Nemzet, 1887. szeptember (6. évfolyam, 1797-1826. szám)

1887-09-28 / 1824. szám

Berlin, szept. 28. Hohenlohe herczeg hely­tartót, ki Oroszországból Bécsen át rövid tartózkodás végett Ausseeba utazik, egy hét múlva Strassburgba várják. Jó forrásokból ismételten biztosítanak arról, hogy a visszalépéséről felmerült összes hírek alapta­­lanok. Nagyvárad, szept. 28. (O. É.) Az Ipolyi­­féle hagyaték ügyében tegnap Mezey Mihály közjegyző által folytatott hagyatéki tárgyalásról a következőkben adhatunk hiteles adatok alapján érte­sülést : Az egyház képviselete a végrendelet jogérvé­­nyűnek fogadja el, mert megegyezik a Kolonics-féle egyezség főbb határozmányaival, habár örökhagyó a végrendelkezésre külön királyi engedélyt nem nyert is, és fentartja ezt az elhatározását annál inkább, mi­vel még abban az esetben is, ha szigorúan a Kolonich­­egyezmény szolgálna a végrendelet érvényessége vagy érvénytelensége megítélésének alapjául, azt megtá­madni nem lehet, minthogy Ipolyi ehhez alkal­mazkodott. Csak a részletekben adott annak ne­mes gondolkozásához mérten, sem az egyház, sem az állam érdekeivel nem ellenkező magya­rázatot. A műkincsekből alakítandó múzeumra vo­natkozólag az egyházmegye csak oly feltétel alatt kíván jogot formálni, ha annak elhelyezése és fentar­­tása iránt, kellőleg gondoskodva leend. Végrendeleti végrehajtó, F­r­a­k­n­ó­i Vilmos nem kételkedik abban, hogy az egyházmegye fenkölt szellemű főpásztora, valamint káptalana módot fognak találni a végren­delkező nemes szándékának valósítására és székhe­lyükön rövid idő múlva életre fogják hozni a múzeumot, mely az országnak ezen jelentékeny, de műkincsek­ben szegény részében a tudományos művelődés, s a nemes ízlés terjesztésének hatalmas tényezőjévé vál­­hatik. A kincstár képviselője a hagyaték egy har­madrésze iránt feltétlen jogot formált és amennyiben a végrendelkező a kincstárt illető rész mikénti felosz­tásáról intézkedett, a hagyományos közművelődési in­tézeteknek, úgymint az académiának, képzőművészeti társulatnak ebbeli igényeik érvényesíthetése iránt, a kegyelmi utat ajánlja. Zágráb, szept. 28. A Turkalj és Schwarz kép­viselők között fenforgó párbajügy egyelőre befe­jezést nyert. Schwarz segédei ugyanis megbízásukról azzal az indokolással mondtak le, hogy Turkaljjal, ki nyilvánvaló hazugságokat becsületszavával védelme­zett, további alkudozásba nem bocsátkozhatnak. | A budapesti gabona-­­ értéktőzsde hivatalos árjegyzései szeptember 28-án.___________________________a Pécsi értéktőzsde árjegyzései szeptember­e?i. ' ^ ... | Utal­é | , |’toluó | # Utol.ó -| p*01«6 Értékpapírok tfinE JLrfc J&rtékpapírok Pén* hii fértékpapirok fém Ár -n­.| xocklsr. -§! 100 kifet Különféle tciry- y ^ v.. Értékpapírok árkaiét | Érfkikp*pyro* __»rk«-ofc 8 Erské^apirok árkaiét | Értékpapírok__árkele. - -----­Gabon* * a­-, *** , 4r* 15T51? — h_____________________. • •*- - • * ' 1 P&n* i --• 3---------- * R. (Oldh. »9 ev 101 70------*. biulbaak 100 frt «87 50*288 — .­­ ^ “00k*g r K • oa • na *t. ** el.MUdettE* M. fflldli. eoroj.........**'» 99 70 100 — A. auaxt. lesa.-1Ar.bOb r«.S -­i 70 - ----- — —■““'—— ~ 1.. fOV. kfilas. Sí® ftniMf&ib« tfivft. .6*/* 394 - 59S. S3S Bata,-In d­abovar tf9*— 99»61. 000 £f‘ M. földh. 39 av­­a*víjJ9 2*-------K, lea*.4apaniv.baut 95 75 C6 — ,, - -»teazuAittötfy* 42 45* AliattiadOSSag 1880....................$•*/» Vl­­­iÖS.&P ifié P«ti kösnti vaap. . 482 - • 4S4 - 850 jhÉit voaat társ . .*•/„ ■ mái.-inöv .6* , 81.15 31.35 tf.refeál offbttOM.P/a*/. W# 50------Osat.16Wgb.200rrt 85«,4 — ■ — káesáft. .. v ia ’ szilárd rao«ta..*. I —~ nywr. k. . . 30 5u 3150 . v. étv. jegy, ?40 — *46. íg— társ *o/r ...... _ gjrye, ii­, ezüst, IGO tx M.J«r*álogb. SOOfk­t . w "* *» 11 ~’K _ Mereuiag­­ »­«***............... .7“, at. * vanyjirad. . 100.05 100 35 Sedi viro« *5!««. . W 25 131 - -»eMtirakr ’ “ ~ 1J. „ ján6—Juli...............6»/, 8*340 82 «0 ff lXaOkbeegl kW*. Oaa.tar.b, 2(kKt w*.Mh, — -,« ..... .* -......... « _______ __________________________________£ 1- III ........ M VHitmU«..........107 $00 Si«.kk. vasút ..*•/. 99 - 99,60 Sor,-1|Sn?“SSf,M/: « « *5®.? ' |Si‘£ ^ OMtr.-m. b«k «00 frt. 8M._ 884 _ m«»rté*ití . - — 11 -• --------------------------------— vmuu k. iso tí Részvények »00 őTnigoiktap...........4t» - m m . ,«.*•/. —---------- » léeo iMnSíM/ ss Issm .............|v io8.7j> 10» .o VnlobM,k IOo«rtoé.. «o.íoíio ?,o *• ‘ri » 680 6­90 »epeseotaj ““ totto“«1'.““' (»00 fro). .£!, 8UJ- «1J- Baakac. PwUh«.«l ri.8........ ’450 7500 1000 . ^ « 6»/. ._____- „ 18*4.100 frt­oe. i«8 - te* 60 Oan£4riv.*5oi»«.»*' 9»*SO 91’10 Att. forg. k.nk 140 írt Ut»151­. .......................... 0 a cii 7* Ii 7­ , 0« lngyenhordó ” “to b. i8 60 SS - *• ’“aU k. 180 írt« ......... «m .n 99 80 100 - » 1 864. 50 írt di. :68 - 168 60 Bnacbelvp. 100 írt 5«/ — --a—•' » 0 i !*.!•! n , ’• I farabokbaa ...IV. SO 50 151 - M Aafol­owlink Vaot ------------ «* «ta«.. *»• t*r.......... »6 - 97 - *00 «W-lri.■■ ■• 9» 50 100 - o?B10.jtr.« ,lr. . __ ... Far*, rp. 100 rrt pp. 6*/ 100.95 101. *) *0.1. ..U. .m. ***. ** _*______ 77 .— IA. geiaerl il«*sav. I0v bank­eiVT7"^*' 104*«p0 106.* *) iSiiöafél© taU. Aa"nyug1, v............5*/* JOO./b 101-25 *.11. jav. sal. 120 frt6«/, 160 — 160 75 ,, 300 frto és 5*/ —.— - alföldi gpa 200 firt.­. ifc3 — .5?3 50 3 , y 7K .. 7« 6.75 6 85 LMMÄÄgolaj «Ständer — *••;••• *5'* *“ —2®} Hcrvát k«». ba»k ----- —Aiafnt.........................151.-153.- ... n, ffer.-J6*s. vp. 200ft5®/« —•>nnag8«h.-t.&00 frtp.í J96-89t­ ^ 6 80 6 95 8?. 6.96 __________________________________________________________f1 ^ A 800 «. alt. tortelle------------------------------------- 286 50 287 * 80 Alt. waggon k. tára. 72.- 73-- tm • * 1874.Wb.8*i. •- •- A bi», lan. képn. Peea-barosi 200 frt 6*/. ifi 50 108 - 84 tt.-domb.-a 4k. 200 / 1 tól 4i 'av ? v* - - —. —. - ... . ív* i n. c feötv. 8 a 88. 9­— 208 jeli. hiteik • 186 — 186 511 röfs Üssak-m. c. köss. b. — •— n«i H. vasut-els. k Álo* © reá. állig adott ág A. Kár .»Lajos vp.300 ft 5*/i- 100 30 100 Erzsébet v.200 frt pp. —. ö »i * 2* ___*- 77 Olajpogácsa tiilárd rapese, prosett 4 9­­5, v. 1878. kel. v. ar 109 Omaaa U. kib.. . a86 — 136 2* 15n ^Franklin“ tára.........812 214.— bér. eae­. ar... .5*/* 525 50 126 — Kasaa-odorb. 200frt 5* , 101 80 102 20 Ford. ója*, v. 1000ftpj ab73 *577 °­­ 78 6*80 6,90 --------------------------------------------------------------------------------v. e*. (elsöbbs.l 5*/- iBo a4* lesz. ca péaaT» b. S»6 2s 95 60 400 0*aa vasont. gépgyár 790.— 795.— 200 I. erdélyi vasr.t. .5*/ 99.— 100 — Csatr. aranyjárad. 4»,. 112.55 152 7$ „ ep.-tar. v. 300 ft 5*(, 101 — 101 5­1 Fer.-Józs. v. 200 frte*. ----------­•. fö 6*86 7­­­81 71— 7.ce­ntaaudsair pesti............. 57.- 57,50 **W* 1876. kol. v SCO fi. orsa. bank r. tarc. — —^ 26ft öschwindt saestgy.. 340— 350.­ 800 Qyör-sopron - ebenf „ papirjáradék 5*/s 96 15 96 3'» „ oszt. v. 1879.200 frt 102 — 103­­ Popa baroai 200 frt.. - 191 — 194 -£ fcá»*bi . ’ 74 - - —76 —m­avenhordó szilárd vidéki............... — —. aranyban... ...5./, 115. U1.- 160 Or.atr. hítelint.............782 30 88*.5« SOo Oyapju-moao............ 865 — 270.— vasat .................6­. 1» kincst.kötv.188*. —. —. „ m. v. 1879.(m­.)5°/# —. Kár.-Lajos v.200frt pp 2­4 80 *Jb KI * 4# 7* . . ______ 7? Ingy . Ai.nyer. köles. 100frt 122.55 183 25 600 Castr.-m.bank......... 8­0 — 885.­ 210 Kereskedelmi épület 680 — 690.­­ 800 Kassa-odb. v. ea. 50/* 101 76 102 26 Lemb.-czern.-jassy vp. Kasaa-oderbergi 200fil­iu 25 144 60 M ** 70 79 6 85 6.95 ----------------------- M. nyer. köles. 50frt 182.25 123 25 ipo I. magy. iparb. ... 159 - 160. - lOo Athenaeum i. ny. r.t. 515__ 520.— 200 n­­eperj.-tara. v. 1865. 800 frt.........5*/* 81.50 82.- Lemb.-cser.-jaesy 800f 228 t0 ?24 — v­gf. c*1)(i 7*fjk 6J 7 05 7.10 m. la légensa. . 61.­ 52. Ussai es szegedi 500 Pesti m­. ker. b. * .. 693.—­697.— 500 Fssti könyvny........... 1120— 1150­ m. r.) ea...............5*/* 100,75 101 25 A m* gj. apr. orsa„ Osztr.-magy. Lloyd .. —, Oaz.-m. Lloyd 500 ft pp 492. 494.­­^ si'* U „ _ . 75 _ - _ gxaiolino szilárd városi, légensa. 5180 62.­­. kölcsön. ...........4«/* 123.50 124 - 100 Ssisseki hitelbank. —— j... £$n Köszénb. (Dräsche). 246.­ 247 — 800 Kassa-odb. ▼. (osatr. államadóssága. O.éjsa.ny.v. 800ft e.5«/e ,06 .0 106.69­0. ajazakny. v. 209 frt - — -„ 77 _____ frtstölt, azonnal 57.­ 57 53 .871. m. álamkölcs Union bank ..... . 101. nemzetk. wa ggon k. 62.­ 64 - 200 ▼.) 1879. kib. ..6*/ —­ 4 „ Ut. 3.200ft e.6'/. 104.70 105.10 .. ill.B.200frt —.­­79 6 60 6­6b ____________________________________________________kötv. szerl. f. . .5*/. —4 . , io­t Rimám.-tárj. vaam, 102— 102 50 Kiissa-odb. v.­­m. v. Megy. aranyjár... .4*/, jOV.lO IC 0 30 Rudolf vp. 300 frt . .6*/* ——. «’adó» vp. 200 írté*... .g6 75 hl 25 6 ’«* 6*7 8i 6*75 6 85 . Q1 .. i 1»173. m. állat a köles. Bia«, tarsanago«. fi.-tarjáni köszénb, 181 — 182 - 1879. kib. ar. ..5*/. Magy. papirjár-----5 •/. 87 — 87 20 Erdélyi vp. 200 ft w.5«/* 98.iG 99.60 Erdélyi vp. 200 'ft.. . 179.­­ 179 50­0» olvasatott.......... 81 50 »2— kötv. star*. £* . .5*/. —.t - —33$ censi biztosító trs... »^7 . aOO opf ^ehliok-féle vasönt. lt*J__171 — Oa*ir,~m. államv. 5»/, M. vas.kölcs.120 frt 5*/» —. — —Allamv. 560 fr­ kdb S'1/# 199.— 199.25 Alamv. 200 frt............ 228 60 219 — _____________________________________________________IC.földteher m. k. 5*/* 194.60 104 80 m Bécsi életjár. b. tr*. 200 - 202 - 350 Sertösöde .............. .95.­906. . kib. 1888.. .5*/. —-------Já. államkötv. keleti v „ kib. 1874... .8»/.-------céli v. 200 frt (6»WU*.) 87 25 87 75 A-Ilva szilárd m­s.m­ai h A1 U13!S!!? W87‘1860 IS?«o m. ált. bist. U 2930-2980 800 Sertéshizlaló........... .96 - 898.- „ X. kib.1885.8«/u­­..............­ ..............W* 98.30 98 80 Déli vp. 600 frank ,8*/r 143.75 144­­ Tiaaav. vp. *00 frt. . - - - -------------------------------------------- bosaniai n. aj * dákkal............ .5V. 04.10 U&.­­ 100 Jfond­áre pesti b. i. Tv.— 70 tt\ Apndinm «A*nwtl 110 115— tom Tiszavid. vasút. .6«/, 103 — 104 — ugyanaa 1873..........5*/c ——.. - „ 200ftez. v. a.. .5-/. 12s .50 187 - Bécsi Tramway 170 m «89 9« vas 7* ---------------- ThSdoes M sae­biai bórdé* -I- ^ tí főid tohormeat .k ** Magj.-ftr. bist. tira.. *il m.- Siáiloda r.^árs. .V. 100... lOi!- iS Bp©sti lánchíd. .6«/* 104.50 106.- „ ' * v*6?/- iH 9b 115 - vp.1000 frt 6*/. 103 25 103 71 Magy.-get. vp.Wl »67.60 168-irány Súly 100 klgr. » .»ák 11 50 12.- ...........»Vs 194.60 106.- m ?an­onia viszb. itt.. -80 870 - ^0 Szegedi szeszfinom.. • -g­­lofi Woyd épület ... .5«' 99.50 100.- M. sadlSdézsmaváltsás 100 - 100.50 JJ.-gal. v. 200 99.60 100.- K. nyug. vp. 200 vp.. 164.25 fi 76 hit.- ára a rákokban .. .» ssák.. n.ou­sz. 24. földtehwment. k. JJ. Török dohányegy.». - - Magy. dijaciosöa.........12« 40 122 70 M. éjs«.-kel.v. 800« á. 98.4« 98 9^ tfagy. éjssakkd.­­rt. 163 75 64 25 I .fal «HIV. ÜZto boa.n.h.ohUno^. ~ ~ ^1*^^ kS t» 950.­ *,g..tSr,jely4k 100 «1« « “• •«•••« •« ________________±_________________________rtt.l­ift“e Ingyen hordó , tikokban . 11.60 12.­ horvátoStó 5*/‘ 800 Uonaordi. m............. .80 - 485 20» könyvnyomda 160 - 165.­ 0«tr. Vitellutéiat . 118 60 179.50 .. . .... M.berna.koloson................................- „ 14«réa.­­..hordóé* . szerbiai h. . M. foldteherm.iksiv 600 Sle­bpead­ maion.... 980- 1000 - 500 Andalv üveg. r. I. 4e0._ b00._ Budaváro.i eorej.g. 48 50 49.50 ** k®»». . .. funerbergi 20, irt... 6 — c cndei 70—18 6.35 6.5. zsákokban_____________dákokban . ..85 11.85 prag’y­...............S*/. 104 80 105 — Krzeebet malom .. .31—23*.— Záloglevelek, Keglevich „ 86 - 87.- Oaehorazig.............5*/.. 109.50 —. *. MIOBféle apraj. prágt vaaiva, 200 in »13.85 814 85 reg. .......... „ .akarra. lanyha 80--62 6.1b 6.40 *4. urbéri válta.­kdt. ‘ Hengermalom.... 540 — 545 — faldh. int. p.. .6*,, mi an 10* 50 Bpest i­petv. bazilika 9 80 9.56 Q»Uo«la..................6\, ,03.50 l­ 4.51 Hitelapraj. 100 rrt......... 178 40 178 00 aima-mor. vaanu. .. 101 50 102 — „ ............... ., ég. való „ 62—84 5.60 6 60 Sallvals ........................ (100 frtoa).............5*/. 99 25 100­­ ...........215 - 270 — ugyana«..... .4*/.*/a 10S « lva’ín Fi!ff7 » 47.50 48.50 Morvaország................6*/. 107.25 Clary 40 írt pp..................... 48 - 49 Salgo-tatj. kcaz. 100 1 1,9 60 18­1- |i i*.rr,:::: esou"des Ä:: 5 ’Íí l ^ =4,........Äs .5ziSSz »'A£tíS£!* 100 7S10150 :: S«k*fr h S:5 =M 61-t* ------------.anyba _ ^ ,6 ^ ^ iS** «.5 5 Ifi SSÄ í .V. ^ Z.C , Áyza,^^* UU 00 .ili -- -- ,.■/ | -- -Clr-^Unt. 160 ír,.. 93* 20 832., 0^, rnbo. ................ l.O.lfil,- * „ ......... „ aerfoad. „ 64—SK 7— 7.76 Ingyenhordé szilárd szlavóniai uj ... J*. 13.50 u,jrvitsI|*Y, f()liv *®S “OD' eS.BL'1'^ ?71 “ „ ...............4*/. 9450 95'^ S4agy. vOr. kar. aoraj 12 85 18.60 Alaó-Ausztria.........6" 109.bO 110.— D.-gozh.-tira. 100« pp l­eirO 117*. Bécai fegyrvrgv. rOOfr - -- -£ gat.............. .. - jBondez 89—41 5.10 5.80 netto tar. - binaigl­aj......... 18.60 13.- Tr)18. köt..........5#/_ ___________Pannoni, malom . e*5.- 830- " »r. v. e..4*., iso“ 131*.. °«,r- -................... » - 17 59 Horv.-S.l.vonora«. 6*/ 104.7.106.71 i­abrnoki 20 írtoé..../ gj ~ Jj. c Peat! vágónk..­­4.60 72 86 74 -ertfier (.. ó bánsági szilárd 75 6.85 6.10 - . ..---------------..1.. ..... .eV ~13~75 JIT^ SzbUldézam.válta, k. 101' vik,ort» ro............... 188­­ ,48 — al. Jel.álogb.. .5'/.*.. 102 76 108*50 Osztr. fldb.i. nyer. J. ®rd*ly.- 'V' b...........104.31) 104.90 Keglevich 10 frt .... 5 |. ............... - 78 6.80 G1b ^ngl hort SESTiaA P isi- 13.60 i 100 frt).............5*/. 100 -101. - a. közi r.ll.Utok­­ ..................6*1. l­MG 1M.M Temeai birn.ág .6./, ,04. 0­­ . - ^kkai iotto-kdk­adn io!« 80 *6 Tiltairi. * ko,. S­ens,6 - :: »£*1*0*------------1----------------------—~ ___________n1.^x 10:Z^X m.vä“7*,6.1 A.Sa­s ,t5W1MB »»■«*•** - - ■' = 1 0.V. ..../. Dle I -i- l4yes..defl,. W.*/. 81.10 bjeo AlCu­d-fmnmei v. 6#/, ,8250,83 50 li. Jeiz’.'Nyerem. J.' Ti.- tt'J Oa. k. .r.ny .,er^ 6.94 6.98 „ kiaora. 1867. 5-'. ,04 2. 104.90 P41ffy«frt. ............. 48.­ 48 SS SIUSTUSlrt . £ UM el 65 -------------------------------------------------------------------------------.: ''-'ki8 -■ ■ - 100 friSav.:^! '^tT ^S.sSa! SferJJS"" :•!» iLTo Ufo iiAmWzGl '«851L6#f —---------------------------------------------------------------------------- «abac. - magyar la........ —•— —■■— jan. -Jn­.... f,„V. 82 60 88 - *“9 »»roa-pakráczi vaan' — —— Osatr.-magy­b. 4»/, 99 40 100. 80 márk 9 **' 18 30 18*3* Capaazab.art. lOOrtb’., 119.60 121.'. Rudolf 10 frt................' 80.6, 21.86 piria ....................3 49’5, 49 61 A dunapesti áru és értéktőzsde jogszokásai szerint kés*- burok nélkül — boszniai............ ggye8. adósa. e*. k. 800 Bátt.-domb.-zák.5»/. 174 50 175.50 „ „ „ 4*/.*/. 102 10 102.60 Törik arány Ura —pestv. köb­n. 1871. 6«,« 108.— 109.— Salm 40 frt pp..............' 611 61.50 zürich 100 frank... 8 4.50 4156 pénzben. A minőség hektoliterenkint éa klgrammonként ------------------------------------------------------ april-okt... 40/..V. - --------------SOO Byeat-pecai» r.-t. 176 - 177— ....................... 4­, 93 43 100.- “‘Ti,. Z _T BPe9t­ ’■ 1 880. fi. 101.75­­.- Salzburgi »0 frt...........• 84.86 84 7f h“i„k SOO fr t 498., 4» 16 '--------.1----------- ....................................................................... ............... .... . Oaztr. aranyjár. .4./. V12.50 118 - 0»0 »«breoz.-hajdun. , .------- Cead­m.kerb. «... 101._ 102,60 Sjmetbírbitoam Z'm, 8166 BioaT •• 1 8«. 6V.-------------- St.-Qenois 40 frt pp . 6­47, 61.60 Svaj­.z, be.ya. 100 ír 49 b, 4» ,5 100 kiér ára Korb. (term ) ! ííí !?.............. ~ Osztr. papirjár.. .5*/. 96 96.60 200 Dell vasút...........5«/, 165 - 166 „ „ „ „ 6'/.*/. 101.--101 51 „a Németbir. bj. 100 m 61.60 6165 n dijk. apraj. 1874. —.- —.- Stanislau vár. 20 frt pp 38— —. - «, Ércznénzek árf . irány- „ ** * bordó nélkül ,,114ti! L*„h,ír 11 ............. «' S’~ Osztr. adósság 1864. 300 fejazak-keleti vasút 184-166— ....................... 6*., 101.— 101.8« | f Váltók Árfolyam« Olasz járadék.........5»/, —J - —. Trienti vár. lOOfrt pp... 1971 . - P Gabonát Ag Határidő pénz n iru v»«s................... 06.— 65.— *50 f.-t p..............4*/, 30 50 131 50 800 Erdélyi vasút .. .6*/, 17»— 180.— ......................... 41/,»/. 98.— 98.60 a I (látra).* Török apraj. 400 frank 17.- 11.25 „ „ 4«/,50ftv.a. 69.75 70.50 Ua. k. arany.............. 5 9s 6 ^7 *■- ---------1------------------------------------------------. Oeztr. adósság 1860. 8°° Győr - sopron-ebenf , Albin»“ t. ca k.i. 3*/, 101.— 102.­ * ,m­ai. „ c. met Szerb dijaorsjegy......... 30 60 31 - Waldstein 80 frt pp. .. 4­.'96 41.76 20 frankos.............. 9 »e 9 97 ________________________________________frt kr frt kr _ nverz, min. szer--------------- 600 frt ..............5«/. ,86 - 137.-- vasút...................5*/.------------- N.-szeb. földh.1.5'/.»/. 100 - 100.60 ?^«b,aPIM hnll’fri .ni « tűi 16 Windisobgrätz »Oft pp. 491',0 60 80 márkoz.............. ,*59­­9 81 « d és — sárga,csurgatott ——.- Osztr. adósság 1860 »00 Kaaaa-ouerb. v. .4»/. 144.50 140.60 Ugyanaz...............(1% 103 60 —.— »V- J“'*”1’!?! j-.i'vf lv3 7s 104•. () Záloglevelek. Orosz imperial........... 16.86 H'.gl 8 bűzt............szilárd avanzra ... 7 33 7­0r Iota.» ozende« j. ”••••■ 100 (rt.................5*,. 3,.­139­ *9? Magy.-gal. vasul 6'/. ’.67.51 08.60 Epeeti közu. v. S'/.*,. 102.25 102 60 *(• pf“., 100 49'so 49*6, Alt. oszt. földh. aj. 4« ,86.10 186 75­­, Bankok részvényel. ?,0UT®r‚!‘*“'' ■ !? !.g . ............ . őszre ...... 6 69, 6­9 - apró hordókban­­.-------Osztr. adósság 1861 800 Magy. nyugati v. 5*/. 164 50 165.50 Osztr. földh. Int. 3*/. 102 50 103.­ 8V. IM fn­ év alatt sora. 4*/... OTÁO 98 - Török líra arany .. II 89 11.38 HÍREK. Szeptember 28. — Kinevezések. A pénzügyminisztérium Knazo- V­i­t­z­k­y Sándor pénzügyigazgatósági irodavezetőt a pénzügyminisztériumhoz irodaigazgatóvá; Eperjessy János jogügyigazgatósági kezelő tisztet irodavezetővé a budapesti (budai) pénzügyigazgatósághoz és Jónás Jakab szentesi kormánybiztosi fogalmazót kezelő tisztté a jogügyek igazgatóságához, Milde József II. oszt. dohánygyári igazgatót I. oszt. igazgatóvá, Rudolf Jó­zsef, Kramp­era János és Braunsteiner Gusz­táv I. oszt. dohánygyári aligazgatókat III. oszt. dohány­gyári igazgatókká, Berkes Antal, Schwartz Adolf, H­r­e­b­l­a­y Kelemen és Neuwirth György aligazga­tókat I. oszt. aligazgatókká, M­a­n­d­i­s Győző és E­r­b­e­k Ottokár dohánygyártási osztályvezetőket pedig III. oszt. dohánygyári aligazgatókká. — Az igazságügyminiszter al­jegyzőkké , a budapesti kir. törvényszékhez : dr. S­c­h­m­ö­r Gyula Vaisz féle alapitványi segélydijas, a budapesti kir. törvényszékhez beosztott, a kapuvári kir. járásbí­rósághoz pedig: Kar­an­csi János ottani jog­gyakor­nokokat, gondnokká, a szegedi kir. kerületi börtönhöz : W­é­b­e­r János ottani I. oszt. tiszti írnokot. — A debre­­czeni m. kir. pénzügyigazgatóság, Simig Kornél és Z­e­n­g­e­y János irodasegéd-tiszteket II. oszt irodatisz­tekké, Raucher Rezső és S­o­ó­s Ferencz gyakornoko­kat irodasegéd-tisztekké nevezte ki. — Állami kedvezmény A földm.-, ipar- és kereskede­lemügyi miniszter a pénzügyminiszterrel, egyetértőleg Schulz és Spitzkopf terezóczi lakosok mezőgaz­dasági szeszgyára részére az 1881. évi XLIV. t.-czikk­­ben biztosított állami kedvezményeket megadta. — Postatakarékpénztárak. A közmunka- és közle­kedésügyi miniszter, a nagy-szebeni magy. kir posta- és távirdaigazgatóság területén fekvő keresztényfalvi magy. kir. postahivatalt, a tőle — működésének ideig­lenesen tett beszüntetése tartamára — megvont postata­karékpénztári közvetítő szolgálattal okt. 1-je napjától kezdve újból megbízta. — Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter, dr. Vajda Emil székely-udvarhelyi állami főre­áliskolai rendes tanárt és Radlinszky Józsefet, az álla­milag segélyzett jászberényi községi kath. főgymnásium rendes tanárát, véglegesen megerősítette. — Névváltoztatás. Kiskorú Hirschel József (Budapest) vezetéknevét »Hollósi­ra változtatta, belügy­miniszteri engedélylyel. — A király ő felsége a mai délelőtt is nagy­részt a budai váriakban töltötte s államügyek elinté­zésével foglalkozott. Azután a Szt.­Zsigmond kápol­nába ment s végig hallgatta a reggeli misét. Mise után hosszat­!) sétát tett a királyi várkertben s azután Újra a hivatalos ügyekre fordította idejét. — Kitüntetések. A király ő felsége, Déván gróf O­r­s­s­­­c­h Richárd m. kir. posta- és távirdaigazgató­­sági fogalmazónak a miniszteri fogalmazói czimet és jelleget, Gáspár­ini J­ózsef nyugalmazott I. oszt. pénzügyminiszteri számtisztnek a számtanácsosi czi­met díjmentesen adományozta. — Kinevezések. A király ő felsége birákká ne­vezte ki a budapesti ítélő táblához: Hunyor Sán­dor sátoralja­ ujhelyi, P­­­t­r­o­ff Rezső győri, G­a­r­a­m Jenő balassa­gyarmati törvényszéki bírákat, továbbá J­ó­k­u­t­h­y Albert budapesti kereskedelmi és válto­zótörvényszéki birót és S­k­o­f­f Iván budapesti IV. kerületi járásbirót, a marosvásárhelyi Ítélő­táblához pedig­ Szalánczy Lajos deési törvényszéki birót. — Rendjelviselési engedélyek. A király ő fel­sége megengedte, hogy lovag A­r­n­e­t­h Alfréd, a cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár igazga­tója a bajor királyi Maximilian-rendet a tudomány és művészetért, H­i­c­k­­ Richard cs. és kir. alconsul Prisrendben a pápai Gergely-rend lovag keresztjét, Weniger Károly cs. és kir. alconsul Amsterdam­ban a spanyol királyi III. Károly-rend lovag kereszt­jét és végül D­e­p­o­­­o József cs. és kir. irodatitkár és ügyvivő az antivári-pristani cs. és kir. alconsulátus­­nál, a pápai Gergely-rend lovag keresztjét elfogad­hassák és viselhessék. — A király Kolozsvárott. A »Kolozsvár« érde­kes apróságokat szedett össze a király kolozsvári tar­tózkodásáról. Közöljük a következőket: A király Ko­lozsvárit is nagyon korán kelt föl reggelenként és azonnal íróasztalához ült, hol — úgyszólván megsza­kítás nélkül — közel 10 óráig dolgozott, a mikor fo­gadtatások, kihallgatások következtek. Ő Felsége kora reggel tudvalevőleg a főtéri templomban misét hallgatott, melyet Lönhart püspök szolgáltatott. — Ő Felségének könnyed, ruganyos és nagyon gyors járása van. Úgy a bevonulásnál, a mikor bejárta a palota előtt levő tért, mint a népünnepélyen, a mikor a népcsoportoktól viszszatért a lövőházhoz, a kiséret alig bírta követni ő felségét, olyan gyors léptekkel sietett előre. — A király különben a legnagyobb fesztelenséggel járt - kelt közöttünk, s megjelenése soha egy perczig sem éreztette azt a fölényt, melyben az uralkodó alattvalói fölött van. Ha megszólított valakit, ez mindig oly ba­rátságosan, előzékenyen, mondhatni: udvariasan tör­tént, hogy az illető alig jöhetett zavarba, vagy nyo­masztó izgalomba, mely megakadályozhatta volna,hogy nyugodtan, helyesen válaszoljon. A felséghez — kivált a népünnepélyen — közel járhatott akárki, sőt megtör­tént, hogy épen a népünnepélyen, kétszer is megszólí­tották minden indok nélkül. A király mind a két meg­szólításra igen előzékenyen felelt és épen semivel sem mutatta, hogy ez tulajdonkép­etiquette ellenes dolog volt. — A színházi portás oknélküli ijedelmet állott ki a díszelőadást követő napon. Ugyanis, mikor ő Fel­sége a színházhoz, érkezett a portás odasietett a fo­gathoz, s túlbuzgóságában megragadta a kilépő ki­rály karját, hogy lesegítse. A portást aztán megfedd­­ték ezért a túlzott szolgálatkészségért. Másnap reg­gel jön a színházhoz egy udvari inas és a portást a kabinetirodába rendeli. Színházunk díszövének rögtön eszébe jutott a tegnapi királyfogás s volt ijedelem, hogy már most mi fog vele történni. Félve engedel­meskedett a rendeletnek, de a kabinetirodában aztán nem történt egyéb, mint hogy kapott előző napi szol­gálatáért egy aranyat. — Az első ülés. Megnépesült ma a Sándor­­utcza környéke korán, s már tíz órára, mikor a foga­tok és frakkerek egymást váltogatva vágtattak az országház kapuja elé, egész tömeg állt a bejáratok előtt, érdeklődve az érkezők, tudakozódva az ismeret­len arczok iránt. A folyosók és a terem is gyorsan népesedtek. A képviselők üdvözölték egymást, keres­ték s elfoglalták helyeiket, s aztán pártközi összeele­­gyültségben láttak az első napok nagy feladatához , az ismerkedéshez. Annyi bemutatás történt, hogy mire az új képviselő az egyik folyosón elvégezte, bízvást újra kezdhette a másikon, és nyugodt lehetett róla, hogy csak az igen szabályozott memóriájú emberek veszik észre, ha harmadszor vagy negyedszer mutatja be magát. A múlt országgyűlésről hiányzó »állandó alakok« erős emlegetés tárgyai voltak, a­mi azt mu­tatja, hogy a Parlamentarismus még­sem oly feledé­keny intézmény, mint általán hirdetik: vissza tud emlékezni régi híveire — három hónapnál is tovább. — A főrendiház is ma tartotta első ülését, mely azonban szintén inkább csak főpróba számba mehet mint sem premierenek. A padsororokat nem töltötték be egészen a főrendek, de azért a korelnök örömét fejezte ki, hogy »oly nagy számban egybegyűltek.« A főrendiház régi képébe uj szinve­­gyüléket csak az a sok lilaszinü talár öntött, mely ma feltünt­öttgyelyiségt­en pompázott az egynap,... padsorában. — A német trónörökös egészsége. Metán­ban, hol a napokban Mackenzie dr. egy pár napig időzött, azzal hitegették magukat, hogy a hires angol orvost nem sokára követni fogja a német trónörökös. Ez azonban, mint egy mai távirat jelenti, ma A­r­­c­o­b­a érkezik huzamos­ tartózkodásra. Arco, mely nem messze fekszik a Garda-tótól, védett fekvésében számos szép kiránduló helylyel bővelkedik. E déltiroli üdülő­hely, a mióta Albrecht főherczeg ott villát építtetett, a melyben az uralkodóház tagjai gyakran tartózkodnak, szemmel láthatólag emelkedik. A­l­­brecht főherczeg minden télen át huzamosb ideig tartózkodik e villájában. Valószínű, hogy a főherczeg legközelebb személyesen üdvözölni fogja a német trónörököst Arcoban. A miniszter köszönete. A vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter, S­z­­­á­v­y József koronaőrnek s való­ságos belső titkos tanácsosnak, azon nemes áldozat­készségéért, melylyel Kis-Vicsap községben saját költ­ségén elemi népiskolát alapított és annak fentartásá­­ról gondoskodott, őszinte köszönetét nyilvánította. — Deák-szobor. A Deák-szobor leleplezésének ünnepélyére a kolozsvári tud. egyetem Ka­­nitz dr. rectort és Lánczy Gyula dr. egyetemi tanárt küldte ki, egy emlékkoszoru letételével bízván meg őket. — Zalamegye imposans koszorút visz Deák Ferencz szobrához. A koszorú cser- és babérlevelek­ből áll, két méter átmérőjű, halvány kékszinü vert­selyem szalagján, mely 6 méter hosszú, aranybetükkel ez a felírás olvasható »Zalavármegye közönsége« »1887. szeptember 29.« — Statárium. A hivatalos lap mai száma közli: A belügyminiszter és az igazságügyi miniszter, Nóg­­rád vármegye területére a gyújtogatók ellen három havi időtartamra a rögtönbiráskodási eljárás foganat­­bavételét elrendelte. — A nemzeti színház jubilaeumához. Lapunk­nak egy barátjától vettük a következő sorokat: Bizo­nyára örvendetes jelenség, hogy a nemzeti színházban rendezendő jubiláris előadásra valamennyi jegy elkelt. Mindenesetre ez is emeli a jubilaeum fényét és fon­tosságát, a­menynyiben arról tanúskodik, hogy ma már oly nagy a nemzeti színház közönsége, hogy a színház épülete, ha kétszer-háromszor akkora volna, sem bírja azt befogadni. Mert ha személyes tapaszta­lalatoknak hinni szabad, még nagyobb azoknak a száma, kik ez ünnepen résztve­nni szeretnének és helyszűke miatt kiszorultak, mint azok száma, akik bejutnak. A nemzeti színház igazgatósága csak egy indokolt közóhajnak tenne eleget, ha még egy este — talán vasárnap — ismételtetné e sok szempontból nevezetes előadást. Lekötelezné vele a közönséget és még inkább fokozná az érdeklődést első műintéze­­tünk jubilaeuma iránt. — Egyház megalakulás. A nagy-kikindai ev. ref. egyház, megalakulását október hó 2-án dél­előtt tartja meg az ágostai evangelicus templomban. A hálaadó isteni tiszteleten Fekete Gyula lelkész fog beköszöntő szónoklatot mondani. — A tél elő hírnöke. Az utóbbi hideg napok alatt Brassóban hó esett, s a környékbeli hegyeket is hóle­pel borítja. — Háromszékről írják : A Kárpátok déli felében a Bucsesd környékén nagy hó esett, mely a le­vegőt annyira lehűtötte, hogy már 22-én reggel 6°C volt a hőmérséklet. Azóta folyton hideg az idő, a Bu­­csesdről szállingóznak alá a hópelyhek a háromszéki rónára. — Hymen. Fekete Dezső postatiszt eljegyezte Goltz Anna kisasszonyt Sátoralja-Ujhelyen. — Mi­­hajlovits József jegyző oltárhoz vezette Wessely Hajnalka kisasszonyt Újvidéken. — Poseni Drasko­vics Győző postatiszt nőül vette Marx Augusztin kisasszonyt Paulison. — Tarovszky Mór jegyet vál­tott Hay Hannah kisasszonynyal Aradon. — Csendőrök harcza tolvajokkal. A borb­ászi (Szolnok-Dobokamegye) falubirónak, mint a »Kolozs­vár« írja, f. hó 23-án ellopták négy fejős ruhát. A tolvajokat nyomozó négy csendőr a körtvélyesi hatá­ron, az erdő mellett legelésző juhok között két lopott juhra akadt; ezek a bírók voltak. Épen el akarták venni a juhokat, a­mikor az erdőből nagy hirtelen­séggel három tolvaj kirohant, egyenesen a csend­őrökre és egy-egy ütést mértek rájuk. Az egyik gaz­ember Fábián csendőrnek esett bottal; a csendőr a­­ törvény nevében »megállj «-t kiáltott reá és minthogy a tolvaj erre nem hallgatott, reá lőtt és szombján megsebesítette, de már ekkor olyant ütött a tolvaj bunkójával a csendőr jobb karjára, hogy nem hasz­nálhatta fegyverét, miért is fejére több súlyos ütést kapott, úgy hogy összerogyott. László csendőrt ez­alatt egy másik tolvaj ütötte karóval, a csendőr ke­resztüllőtte támadóját, ki elbukott, de felugrott és tovamenekült, mert az erdőből számos juhász jött a csendőrök segítségére; ugyanekkor a másik két tol­vaj is elfutott. László csendőr nem üldözhette, mert veszedelmesen megsérült bajtársa beszállításáról kel­­ett gondoskodnia. Másnap Kramer bethleni Őripa­­csendőrrel es Tilfi kéntevők nyomozására indult két a mint azok Bethlen és Borb­ászaTauL 1 ',~,"^Critom­e­nekülő­félben voltak. Azonnal vasraverték .zit deési kir. törvényszékhez kisérték. — Fővárosi krónika. T­ö­m­e­g­e­s kabátlopás. Az őszi idő beálltával a kabáttolvajok is megkezdették a kávéházakban a kabátszüretet . Ma már három eset­r­ől tettek jelentést a rendőrségnél. A királyutezai Fritz­­kávéházban Lomzeik István zöldes felöltőjét lopták el, mely 38 frtot ér. — Varga Mihály férfiszabónak kabát­ját pedig a hatvani­ uteza és a széputeza sarkán levő Müller kávéházban emelték el. A kabát 40 frt. értékű, sötétbarna szinü. — Rosner-kávéházban Pichler József ott alkalmazott karmester salonkabátját vitték el, mely egy szekrényben volt bezárva. A károsult 25 sr. értékű­nek mondta a kabátot. Elegáns tolvaj. Tegnap délután Bi­­­vicz­­ky Lajos czipész Landom utcza 3. sz. a. levő üzletében megjelent egy csinos öltözetű fiatal ember, hogy a gon­­dokat levágassa czipőjéről. Míg a czipész munkáját vé­gezte a fiatal ember zsebre vágta a czipész talónfüggő zsebóráját, mely 21 frtot ért. Talált holttest. Tegnap este 8 órakor a Rákoson a »Pascal“ malomnál sűrű bozótban 10 hóna­posnak látszó leánycsecsemő holtteste találtatott, me­lyen azonban külerőszak nyomai nem látszanak. Bevit­ték a Rókuskórházba. Talált váltó. Budán a Margithidfőnél, 270 frt összegről kiállított váltót találtak. Színház és művészet. — Az »Arany ember Nagyszebenben. A »Ko­lozsvár« -nak írják Nagyszebenből. Szombaton került színre Jókai »Arany ember« czímű drámája, igen jó előadásban. A darabot a közönség tetszéssel fogadta és sokat tapsolta. KÖZGAZDASÁG. Közlemények. Vicinális vasutak. A hivatalos lap mai száma közli a szabadka-zenta-óbecsei és zenta-horgos-sze­­gedi helyi érdekű gőzmozdonyú vasútra vonatkozó engedélyokmányt. Phylloxera. A szentpéteri alsó járás Kondó községe szőllőiben a phylloxera jelenléte consta­­táltatott. KÖZGAZDASÁGI TÁVIRATOK. Értéktőzsde. Bécs, szept. 28. (I. E 1­ő t­ő z s d e.) Osz­trák hitelrészvény. 282.25. Angol-osztrák bank­­részvények —.—. Unió-bankrészvények —.—. Déli vasúti részv. 90 25 Húsz francos arany 9.96—. Osztrák-magyar államvasuti részv. —.—. Magyar hitelrészvények —.—. 4 százalékos magyar arany­­járadék 100.15. 5 százalékos magyar papirjáradék — .—. Török birod. dohányegyedáru társ. —.—. Magyar jelzáloghitelbank sorsjegyek. —.—. — Az irányzat: szilárd Bécs, szept. 28. (M­e­g­n­y­i­t­á­s.) Osztr. hitelr. 282 30. Unió-bank —.—. 209. sorsjegy —.—. Angol­osztrák bankrészv. —.—. 20 francos arany 9.96.— Déli vasut-részvény —.—. Magyar hitelbankrészvény —. —. 1864. sorsjegy —.—. 4 százalékos magyar aranyjárad. 100.10. 5 százalékos papirjáradék —.— Tramway —.—. Az irányzat szilárd. London, szeptember 27 (V­ aluti árfolyamok.) « «.4.?,;-­­like» magyar aranyjáradék 80 37 (­*1 100 frt 02 kr) 0. 4 szizalékos osztrák M-Hnyjáradék —.— (­ — frt — ki) M. 4­2 százalékos oístr. szuszjáradék 66.— (— 81 frt 87 kr ). Angol conzolok 101 62. Bácsi váltóár 12.76 — (~ 126 frt 35. Ezüst 44.56 (~ 90.28 kr). Átszámítási árfolyam: 10 font steri­ng •» 125 frt 90 kr. FáriS,szeptember 27.(Boulevard forgalom.)3*g,-os francai* járadék 81.57. áVt'/a-o* franczia járadék 108.97. Osztr.-magyar államvasut 478.75 (­— 229 frt 72 kr).U. Déli vasút —.— (­ — frt — kr) U. Francéi* törleszt­h­ető járadék 85.30. 4a/a~os magyar aranyjáradék 81.75 (· 100 frt 27 kr) U. Ottomén bankrészvény 494.06. Át,számi­tási árfolyam : 100 frk 49 frt 55. Árutőzsde. Bécs, szept. 28. (Erede­ti távirat.) (Ott­­hona- és terménytőzsde. Búza máj.— jan. —.------.— frton, őszre 7.25—7.30 frton, októ­ber—novemberre —.-----.— frton, 1888. tavasz­ra 7.60—7.65 forinton. — Rozs máj.—júniusra —.-----.— frton, őszre 5.80—5.85 frton, október —novemberre —.-----.— forinton, 1888. tavaszra 6.15—6.20 forinton. — Zab máj.—jun. —.-----.— frton, őszre 5.66—5.61 forinton, október—novem­berre —.-----.—, 1888. tavaszra 6.03—6.08 forin­ton. — Tengeri máj. —jun.-ra —.-----.— frt, jun.—jul. —.-----.— frt, juh—aug. —.------fo­rinton, augusztus—szeptemberre 6.30—6.35 frton, szept.—októberre 6.30—6.35 frton, október—no­vemberre —.-----.— forinton, u­­ tengeri —.— —.— forinton, 1888. május—júniusra 6.08—6.13 frton. — Repcze aug.—szept. 11.95—12.05, szeptemb.—októberre 11.95—12.05 frton, 1888. febr.—márcz.-ra 12.15—12.25. Olaj kész szállításra 28.75-29.oo, szept.—decz. 29.00-29.25» j“®*-“ 29.50-30.00, máj. --------^^ctóberre kész szállításra 25.62-25.87, szept.-october £-25.87, nov.-decemberre 25.00~^5 bU’no LíTtiépr­, ^5 25_25.50 frton. R es tengeri ara­­­sú. -búza időjárás esős. tartva. Az Budapesti áru- és értéktőzsde. Szeptember 28. Gabonaüzlet. A mai gabonatőzsdén nem jöt létre üzlet. Értéküzlet. A mai értéktőzsdén a zsidó ünnep miatt nem volt forgalom. Tudnivalók Szeptember 28. Nemzeti színház. Rendkívüli bérletszünet. A nemzeti színház 50 éves fennállásának ünnepére a m. kir. operaház és a népszínház tagjainak szives közre­működésével: »OLYMPI VERSENY.« Ábrándkép a nemzeti színház 50 éves fennállásának ünnepére. — „ÁRPÁD ÉBREDÉSE.« A pesti magyar szín­ház megnyitására. — »A SZÍNÉSZNŐ.“ Drámai költemény, a nemzeti színház 50 éves jubileumá­ra. — Kezdete 7 órakor. Magyar kir. operaház. Zárva. Népszínház. Frank Boriska kisasszony mint vendég. »MIKÁDÓ vagy: TITIPU VÁROSA.« Bohó­­zatos operette 2 felvonásban. — Ezt megelőzi: »BORKA és BICSKA.« Katonai idill 1 felvonás­ban. — Kezdete 7 órakor A Kisfaludy-társaság felolvasó ülése d. u. 5 órakor az akadémia kistermében. Felolvasók: Lévay Jó­zsef, Vértesi Arnold és Dalmady Győző. A főváros törvényhatósági képviselő bizottságának rendes közgyűlése d. u. 4 órakor (új városháza.) A fehérmegyei társaskör igazgató választmányi ülése este fél 8 órakor (Paris szálló) Kereskedelmi múzeum a városligeti iparcsarnokban d. e. 10—12 és d. u. 3-tól fél 7-ig. Halászati kiállítás az állatkertben egész nap. Üvegfestészeti kiállítás Kratzmann Ede műtermében (a füvészkert mellett) egész nap, dij nélkül. Orsz. tanszermúzeum a budai állami tanítóképezde épüle­tében d. e. 9—12-ig és d. u 3—6-ig. A magy. kir. technológiai iparmúzeum (Kerepesi­ ut 9. Belez­­nay-kert) nyitva van délelőtt 9—12-ig és dé után 3—5-ig. Egyetemi füvészkert az üllői­ után d. e. 8—12 és d. u. 2­6-ig. ----_ Akadémiai könyvtár d. u. 3—7-ig. Egyetemi könyvtár d. e. 10—12-ig és d. u. 4—8-ig. Az állatkert nyitva egész nap. Belépti dij 30 kr. A magyar orsz. panoráma (Városliget volt kiállítási terü­let) reggeli 9 órától esti 10 óráig. (A „Commune“ csatái Párisban czimű látványosság.) Margitsziget. Csütörtök, szombat és vasárnap katonazene a felső vendéglőben, hajó közlekedés félórán­­kint. Főszerkesztő: J­óls,aki . Felelős szerkesztő:­­Visi Imre. Hígikt tér. (E rovat alatt közlötteknek sem tartalma sem alakjáért nem felelős a szerkesztőség). E­gyéves önkéntesek előírás szerint legelegánsabban felszereltetnek HT Tiller Mór és testvérei csász. kir. udv. szállitók által BUDAPEST, Károly - kaszárnya. — Árjegyzékek kívánatra ingyen. 958 ■---. Si* Budapesti őszi lóversenyek okt. 2., 4., 6., 9., 11., 13. és 16-án. Kezdet mindig déliztdix Sí óra II perez. Mindennap 6 verseny. — Igen gazdag nagy dijakkal. Az I. vasárnap (okt. 2-án) mezei gazdák versenye is lesz, 300, 150 és 80 írttal az I., II és III-dik ló számára Helyárak : saisonjegy mind a 7 napra : Uraknak I. osztály .................................................... 30 frt Hölgyeknek I. osztály ........................................... ... 15 frt. Katonatiszteknek I. osztály .......................................... 15 frt. A saison-jegyek szeptember 20-tól kezdve válthatók, az egyleti főpénztárnál (Budapest, Nemzeti Casino II. emelet). Helyárak naponkint: I. hely uraknak................................................................... 5 frt, » » hölgyeknek ............................................................. 3 frt. » » katonatiszteknek ................................................ 3 frt. A bekerített fogadási helyre külön az őszi 7 napra ............................................................. 15 frt his tribün ......................... ........................................... 1 frt II. hely .......................................................................... 50 kr. Benn a pályán ................................................................. 30 kr. Katonáknak őrmestertől lefelé ...................................... 20 kr. Mindenütt fedett helyiségek az eső ellen, vendéglők és a totális ateurök. — A lóvonatu vasút és omnibuszok egész a versenytérig. 1057 1 ^ Mftl­átslRide**» dítam~~,inn­e­n.^r. Bndwaa. bmrltak(mr*. á JjM Munabértló é ’Kmsmt.

Next