Nemzet, 1887. szeptember (6. évfolyam, 1797-1826. szám)

1887-09-28 / 1824. szám

Berlin, szept. 28. Hohenlohe herczeg hely­tartót, ki Oroszországból Bécsen át rövid tartózkodás végett Ausseeba utazik, egy hét múlva Strassbürgba várják. Jó forrásokból ismételten biztosítanak arról, hogy a visszalépéséről felmerült összes hirekalapta­­lanok. Nagyvárad, szept. 28. (O. É.) Az Ipolyi­­féle hagyaték ügyében tegnap Mezey Mihály közjegyző által folytatott hagyatéki tárgyalásról a következőkben adhatunk hiteles adatok alapján érte­sülést : Az egyház képviselete a végrendelet jogérvé­­nyünek fogadja el, mert megegyezik a Kolonics-féle egyezség főbb határozmányaival, habár örökhagyó a végrendelkezésre külön királyi engedélyt nem nyert is, és fentartja ezt az elhatározását annál inkább, mi­vel még abban az esetben is, ha szigorúan a Kolonich­­egyezmény szolgálna a végrendelet érvényessége vagy érvénytelensége megítélésének alapjául, azt megtá­madni nem lehet, minthogy Ipolyi ehhez alkal­mazkodott. Csak a részletekben adott annak ne­mes gondolkozásához mérten, sem az egyház, sem az állam érdekeivel nem ellenkező magya­rázatot. A műkincsekből alakítandó múzeumra vo natkozólag az egyházmegye csak oly féltétel alatt kíván jogot formálni, ha annak elhelyezése és fentar­­tása iránt, kellőleg gondoskodva leend. Végrendeleti végrehajtó, F r a k n ó i Vilmos nem kételkedik abban, hogy az egyházmegye fenkölt szellemű főpásztora, valamint káptalana módot fognak találni a végren­delkező nemes szándékának valósítására és székhe­lyükön rövid idő múlva életre fogják hozni a múzeumot, mely az országnak ezen jelentékeny, de műkincsek­ben szegény részében a tudományos művelődés, s a nemes Ízlés terjesztésének hatalmas tényezőjévé vál­­hatik. A kincstár képviselője a hagyaték egy har­madrésze iránt feltétlen jogot formált és amennyiben a végrendelkező a kincstárt illető rész mikénti felosz­tásáról intézkedett, a hagyományos közművelődési in­tézeteknek, úgymint az academiának, képzőművészeti társulatnak ebbeli igényeik érvényesithetése iránt, a kegyelmi utat ajánlja. Zágráb, szept. 28. A Turkálj és Schwarz kép­viselők között fenforgó párbajügy egyelőre befe­jezést nyert. Schwarz segédei ugyanis megbízásukról azzal az indokolással mondtak le, hogy Turkaljjal, ki nyilvánvaló hazugságokat becsületszavával védelme­zett, további alkudozásba nem bocsátkozhatnak. HÍREK. Szeptember 28. — Kinevezések. A pénzügyminisztérium Knazo- V i t z k y Sándor pénzügyigazgatósági irodavezetőt a pénzügyminisztériumhoz irodaigazgatóvá; Eperjessy János jogügyigazgatósági kezelő tisztet irodavezetővé a budapesti (budai) pénzügyigazgatósághoz és Jónás Jakab szentesi kormánybiztosi fogalmazót kezelő tisztté a jogügyek igazgatóságához, Milde József II. oszt. dohánygyári igazgatót I. oszt. igazgatóvá, Rudolf Jó­zsef, Kramp era János és Braunsteiner Gusz­táv I. oszt. dohánygyári aligazgatókat III. oszt. dohány­gyári igazgatókká, Berkes Antal, Schwartz Adolf, H r e b 1 a y Kelemen és Neuwirth György aligazga­tókat I. oszt. aligazgatókká, M a n d i s Győző és K r b e k Ottokár dohánygyártási osztályvezetőket pedig III. oszt. dohánygyári aligazgatókká. — Az igazságügyminiszter al­jegyzőkké : a budapesti kir. törvényszékhez : dr. S c h m ö r Gyula Vaisz féle alapitványi segélydijas, a budapesti kir. törvényszékhez beosztott, a kapuvári kir. járásbí­rósághoz pedig: Kar an esi János ottani jog-gyakor­nokokat, gondnokká: a szegedi kir. kerületi börtönhöz : W é b e r János ottani I. oszt. tiszti írnokot. — A debre« czeni m. kir. pénzügyigazgatóság, Símig Kornél és Z e n g e y János irodasegéd-tiszteket II. oszt irodatisz­tekké, Raucher Rezső és S o ó s Ferencz gyakornoko­kat irodasegéd-tisztekké nevezte ki. — Állami kedvezmény A földm.-, ipar- és kereskede­lemügyi miniszter a pénzügyminiszterrel, egyetértőleg Schulz és Spitzkopf terezóczi lakosok mezőgaz­dasági szeszgyára részére az 1881. évi XLIV. t.-czikk­­ben biztosított állami kedvezményeket megadta. — Postatakarékpénztárak. A közmunka- és közle­kedésügyi miniszter, a nagy-szebeni magy. kir posta- és távirdaigazgatóság területén fekvő keresztényfalvi magy. kir. postahivatalt, a tőle — működésének ideig­lenesen lett beszüntetése tartamára — megvont postata­karékpénztári közvetítő szolgálattal okt. 1-sö napjától kezdve újból megbízta. — Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter, dr. Vajda Emil székely-udvarhelyi állami főre­áliskolai rendes tanárt és Radlinszky Józsefet, az álla­milag segélyzett jászberényi községi kath. főgymnásium rendes tánárát, véglegesen megerősítette. — Névváltoztatás. Kiskorú Hirschel József (Budapest) vezetéknevét »Hollós“ ra változtatta, belügy­miniszteri engedélylyel. — A király ö felsége a mai délelőtt is nagy­részt a budai váriakban töltötte s államügyek elinté­zésével foglalkozott. Azután a Szt.-Zsigmond kápol­nába ment s végig hallgatta a reggeli misét. Mise után hosszat)!) sétát tett a királyi várkertben s azután Újra a hivatalos ügyekre fordította idejét. — Kitüntetések. A király ő felsége, Déván gróf O r s s i c h Richárd m. kir. posta- és távirdaigazgató­­sági fogalmazónak a miniszteri fopalmazói czimet és jelleget, Gáspár ini J ózsef nyugalmazott I. oszt. pénzügyminiszteri számtisztnek a számtanácsosi czi­met díjmentesen adományozta. — Kinevezések. A király ő felsége birákká ne­vezte ki a budapesti ítélő táblához: Hunyor Sán­dor sátoralja-ujhelyi, P i t r o ff Rezső győri, G a r a m Jenő balassa-gyarmati törvényszéki bírákat, továbbá J ó k u t h y Albert budapesti kereskedelmi és váltó­tótörvényszéki birót és S k 0 f f Iván budapesti IV. kerületi járásbirót: a marosvásárhelni Ítélő táblához pedig: Szalánczy Lajos deési törvényszéki birót. — RendjelviSelési engedélyek. A király ő fel­sége megengedte, hogy lovag A r n e t h Alfréd, a cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár igazga­tója a bajor királyi Maximilian-rendet a tudomány és művészetért, H i c k 1 Richard cs. és kir. alconsul Prisrendben a pápai Gergely-rend lovag keresztjét, Weniger Károly cs. és kir. alconsul Amsterdam­ban a spanyol királyi III. Károly-rend lovag kereszt­jét és végül D e p o 1 o József cs. és kir. irodatitkár és ügyvivő az antivári-pristani cs. és kir. alconsulátus­­nál, a pápai Gergely-rend lovag keresztjét elfogad­hassák és viselhessék. — A király Kolozsvárott. A »Kolozsvár« érde­kes apróságokat szedett össze a király kolozsvári tar­tózkodásáról. Közöljük a következőket: A király Ko­lozsvárit is nagyon korán kelt föl reggelenként és azonnal íróasztalához ült, hol — úgyszólván megsza­kítás nélkül — közel 10 óráig dolgozott, a mikor fo­gadtatások, kihallgatások következtek, ö Felsége kora reggel tudvalevőleg a főtéri templomban misét hallgatott, melyet Lönhart püspök szolgáltatott. — Ö Felségének könnyed, ruganyos és nagyon gyors járása van. Úgy a bevonulásnál, a mikor bejárta a palota előtt levő tért, mint a népünnepélyen, a mikor a népcsoportoktól viszszatért a lövőházhoz, a kiséret alig bírta követni ő felségét, olyan gyors léptekkel sietett előre. — A király különben a legnagyobb fesztelenséggel járt - kelt közöttünk, s megjelenése soha egy perczig sem éreztette azt a fölényt, melyben az uralkodó alattvalói fölött van. Ha megszólított valakit, ez mindig oly ba­rátságosan, előzékenyen, mondhatni: udvariasan tör­tént, hogy az illető alig jöhetett zavarba, vagy nyo­masztó izgalomba, mely megakadályozhatta volna,hogy nyugodtan, helyesen válaszoljon. A felséghez — kivált a népünnepélyen — közeljárhatott akárki; sőt megtör­tént, hogy épen a népünnepélyen, kétszer is megszólí­tották minden indok nélkül. A király mind a két meg­szólításra igen előzékenyen felelt és épen sémivel sem mutatta, hogy ez tulajdonkép etiquette ellenes dolog volt. — A színházi portás oknélküli ijedelmet állott ki a díszelőadást követő napon. Ugyanis, mikor ő Fel­sége a színházhoz, érkezett a portás odasietett a fo­gathoz, s túlbuzgóságában megragadta a kilépő ki­rály karját, hogy lesegitse. A portást aztán megfedd­­ték ezért a túlzott szolgálatkészségért. Másnap reg­gel jön a színházhoz egy udvari inas és a portást a kabinetirodába rendeli. Színházunk díszövének rögtön eszébe jutott a tegnapi királyfogás s volt ijedelem, hogy már most mi fog vele történni. Félve engedel­meskedett a rendeletnek; de a kabinetirodában aztán nem történt egyéb, mint hogy kapott előző napi szol­gálatáért egy aranyat. — Az első ülés. Megnépesült ma a Sándor­­utcza környéke korán, s már tiz órára, mikor a foga­tok és fiakkerek egymást váltogatva vágtattak az országház kapuja elé, egész tömeg állt a bejáratok előtt, érdeklődve az érkezők, tudakozódva az ismeret­len arezok iránt. A folyosók és a terem is gyorsan népesedtek. A képviselők üdvözölték egymást, keres­ték s elfoglalták helyeiket, s aztán pártközi összeele­­gyültségben láttak az első napok nagy feladatához : az ismerkedéshez. Annyi bemutatás történt, hogy mire az uj képviselő az egyik folyosón elvégezte, bízvást újra kezdhette a másikon, és nyugodt lehetett róla, hogy csak az igen szabályozott memoriáju emberek veszik észre, ha harmadszor vagy negyedszer mutatja be magát. A múlt országgyűlésről hiányzó »állandó alakok« erős emlegetés tárgyai voltak, a mi azt mu­tatja, hogy a Parlamentarismus még sem oly feledé­keny intézmény, mint általán hirdetik: vissza tud emlékezni régi híveire — három hónapnál is tovább. — A főrendiház is ma tartotta első ülését, mely azonban szintén inkább csak főpróba számba mehet mint sem premiérenek. A padsororokat nem töltötték be egészen a főrendek, de azért a korelnök örömét fejezte ki, hogy »oly nagy számban egybegyűltek.« A főrendiház régi képébe uj szinve­­gyüléket csak az a sok lilaszinü talár öntött, mely ma feltüüQ £ftguflyíségt)en pompázott az egyua«,,.. padsorában. — A német trónörökös egészsége. Metán­ban, hol a napokban Mackenzie dr. egy pár napig időzött, azzal hitegették magukat, hogy a hires angol orvost nem sokára követni fogja a német trónörökös. Ez azonban, mint egy mai távirat jelenti, ma A r­­c o b a érkezik huzamosb tartózkodásra. Arco, mely nem messze fekszik a Garda-tótól, védett fekvésében számos szép kiránduló helylyel bővelkedik. E déltiroli üdülő hely, a mióta Albrecht főherczeg ott villát építtetett, a melyben az uralkodóház tagjai gyakran tartózkodnak, szemmel láthatólag emelkedik. A 1- brecht főherczeg minden télen át huzamosb ideig tartózkodik e villájában. Valószínű, hogy a főherczeg legközelebb személyesen üdvözölni fogja a német trónörököst Arcoban. A miniszter köszöneté. A vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter, S z 1 á v y József koronaőrnek s való­ságos belső titkos tanácsosnak, azon nemes áldozat­készségéért, melylyel Kis-Vicsap községben saját költ­ségén elemi népiskolát alapított és annak fentartásá­­ról gondoskodott, őszinte köszönetét nyilvánította. — Deák-szobor. A Deák-szobor leleplezésének ünnepélyére akolozsváritud. egyetem Ka­­nitz dr. rectort és Lánczy Gyula dr. egyetemi tanárt küldte ki, egy emlékkoszoru letételével bízván meg őket. — Zalamegye imposans koszorút visz Deák Ferencz szobrához. A koszorú cser- és babérlevelek­ből áll, két méter átmérőjű, halvány kékszinü vert­selyem szalagján, mely 6 méter hosszú, aranybetükkel ez a felírás olvasható »Zalavármegye közönsége« »1887. szeptember 29.« — Statárium. A hivatalos lap mai száma közli: A belügyminiszter és az igazságügyi miniszter, Nog­­rád vármegye területére a gyújtogatok ellen három havi időtartamra a rögtönbiráskodási eljárás foganat­­bavételét elrendelte. — A nemzeti színház jubilaeumához. Lapunk­nak egy barátjától vettük a következő sorokat: Bizo­nyára örvendetes jelenség, hogy a nemzeti színházban rendezendő jubiláris előadásra valamennyi jegy elkelt. Mindenesetre ez is emeli a jubilaeum fényét és fon­tosságát, a menynyiben arról tanúskodik, hogy ma már oly nagy a nemzeti színház közönsége, hogy a színház épülete, ha kétszer-háromszor akkora volna, sem birja azt befogadni. Mert ha személyes tapaszta­taiatoknak hinni szabad, még nagyobb azoknak a száma, kik ez ünnepen résztve nni szeretnének és helyszűke miatt kiszorultak, mint azok száma, akik bejutnak. A nemzeti színház igazgatósága csak egy indokolt közóhajnak tenne eleget, ha még egy este — talán vasárnap — ismételtetné e sok szempontból nevezetes előadást. Lekötelezné vele a közönséget és még inkább fokozná az érdeklődést első müintéze­­tünk jubilaeuma iránt. — Egyház megalakulás. A nagy-kikindai ev. ref. egyház, megalakulását október hó 2-án dél­előtt tartja meg az ágostai evangelicus templomban. A hálaadó isteni tiszteleten Fekete Gyula lelkész fog beköszöntő szónoklatot mondani. — A tél elő hírnöke. Az utóbbi hideg napok alatt Brassóban hó esett, s a környékbeli hegyeket is hóle­pel borítja. — Háromszékről Írják : A Kárpátok déli felében a Bucsesd környékén nagy hó esett, mely a le­vegőt annyira lehütötte, hogy már 22-én reggel 6°C volt a hőmérséklet. Azóta folyton hideg az idő, a Bu­­csesdről szállingóznak alá a hópelyhek a háromszéki rónára. — Hymen. Fekete Dezső postatiszt eljegyezte Goltz Anna kisasszonyt Sátoralja-Ujhelyen. — Mi­­hajlovits József jegyző oltárhoz vezette Wessely Hajnalka kisasszonyt Újvidéken. — Poseni Drasko­vics Győző postatiszt nőül vette Marx Augusztin kisasszonyt Paulison. — Tarovszky Mór jegyet vál­tott Hay Hanuah kisasszonynyal Aradon. — Csendőrök harcza tolvajokkal. A borleászi (Szolnok-Dobokamegye) falubirónak, mint a »Kolozs­vár« írja, f. hó 23-án ellopták négy fejős juhát. A tolvajokat nyomozó négy csendőr a körtvélyesi hatá­ron, az erdő mellett legelésző juhok között két lopott juhra akadt; ezek a bíróé voltak. Épen el akarták venni a juhokat, a mikor az erdőből nagy hirtelen­séggel három tolvaj kirohant, egyenesen a csend­őrökre és egy-egy ütést mértek rájuk. Az egyik gaz­ember Fábián csendőrnek esett bottal; a csendőr a ! törvény nevében »megállj «-t kiáltott reá és minthogy a tolvaj erre nem hallgatott, reá lőtt és ezombján megsebesítette, de már ekkor olyant ütött a tolvaj bunkójával a csendőr jobb karjára, hogy nem hasz­nálhatta fegyverét, miért is fejére több súlyos ütést kapott, úgy hogy összerogyott. László csendőrt ez­alatt egy másik tolvaj ütötte karóval, a csendőr ke­resztüllőtte támadóját, ki elbukott, de felugrott és tovamenekült, mert az erdőből számos juhász jött a csendőrök segítségére; ugyanekkor a másik két tol­vaj is elfutott. László csendőr nem üldözhette, mert veszedelmesen megsérült bajtársa beszállításáról kel-Vítt gondoskodnia. Másnap Kramer bethleni Őrspa­­csendőrrel esTílfiOéütevők nyomozására indult két a mint azok Bethlen és BorleászaTauL 1 ',~,"^0ritoni. nekülő-félben voltak. Azonnal vasraverték SEit deési kir. törvényszékhez kisérték. — Fővárosi krónika. T ö m e g e s kabátlopás. Az őszi idő beálltával a kabáttolvajok is megkezdették a kávéházakban a kabátszüretet • Ma már három eset­i-öl tettek jelentést a rendőrségnél. A királyutezai Fritz­­kávéházban Lomzeik István zöldes felöltőjét lopták el, mely 38 frtot ér. — Varga Mihály férfiszabónak kabát­ját pedig a hatvani-uteza és a széputeza sarkán levő Müller kávéházban emelték el. A kabát 40 frt. értékű, sötétbarna szinü. — Rosner-kávéházban Pichler József ott alkalmazott karmester salonkabátját vitték el, mely egy szekrényben volt bezárva. A károsult 25 fr. értékű­nek mondta a kabátot. Elegáns tolvaj. Tegnap délután Bi 1 incz­­ky Lajos czipész Laudomutcza 3. sz. a. levő üzletében megjelent egy csinos öltözetű fiatal ember, hogy a gon­­bokat levágassa czipöjéröl. Mig a czipész munkáját vé­gezte a fiatai ember zsebre vágta a czipész íálónfüggö zsebóráját, mely 21 frtot ért. Talált holttest. Tegnap este 8 órakor a Rákoson a »Pascal“ malomnál sürü bozotban 10 hóna­posnak látszó leánycsecsemö holtteste találtatott, me­lyen azonban küleröszak nyomai nem látszanak. Bevit­ték a Rókuskórházba. Talált váltó. Budán a Margithidfőnél, 270frt összegről kiállított váltót találtak. Színház és művészet. — Az »Arany ember Nagyszebenben. A »Ko­lozsvár« -nak írják Nagyszebenből: Szombaton került színre Jókai »Arany ember« czimü drámája, igen jó előadásban. A darabot a közönség tetszéssel fogadta és sokat tapsolta. KÖZGAZDASÁG. Közlemények. Vicinális vasutak. A hivatalos lap mai száma közli a szabadka-zenta-óbecsei és zenta-horgos-sze­­gedi helyi érdekű gőzmozdonyu vasútra vonatkozó engedélyokmányt. Phylloxera. A szentpéteri alsó járás Kondó községe szőllőiben a phylloxera jelenléte consta­­táltatott. KÖZGAZDASÁGI TÁVIRATOK. Értéktőzsde. Becs, szept. 28. (I. E 1 ő t ő z s d e.) Osz­trák hitelrészvény. 282.25. Angol-osztrák bank­­részvények —.—. Unió-bankrészvények —.—. Déli vasúti részv. 90 25 Húsz francos arany 9.96—. Osztrák-magyar államvasuti részv. —.—. Magyar hitelrészvények —.—. 4 százalékos magyar arany­­járadék 100.15. 5 százalékos magyar papirjáradék — .—. Török birod. dohányegyedáru társ. —.—. Magyar jelzáloghitelbank sorsjegyek. —.—. — Az irányzat: szilárd Bécs, szept. 28, (M e g n y i t á s.) Osztr. hitelr. 282 30. Unió-bank —.—. 209. sorsjegy —.—. Angol­osztrák bankrészv. —-—. 20 francos arany 9.96.— Déli vasut-részvény —.—. Magyar hitelhankrészvény —. —. 1864. sorsjegy —.—. 4 százalékos magyar aranyjárad. 100.10. 5 százalékos papirjáradék —.— Tramway —.—. Az irányzat szilárd. London, szeptember 27 (V.aruti árfolyamok.) « «,4.?,;-­­like» magyar arányjársdék 80 37 (=*> Í00 frt 02 kr) U. 4 JEizalékoB osztrák M-Hnyjávadék —.— (= — frt — ki) M. 4 2 százalékos oístr. szustjáradék 66.— (— 81 frt 87 kr U. Angol conrolok 101 62. Bácsi váltóár 12.76 — (~ 126 frt 35. Ezäsi 44.56 (= 90.28 kr). Átszámítási árfolyam: 10 font sterisng •» 125 frt 90 kr. FáriS,szeptember 27.(Boulevard forgalom.)3*y,-os francai* járadék 81.57. áVt'/a-o* franczia járadék 108.97. Osztr.-magyar államvasut 478.75 (-— 229 frt 72 kr).U. Déli vasút —.— (= — frt — kr) U. Francéi* törleszt,liető járadék 85.30. 4a/»~os magyar aranyjáradék 81.75 (= 100 frt 27 kr) U. Ottómén bankrészvény 494.06. Át,számi táai árfolyam : 100 frk 49 frt 55. Árutőzsde. Bécs, szept. 28. (Erede ti távirat.) (<j&­­hona- és terménytőzsde. Búza máj.— jun. —.------.— írton, őszre 7.25—7.30 frton, októ­ber—novemberre —.-----.— frton, 1888. tavasz­ra 7.60—7.65 forinton. — Rozs máj.—júniusra —.-----.— frton, őszre 5.80—5.85 frton, október —novemberre —.-----.— forinton, 1888. tavaszra 6.15—6.20 forinton. — Zab máj.—jun. —.-----.— frton, őszre 5.66—5.61 forinton, október—novem­berre —.-----.—, 1888. tavaszra 6.03—6.08 forin­ton. — Tengeri máj. —jun.-ra —.-----.— frt, jun.—jul. —.-----.— frt, juh—aug. —.------fo­rinton, augusztus—szeptemberre 6.30—6.35 frton, szept.—októberre 6.30—6.35 frton, október—no­vemberre —.-----.— forinton, u j tengeri —.— —.— forinton, 1888. május—júniusra 6.08—6.13 frton. — Repcze aug.—szept. 11.95—12.05, szeptemb.—októberre 11.95—12.05 frton, 1888. febr.—márcz.-ra 12.15—12.25. Olaj kész szállításra 28.75-29.oo, szept.—decz. 29.00-29.25» j“®*-“ 29.50-30.00, máj. --------^^ctóberre kesz szállításra 25.62-25.87, szept.-octobe" £-25.87, uov.-decemberre 25.00~^5 bU’no LíTtíépr-, ^5 25_25.50 frton. R es tengeri ara 1 sn. -buza időjárás esős. tartva. Az Budapesti áru- és értéktőzsde. Szeptember 28. Gabonaüzlet. A mai gabonatőzsdén nem jöt létre üzlet. Értéküzlet. A mai értéktőzsdén a zsidó ünnep miatt nem volt forgalom. Tudnivalók Szeptember 28. Nemzeti színház. Rendkívüli bérletszünet. A nemzeti színház 50 éves fennállásának ünnepére a m. kir. operaház és a népszínház tagjainak szives közre­működésével: »OLYMPI VERSENY.« Ábrándkép a nemzeti sziuház 50 éves fennállásának ünnepére. — „ÁRPÁD ÉBREDÉSE.« A pesti magyar szín­ház megnyitására. — »A SZÍNÉSZNŐ.“ Drámai költemény, a nemzeti szinház 50 éves jubileumá­ra. — Kezdete 7 órakor. Magyar kir. operaház. Zárva. Népszínház. Frank Boriska kisasszony mint vendég. »MIKÁDÓ vagy: TITIPU VÁROSA.« Bohó­­zatos operette 2 felvonásban. — Ezt megelőzi: »BORKA és BICSKA.« Katonai idyll 1 felvonás­ban. — Kezdete 7 órakor A Kisfaludy-társaság felolvasó ülése d. u. 5 órakor az akadémia kistermében. Felolvasók: Lévay Jó­zsef, Vértesi Arnold és Dalmady Győző. A főváros törvényhatósági képviselő bizottságának rendes közgyűlése d. u. 4 órakor (uj városháza.) A fehérmegyei társaskör igazgató választmányi ülése este fél 8 órakor (Paris szálló) Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsarnokban d. e. 10—12 és d. u. 3-tól fél 7-ig. Halászati kiáilitás az állatkertben egész nap. Uvegfestészeti kiállítás Kratzmann Ede műtermében (a füvészkert mellett) egész nap, dij nélkül. Orsz. tanszermúzeum a budai állami tanitóképezde épüle­tében d. e. 9—12-ig és d. u 3—6-ig. A magy. kir. technológiai iparmuzeum (kerepesi-ut 9. Belez­­nay-kert) nyitva van délelőtt 9—12-ig és dé után 3—5-ig. Egyetemi füvészkert az üllöi-uton d. e. 8—12 és d. u. 2 6-ig. ----_ Akadémiai könyvtár d. u. 3—7-ig. Egyetemi könyvtár d. e. 10—12-ig és d. u. 4—8-ig. Az állatkert nyitva egész uap. Belépti dij 30 kr. A magyar orsz. panoráma (Városliget volt kiállítási terü­let) reggeli 9 órától esti 10 óráig. (A „Commune“ csatái Párisban czimü látványosság.) Margitsziget. Csütörtök, szombat és vasárnap kstonazene a felső vendéglőben, hajó közlekedés félórán­­kint. Főszerkesztő: J*óls:a<i . Felelős szerkesztő: "Visi Imre. Híyilt tér. (E rovat alatt közlötteknek sem tartalma sem alakjáért nem felelős a szerkesztőség). Egyéves önkéntesek előírás szerint legelegánsabban felszereltetnek HT Tiller Mór és testvérei csász. kir. udv. szálliték által BUDAPEST, Károly ­­kaszárnya. — Árjegyzékek kívánatra ingyen. 958 ■---. Si* Budapesti őszi lóversenyek okt. 2., 4., 6., 9., 11., 13. és 16-án. Kezdet mindig déliztdix Sí óra IS perez. Mindennap 6 verseny. — Igen gazdag nagy dijakkal. Az I. vasárnap (okt. 2-án) mezei gazdák versenye is lesz, 300, 150 és 80 írttal az I., II és III-dik ló számára Helyárak : saisonjegy mind a 7 napra : Uraknak I. osztály .................................................... 30 frt Hölgyeknek I. osztály ........................................... ... 15 frt. Katonatiszteknek I. osztály .......................................... 15 frt. A saison-jegyek szeptember 20-tól kezdve válthatók, az egyleti főpénztárnál (Budapest, Nemzeti Casino II. emelet). Helyárak naponkint: I. hely uraknak................................................................... 5 irt, » » hölgyeknek ............................................................. 3 frt. » » katonatiszteknek ................................................ 3 frt. A bekerített fogadási helyre külön tz őszi 7 napra ............................................................. 15 frt 5is tribün ......................... ,.......................................... 1 frt II. hely .......................................................................... 50 kr. Benn a pályán ................................................................. 30 kr. Satonáknak őrmestertől lefelé ...................................... 20 kr. Mindenütt fedett helyiségek az eső ellen, vendéglők és [totális ateurök. — A lóvonatu vasút és omnibuszok egész a versenytérig. 1057 A budapesti gabona- H értéktőzsde hivatalos árjegyzései szeptember 28-áp.___________________________a Pécsi értéktőzsde árjegyzései szeptempei e?i. Í' ^ ... | Utülré | , í’toluó j # Utol.ó -I p*01«6 Értékpapírok tfénE JLrfc J&rtékpupÍrok Pén* hii fcrtékpapirok fém Ár-ii.í xocklsr. -§! 100 kifet Különféle tciry- y ^ v.. Értékpapírok árkaiét | Érfcékp*pyro* __»rk«-ofc 8 Erské^apirok árkaiét | Értékpapírok__árkele. ­­-----­Gabon* * a'-, *** , 4r* Í5T5Í? — h_____________________; • •*­­- • * ' 1 P&n* i --• 3---------­­* K. (Oldh. »9 év 101 70------*. biulbaak 100 frt «87 50*288 — : > ^ “00k*g r K • oá • na *t. ** él.MUdéttÉ* M. fflldli. eoroj.........**'» 99 70 100 — A. auaxt. lesa.-íAr.bOb r«.S - i 70- ----­­— —■““"—— ~ 1.. fÖV. kfilas. Sí® ftniMf&ib« tfivft. .6*/* 394 - 59S. S3S Báta,-I>oiabovar tf9*— 99»6Í. >00 £f‘ M. íöídh. 39 óv (a*víjJ9 2*-------K, lea*.4apóniv.baut 95 75 C6 — ,, - -»teazuAittötfy* 42 45* AliattiadOSSag 1880....................$•*/» Ül - iÖS.&P ifié P«tí kösnti vaap. . 482 - • 4S4 - 850 jhÉit voaut társ . .*•/„ ■ mái.-inöv .6* , 81.15 31.35 tf.JefeáloffbttOM.P/a*/. W# 50------Osat.j6Wgb.200írt 85«,4 — ■ — káesáft. .. v ia ’ szilárd rao«ía..*. I —~ nywr. k, . . 30 5u 3150 . v. éiv. jegy, ?40 — *46. íg— társ *o/r ...... _ gjrye, iir, ezüst, IGO tx M.J«í*álogb. SOOflrt . w "* *» 11 ~’K _ Mereuiag - »{«*>*............... .7“, üt. * vanyjirad. . 100.05 1CÜ 35 Sédi viro« *5!««. . W 25 131 ­­-»éMtirakr ’ “ ~ ÍJ. „ ján6—Juli...............6»/, 8*340 82 «0 ff lXaOkbéégl kW*. Oaa.tar.b, 2(kKt w*.Mh, — ­,« ..... <* -......... « _______ __________________________________£ 1- III ........ M VHitmU«..........107 $00 Si«.kk. vasút ..*•/, 99 - 99.60 Sor,-í|Sn?“SSf,M/: « « *5®.? ' ÍSÍ‘£ ^ OMtr.-m. b«k «00 frt. 8M._ 884 _ m«»rté*ití . ­­— 11 -• --------------------------------— vmuu k. iso tí Részvények »00 őTnigoiktap...........4t» - m m . ,«.*•/. —---------- » léeo iMnSíM/ ss Issm .............|v io8.7j> 10» .o VnlobM,k IOo«rtoé.. «o.íoíio ?,o *• ‘rí » 680 6 90 »epeseotaj ““ tottó“«1'.““' (»00 fro). .£!, 8UJ- «1J­­Baakac. PwUh«.«l ri.8........ ’450 7500 1000 . ^ « 6»/. ._____- „ 18*4.100 írt oé. i«8 - te* 60 Oan£4riv.*5oí»«.»*' 9»*S0 9í’t0 Att. forg. k.nk 140 írt Ut»15l­. .......................... Ú a öii 7* Ii 7- , 0« íugyenbordó ” “to b. i8 60 SS - *• ’“aU k. 180 írt« ......... «m .ü 99 80 100 - » >864. 50 írt ci. :68 - 168 60 Bnaébelvp. 100 írt 5«/ —--a—•" » Ü i !*.!•! n , ’• I farabokbaa ...ÍV. SO 50 151 - M Aafol-owlrik Vaot ------------ «* «ta«,. *»• t*r.......... »6 - 97 - *00 «W-lri.■■ ■• 9» 50 100 - o?B10.jír.« ,lr. . __ ... Far*, rp. 100 írt pp. 6*/ 100.95 101. *) *0.1. ,.U. .m> ***. ** _*______ 77 .— IÁ. göiaörl il«*sav. I0v banlreiVT7"^*' 104*«p0 1C6.— *) iSiiöafél© táU. Aá"nyug1, v............5*/* lOO./b 101-25 *,11. jav. sál. 120 írt6«/, 160 — 160 75 ,, 300frtoés5*/ —.— - alföldi ypa 200 firt.-. ifc3 — .5?3 50 3 , y 7K .. 7« 6.75 6 85 LMMÄÄgolaj «Ständer — *••;••• *5'* *“ —2®} Hcrvát k«». ba»k ----- — Aiafnt.........................151.-153.­­... n, ffer.-J6*s. vp. 200ft5®/« — •>nnag8«h.-t.&00 frtp.í J96-89t-^ 6 80 6 95 8?. 6.96 __________________________________________________________fí ^ Ä 800 «. ált. toítelb------------------------------------- 286 50 287 * 80 Alt. waggon k. tára. 72.- 73-- tm • * 1874.Wb.8*i. •- •- A bi», laa. képn. Péea-barosi 200 frt 6*/. ifi 50 108 - 84tt.-domb.-a4k. 200 / !tóí4i 'av ? v* - - —. —. ­­... . ív* i n. c feötv. 8 a 88. 9-— 208 jeli. hiteik • 186 — 186 5iJ íöfs Üssak-m. c. köss. b. — •— n«i H. vasut-els. kÁlo* ©reá. álligudóttágA. Kár .»Lajos vp.300 ft5*/i- 100 30 100 Erasébet v.200 frt pp. —. ö »i * 2* ___*- 77 OlaJpogáöiM tiílárd rapese, píosett 4 9> 5, ü. 1878. kel, v. ar 109 Omaaa U. kib.. . a86 — 136 2* i5n ^Franklin“ tára.........812 214.— bér. eaé!. ar... .5*/* 525 50 126 — Kasaa-odorb. 200frt 5* , i01 80 102 20 Ford. ója*, v. 1000ftpj üb73 *577 ° \ 78 6*80 6,90 --------------------------------------------------------------------------------v. e*. (elsöbbs.l 5*/- ißo ű4* lesz. óa péaaT» b. S»6 2s 95 60 400 Ö*aa vasőnt. gépgyár 790.— 795.— 200 I. erdélyi vasr.t. .5*/ 99.— 100 — Osatr. aranyjárad. 4»,. 112.55 152 7$ „ ep.-tar. v. 300ft5*(, 101 — 101 5(1 Fer.-Józs. v. 200frte*. ----------­•; fö 6*86 7 - 81 7Í— 7.öe ntaaudsair pesti..,.......... 57.- 57,50 **W* 1876. koí. v SÖO fi. orsa. bank r. tarc. — —^ 2öft ösohwlndt saestgy.. 340— 350.- 800 Qyör-sopron - ebenf „ papirjáradék 5*/s 96 15 96 3'» „ oszt. v. 1879.200 frt lC2 — 103 - Póoa baroai 200 frt.. - 191 — 194 ­£ fcá»*bi . ’ 74 - - —76 — tnavenhordó szilárd vidéki............... — —. aranyban... ...5,/, 115. UJ.- 160 Or.atr. hítelint.............782 30 88*.5« SOo Oyapju-moaó............ 865 — 270.— vasat .................6\. 1» klncst.kötv.188*. —, —. „ m. v. 1879.(nr.)5°/# —. Kár.-Lajos v.200frí pp 2)4 8U *Jb KI * 4# 7* . . ______ 7? Ingy ‘ Ai.nyer. köles. 100frt 122.55 183 25 600 Oastr.-m.bank......... 8 0 — 885.- 210 Kereskedelmi épület 680 — 690. - 800 Kaesa-odb. v. ea. 5»/* 101 76 102 26 Lemb.-czern.-jassy vp. Kasaa-oderbergi 200fi> iu 25 J44 60 M ** 70 79 6 85 6.95 ----------------------­­M. nyer. köles. 50frt 182.25 123 25 ißo I. magy. iparb. ... 159 - 160. - lOo Athenaeum i. ny. r.t. 515__ 520.— 200 n (eperj.-tara. v. 1865. 800 frt.........5*/* 81.50 82.- Lemb.-cser.-jaesy 800f 228 tO ?24 — v gf; c*í)(i 7*íjk 6J 7 05 7.10 m. la légensa. . 61.- 52. Ussai ós saegedi 500 Pesti m-. kér. b. * .. 693.—-697»— 500 Fssti könyvny........... 1120— 1150- m. r.) ea...............5*/* 100,75 101 25 A m* gj. aor. ovsa„ Osztr.-magy. Lloyd .. —, Oaz.-m. Lloyd 500 ft pp 492. 494.-­^ s í'* U „ _ . 75 _ - _ gxaioiiuo szilárd városi, légensa. 5180 62. -. kölcsön. ...........4«/* 123.50 124 - 100 Ssisseki hitelbank. —— j... £$n Köszénb. (Dräsche). 246.- 247 — 800 Kassa-odb. ▼. (osatr. államadóssága. O.éjsa.ny.v. 800ft e.5«/e ,06 «0 106.69 0. ójazakny. v. 209 frt - — ­„ 77 _____ íttstölt, azonnal 57.- 57 53 »871. m. áhamkölcs Union bank ..... . 10t, Hemzetk. w&ggon k. 62.- 64 - 200 ▼.) 1879. kib. ..6*/ — t 4 „ Ut. 3.200ft e.6'/. 104.70 105.10 .. iit.B.200frt —. -79 6 60 6 6b ____________________________________________________kötv. sterl. f. . .5*/, — 4 , , io-t Rimám.-tárj. vaam, 102— 102 50 Kíissa-odb. v. (m. v. Megy. aranyjár... .4*/, jOÜ.lO IC 0 30 Rudolf vp. 300frt . .6*/* ——. «’adó» vp. 200 írté*... ;g6 75 hl 25 6 ’«* 6*7 8i 6*75 6 85 . Q1 .. i 1»Í73. m. állaiakölos. Bia«, tavsaaago«. fi.-tarjáni köszénb, 181 — 182 - 1879. kib. ar. ..5*/, Magy. papirjár-----5 •/. 87 — 87 20 Erdélyi vp. 200 ft w.5«/* 98.iG 99.6C »rdélyi vp. 200 'rt.. . 179. - 179 50 >» olvasatott.......... 8150 »2— kötv. star*. £* . .5*/, —.t - —33$ öóüsi biztosító trs... »^7 . aOO oßf ^ehliok-féie vasönt. lt*J__171 — Oa*ir,~m. áílamv. 5»/, M. vas.kölcs.120frt5*/» —. — —Allamv. 5G0frnkdb S'1/# 199.— 199.25 ÁHamv. 200 frt............ 228 60 219 — _____________________________________________________IC.földteherm. k. 5*/* Í&4.6U 1C4 80 m Bécsi életjár. b. tr*. 200 - 202 - 350 Serfósöde .............. ,95.-906. . kib. 1888.. .5*/, —-------Já. államkötv. keleti v „ kib. 1874... .8»/.-------öóli v. 200 frt (6»WU*.) 87 25 87 75 Ä-Ilva szilárd nns.niai h A1 UJ3!S!!? W87‘ i860 IS?«o m. ált. bist. U 2930-2980 800 Sertéshizlaló........... .96 - 898.- „ X. kib.l885.8«/u -..............­­..............W* 98.30 98 80 Déli vp. 600 frank ,8*/r l43.75 144 - Tiaaav. vp, *00 frt. . - - - ­------------------------------------------­­­bosaniai n. aj * dákkal............ .5V, Ü4.Í0 U&. - 10Ö Jfonoiáre pesti b. i. Tü.— 70 tt\ Apndinm «A*nwtl 110 115— t<m Tis>avid. vasút. .6«/, 103 — 104 — ügyanaa 1873..........5*/c ——.. - „ 200ftez. v. a.. .5-/. 12s .50 187 - Bécsi Tramwav 170 m «89 9« vas 7*---------------> ThSdóés M sae-biai bóídé* -I- ^ tí főid tohormeat .k ** Magj.-ftr. bist. tira.. *il m.­­Siáiloda r.^árs. .V. 100... lOi!- iS Bp©sti lánchíd. .6«/* 104.50 106.- „ " * v*6?/- iH 9b 115 ­­vp.1000 frt 6*/. i03 25 103 71 Magy.-get. vp.Wl »67.60 168-irány Súiy i00 klgr. » .»ák 11 50 12.­­..........;»Vs 194.60 106.- m ?aunonia viszb. itt;. -80 870 - ^0 Szegedi szeszflnom,. • -g- lOfi Woyd épület ... .5«' 99.50 100.- M. saolSdézsmaváltsáf l00 - 100.50 JJ.-gal. v. 200 99.60 100.- K. nyug. vp. 200 vp.. 164.25 fi 76 hti.- ára aaákokban .. .» ssák.. n.ou íz. 24. föidtehwment. k. JÍJ Török dohányegy.». - ­­Magy. dijaöiosöa.........12« 40 122 70 M. éjs«.-kel.v. 800« á. 98.4« 98 9^ tfagy. éjssakkd. 'rt. 163 75 64 25 I >fal «HIV. ÜZto boa.n.h.ohUno^. ~ ~ ^1*^^ kS t» 950.- *,g..ÍSr,jeíy4k 100 «1« « “• >«•••« >« ________________±_________________________rtt<l!ifr“e Ingyen hordó , tikokban . 11.60 12.- horvátoStó 5*/‘ 800 Uonaordi. m............. .80 - 485 20» könyvnyomda 160 - 165.- 0«tr. Uitellutéiat . 118 60 179.50 .. . .... M.berua.kOloson................................- „ r4«réa; (..hordóé* . szerbiai h. . M. foldteherm.iksiv 600 Sle-bpeatl maion,... 980- 1000 - 500 An‘alv üveg. r. I. 4e0._ b00._ Bndaváro.i eorej.g. 48 50 49.50 ** k®»». , .. íunerbergi 20, irt... 6 — c cndei 70—18 6.35 6.5: zsákokban_____________dákokban . W.85 11.85 or4g’y|...............S*/. 104 80 105 — Krzeebet malom .. .31—23*.— Záloglevelek, Keglevich „ 86 - 87.- Oaehorazig.............5*/.. 109.50 —. *> MlOBÍéle aoraj. prágt vaaiva, 200 in »13,85 814 85 reg. .......... „ .akarra. lanyha 80--62 6.1b 6.40 *4. úrbéri válta.-kdt. ‘ Hengermalom.... 540 — 545 — faldh. int. p.. .6*,, mi an 10* 50 Bpest iipótv. baailika 9 80 9.5o Q»Uo«la..................6\, ,03.50 l(4.5i Hitelaoraj. 100 Írt......... 178 40 178 00 aima-mor. vaaüu. .. 101 50 102 — „ ............... ,, ég. való „ 62—84 5.60 6 60 Sallvals ........................ (100 frtoa).............5*/. 99 25 100 ­­...........2í5 - 270 — ügyana«..... .4>/.*/a 10S « lűa’ín Fi!ff7 » 47.50 48.50 Morvaország................6*/, 107.25 Olary 40 írt pp..................... 48 - 49 SaigO-tatj. köaz. 100 í 1,9 60 18(1-* „ ......... „ aerföad. „ 64—SK 7— 7.76 Ingyenhordé szilárd szlavóniai üj ... J*. >3.50 u,jrvitsI|*Y, f()lív *®S “OD' eS.BL'1'^ ?7Í “ „ ...............4*/. 9450 95'^ S4agy. vOr. kar. aoraj 12 85 18.60 Alaó-Auaztria.........6" 109.bO 110.— D.-gozh.-tira. 100« pp lieiíO 117*. Bécai fegyrvrgv. ÍOOfr - -- ­£ gat.............. .. - jBondez 89—41 5.10 5.80 netto tar. - binaigl áj......... 18.60 13.- TÍ)l8. köt,.........5#/> ___________Pannoni, malom . e*5.- 830- " »r. v. e..4*;, iso“ 131*.. °«,r- -................... » - 17 59 Horv.-S.l.vonora«. 6*/ 104.7.106.7r inabrnoki 20 írtoé..../ gj ~ Jj. c Peat! vágónk.: -4.60 72 86 74 -ertfier (.. ó bánsági szilárd 75 6.85 6.10 - . ..---------------..1.. ..... .eV ~13~75 ÍIT^ SzbUldézam.válta, k. ®01' vik,or1» ro............... 188 - ,48 — aí. Jei.álogb.. .5'/.*,. 102 76 108*50 Osztr. fldb.i. nyer. J. ®rd*ly.- 'V' b...........104.31) 1C4.90 Keglevioh 10 frt .... 5 Í, ............... - 78 6.80 6íb ^ngl hort SESTiaA P isi- >3.60 i>00 írt).............5*/. 100 -101. - a, közi r.ll.Utok - ..................6*!. loM6 1M.M Temeai birn.ág .6./, ,04. 0 - . - ^kkói iotto-kdlcadn io!« 80 *6 Tiltóirí. * ko,. Sens,6 ­­:: »£*1*0*------------1----------------------—~ ___________n1.^x!Ü:Z^X m.v ä“7*,6.1 Ä:Sa;s ,t5W1MB »»■«*•** - ­­■' = >0.V. >>.;/. Dlö I -i- l4yes..dófl,. W.*/. 81.10 bjeo AlClld-flnmei v. 6#/, ,8250,83 50 li. Jeiz’.'Nyerem. J.' Ti.- ít'J Oa. k. .r.ny ,,er^ 6.94 6.98 „ kiaora. 1867. 5-'. ,04 2= 104.9C P41ffy«frt. ............. 48.- 48 SS SíÜSTUSlrt . £ UM él 65 -------------------------------------------------------------------------------:: "'-'ki8 -■ ■ - 100 friSav.:^! '^tT ^S.sSá! SferJJS"" :•!» íLTo Ufo iiÄmWzGl '«851L6#f —---------------------------------------------------------------------------- «abac. - magyar la........ —•— —■■— jan. -Jn!.... f,„V. 82 60 88 - *“9 »»roa-pakráczi vaan' — —— Osatr.-magy b. 4»/, 99 40 100. 80 márk 9 **" 18 30 18*3* Oaoaazab.arJ. lOOÍtb’,, 119.60 121.'. Rudolf 10 frt................' 80.6, 21.86 piria ....................3 49’5, 49 61 A huáapeaíi áru és értéktőzsde jogszokásai ezerint kés*- burok nélkül — boszniai............ ggye8. adósa. e*. k. 800 Bátt.-domb.-zák.5»/, 174 50 175.50 „ „ „ 4*/.*/. 102 10 102.6U Törik arány Ura — pestv. köloa. 1871. 6«,« 108.— 1C9.— Salm 40 frt pp..............' 611 61.50 zürioh 100 frank... 8 4.50 4156 pénzben. A minőség hektoliterenkint éa klgrammonként ------------------------------------------------------ ápril-okt... 4>/,.V. - --------------SOO Byeat-pécai» r.-t. 176 - 177— ....................... 4-, 93 43 100.- “‘Ti,. Z _T BPe9tl ’■ >880. fi. 101.75 -.- Salzburgi »0 frt...........• 84.86 84 7f h“i„k ÍOO fr t 498,, 4» 16 '--------.1----------­­....................................................................... ............... .... . Oaztr. aranyjár. .4./. V12.5U 118 - >»0 »«breoz.-hajdun. , —------- Ceatlm.kerb. «... 10Í._ 102,60 Sjmetbírbiioóm Z'm, 8166 BioaT •• >8«. 6V.-------------- St.-Qenois 40 frt pp . 6)47, 61.60 Svaj-.z, be.ya. 100 ír 49 b, 4» ,5 100 kiér ára KorbS (term ) ! ííí í?.............. ~ Osztr. papirjár.. .5*/, 96 96.60 200 Dell vasút...........5«/, lo5 - 166 „ „ „ „ 6'/.*/. 101.-->01 5Í „a Németbir. bj. 100 m 61.oO 6165 n dijk. aoraj. 1874. —.- —.- Stanislau vár. 20 frt pp 38— —. - «, Ércznéarek áif . iránv- „ ** * bordó nélkül ,,114ti! L*„h,ír 11 ............. «' S’~ Osztr. adósság 1864. 300 fejazak-keletl vasút 184-166— ....................... 6*;, 101.— 101.8« | f Váltók Árfolyam« Olasz járadék.........5»/, —J - —. Trieati vár. lOOfrt pp..< Í97j . ­­P Gabonát Ay Határidó pénz n iru v»«s................... 06.— 65.— *50 f.-t p..............4*/, 30 50 131 50 800 Erdélyi vasút .. .6*/, 17»— 180.— ......................... 41/,»/. 98.— 98.60 a I (látra).* Török aoraj. 400 frank 17.- 11.25 „ „ 4«/,50ftv.á. 69.75 70.50 Ua. k. arany.............. 5 9s 6 ^7 *■> ---------1------------------------------------------------; Oeztr. adósság 1860. 8°° Győr - sopron-ebenf , Albin»“ t. éa k.i. 3*/, 101.— 102.- * ,nnai. „ c. met Szerb dijaorsjegy......... 30 60 31 - Wzldstein 80 frt pp. .. 4!.'96 41.76 20 frankos.............. 9 »e 9 97 ________________________________________frt kr frt kr _ nverz, min. szer--------------- 600 frt ..............5«/. ,86 - 137.-­­vasút...................5*/.------------­­N.-szeb. földh.1.5'/.»/. 100 - 100.60 ?^«b,aPÍM hnlí’fri .ni « tűi j6 Windisobgrätz »Oft pp. 49J',0 60 80 márkoz.............. ,*59 -9 81 « d és — sárga,csurgatott ——.- Osztr. adósság 1860 »00 Kaaaa-oáerb. v. .4»/. 144.50 140.60 Ugyanaz...............(1% 103 60 —.— »V- J“'*”1’!?! j-.i'vf lü3 7s 104•> () Záloglevelek. Orosz imperial........... 16.86 H'.gl 8 bűzt............szilárd avaazra ... 7 33 7 >r Iota.» ozende« j. ”••••■ 100 (rt.................5*,. 3:.-139- *9? Magy.-gal. vasul 6'/. ’.67.51 U8.60 Bpeeti közu. v. S'/.*,. 102.25 102 60 *(• pf“., 100 49'so 49*6, Alt. oszt. (öldh. aj. 4« ,86.10 186 75 i, Baakok réazvéarel. ?,0UT®r<!‘*“'' ■ !? í.g . ............ . őszre ...... 6 69, 6 9 - apró hordókban -.-------0sztr. adósság 1861 800 Magy. nyugati v. 5*/. 164 50 165.50 Osztr. földh. Int. 3*/. 102 50 103.- 8V. IM fii év alatt sora. 4*/.., OTÁo 98 ­­Török líra arany .. II 89 11.38 |i i*.rr,:::: esou"des Ä:: 5 ’Íí l ^ =4,........Ä s .5ziSSz » 'A£tíS£!* 100 7S10150 :: S«k*fr h S:5 =M 61-t* ------------.anyba _ ^ ,6 ^ ^ iS** «.5 5 Ifi SSÄ í .V. ^ Z.C , Áyza,^^* UU 00 .ili -- -­­,.■/ | -- -Clr-^Unt. 160 ír,.. 93* 20 832., 0^, rnbo. ................ l.O.lfil,-1 ^ Mfti-átslRide**» >ítam~~,nrn e n.^r. Bndwaá. bmrltak(mr*. áJjMMunabértlóé ’Kmsmt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék