Nemzeti Sport, 1921. július-december (13. évfolyam, 41-93. szám)

1921-07-16 / 45. szám

4 Nemzeti Sport Szombat, 1921 julius 16. A banifsportrpl. Dr. Kismartony János Henriknek, a Bank­szövetség elnökének nyilsilkozata a „Nem­zeti Sport" számára. »A Waterlooi QSa'Ját a szigetország játszóterein nyerték meg az angolok." Magyarország elkövetkezendő Waterlooi csatái számára is van már egy elvitatha­tatlan győzelmi bázis: a sport. Az uj ma­gyar sportolóknak a porondon való egyre tömegesebb és egyre gyakoribb megjele­nése az újra naggyá leendő Magyarország biztos záloga. A sportporondon küzdők soraiban egy­másután jelennek meg az életerős, uj szervezetek. A külföldi biztató példák után induló főiskolai sport, a példátlan tömegeket mozgató MOVE után a ban­kok sportja az, amely háborús rokkantsá­gát kiheverve, tiszteiéi reméltó ellenfélként lépett a küzdők sorába. A nagy helyzeti energia, melyet a ban­kok Magyarország életében jelentenek, a Pénzintézeti Sportegyletek Szövetségének is nagy jelentőséget kölcsönöz. A magyar sport fejlődésének, kardinális föltétele: a tiszta amatőr alapon roló sportolás, az aránylag kedvező anyagi vi­szonyok között működő banksport ter­mészetszerűleg a tiszta amatőrsport har­cosa. A tavaly óta hatalmas lépésekkel előre­törő banksport iránt érdeklődve, első­sorban dr. Kismartony János Henriket, a Kereskedelmi Bank cégjegyzőjét, a Bankszövetség kitűnő elnökét kerestük fel, aki szívesen tájékoztatta a Nemzeti Sportot a Bankszövetség történetéről, eredményeiről, terveiről. ,,A Bankszövetséget —úgymond — 1912- ben alapítottuk meg. Az alapítóik között voltak: Vida Henrik MTK, a Leszámítoló Bank fötisztviselöje, Biernátzky Szilárd 38 FC, a Kereskedelmi Bank főtisztvise­­lője, jelenleg a Lloyd-Banik cégjegyzője, Herendi Artúr, a Magyar Jelzáloghitel- Bank aligazgatója, csekélységem, aki az FTC tagja vagyok és többen. A Szövetség szépen indult működését a kitörő háború teljesen megakasztotta,. A tagok csaknem teljes számban bevonul­tak. Újra csak 1919 vége, illetőleg 1920 ta­vasza óta kezdett működni. A banksport fejlődése tulajdonképpen ettől az időpont­tól kezdődik. Az átélt szomorú idők tanulságai ser­kentettek bennünket a félbeszakadt munka újra felvételére, haladni újra a cél: a banksport teljes és önálló ki­építése felé. A polgárság szomorúan nélkülözött megszervezését — úgymond — én csakis a sport utján tudom elképzelni. A ter­­oaészetszerüség kívánja ennek a szervez­kedésnek a foglalkozási ágak szerint való végrehajfását. A MOVE, a rendőrök, a postások, a tőzsdések sportszervezetei mind ennek az elvnek az érvényesülésére mutatnak. A Bankszövetség jelenleg tagja a nagy polgári sportszövetségeknek, de a jövőt illetőleg okvetlenül ki akarjuk építeni a nagy szövetségekkel karöltve működő, de a mainál önállóbb szervezeteit. A nagyobb bankok körében már meg­indultak az előzetes lépések önálló pálya építése ügyében és ha a közgazidasági vi­szonyok megengedik, megtesszük a tény­leges lépéseket i s. A Bankszövetség ma még tehát csak a kezdet kezdeténél tart, de életének meg­nyilvánulásai máris biztatóak. Rendszeresen eddig csak a futballt, at­létikát és úszást kultiválja a szövetség, de jövőre már a tennisz, evezés, vívás és torna is szélesebb alapokra kerül. A bankfutball élénkségét két díjnak köszöni, melyért a bamkesajpatok vatéU- kedése folyik, az egyik a TÉBE serlege, a közismert bwnkkupa, a második a Bier­­nátzky-serleg. A háború előtt alapított TÉBE-aerleget tavaly, mint a TÉBE igazgatója. Hegedűs Lóránt nyújtotta át, gyönyörű beszéd kí­séretében, az első győztesnek, a Kereske­delmi Bank csapatának. Az idén, mint ismeretee, a Magyar-Olasz Bank lett a győztese. A Biernátzky-serleg a tömegsport ügyét óhajtja szolgálni; érette nem küzdhetnek olyan csapatok, melyekben I. osztályú csapat első és má­sodik, vagy II. osztályú csapat első cha' patában játszó játékosok szerepelnek. A Biernátzky-ser'egért folyó küzdelem az idén még nincsen befejezve. A bankok atlétikája ugyancsak a tö­megsport elveit tartja szem előtt. Minden évben megrendezi a Szövetség a maga tversenyét, miként tavaly, úgy az idén is valószínűleg szeptemberben lesz a verseny. A Szövetség tagegyesületei is rendeznek versenyeket, idén a JJagyar-Oüasz és az Angol-Magyar Bank rendezett közösen szépen sikerült versenyt. Áprilisban volt a Szövetség cross-couutry versenye, Pi­­sekinger, Püspöki Gyula ős Berács Moktár voltak az első helyezettek, a csapatver­senyt pedig az Angol-Magyar Bank nyerte. Az úszók már tavaly is serényen dol­goztak. A szövetségi versenyt már tavaly is megrendezték, az idén is. meg fogják rendezni. Ezenkívül a Kereskedelmi Bank, a Leszámítoló Bank és az Egyesült Fő­városi Takarékpénztár rendezett versenyt. Minden évben rendez a Szövetség sze­nior-, junior- és kezdőversenyt, azonkívül versenyt 40 éven felüli öreg urak részére. A Kereskedelmi Bank minden évben néhai Révész Jenő emlékére osztályközi bajnokságokat rendez. Tavaly a központi könyvvitel győzött, idén Ys ponttal a fö­­péuztár szerezte meg a védelmet. Minden osztály 5 emberrel vesz részt a verseny­ben s a győztesek egy évig osztályukban őrzik a dijat. Az evezést, tenniszt, vívást és férfi­­tornát egyes bankegyesületek már űzik, jövő évben azonban a Szövetség ezeket a sportokat is versenyszerűen óhajtja kiiiiltdválni. A szövetségünknek — fejezte be a ki­tűnő elnök — már ma is tagjai olyan ki­tűnő sportemberek, hogy már ma is az erős szervezetek közé számítunk. A futballis­tái közül Kropacsek. Humgler, Molnár, a III. kerületi és FTC Scluvarz, Telkes,« Plubár, Gaug, Gyurscskó, Kertész Géza, Szofíka, Orth, M>an:ll, Neuhaus, az atlé­ták közül Magyar, Stolmár, Vállay, Stefá­­niay, az úszók közül Grüfl Ödön, Tur­­novszky, Kövecses, Walter, Halász, mind banktisztviselők. A verseny-evezősöknek több mint fele banktisztviselő. Mi hiszünk a banksport nagy jövőjé­ben." A „Nemzeti Sport" örömmel látja az amatőrideál uj harcosának megerősödését. Külföldi eredményed. Kladno: 8C Kladno—Viktória Zizkov 3:1. Pilsen: Prága— Pilsen 3:1. (Városközi mérkő­zés.) Mahrisch-Ostrau; Blovan (Becs)—JIO Slavia 2:1. Xiudwigsliaf en: Ludvigshafen—líannheim 4:2. Zágráb: Zágráb—Belgrád 7:1 (6:0), Zágráb szü­netig nagy fölényben, szünet után azon­ban Belgrád durva játéka folytán elvesz­ti két játékosát (Eerderbert és Venkovi­­csot), mire nyílt lesz a játék és Zágráb jónak látja messze elkerülni Belgrád ka­puját. Tízezer néző: Biró: Pick. Lnzembnrg i Spörtbrnder (Prága)—FC Jeunesse 2:2. Köln i SC Rapid—llasenspielklub Köln 7:1 (3:0). Rapid góllövői Kuthan (3), Wondrak, Uridil, Bauer és Nietsch (1—1). BrandstStter Köln canterhalfjával ismé­telten összeütközött és végül is sérülten kiállott. Nyolcezer néző. Bécsn jliely: Wiener Keustadter SC—Szombathelyi SE 3:1 (0:0). Egy-egy gől tizenegyesből. Hamburg: Viktória—TV „60“ (München) 1:1, Hannover: Hannover—Köln 2:0. Főiskolai bajnok­ság elődöntője. Fxeibnrg: Freiburg—Drcsdcn 3:0. Főiskolai baj­nokság elődöntője. VidéHi eredményed Szentes. KAC (Szeged)—Szentesi TE 1:0 (1:0). A dőlmajgyarországi bajnokság 3-ik he­lyezettje csak elkeseredett küzdelem ós testi erejének túlságos kihasználásá­val tudja’ legyőzni Szentest. A mezőny legjobb embere. Ibolya, a szentesiek ka pasa volt. Biró: Fodor Endre (Bpest). Győr. Haladás SE—ETO komb. 3:1 (1:0). GyAC 1I.—HSE II. 4:0 (2:0). Gyoma: Gyomai IKTE—Mezőbercnyi Törekvés I' SC 3:2 (1:1). Bemutató mérkőzés. Hatvan. MAFC—HAC 3:1 (OH). Biró: Ring A complett összeállítású HAC mind. végig gyengébb erőt képviselt, mint a tartalékokkal játszó MAFC, kik szép technikájukkal s kapu előtti ha'ávo­­;.otts águkkal biztosan győztek. — Stei­­ner I. (PIAC) a második főidőiben bíróval való ifieleselés miatt kiállítva! A gyenge b’ró a játékosokat is ide­gessé és 1 dl angolt tá tette. A BEE krízise. Súlyos csalódás érte a BiSíE .szimpatikus és derekasan, de balszerencsévei küzdő csapatát, amikor az I. o. küszöbén állott már és visszacsúszott a II. A-ba. Az ilyen­kor szokásos kriz's a B.SE-t sem kíméli meg és főként a játékosok között in­dult meg az egylet feloszlását célzó mozgalom. A vezetőség d lesére Íreméit ó igyekezettel fáradozik azon. hogy a kishitüekbe uj lelkesedést öntsön és így a legközelebb megtartandó köz­gyűlés fogja eldönteni, hogy melyik irányzat fog győzedelmeskedni. Min­denesetre nagy kára lenne a magyar futbal'siptortniik. ha az intelligens, kö­zéposztálynak egy ilyen szimpatikus reprezentánsa el Hinnék a 'futball me­zeiéről. A Szlovenszkói LSz keleti körzete, a kassai szövetség sürgönyileg érdeklő­dött az MLSz-nél az iránt, hogy mi van a FIFA boykottjával. A csehek, úgy lát­szik, a í I FA-val akarják szétszakittatni 'a felvidéki és a csonkamagyarországi sport­­egyesületek érintkezését. A felvidéki ma­gyar egyesületek ugyanis nem léptek be a Cesky Svazba s igy tényleg nem játsz­hatnának a FIFA-tagegyesületekkel, ha a Cesky Svaz a FIFA rendes tagegylete volna. Amint azonban a FIFA-ról Írott cikkünkben megírtuk, a FIFA 1924-ig .nem vehet föl egy szövetséget sem rendes tagul, hanem csupán ideiglenesen. A szét­szakítás ezuten tehát nem fog. sikerülni. SilÉTlMAI A munkastatisztiKa állása 1921. julias 15-én ; 1. MAC 123 pont 7. MAFC 23 pont 2. MTK 92 „ 8. KAOE 20 , 3. FTC 58 „ 9. Sí. TC 20 , 4. BEAC 27 ,, 10. Sagjk. TE 12 „ 5. BBTE 23 _ 11. ESC 9 _ 6. MTE 23 „ 12. Kist YSC 8 „ Debreceni MOVE 7 pont, Diósgyőri AC és OTE 6 pont, Győri DAC, Hmvásár­­helyi TVE, Kaposvári MOVE TSE, MOVE CsFC és Szóin. MaV SE 5—5 pont, DRAC ésNyl’VE 4—4 pont, r.gri MOVE, Győri AO, Szomb. SE és Tevéi Szegedi TK 3—3 pont, DTE 2 pont, Bgy. TE, Dorogi AC, Győri HSE, Hajdúnánási AC, Hajdú­böszörményi TE, Selmecbányái FAC, Szfeh. Egy., Szomb. HSO, UTE és Zala­egerszegi MOVE 1—1 pont. Újabb pontoK. MAC: Vállay, Szabó II., Petráeavszky és Kiaffáin diszkosz 1—1, Medved 800 m. 2 pont. MTK: Hirschl 1500 m. Muskát és Kilé­­nyi 110 m. gát 1—X pont. FTC: Ambrózy, Kovács, Goschy 300 m., Van dóri tiátvol, ZeoJt 110 gát és hár­mas 1—1 pont. BEAC: Horváth 800 m. 1 pont. MTE: Szloboda 800 m. 1 pont. MAFC: Müller 200 m., Pallaghy disz* kosz 1—1 pont. OTE: Ölveozky 110 m. gát 1 pont. GyAC: Dohai 200 m., Osztovies távol, Molnár súly 1—1 pont. Gy. DAC: Földesy távol, Ganz 800 m. * 1—1 pont. . SsSE: üngár J. 100 m. 1 pont. SzMSE: Szatbmáry magas, Simon 300 in. 1—1 pont. ÜTVE: Szabó súly, diszkosz és gerely 1—1 pont. TSz'l’K: Veres 100 m., Sass súly és gerely 1—1 pont.. . SFAC: Kospák súly 1 pont. ZeMOVE: Vidóczy magas 1 pont. HSO: Ungár E. távol 1 pont. Heti programra. Az idei atlétikai év legnagyobb esemé­nye kétségkívül a svéd-magyar találko­zás. Az erre való előkészület teszi külö­­nőseii érdekessé az ESC versenyét, mely vasárnap d. u. Ys4 órakor kezdődik a Hungária-uti sporttelepen. A kiküldöt­tek közűi k ár y ózni lógnak ugyan sokan, de az itthonmaradottak annál inkább készülnek most megmutatni, mire képe­sek, s hogy méltányos volt-e mellőzésük. Áll ex elsősorban Grossra és Fonyóra, kik mindketten a viadal fénypontjában az 3X800 m. staféta, Pannónia vándor­díjban startolnak, üt csapat nevezett e számra. Az ESC, FTC sót az MTE is aligha játszik komoly szerepet, bár az utóbbi Steiner I., Bese, Csitbaz, Stejner IL, Fonyó összeállításban elég erős. Mi mégis a MAC és MTK párharcát várjuk. Előbbinek Lovas, Medvéd, Bozsik, Gál, Benedek csapata, főleg ha igazak a Gál­ról szóló tréninghirek (2:02—2:03) erő­sebb, mint a lehető legkompíettebb MTK Váralj, Görög, Kainráth, Kuruuczy, Orosz. Minthogy a. szakosztály döntése folytán Kurunczy nem indulhat e távon, helyettese Bokor vagy Ehrnfeld végleg a MAO javára billenti az amúgy is a kék-sárgák felé álló mérleget A félórás páros futásban az ESC pi­hent Krauaz — Király párja győzhet, az MTK (C-rosz, Váradi), az MTE (Bese, Csitbay) és az uj életre támadó MÁV- gépgyár kettőse ellen. A többi számról kevesebb a mondanivalónk. A II. oszt. sulydobást Eördögh, Lipták, Káreseti, Vágó, Somfai — a II. oszt. diszkoszvetést Somfai, Eördögh, Fedák — a junior 400 m. síkfutást, meíyben a reális favorit Gál a staféta miatt valószínűleg nem in­dul, Bakó és Hanthó döntik el maguk közt. — A II. oszt. 100 m. sikf. I. előfu­tamban: Somfai, Bárdoly; a II-ikban: Kovács, Klucsik, Gárdos; a IH-ikban: Bakó, Wolf; a IV-ikben: Hanthó a lég-, jobb, s végeredményben Somfai, Bakó, Hanthó, Kovács befutó nem lepne meg, bár a papír erősen a nyugodtan és meg* bizkatóan versenyző Hanthó mellett szól. — A-z 1500 m. sikf. II. oszt.: Vogel nyerj. Grosz Ernő (MAFC) előtt, mig a, II. oszt. 400 m. gát Juhász (?), Vásárhelyi, Kain* ráfch finissel valószínű. A hendikep szá­mokban ezúttal a szövetség másik előny­osztója, Szerelemhegyi Ervin dr. fogja kiegyenlíteni a differenciákat. Szombaton d. u. %4 órakor a MTK J pályáján ) ifjúsági versenyt rendez. Az érdeklődés elsősorban Borosa Ernő MAC sprint-baj nekünk 300-as de­­büje felé fordul. Bár még ily távon ez évben nem indult, az ő győzelmét vár- ( juk az uj 500-as rekorder Gerö, vaia- j mint Róth és Virág előtt. 38-las időre tartjuk képesnek. A II. oszt. 1000 m, ' sikf.: Ambrózy, Goschy, Cséfai, Szloboda, Leichtág, Zoltánv szép küzdelmét fogja hozni, — a 200 m. gátf.-t Muskát uj re­korddal nyerheti — a helyből távolugrás is biztosan uj rekordot hoz, a közel egy­formák és keveset szerepeltek körül ne­héz a valószínű győztest megjósolni. Mi nagyon bízunk a két hódmezővásárhelyi ifjúban: Orbánban és Lázárban. A FTC-t” Virág, Vándori, a MTK-t Mautner, Mus­kát, Magyar, a MAC-ot Pataki képviseli legtöbb reménnyel —- a hármasugrás is rekordjavitást iigér. A mezőny bármely tagja, elsősorban Magyar könnyen ugor­hat 12-őn jóval felül. — A diszkoszve­tést Dunszt nyerheti Dormándi, Prisender és Straucb előtt. — A II. oszt. gerelyve­tést Prisendernek szánták. — A magas­­ugrásban Mwutneren kiviil Orbán KTVE és Muskát is indul. A 4X200 m. II. oszt. staf.-bán a MAC (Sárközy, Laki, Bényei, Bapip) erősebbnek Ígérkezik mint a FTC és 51TK, míg a 4X400, m. staf. utóbbi kettő párharca llesz. Lesz még nehány nagymezőnyü hendikep, és last nőt Icasi, fognak „gyalogolni“ is! A dunáintiulii atlétika eseménye a vasár­nap Székesfehérvárott lezajló első város­közi mérkőzés lesz Székesfehérvár és Nagykanizsa között. A versenyen mindkét város 2—2 reprezentánsa indul és mi az eredményt a következőkép várjuk: 100 m.: Balog (N), — 200 m.: Sehwartz (N).‘—400 m.: Balog (N). — 800 ni.: Bernáth (Sz); — 1500 m.: Krámer (N). — 4X100 m. «{*/..* N. — 4X400 m.: Sz. — 110 gát: A legjobb fennispáíyák a Sós fürdő parkjában az előrehaladott szezonra való tekintettel a normál árak feléért kiadók. Értekezés a helyszínén. I., Tétényiéül 12—16. Telefon József 81—75. lekeres (Sz). — Súly: Marvalics tN). — IHszko'sz: Marvaiics (N). — Gerely: Marva!les (N). — Rúd: Végh (Sz). — Tárol csapat: Sz. — 5000 m.: Harmath (Sz). A viadal bizonyára nem csekély mértékben fog az atlétika. népí./eiü<v é.é* hez hozzájárulni.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék