Nemzeti Sport, 1930. január (22. évfolyam, 1-21. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Ára 20 fillér „.i. T v p TEEffwlllff Szerda Ansztriitaui » Groseh*. /T* M*jfo, ' ^30 ^anuár 1-EüUtb külföldre IS P ▼ Tdslooi U2—U és 351-3* ■**??%Wx&zIk^ u*vBw^a’r^w^ 4 ' VR/*tli *•%!&?*■ ' ■*'.'m4 ^‘ .1 .-'fl T«f]tv.V f'/HfflMSta­ffijflK Három kívánságban foglalja össze a magyar nép az új­évi áldást. Bort, búzát, békességet kívánunk egymásnak az újesztendő küszöbén régidőktől fogva s ennek a hármas áldásnak a változataival szoktunk egymásra köszönteni min­denütt. Ha a magyar sport hármas jó­­kívánatát akarnék összefogni az óév utolsó napján, ahogy az újesz­tendő titokzatos — véges napokból álló, de végeláthatatlan ígéretű — hajnalába fordulunk, bizony aligha sikerülne az ennyire tömören, eny­­nyire egyszerűen és teljesen. Nem mintha, telhetetlenek len­nénk, nem mintha nem volna mit kívánnánk, nem mintha nem volna három olyan alapos kívánság, ami­ből aztán jótékony hatásában száz­szor annyi is születhetnék. De a sport, amely valamikor úri mulatsága volt csak a magyarnak, amelyik aztán a nagy társadalom kedves időtöltésévé fejlődött, ma meg része a nemzet egészségének, annyi más, annyi összefonódó egyéb körülménytől függ, hogy igen mély­re kellene nyúlnunk, igen messziről kellene kezdenünk a kívánságok rozsait*zérét. Hiába kívánnánk a ma­gyar SJ&szt .jé termését, sx újjóssi©n4S- r rf acélos búzáját, ha előbb a ' ■ sel nem jöhetünk tisztába. ..ha kívánjuk az áldomások borát, na előbb nem latoljuk meg a harcok nehezét. S a békességre való kíván­­kozás is meddő óhaj, amikor sok vi­­szá­ly fonala áthúzódik az új eszten­dőre is. Ma, amikor a mindennapi ke­nyérért folyik kíméletlen, tipró és sivár harc­, nagyon nehéz azt köve­telni, hogy a sport ott álljon min­denki életprogramjában, ahol kelle­­nek. Szerény tengődés csak a nem­zet nagy zömének az élete, szinte hi­hetetlen is, hogy a sport vitézi, nagy tettei, az erőnek és egészségnek káp­ráztató eredményei megszületnek ebben a létminimumra szorított, fa­latért küzdő nációban. Szerény hát a mi újévi kívánsá­gunk a szűk magyar róna fölkelő napja elé. Egy kicsivel nagyobb ka­réj kenyeret kívánunk csak, egy kicsivel nagyobb megelégedést. Csak annyi levegőt ebben a zűrös, fojtó atmoszférában, hogy néha-néha bele­haraphasson kedvére a magyar tüdő. Ne kelljen az izmokat szakadásig feszíteni az életért való harcban, ne k kelljen a szívet és a tüdőt, a lábat és a kezet, az idegeket és agyat az utolsó morzsákig kiélni, kipréselni, hogy biztosítva legyen a holnap. Le­hessen gondolni a jövőre, az em­berre, a fajra és a célokra is. S ha csak egy kicsit is tágul kö­zöttünk az élet fojtogató gyűrűje, nem lesz hiba sem a ma­gyar sport gazdag aratásával, sem az áldomá­sok korával, sem a békességgel. Ez az utolsó ugyan egy kicsit ne­hezen fog menni.. . .41. B. U. J. K.­­ HOFFMANN SPORTÜZLET ERZSÉBET ROYAE APOLLÓVAL KÖRÚT .. . SZEMBEN Mikroől fog ártani az új OTT Az új OTT öt évre kopt® mandátumát a kultusz­minisztertől — A futballt Fischer Mór és Zsarnó­­czay János reprezentálja az új Tanácsiban — Saját tudósítónktól — Az Országos Testnevelési Tanács mandátuma az év utolsó napjával lejárt. Az új Tanács elnökének, Karafiáth Jenő dr.-nak kinevezésé­ről már tegnapi számunkban adtunk hírt, ma abban a helyzetben va­gyunk, hogy közölhetjük az új Ta­nács összeállítását. A kultuszminisz­ter ezúttal az 1927-ben jóváhagyott szervezeti szabályoknak megfele­lően öt évre nevezte ki a Tanács el­nökét, tisztikarát és tagjait is. A hivatalos rendelet így szól: A m­ .kir. vallás- és közoktatásügyi mi­niszter az 1930. évi január hó 1-töl számí­tott öt évi ifi tő tartamra megalakított Or­szágos Testnevelési Tanács társerdökévé vitéz pávai Mátyás Sándor vezérlőtanács­nokot, alelnöökeivé: Demény Károly ny. államtitkárt, a Magyar Országos Torna Szövetség elnökét. Múzsa Gyula udvari tanácsos, felsőházi .­Mth. A Jica n­.­.jJWr7.i Oiymisiai -Urft&vtnag' éVrc** 1 min. o. tanácsost és­­vitéz rumwerüii Rapaich Richárd vezérlő­nácsnokot, a Magyar Si Szövetség elnökét, főtitkárává; Prém Loránd dr. miniszteri titkárt, tit­kárává; Ivánkovits Kálmán miniszteri f. titkárt, az iskolai és főiskolai ügyek szak­előadójává Neidenbach Emil gimnáziumi tanárt, a társadalmi és nemzetközi sport­­ügyek szakelőadójává Mártonffy Miklós dr. ny. községi felsőkereskedelmi iskolai igazgató, ügyvédet, az iskolánk­vü­li test­nevelési ügyek szakelőadójává Mokcsay Dezső főtanácsnokot, rendes tagjaivá: Andrássy Géza gróf belső titkos tanácsost, mint a Nemzetközi Olympiai Bizottság tagját. Dollinger Béla dr. egyetemi rk. ta­nárt. Fischer Mór MÁV főfelügyelőt, mint a Magyar Labdarúgók Szövetsége Nemzetközi Bizottságának elnökét. Ho­­mnonay Tivadar dr. országgyűlési kép­­viselőt, mint a Magyar Úszó Szövetség el­nökét. vitéz Karándy Imre tábornokot, mint a Magyar Ökölvívó Szövetség társ­elnökét, Kiruhknopf Ferenc dr. ügyvédet, mint a Magyar Kerékpáros Szövetség el­nökét, Kiss Ferenc altábornagyot, mint a Magyar Lovassport Egyesületek Orszá­gos Szövetsége ügyv. alelnökét, Kmetykó­­János főiskolai tanárt, Kuncz Ödön dr. ny. r. egyetemi tanárt, Lauber Dezső épí­tészt, a Magyar Golf Club igazgatóját, Liber Béla dr. középiskolai tanárt, a Kö­zépfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja miniszteri biztosát. Mező Béla dr. egyetemi magántanárt, kórházi főor­vost. Moldoványi István dr.-t a Budapesti Központi Járásbíróság alelnökét. Pergelt Ferenc dr. ügyvédet, mint a Magyar Eve­zős­ Szövetség elnökét. Bády József alez­redest, a Katonai Sportoltató Tanfolyam vezetőjét. Rak­ovszky,István dr. kormány­­főtanácsost, mint a Magyar Országos Lawn. Tenni­sz Szövetség elnökét. Ra­­kovszky Iván ny. belügyminiszter,­ or­szággyűlési képviselőt, mint a Magyar Vívó Szövetség elnökét. Stankovits Szi­lárd ny. székesfővárosi tanácsnok, a Boszkárt igazgatóját, mint a Magyar Atljletikai Szövetség elnökét. Szabó Gusz­táv dr. me­gyei em. tanárt. Szent Györgyi Imre dr. ny. kúriai bírót, mint a Magyar Korcsolyázó Szövetség elnökét, Szieberdi Imre MÁV felügyelőt, mint a Magyar Birkózók Szövetsége alelnökét, Szuko­­vátffy Imre dr. egészségügyi tanácsost, a M. Kir. Testnevelési Főiskola igazgatóját, Tul­eki Pál gróf ny. m. kir. miniszterelnö­köt, Közgazdasági Egyetemi r. tanár tiszteletbeli fűcserkészt, Ugron Gábor dr. titkos tanácsos, nyugalmazott belügymi­niszter, országgyűlési képviselőt, mint a Magyar Vitorlás Yacht Szövetség alelnö­két, Vasadi Balogh György országgyű­lési képviselő, gimnáziumi igazgatót, a Testnevelési Tanárok Országos Egyesüle­tének elnökét, vitéz Végh Kálmán dr. ál­­lamtitkárt, mint a Magyar Országos Cél­lövő Szövetség társelnökét, Wite Béla, Pápai kamarás, középiskolai hittanárt, mint a Cserkész Szövetség elnökét, Zsar­­nóczay János gazdasági tanácsost, mint a Magyar Labdarúgók Szövetsége ügyve­zető alelnökét és Zsembery Gyula dr.-t, a Budapest Székesfővárosi Községi Taka­rékpénztár ügyészét, mint a Magyar Turista Szövetség­ ügyvezető másodelnö­két kinevezte. Az új Tanács, amint az várható volt, szinte teljesen a régi összeállí­tásban maradt meg. A futball kapott két új képviselőt: Fischer Mórt, a labdarúgás nemzet­közi ügyeinek régi intézőjét és ki­próbált vezérét, továbbá Zsarnóczay Jánost, az MLSz ügyvezető alelnö­két, aki most kezében tartja az MLSz hajójának kormányrúdját. Bízunk benne,­­hogy az új Tanács még nagyobb ügyszeretettel fogja gondját viselni a magyar sport ügyének és sikeresen építi majd to­vább Klebelsberg gróf kultusz­­miniszter nagy perspektívájú alkotó programját. Spasiyol—cseh­ mérkőzéssel hisitl meg az új esztendő válogatott programja Ma délután Barcelonában: Spanyolország-Csehszlovákia — Saját tudósítónktól — Az új esztendő válogatott program­ja elsőrangú eseménnyel indul meg éppen újév napján. A spanyol váloga­tott csapat Barcelonában látja ven­dégül a csehszlovák együttest. A dél­európai stílus ütközik meg tehát a középeurópaival. A tüzes tempera­mentum lendülete találkozik a meg­fontolt passzjáték lehiggadt iskolájá­val. Középeurópa reprezentánsaira nem nagyon kedvező a mérkőzés időpontja, mert a cseh futball az utóbbi félévben kissé visszament nívójában. A spanyo­lok mögött viszont ott áll az angol profiválogatott csapat nyári legyőzé­sének dicsősége. De talán éppen ezért lesz igen érdekes a mai meccs. A papírforma tehát spanyol győzel­met jósol, a valóságos eredményt is ebben az irányban kell reálisan ke­resni. A két csapat így áll fel a küzde­lemre : Spanyolország: Zamora — Ciriaco, Quincoces — Marti, Guzman, Castillo — Piera, Sastre, Samitier, Padron, Bosch. Csehszlovákia: Staplik — Zsenisek, Hojer — Vodicska,­ Kada, Simperszki —­ Junek, Silny, Swoboda, Pucs, Kra­­tochwil. Az olasz válogatottal egyenlő a Hungária mai ellenfele A kék-fehérek távirata a Torino és Juventus kombínácisainak összeállításáról — Saját tudósítónktól — Torino, december 31. A Torino és Juventus csapatából ma válogatták ki azokat a játékoso­kat, akik ellenünk játszanak újév napján. A csapat összeállítása a kö­vetkező : Combi Rosetta Calligaris Martin Colombari Mosca Balloncieri Libonatti Rosetti Muneratj Orsi Ez a csapat csaknem egyenlő az olasz válogatottal s ezt az olaszok maguk is elismerik. Igen kemény mér­kőzésben lesz részünk. Az érdeklő­dés nagy, a jegyeket elővételben kapkodják szét. Hungária. A Viktória Zeiskov Milánóban játszik az ellen, február 9-én Ambrosiana M­ ÉDIAHO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék