Nemzeti Hirlap, 1904. április-augusztus (1. évfolyam, 1-124. szám)

1904-05-06 / 30. szám

«ori kór j904. május 6. nil: „Himuusí“, énekli a Dohánygyári Dal-NEMZETT hírlap. vegyeskara. Felolvasást tart: léczfalvi ^árfás Elemér joghallgató. , Az anya fáj­­lalma” Vida .főzettől, szavalja Jlyés Anna. \ osaládj esernyő", tréfás költemény, előadja ferencz Árpád. „Hunyadii-nduló“, énekli a pohánygyári Dalkör vegyeskara. Belépti dij „jncs. Kezdete d. u. pont 5 órakor. — Egy színésznő temetése. Csige Ilkát, a dehreezeDi színház oly korán elhunyt, bájos naiváját tegnap délután helyezték nyu­galomra a kolozsvári temetőben. Délután öt árakor a kedvezőtlen idő daczára rengeteg ember tolongott a kápolna előtt és a temető (Sutja mentén. A koporsó beszeutelése után a 4 fehér ló által vont kocsira tették a ko­porsót, a melyet egészen elborítottak virággal ás koszorúkkal. Koszorúkat tettek a rava­talra: Feledhetetlen Piczuláuknak — Mama, Aranka. Böskc. Mindenem voltál, mindent veszítettem — Zoltán. Feledhetetlen Piozu­­lának — Édes apa. Az édes, kis Piczukának — Lázár Ernő. Feledhetetlen Piozulának — Zoltán. Szeretett sógornőnek — Elemér. Ilon­kának — Makó igazgató és családja. Szere­tett pályatársunknak — A debreezeni szín­társulat. Csige Ilonkának — A kolozsvári nemzeti színház. A legkedvesebb barátnőnek -— Csekó. És megindult utolsó útjára az elhervadt liliom, szerettei szivszaggutó zokogásától ki­sérve. Aztán leeresztették a koporsót, a hi­deg. barátságtalan sirgödörbe, közel a Pusz­­tay Béla és az oly tragikusan elhalt Keler Hona sírjához, a hol tovább álmodik majd a dicsőségről és tapsokról, a virágokról és a szerelemről Piczula, a szegény elhervadt, el­­fonnyadt Piczula . . . — A K. A K házi versenye A kolozsvári Athletikai Klub május 12-éu (csü­törtökön) tartandó házi torna- és vivó-verse­­nyének meghívói a mai napon küldettek szét. A Klub elnöksége meghívta úgy városunk, mint az erdélyi részek előkelőségeit, a hely­beli összes tanintézetek tanári karát és tanuló ifjúságát. A középiskolai tauuló-ifjuság ré­szére igen olcsó 20 filléres jegyeket bocsáta­nak a tanintézetek vezetőihez szétosztás vé­gett. A felsőbb tanintézetek hallgatói részére 40 százalék kedvezményes jegyeket engedé­lyezett a Klub elnöksége. A több évig tét­lenségre utalt egylet újjá szervezése utáni ezen els® nyilvános szereplése iránt közönségünk körében, általános az érdeklődés. Jegyek előre válthatók már a mai naptól kezdve, Püspöki Miklós, Lepage Lajos és Kun Mátyás urak üzleteiben. — Vegetáriánus akrobata. Érdekes ven­dége volt tegnap a kolozsvári egyetem torna- és vívótermének. Egy vegetáriánus akrobata, kinek gyönyörű, arányosan fejlett, izmos teste valóságos eszménye a férfi test-szépségnek. Bi­­csérdy Bélának hívják az akrobata vegetáriánust, ki bácskai születésű ugyan, de gyermekéveit és férfi korát is Erdélyben töltötte, s több éven át, igy legutóbb is Fogarason működött az adóhivatalban, mint adótiszt. Bicsérdy Bélának a neve külföldön, főleg Német- és Augolor szágban fölötte ismert és őt tartják az angol Sandow után a világ legerősebb akrobatájának. A német sportlapok egyidőben, midőu Berlin­ben, H amhurgban stb. a különböző tornázó és sport-egyletekben bemutatkozott telve voltak nevével; s több előkelő angol folyóirat ékes czikkek kiséretében közölte arczképét a magyar vegetáriánus erőmüvésznek, a kit pedig haza jában alig, sőt nem i* ismernek. Bicsérdy Béla 1874-ben született Zentán, s már ifjú­korában egyik legjobb tornázó volt. Később vegetáriánus, anti alkoholista és anti in cotinista lett s ugv tapasztalta, hogy az erőgyakorlatokat sokkal szabatosabban, sokkal könnyebben és uagyobb eredménynyel tudja végezni. Majd Németországba ment ki, a hol leghíresebb sportirók és szakértők előtt mutatkozott be. Theodor Sichert a Németországban legismertebb sportkönyv, a Cathekism der Athletik Írója müvében érdekes statisztikát ad bámulatos súly emeléseiről. így 1901 ben Boroszlóban ullva a 8 klgrmos súlyt 28-szor emelte fel, a 88 klgrmost 18-8zor, a 10Ö klgrmost 15-ször a 122 klgrmost l-szer; fekve a 100 klgrmost 50-szer, a 150 est 16-szor, a 162-öst 8 szór, a 188-ast pedig egyszer; balkézzel a 96 kilogramost, jobb­­kézzel a 104 klgramofet emelte fel egy­szer. Tegnap este az egyetemi tornaterem­ben Vermes Lajos, Chappon Samu és Gerentsér István torna- és vivó-tauárok, továbbá számos sportkedvelő egyetemi hallgató jelenlétében a 86 kilogrammos vassulyt állva 10 szer, a 172 kgrammos súlyt fekve l-szer emelte fel. Németországban járta alkalmával különös elő­szeretettel Írtak róla a vegetáriánus közlönyök, rnelvek úgyszólván reklámot csináltak a nevé­ből a vegetárianizmusra. Bicsérdy Béla teste arâuyosan fejlett ; egyetlen kis véredéuye sincs megtágulva, a mi pedig akrobatáknál nagy ritkaság. Különösen hangsúlyozza azt, hogy a mióta növényevő sokkal nagyobb rekordot ért el a súlyemelésben és más erőmüvi mutatvá­nyokban. Bicsérdy Béla Kolozsvárt csak átuta­zóban volt s Ungvárra igyekszik, hol egy erna-versenyen fogja bemutatni bámulatos ered­­uoyeit a súlyemelésben. Bicsérdy különben %üébb sok külföldi bajnoki díjnak a nyer­­te««, igy legutóbb is a müncheni nemzetközi versenyen a súlyemelés második diját vitte el. — £gy urinő halála. Szolnokdoboka vármegye egyik régi, előkelő családját a csiosókereHzturi Torma családot szomorú gyász­eset érte. Május 2-án, hétfőn este halt el hosszas és kínos szenvedés után 67 éves korá­ban csicsókereszturi özv. forma Istanné ®*ül. kézdiszentléleki Kozma Ilona, a vármegye v°lt alispánjának dr. Torma Miklósnak édes anyja. A 67 éves úrasszony már hónapok óta betegeskedett. A megboldogult leánya volt Kozma Imrének, Belső-Szolnok vármegye egy­kori főispánjának s rokonságban állott a kézdiszentléleki Kozma, csiktusnádi Betegh, ®-gyerőmonostori Kabós csaladokkal, kiket halálával gyászba borított. Temetése tegnap előtt délután 3 órakor ment végbe nagy részvét mellett. Temetésére a vármegye elő­kelőségei és birlokossága csaknem teljes szám­­®*í gyűlt egybe. tanítR 8z®kelykeresztnri Writ ? épZOben' Székely kereszt úrról je­­nt k hogy a székelvkereszturi ra. kir. áll ■llÓzPr'níé,2et ifJn8a'ga sztrájkol igazga- i ^ kmmlakó felügyelő-tanárjuk elvisel­hetetlenné vált bánásmódja ellen. Az ifjúság mar második napja nem jár tanórákra és nem is szándékszik menni mindaddig, mig jelen­legi igazgatójuk és felügyelő-tanárjuk állá­suktól elmozdítva nem lesznek. Az ifjúság el­keseredését fokozta a tanári karnak a közel­múltból azon magyarellenes eljárása is, hogy a márcziua 15-iki ünnepélyen a tanári kar testületileg részt nem vett, de már április 1 1-én az intézeti ünnepélyt, — melynek kezdete kihirdetve nem volt — névsorolvasással kezdte meg és úgy az elmaradott, miut a későn jött ifjakat 1—1 havi (18 kor.-ig terjedő) segély­vesztéssel büntette. További sérelmük az if­jaknak az, hogy az alsóbb 3 osztálybeliekkel rendes tanóra helyett tűzifát vágattak, sőt még némelyeket arezul is ütöttek az ifjúság felett hatalmaskodó tanárok. Az intézeti igaz­gató ellen a fegyelmi vizsgálat már folyik. — A szamosvölgyi vasat igaz­gatósági ülése Május 2-án tartotta a szamosvölgyi vasút részvénytársaság igazgató­­sági ülését, az igazgatósági épület dísztermé­ben. A gyűlés br. Rdnffy elnöklete alatt d. e. 10 órakor vette kezdetét s azon a vasut­­társaság számos belügyét intézték el, melyek között fontosabbak: a mult évi mérleg és zárószámadás bemutatása és megállapítása, melyet a május 31-én tartandó közgyűlés elé terjesztenek. Ezen az ülésen tett jelentést Maiéter Zoltán vezérigazgató a szvv. alkal­mazottainak fizetésrendezése ügyében is, mely­ben azonban konkrét javaslatot csak az ál­­lamvasuti alkalmazottak fizetésrendezésének megállapítása után fog benyújtani. — Főgimnázium átvétel A dési gimnáziumot állami kezelésbe vette át a kor­mány. Eddig csak a 4 alsó osztály tanárait fizette az állam, s az 5, 6 és 7-ik osztályban, a hol csupa helyettes tanárok működtek, a város díjazta a tanárokat azon reményben, hogy az állam e kiadást megtéríti. Az 1903. évi költségvetés megszavazása után a minisz­ter utasította Dés város hatóságát, hogy a tanárok kinevezése iránt tegyen javaslatot. Szeptember havában megnyílik a VTII-ikosz­­tály is s ezzel teljessé lesz a dési állami fő­gimnázium s a jövő tanévben meg lesz az első érettségi is. — Elveszett ma délelőtt a Jókai-utezában, vagy a főtéren 3 kis arany joujou. A szives megtaláló kéretik Király-utcza 8-dik sz. a ház­hoz küldeni, hol illő jutalomban részesül. TÁVIRATOK. Jókai halála — Távirati tudósítások — Jókai Mór elhunytáról az éjjel kaptuk az első táviratokat, melyeket ma reggel külön kiadásban közreadtunk. Ezek a távirataink igy szólnak: Az első hírek. Budapest, máj. 5. este 10 ó. Jókai Mór estefelé nagyon elgyöngült és ál­lapota folyton rosszabbodott. Félkilencz órakor Korányi tanár Stricker házi orvossal épen konzí­liumot tartott a szomszédos szobában, midőn jelentették, hogy a nagybeteg költő elájult. Korányi konstalálta, hogy az érve­­rés majdnem teljesen megszűnt. Azonnal mesterséges légzési kísérle­teket alkalmazott, de ez most már hiábavalónak bizonyult. Csakhamar beállt az agonia, mely tizenöt perczig tartott. Jókai Mór este 9 óra 20 perczkor meghalt. Haláláról nyomban értesítették a kabinetirodát, továbbá Tisza gróf mi­niszterelnököt és a rokonságot, közte Hegedűs Sándor családját és Fesz­­tyéket, kiket a gyászhir mélyen le­sújtott. Budapest, máj. 5. este 11 ó. 20 p. Az orvosok konstatálták, hogy Jókai a szivbénulás tünetei közt halt meg. Utolsó szavait Korányi tanár­hoz intézte. Mikor az orvos konyakot nyújtott neki és vigasztalta, Jókai igy szólt: — Köszönöm Jól van ... Ezek voltak utolsó szavai. A haláltusa alatt a mellékszobából bér »hant neje, lerogyott az ágyra és Jókai az ő karjaiban hunyt el. A késő esti óra daczára a halottas ház előtt nagy tömeg gyűlt össze, mely a legnagyobb meghatottsággal fogadta a gyászhirt. Budapest, máj. 5. 11 ó. 50 p. Jóki'it a kormány a nemzet halott­jának tekinti és Tisza gróf minisz­terelnök nyomban a halálhír vétele után megbizta Berzeviczy miniszterI,hogy a temetésre vonatkozólag tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ebben az ügyben az irodalmi társa­ságok vezetőinek részvételével mindjén reggel tanácskozás lesz a közoktatás! minisztériumban. -. Egyelőre az a terv, hogy j Árait az Akadémia palotájából temetik. Jókai holtteste még ugyanabban a szobában fekszik, a hol meghalt. Már is sok virág b htja a hófehér halottas ágyat. * Ma érkezeti újabb távirataink a követ­kezők : Az utolsó órák Budapest, május 6. Tegnap este hat óráig nem történt lényegesebb vál­tozás Jókai állapotában. Számosán tuda­kozódtak hogyléte felől, köztük (Beöthy Zsolt, kit be is engedtek a beteghez. Jókai nagyon megörült a látogatás­nak, Beöthy vigasztalni igyekezett a beteget, azt mondván, hogy ne csügged­jen, mert hiszen már sokkal jobb szín­ben van, mint tegnap volt. Jókai nyájasan mosolygott és igy szólt: — Leszünk mi még vigabban is. Azután a királyról emlékezett meg Jókai : — Az én jóságos királyom csak nem feledkezett meg öreg kortársáról. Áldja meg az Isten! Mikor Beöthy távozott, álomba szen­­deredett a beteg, de pár perczczel később íölébredt. Akkor már láza volt és nagy gyengeségről panaszkodott. Kérésére ismét kinyitották az abla­kot és behallatszott az utczáról a kocsi­zörgés és lárma. Felesége megkérdezte, hogy nem bántja-é a zaj ? Dehogy bánt, felelte Jókai sóhajtva; hisz ez az élet s az élet szép, fiam! Azután orvosához fordult, hogy ez mondja el neki apróra betegsége min­den részletét. Az orvos magyarázott valamit cse­kély meghűlésről, de úgy látszik Jókai észrevette, hogy titkolják előtte baját, mert utóbb oda se figyelt az orvos be­szédére, hanem maga elé mélázott. Pár perez múlva odaszólt orvo­sához : Kimegyek aludni! Az orvos megijedt, hogy talán kö­zeli halálára tesz ezélzást és zavartan kérdezte: — Mit mondott? Jókai nevetve ismételte szavait és hozzátette, hogy úgy érti a dolgot, hogy az orvos segítsen neki a baloldalra for­dulni, mert szeretne már egyszer megint úgy aludni, nem pedig hanyatt fekve. Mikor Jókai később felébredt, in­gerülten rászól orvosára, hogy miért van folyton mellette, hiszen ő nem halálos beteg! Stricker mentegetőzött, hogy nem is azért van folyton itt, de a házban lakik a nővére, annál van látogatóban és onnan néz le mindig, hogy mi van a betegével ? Jókai azonban nem hitt a magya­rázatnak és azt kérdezte, hogy akkor miért jönnek folyvást látogatóba is­merősei r Majd követelte, hogy hozzák be a látogatók névsorát és az összes név­jegyeket. Este nyolez órakor megjelent Korányi Frigyes egyetemi professzor, hogy kon­zíliumot tartson Stricker dr.-ral Ekkor konstatálták, hogy a tüdö­­gyuladáshoz mellh Artyagyuladás járult. Az orvosok ekkor átmentek a szom­széd szobába tanácskozni, miközben Jókai elájult. (A többi esemény éjjel kapott és f'enneüb közölt első távirataink szerint történt.) Jókai halotti maszkja Budapest, május 6. Éjfélkor meg­jelent a halottas házban fRóna József szobrász és engedelmet kapott, hogy haj­nalban elkészítse Jókai halotti maszkját. Az orvosi jelentés Budapest, május 6. Jókai utolsó per­eseiről és haláláról az orvosok a kö­vetkező jelentést adták ki; A beteg délután hosszabb ideig el­­szenderedve feküdt. Jobb tüdejéből erős szörtyögés hallatszott. Estefelé köhögési inger lepte meg s az alkalmazott bör­­izó-atásra a köpet valamivel bővebb lett. Hat óra után az ütőér-lökés és lé­legzés mely már a déli órákban némi szaporodást mutatott, még szaporább lett, a lélekzetvétel nehezebb, a beteg arczkifejezése bágyadtabb. A hőmér­séklet ekkor 37-8, áverés 107, kissé puha változó lélekzés 39. Nyolez órakor este Korányi tanárral eo-yütt végzett mellkasi vizsgálat a be­it^ lankadtsága miatt nehézségekbe üt­között és a beállott rosszabbodás okául egy rohamosan fejlődött mellhártya-izzad­­manyt mutatott ki, ugyanazon a jobbol­dalon, melyen a tüdőgyulladás lefolyt. Ez volt az a komplikáczió, melytől az orvosok már délelőtt tartottak. A gyöngülés fokról-fokra növekedett, daczára a nyújtott bornak és konyak­nak. Szivbénulás tünetei közt Jókai .9 óra perczkor elhunyt. Korányi dr. — Stricker dr. A király részvéte. Budapest, május 6. A királynak ma re£gel fél to órakor jelentette König kabinetirodái főnök Jókai halálát. O felségét rendkívül mélyen megha­totta a halálhír, A király megbízásából König kabi­netirodai főnök megjelent Jókai Mórné­­nál és Ő felsége legőszintébb részvétét fejezte ki. Jókainé könnyezve köszönte meg a felség részvétét. A kormány részvéte Budapest, május 6. A kormány Jókai Mórt a nemzet halottjának kívánja te­kinteni a törvényhozás utólagos jóvá­hagyásától feltételezetten és megbizta Berzeviczy Albert kultuszminisztert, hogy a temetés ügyében intézkedjék. Berzeviczy miniszter ma reggel meg­látogatta Jókai özvegyét s kifejezve leg­mélyebb részvétét, bejelentette a kor­mány elhatározását, mely szerint Jókai Mórt a nemzet halottjának tekinti és temetéséről gondoskodni fog. Ezt az özvegy halás köszönettel vette tudo­másul. Berzeviczy miniszter ezután Hegedűs Sándoréknál és Feszty Árpádéknál tett részvétlátogatást. A miniszterelnök részvéte. Budapest, május 6. Ma délelőtt Tisza István gróf miniszterelnök rendkívül meleghangú részvétlevelet intézett Jó­­kainéhoz. Gyász mindenfelé. Budapest, máj. 6. A gyászház előtt reg­gel óta nagy tömeg áll. Számos épületen a fővárosban gyászlobogó leng. Az összes irodalmi társulatok rendkívüli ülést fognak tartani, hogy megbeszéljék a temetésen való részvételt. Az ország számos városából érkezett táv­iratok szerint, mindenütt óriási részvétet kel­tett Jókai halálának hire. A fővárosba az ország minden részéből küldöttségek érkeznek a temetésre. Szegedről táviratozzák, hogy ott reggel óta az összes középületeken és sok magánházon gyászlobogó leng. A főváros részvéte Budapest, május 6. Budapest főváros ta­nácsa mai ülésén Halmos polgármester meg­­batottuu emlékezett meg Jókai elhunytáról. Kijelentette, hogy a főváros diszsirbelyet aján­lott fel Jókainak Deák Ferenez és Kossuth La­jos sirja közt, a hol idővel mauzóleum is lesz emelhető. A ravatal felállítása. Budapest, május 6 Délelőtt az Akadémia elnöke elküldte az akadémiai gondnokot és felajánlotta a családnak a temetés czéljára az akadémia előcsarnokát. Jókainé megköszönve a figyelmet, tudatta, hogy a temetésről a kor­mány gondoskodik. Később megjelent Vészi József orsz. képviselő és hírül adta, bogy a temetés nem az akadémiából, hanem a N>m­­zeti Múzeumból lesz. A ’’holttestet ma ideiglenesen koporsóba és ravatalra helyezik a költő lakásán, a hon­nan át fogják szállítani a Nemzeti Muzeum előcsarnokába. A temetés. Budapest, május 6. Déli 12 óra után Berzeviczy Albert miniszter elnök­lésével a kultuszminisztériumban a te­metés ügyében tanácskozás volt, a me­lyen az összes érdekelt testületek kép­viseltették magukat. A tanácskozáson elhatároztak, hogy a temetés május 9 en, hétfőn d. u. 3 Órakor lesz, a Nemzeti Múzeumból. A kormány nevében Berzeviczy Al­bert kultuszminiszter mondja a gyász­beszédet. Az irodalmi társaságok ne­vében Beöthy Zsolt búcsúztatja. A család gyászjelentése Budapest, május 6. Jókai elhuny­táról a család a következő gyászjelen­tést adta ki: Jókai Mórné Nagy Bella a családja ne­vében is mélységes bánattól elborult szívvel 3 adja hírül, hogy szeretett férje, Jókai Mór május 5-én este 9 érakor jobblétre szenderült. A mennyei áldást hintett halhatatlan lelke, annyi béke őrizze örök szenderét. Lehnbach meghalt. München, május 6. Lehnbach a hires festő­művész ma reggel meghalt. Orosz-japán háború. Tokio, május 6. Hivatalosan tudat­ják, hogy a japánok tegnap Liaotung félszigeten partra szállottak. Művészet. * Szoyer Ilonka vendégszereplése, mint előrelátható volt, általános nagy érdeklődést kelt. Már a mai nap folyamán a pénztárnál akkora jegy elővétel volt, mely telt házakat biztosit a művésznő föllépéseméit. Szoyer Ilonka, ki szombaton este érkezik Kolozs­várra, vasárnap este a „Bob herczeg“ ezim­­szerepét, hétfőn Hoffmann meséi“-beu a hármas fő női szerepet és kedden : a „Ne­­bántsvirág“ czimszerepét enekii. — A bérlők jegyeit Szoyer Ilonka első (Bob herczeg) elő­adására vasárnap délelőtt 10 óráig, második (Hoffmann meséi) előadására hétfőn délelőtt 10 óráig, harmadik (Nebántsvirág) előadá­sára : kedden délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztár. * A bakter. Stephanides karnagy operett­jének bemutató előadása 11-én, szerdán lesz. Az Operette főszerepeit Tibor Lóri, Ladiszlai, Kassai, Kalmár, Harkányi Gizella és Fehér Olga éneklik. * Zenekari hangverseny. Holnap este tartja meg a konzervatórium a honvéd zenekar együttműködésével rendkívül érdekes müsoru nagy zenekari hangversenyét a Vigadó nagy­termében. Elő fogják adni Beethoven Pastorál szimfóniáját és Goldmark Szakuntala nyitányát, Smetana „Csók“ operájának cmverturjét. Érdé­kes újdonság lesz Borsay Samu a jeles honvéd karmester „Kálmán király apródja“ czimü vig operájának két részlete. A szerenád szám énekszólamnak előadására a megbetegett ZsigmondF. helyett Ladiszlai József aszinház széphangu baritonistája volt szives vállal­kozni. A zongoraszólamot Stephanidesz Károly színházi karnagy játsza. A hangverseny fél 8 órakor kezdődik, beléptidij 1 korona. Heti műsor : Szombat : Ocskay brigádé r as (b. 197. sz.). Vasá-iiHU (d- u-: Felhö Klári. * (este: Szoyer Hooka föllépésével: Bob herczeg (b. szünet XX.). Hétfő : SzoyerIlonkaföllépésével: Hoffmanu meséi (b. szünet XXI.). Kedd: Szoyer Ilonka föllépésével: Nebáuts­virág (b. szünet XXII.). Közgazdaság. A piaozról. Kolozsvár, május ti. A felhozatalra kedvező idő járt, de a for­galmat kissé megzavarta a délfelé közbe­jött eső. A gabonapiaczon készlet kevés, mert az anyag megfogyott. Az irányzat némileg ked­vezőbb, de az árak keveset változtak. Az állatfelhajtás nagy, de idegen vevők hiánya miatt a várt forgalom elmaradt s az árakban némi esés érezhető. A kirakó- és majorság-piacz elég élénk. A kereskedők és iparosok forgalma csendes. Az árviszonyok most is kedvezőtlenek a vevőkre nézve. Gabona 60 kilónként: Buza 7.40—8.— K., rozs 6.40—ti.50 K., törökbuza 5.60—5.65 K, takarmány­­árpa 5.10—5.20 K., jobb árpa 5.40—5.60 K., zab 4.30—4.40 korona. Lisztek. Búzadara 14.80 K., 0 sz. 14.20 K., 1-es 13 80 K , 2-ós 13.50 K., 3-as 13.30 K., 4-cs 13 K., 5-ös 12.60 K , ti-os 12.10 K., 7-es 11.20 K., 7-es feles 9.40 K., 8-as 7 Iá., rozsliszt 11.60 K., dercze 4.40 K.( korpa 4 korona. Állatvdsár. Eladatott 496 drb. szarvasmarha, 6 drb. ló, 243 drb. bárány. Szarv., »marha : Egy pár járrnos öko. 480—560 K., mustra ökör 370—400 K., tulok 280 —300 K., egy drb. fejős tehén 185—230 K., javított tehén levágásra 200 - 220 K., mustra tehén Í00—120 K., éves borjú 50—85 K., szopós borjú 26—28 korona. Paraszt ló : hámos párja 180—300 K., hátas drbja 40—120 korona. Bárány párja 4 80—5 korona. Sertés vásáron kívül élő súlyban : zsírnak való kilója 1—1.04 K., sonkának és húsnak való 90—96 fillér. Húsok kilóval: marhahús 1.12—1.20 K., sertés 1.44—1.52 K., sertés oldal 1.60 —1.62 K., borjú 88 f., 1.60 K., zsir 1 68—1.84 K., háj 1.72—1.80 K., zsír­nak val.) szalonna 1.52—1.60 K., enni való szalonna 1.60— 72 K., császárbus 2 K., nyers kolbász 1.52 — 1.60 K., füstös 1.68 — 1.76 K., nyers sonka 2 K., főzve 5.20 K., bárány eleje 80 f, 1.20 K., hátulja 1.60— 1.80 korona. Majorság párja: csirke 1.20—2.40 K., rucza 4.80 K., tyuk 2.60 K., pipe 4—5 K., sovány nagy liba 5 K., kövér 12—14 K., pulyka 10—13 K., tojás 5 drb. 20 f., 11 drb. 40 fill. Takarmány: Egy szekér széna 24—28 K., szalma 8—10 K., zsúp szalma párja 14—16 fillér. Tűzifa egy szekérrel 4—10 K., 4 kbm. 20—26 korona. Felelős szerkesztő: HEGYESY VILMOS. Kiadó és laptulajdouos: AJTAI K. ALBERT.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék