglia nem szándékozik határozottan fel­lépni és állást foglalni a jelen bonyodalmakkal szem­ben, de hát mégis érdekes ezt szemlélni, miután ez az egyedüli mozzanat, t. i. egyik vagy a másik nagyha­talom fellépése, mely befolyást képes gyakorolni a dolgok menetére, következőleg a pénzpiacz magatar­tására is. A másik oldalon ott vannak az orosz részről jövő felkiáltások, sóhajtások s a jó tanácsok egész serege, mely felajánltatik a minden oroszok czárjá­­nak jövendő magatartásának zsinórmértékéül; úgy hogy haa nevezett uralkodó ezen jó tanácsoknak csak egy tizedrészét is követte volna, eddig már egész Európa lángba borulna. Nem, mi határozottan azon nézetben vagyunk, hogy az európai sajtóban jelenleg koczkáztatott kü­lönféle nézetet és combinátiók daczára, sem Anglia, sem Orosz ország, s annál kevésbbé valamelyik más hatalom, nem fog bele elegyedni Bulgária és Szerbia ezen családi czivódásba. Vilmos császár legújabb ünnepélyes nyilatko­zata e tekintetben éppen jó időben jött a közönség megnyugtatására. Hogy ilyen körülmények között a tőzsdén moz­galomról s emelkedő árfolyamokról lehessem szó, az csakugyan elég meglepő, miután a két hatalmas nyugati államban, Angolországban és Francziaor­­szágban nagy politikai mozgalmak folynak, mi­után az előbbenit a parlamenti választáspk ejtik lázas mozgásba, a másik pedig az elnök válasz­tás, tehát a minden néven nevezendő politikai szen­vedélyek féktelen hatásának küszöbén áll. Angliában s az Egyesült államokban a választások s az elnök választás betekig sőt hónapokig meg szokta béní­tani a kereskedelmi s közgazdasági tevékenységet, s a mi Francziaomágot illeti, ott tudjuk, hogy »rien n’est pro bable que 1‘imprévu.« Tehát meglepetések mindig valószinüek. Mindezek daczára a tőzsdék jó kedvűek, emel­kednek, s a depressiónak s a sokáig mutatott apathiá­­nak nyomát sem mutatják. Hogy ez igy legyen, kiváltképpen Ausztriában és Magyarországban, mely országok papírjait a tőzs­dék, a régi jó időkben mindig előszeretettel keresték ki maguknak a legcsekélyebb politikai vagy egyébb esemény alkalmával, mint az á la baisse speculatio legczélszerübb tárgyait, az mégis csak jelent valamit. Hogy bizalmatlanságot nem jelent, az bizonyos. S ha meggondoljuk, hogy mily szabatossággal és majdnem zajtalansággal működik az állami, éppen­séggel nem egyszerű gépezet s mily nyugalommal tár­gyalta le a két delegatio, nehéz idők közepette a monarchia közös költségvetését, s mily tárgyilagos­sággal vitetnek megoldásuk felé a különféle kiegye­zési problémák, melyek annak előtte közönségesen oly nagy port vertek volt fel; akkor bizonyára okunk van örvendenünk a jelenségen, mert rámutattunk azon okokra, melyeken a közbizalom s az említett kedvező pénzügyi irányzat alapul. Járadékaink máris visszanyerték majd­nem egész veszteségüket melyeket a jelen zavarok beálltakor szenvedtek. Helyi értékeink szinte emel­kednek s a valuta is engedni kezd. A forgalom az egész bét folyama alatt folyton élénk volt s a medio, mely a lefolyt hét keretébe esett szinte kitüntette, hogy a transactiók száma igen tetemes volt. Kőbányai sertésüzlet. A sertéskereskedelmi csarnok jelentése. 1885. november 21. Az üzlet változatlan. — Magyar urasáéi öreg, nehéz 44.---45.—, fiatal nehéz 47.50—48.— közép 47.50—48.—, könnyű 47.50-48.—. Erdélyi nehéz’ —•----------•—> közép 43.—45.—, könnyű 43.-----45.— Romániai és bakonyi nehéz -.------.—, átmeneti közép —átmeneti, könnyű —.------.—, átmeneti ere­deti nehéz —.------.—, átmeneti közép —.--------. át­meneti nehéz 44.——45.50 átmeneti, közép 44.----45.50 átmeneti, könnyű 44.----45.50 átmeneti. Hízó 1 éves élő­súlyban 4°/« levonással—.------.—, 2 éves —.-----. öreg —.----. Makkos sertés élősúlyban (4 száz. levonással) 30.-------32.—, — Az árak hizlalt sertéseknél páron­kmt 40 kgr. és 4 száz. levonással kilogrammonkint érten­dők. Romániai és szerbiai sertéseknél, melyek mint átme­netiek adatnak el, vevőknek páronkint 3 aranyforint vám fejében megtéríttetik. Budapesti áru- és értéktőzsde. November 21. Gabonaüzlet, pélutáni tőzsde.) A dél­után folyamán a forgalom élénk, az irányzat nyugodt volt, eladatott búza tavaszra 8.13—8.11—8.13 fo­rinton, tengeri május—júniusra 5.56—5.57 forinton zab tavaszra 6.80 írton. Jegyezünk: Szokványbuza tavaszra 8.12—8.14 forinton. — Tengeri május—júniusra 5.56—5.58 forinton! Szokványzab tavaszra 6.80—6.83 forinton. trtéküzlet. (Délutáni tőzsde.) Az ár­emelkedés ma délután újabb és hatalmas lendületet vett s pedig oly módon, hogy ez csak a további emel­kedés előbirnökének tekintendő. A politikai birek csak megerősítik azon hiedelmet, hogy a szerb-bolgár háborúnak csakhamar békés vége lesz és hogy a nagy­hatalmak eddigi tartózkodó állásukból nem fognak kilépni. Jegyezünk: Aranyjárad. 98.15-98.25—98.121/2—98.221/. — Papirjáradék 90.10—90.30—90.25. — Osztrák hitelrészvények 283.80 —285.20— 284.60—285.30. — Magyar fötelbankrészvények 289—289.25. — Leszá; mitoló bankrészvények 82. Osztrák-magyar állam­­vasúti részvények —. Jelzálogbank —. A zárlat 6 órakor nagyon szilárd maradt a nap legmagasabb árain. Jegyezünk: Aranyjáradék 98.20-. Papirjáradék 90.25—. — Osztrák hitelrészvények 285.25. Magyar hitel­részvények 289.25. Leszámítoló bank 82.—. Osztrák magyar államvasuti részvények —. Jelzálogbank —.—.Dräsche —. Színházak, Budapest, vasárnap, 1885. november 22-én: Nemzeti színház. Bérletszünet. Harmadszor: A sötét pont. Dráma 3 felvonásban. Irta Csiky Gergely. Személyek : Balkányi Kézdyné Jászay M. Béla, fia Mihályi! Albi Vincze Bercsényi Lottj, neje Lendvayné Lidia, unokahuga P. Márkus E. Makári, ügyvéd Szacsvay Magda, neje G. O-illag T. Láng Endre Gyenes Fáma Gáspár Ujháii Prókay Gyula Vízvári Hrabóozy Dániel Gabáoyi Hrabóczynó Szsthmáryné Pásztori, orvos Pintér Kezdete 7 órakor. Holnap, hétfőn : bérletfolyamban: Figaro házassága, vagy : egy napi bolondság. Vígjáték 5 felv. Irta Beau­marchais. Fordította Paulay. Műsor: Kedd, Othello ; bérietfolyam. Szerda, A protekezió ; bérleti. Csütörtök, A fekete gyémán­tok ; bérletszünet. Péntek, A vasgyáros ; bérleti. Szombat, Fedóra ; bérletfoly. Vasárnap, A sötét pont; béríz. Magy. kir. operaház. Bérletszünet. Turolla E., és Bianchi Bianca k. a. császári és királyi kamara énekesnők és Perotti Gy. ur felléptéül. A hugonották. Nagy opera 4 felv. Zenéjét, szerzetté Meyerbeer. Személyek: Valois Margit., Bianchi B, Valentin..........Turolla E. Urbain.,.......... Stoll G. A királyné udvh. Doppler I, Egy hölgy ........Vinczéné De Nangis Baoul Perotti Gy. Marcel................Ney Saint Bris.......... Ódry De Nevers..........Bignio Maurevert........Kőszeghy Bois Rosé.......... Panli Éji őr............... Váradi Kezdete fél 7 órakor. Műsor : Kedd, Az afrikai nő ; Turolla E., bérletfolyam. Csütörtök, Hunyadi László; Bianchi B., Perotti Gy., bsz. Szombat, Nürnbergi Ba‘>a. — Naila ; bérietfolyam. Vasárnap, Borgia Lucretia. >— Bécsi keringő ; Turolla E., bérietfolyam. Népszínház. Blaha Luiza assz. mint vendég. Másodszor: Sári néni. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felv. Itta Almási Tihamér. Személyek: Özv. Szalai Sára Blaha L. a. Mariska K. Tóth I. Nagy Ádám Szatmáry Ürögi Tóthnó Ebergényiné Pali, fia Vidor Somfa Solymosi Dobos, jegyző Újvári Basa ) kádárle- Halász Tímár ) gények Csepreghy Dini, inas Eöry Brigitta Klárné Béresgazda Varga Kezdete 7 órakor. Holnap ugyanez. Műsor: Kedd, Az ördög pirulái. Csütörtök, Az ördög pirulái. Péntek, Gasparone. Szombat, Kertész leány. Várszínház. Bérletfolyam. Nőemanczipáczió. Eredeti énekes bohóság 3 fel­vonásban. Irta Szigeti József, venéjét szerzett« Seriy Lajos. Személyek : Bitori &! ihály Horváth Gerőfi János Tóth flóra Pálmai I. Özv. Zarándjné Pártényiné Árpád, fia Kiss Kaczér Tamás Németh Kleininger Kassai Verebes, jegyző Erödi Csonka Szilágyi Dengelegi Fruzina M Csatai Zs. Judit Béni I. Lidi Vidorné Kezdete 7 órakor* Holnap, hétfőn : RIP van WINKLE. Regényes operette 3 felvonás­ban, 4 képben. Zenéjét szer­zett© : Bobért Planquette. S7Ínhá7-ÍPCn/A[f am* kir- opera, nemzeti és 0^.11 Illeti jegytSK. népszínházhoz á központi színházjegy-irodában, IV. kér., koronaherczeg­ntcza 8. szám alatt (Harisch-bazár. utczai bolt) napi áron kaphatók és előjegyezhetek, (Telephon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék