Nemzeti Sport, 1921. július-december (13. évfolyam, 41-93. szám)

1921-07-16 / 45. szám

4 A bank­sportról. Dr. Kismartony János Henriknek, a Bank­szövetség elnökének nyilaitkozata a „Nem­zeti Sport" számára. »A Waterlooi QSa­tát a szigetország játszóterein nyerték meg az angolok." Magyarország elkövetkezendő Waterlooi csatái számára is van már egy elvitatha­tatlan győzelmi bázis: a sport. Az új ma­gyar sportolóknak a porondon való egyre tömegesebb és egyre gyakoribb megjele­nése az újra naggyá leendő Magyarország biztos záloga. A sportporondon küzdők soraiban egy­másután jelennek meg az életerős, új szervezetek. A külföldi biztató példák után induló főiskolai sport, a példátlan tömegeket mozgató MOVE után a ban­kok sportja az, amely háborús rokkantsá­gát kiheverve, tiszteles­reméltó ellenfélként lépett a küzdők sorába. A nagy helyzeti energia, melyet a ban­kok Magyarország életében jelentenek, a Pénzintézeti Sportegyletek Szövetségének is nagy jelentőséget kölcsönöz. A magyar sport fejlődésének, kardinális feltétele, a tiszta amatőr alapon való sportolás, az aránylag kedvező anyagi vi­szonyok között működő banksport ter­mészetszerűleg a tiszta amatőrsport har­cosa. A tavaly óta hatalmas lépésekkel előre­törő banksport iránt érdeklődve, első­sorban dr. Kismartony János Henriket, a Kereskedelmi Bank cégjegyzőjét, a Bankszövetség kitűnő elnökét kerestük fel, aki szívesen tájékoztatta a Nemzeti Sportot a Bankszövetség történetéről, eredményeiről, terveiről. ,,A Bankszövetséget —úgymond — 1912- ben alapították meg. Az alapítóik között voltak: Vida Henrik MTK, a Leszámítoló Bank főtisztviselője, Biernátzky Szilárd 38 FC, a Kereskedelmi Bank főtisztvise­­lője, jelenleg a Lloyd-Ban­k cégjegyzője, Herendi Artúr, a Magyar Jelzáloghitel­ Bank aligazgatója, csekélységem, aki az FTC tagja vagyok és többen. A Szövetség szépen indult működését a kitörő háború teljesen megakasztotta.. A tagok csaknem teljes számban bevonul­tak. Újra csak 1919 vége, illetőleg 1920 ta­vasza óta kezdett működni. A banksport fejlődése tulajdonképpen ettől az időpont­tól kezdődik. Az átélt szomorú idők tanulságai ser­kentettek bennünket a félbeszakadt munka újra felvételére, haladni újra a cél: a banksport teljes és önálló ki­építése felé. A polgárság szomorúan nélkülözött megszervezését — úgymond — én csakis a sport útján tudom elképzelni. A ter­­­­észetszerűség kívánja ennek a szervez­kedésnek a foglalkozási ágak szerint való végrehajtását. A MOVE, a rendőrök, a postások, a tőzsdések sportszervezetei mind ennek az elvnek az érvényesülésére mutatnak. A Bankszövetség jelenleg tagja a nagy polgári sportszövetségeknek, de a jövőt illetőleg okvetlenül ki akarjuk építeni a nagy szövetségekkel karöltve működő, de a mainál önállóbb szervezeteit. A nagyobb bankok körében már meg­indultak az előzetes lépések önálló pálya építése ügyében és ha a közgaz­dasági vi­szonyok megengedik, megtesszük a tény­leges lépéseket i­s. A Bankszövetség ma még tehát csak a kezdet kezdeténél tart, de életének meg­nyilvánulásai máris biztatóak. Rendszeresen eddig csak a futballt, at­létikát és úszást kultiválja a szövetség, de jövőre már a tennisz, evezés, vívás és torna is szélesebb alapokra kerül. A bankfutball élénkségét két díjnak köszöni, melyért a bankcsa­patok vntéz­­kedése folyik, az egyik a TÉBE serlege, a közismert bankkupa, a második a Bier­­nátzky-serleg. A háború előtt alapított TÉBE-serleget tavaly, mint a TÉBE igazgatója, Hegedűs Lóránt nyújtotta át, gyönyörű beszéd kí­séretében, az első győztesnek, a Kereske­delmi Bank csapatának. Az idén, mint ismeretes, a Magyar-Olasz Bank lett a győztese. A Biernátzky-serleg a tömegsport ügyét óhajtja szolgálni, érette nem küzdhetnek olyan csapatok, melyekben I. osztályú csapat első és má­sodik, vagy II. osztályú csapat első csa­­patában játszó játékosok szerepelnek. A Biernátzky-ser­egért folyó küzdelem az idén még nincsen befejezve. A bankok atlétikája ugyancsak a tö­megsport elveit tartja szem előtt. Minden évben megrendezi a Szövetség a maga­­versenyét, miként tavaly, úgy az idén is valószínűleg szeptemberben lesz a verseny. A Szövetség tagegyesületei is rendeznek versenyeket, idén a M­agyar-Olasz és az Angol-Magyar Bank rendezett közösen szépen sikerült versenyt. Áprilisban volt a Szövetség cross-country versenye, Pi­­sekinger, Püspöki Gyula és Berács Moktár voltak az első helyezettek, a csapatver­senyt pedig az Angol-Magyar Bank nyerte. Az úszók már tavaly is serényen dol­goztak. A szövetségi versenyt már tavaly is megrendezték, az idén is­ meg fogják rendezni. Ezenkívül a Kereskedelmi Bank, a Leszámítoló Bank és az Egyesült Fő­városi Takarékpénztár rendezett versenyt. Minden évben rendez a Szövetség sze­nior-, junior- és kezdőversenyt, azonkívül versenyt 40 éven felüli öreg­urak részére. A Kereskedelmi Bank minden évben néhai Révész Jenő emlékére osztályközi bajnokságokat rendez. Tavaly a központi könyvvitel győzött, idén is ponttal a fő­­pénztár szerezte meg a védelmet. Minden osztály 5 emberrel vesz részt a verseny­ben s a győztesek egy évig osztályukban őrzik a díjat. Az evezést, tenniszt, vívást és férfi­­tornát egyes bankegyesületek már űzik, jövő évben azonban a Szövetség ezeket a sportokat is versenyszerűen óhajtja kiin­szolválni. A szövetségünknek — fejezte be a ki­tűnő elnök — már ma is tagjai olyan ki­tűnő sportemberek, hogy már ma is az erős szervezetek közé számítunk. A futballis­tái közül Kropacsek, Humgler, Molnár, a III. kerületi és FTC Schuwarz, Telkes,­ Pluhár, Gang, Gyuricskó, Kertész Géza, Szofíka, Orth, M­an­ll, Neuhaus, az atlé­ták közül Magyar, Stolmár, Vállay, Stefá­­niay, az úszók közül Grafl Ödön, Tur­­novszky, Kövecses, Walter, Halász, mind banktisztviselők. A verseny­evezősöknek több mint fele banktisztviselő. Mi hiszünk a banksport nagy jövőjé­ben." A „Nemzeti Sport" örömmel látja az amatőrideál új harcosának megerősödését. Nemzeti Sport Szombat, 1921 július 16. Külföldi eredmények. Kladno: FC Kladno—Viktória Zizkov 3:1. Pilsen: Prága— Pilsen 3:1. (Városközi mérkő­zés.) Mahrisch-Ostrau, Blovan (Bécs)—JSO Slavia 2:1. Liudwigsh­af­en: Ludwigshafen—Brannheim 4:2. Zágráb: Zágráb—Belgrád 7:1 (6:0). Zágráb szü­netig nagy fölényben, szünet után azon­ban Belgrád durva játéka folytán elvesz­ti két játékosát (Berderbert és Venkovi­­csot), mire nyílt lesz a játék és Zágráb jónak látja messze elkerülni Belgrád ka­puját. Tízezer néző: Biró, Pick, Luzemburg­­ Sportbinder (Prága)—FC Jeunesse 2:2. Köln­i SC Rapid—Glasenspielklub Köln 7:1 (3:0). Rapid góllövői Kut­an (3), Wondrak, Uridil, Bauer és Nietsch (1—1). Brandstetter Köln canterhalljával ismé­telten összeütközött és végül is sérülten kiállott. Nyolcezer néző. Bécsú­jh­ely: Wiener Keustadter SC—Szombathelyi SE 3:1 (0:0). Egy-egy gól tizenegyesből. Hamburg: Viktória—TV „60“ (München) 1:1. Hannover: Hannover—Köln 2:0. Főiskolai bajnok­ság elődöntője. Freiburg: Freiburg—Dresden 3:0. Főiskolai baj­nokság elődöntője. Vidéki eredmények Szentes. KAC (Szeged)—Szentesi TE 1:0 (1:0). A délma­gyarországi bajnokság 3-ik he­lyezettje csak elkeseredett küzdelem és testi erejének túlságos kihasználásá­val tudja­ legyőzni Szentest. A mezőny legjobb embere, Ibolya, a szentesiek ka­pusa volt. Biró: Fodor Endre (Bpest). Győr: Haladás SE—ETO Komb. 3:1 (1:0). GyAC II.—HSE II. 4:0 (2:0). Gyoma: Gyomai SKTE—Mezőberényi Törekvés I­­SC 3:2 (1:1). Bemutató mérkőzés. Hatvan. MAFC—HAC 3:1 (OH). Bíró: Ring A complett összeállítású HAC mind­­végig gyengébb erőt képviselt, mint a tartalékokkal játszó MAFC, kik szép technikájukkal s kapu előtti határo­­z­otts­águkkal biztosan győztek. — Stei­­ner I. (PIAC) a második főidőiben bíróval való ifieleselés miatt kiállítva! A gyenge bíró a játékosokat is ide­gessé és 1 dl angolt­tá tette. A BEE krízise. Súlyos csalódás érte a BiS­E .szimpatikus és derekasan, de balszerencsével küzdő csapatát, amikor az I. o. küszöbén állott már és visszacsúszott a II. A-ba. Az ilyen­kor szokásos krízis a B­SE-t sem kíméli meg és főként a játékosok között in­dult meg az egylet feloszlását célzó mozgalom. A vezetőség d­icsére­tremélt­ó igyekezettel fáradozik azon, hogy a kishitűekbe új lelkesedést öntsön és így a legközelebb megtartandó köz­gyűlés fogja eldönteni, hogy melyik irányzat fog győzedelmeskedni. Min­denesetre nagy kára lenne a magyar futballssptortnn­k, ha az intelligens, kö­zéposztálynak egy ilyen szimpatikus reprezentánsa el­vinnék a­­futball me­zejéről. A Szlovenszkói LSz keleti körzete, a kassai szövetség sürgönyileg érdeklő­dött az MLSz-nél az iránt, hogy mi van a FIFA bojkottjával. A csehek, úgy lát­szik, a f­I­FA-val akarják szétszakíttatni­­a felvidéki és a csonkamagyarországi sport­­egyesületek érintkezését. A felvidéki ma­gyar egyesületek ugyanis nem léptek be a Cesky Svatba , így tényleg nem játsz­hatnának a FIFA-tagegyesületekkel, ha a Cesky Svaz a FIFA rendes tagegylete volna. Amint azonban a FIFA-ról írott cikkünkben megírtuk, a FIFA 1924-ig­­nem vehet föl egy szövetséget sem rendes tagul, hanem csupán ideiglenesen. A szét­szakítás ezután tehát nem fog­ sikerülni. SilÉTIMAI A munkastatisztika állása 1921. július 15-én : Debreceni MOVE 7 pont, Diósgyőri AC és OTE 6 pont, Győri DAC, Hunvásár­­helyi TVE, Kaposvári MOVE TSE, MOVE CsFC és Szom­. MaV SE 5—5 pont, DRAC és Nyl’VE 4—4 pont, r.gri MOVE, Győri AC, Szomb. SE és Tevéi Szegedi TK 3—3 pont, DTE 2 pont, Egy. TE, Dorogi AC, Győri HSE, Hajdúnánási AC, Hajdú­böszörményi TE, Selmecbányai FAC, Szfeh. Egy., Szomb. HSC, UTE és Zala­egerszegi MOVE 1—1 pont. Újabb pontok: MAC: Vállay, Szabó II., Petrácovszky és Kraffári diszkosz 1—1, Medved 800 m. 2 pont. MTK: Hirschl 1500 m. Muskát és Kilé­­nyi 110 m. gát 1—1 pont. FTC: Ambrózy, Kovács, Goschy 300 m., Van der­ fiá­vol, Zsott 110 gát és hár­mas 1—1 pont. BEAC: Horváth 800 m. 1 pont. MTE: Szloboda 800 m. 1 pont. MAFC: Müller 200 m., Pallaghy disz­­kosz 1—1 pont. ÚTE: Ölveczky 110 m. gát 1 pont. GEAC: Dohai 200 m., Osztovics távol, Molnár súly 1—1 pont. Gy. DAC: Földesy távol, Ganz 800 m. * 1—1 pont. . SISE: Ungár J. 100 m. 1 pont. SzMSE: Szathmáry magas, Simon 300 m­. 1—1 pont. ÜTVE: Szabó súly, diszkosz és gerely 1—1 pont. TSz­ l’K: Veres 100 m., Sass súly és gerely 1—1 pont.. . SFAC: Kospák súly 1 pont. ZeMOVE: Vidóczy magas 1 pont. HSC: Ungár E. távol 1 pont. 1. MAC 123 pont 7. MAFC 23 pont 2. MTK 92 „ 8. KAOE 20 , 3. FTC 58 „ 9. Sí. TC 20 , 4. BEAC 27 ,, 10. Sagjk. TE 12 „ 5. BBTE 23 _ 11. ESC 9 _ 6. MTE 23 „ 12. Kist YSC 8 „ A legjobb tennispályák a Sós fürdő parkjában az előrehaladott szezonra való tekintettel a normál árak feléért kiadók. Értekezés a helyszínen: I., Tétényiéál 12—16. Telefon József 81—75. Heti programra. Az idei atlétikai év legnagyobb esemé­nye kétségkívül a svéd-magyar találko­zás. Az erre való előkészület teszi külö­­nösen­ érdekessé az ESC versenyét, mely vasárnap d. u. és4 órakor kezdődik a Hungária-úti sporttelepen. A kiküldöt­tek közül k­ár­k­ózni fógnak ugyan sokan, de az itthonmaradottak annál inkább készülnek most megmutatni, mire képe­sek, s hogy méltányos volt-e mellőzésük. Áll el elsősorban Grossra és Fonyóra, kik mindketten a viadal fénypontjában az 3X800 m. staféta, Pannónia vándor­díjban startolnak, itt csapat nevezett e számra. Az ESC, FTC sőt az MTK is aligha játszik komoly szerepet, bár az utóbbi Steiner I., Bese, Csi­kaz, Steiner II, Fonyó összeállításban elég erős. Mi mégis a MAC és MTK párharcát várjuk. Előbbinek Lovas, Medvéd, Bozsik, Gál, Benedek csapata, főleg ha igazak a Gál­ról szóló tréninghírek (2:02—2:03) erő­sebb, mint a lehető legkomplettebb MTK Váralj, Görög, Kar­ráth, Kurunczy, Orosz. Minthogy a­ szakosztály döntése folytán Kurunczy nem indulhat e távon, helyettese Bokor vagy Ehrnfeld végleg a MAC javára billenti az amúgy is a kék-sárgák felé álló mérleget A félórás páros futásban az ESC pi­hent Krauaz — Király párja győzhet, az MTK (O­rosz, Váradi), az MTE (Bese, Csu­bay) és az új életre támadó MÁV- gépgyár kettőse ellen. A többi számról kevesebb a mondanivalónk. A II. oszt. súlydobást Eördögh, Lipták, Kereseti, Vágó, Somfai — a II. oszt. diszkoszvetést Somfai, Eördögh, Fedák — a junior 400 m. síkfutást, melyben a reális favorit Gál a staféta miatt valószínűleg nem in­dul, Bakó és Hanthó döntik el maguk közt. — A II. oszt. 100 m. sikf. I. előfu­tamban: Somfai, Bárdoly; a II-ikban: Kovács, Klucsik, Gárdos; a IH-ikban: Bakó, Wolf; a IV-ikben: Hanthó a leg-, jobb, s végeredményben Somfai, Bakó, Hanthó, Kovács befutó nem lepne meg, bár a papír erősen a nyugodtan és meg­­bizhatóan versenyző Hanthó mellett szól. — A­z 1500 m. sikf. II. oszt.: Vogel nyert. Grosz Ernő (MAFC) előtt, míg a, II. oszt. 400 m. gát Juhász (?), Vásárhelyi, Kam­e­rásdi finissel valószínű. A hendikep szá­mokban ezúttal a szövetség másik előny­osztója, Szerelemhegyi Ervin dr. fogja kiegyenlíteni a differenciákat. Szombaton d. u. 14 órakor a MTK ( pályáján­­ ifjúsági versenyt rendez. Az érdeklődés elsősorban Borosa Ernő MAC sprint-bal nekünk 300-as de­­büje felé fordul. Bár még ily távon ez évben nem indult, az ő győzelmét vár-­­­juk az új 500-as rekorder Gere, vala-­­­mint Róth és Virág előtt. 38-­as időre tartjuk képesnek. A II. oszt. 1000 m.­­ sikl.: Ambrózy, Goschy, Cséfai, Szloboda, Leichtág, Zoltány szép küzdelmét fogja hozni, — a 200 m. gátf.-t Muskát uj re­korddal nyerheti — a helyből távolugrás is biztosan uj rekordot hoz, a közel egy­formák és keveset szerepeltek közül ne­héz a valószínű győztest megjósolni. Mi nagyon bízunk a két hódmezővásárhelyi ifjúban: Orbánban és Lázárban. A FTC-t a Virág, Vándori, a MTK-t Mautner, Mus­kát, Magyar, a MAC-ot Pataki képviseli legtöbb reménnyel —­ a hármasugrás is rekordjavítást n­gér. A mezőny bármely tagja, elsősorban Magyar könnyen ugor­hat 12-en jóval felül. — A diszkoszve­tést Dunszt nyerheti Dormándi, Prisender és Strauch előtt. — A II. oszt. gerelyve­tést Prisendernek szánták. — A magas­­ugrásban Mautneren kivü­l Orbán KTVE és Muskát is indul. A 4X200 m. II. oszt. staf.-ban a MAC (Sárközy, Laki, Bényei, Rapip) erősebbnek ígérkezik mint a FTC és 51TK, míg a 4X400, m. staf, utóbbi kettő párharca l­esz. Lesz még néhány nagymezőnyű hendikep, és last nőt Icasi, fognak „gyalogolni“ is! A dunaiillusii atlétika eseménye a vasár­nap Székesfehérvárott lezajló első város­közi mérkőzés lesz Székesfehérvár és Nagykanizsa között. A versenyen mindkét város 2—2 reprezentánsa indul és mi az eredményt a következőkép várjuk: 100 m.: Balog (N). — 200 m.: Schwartz (N).­—400 m.: Balog (N). — 800 m­.: Bernáth (Sz). — 1500 m.: Krámer (N). — 4X100 m. :­*/..* N. — 4X400 m.: Sz. — 110 gát: lekeres (Sz). — Súly: Marvalics (N). — I­szko­sz: Marvalics (N). — Gerely: Marva­les (N). — Rúd: Végh (Sz). — Távol csapat: Sz. — 5000 m.: Harmath (Sz). A viadal bizonyára nem csekély mértékben fog az atlétika­ népt­­eiül v­ésé­­hez hozzájárulni.

Next