Nemzeti Sport, 1930. február (22. évfolyam, 22-41. szám)

1930-02-11 / 29. szám

i Hauser minden valószínűség szerint az Attilához szerződik. Az óbudaiak már kiadták a jóképességű halfot, akinek tár­gyalásai a miskolciakkal igen kedvezően haladnak. 2 ideált: a banksport erős várát minden viharon át tető alá hozza. De meddig tart az ő erejük még? Hiába vannak a vártán, ha idestova már nem lesz mire vigyázniuk! Az életet a pénz irányítja. Ez te­remt egészséget, s ad­ utat és lehető­séget a sportnak. 1921-ben megszületett a Testneve­lési törvény. Ez a törvény világosan kimondja, hogy minden vállalat, mely­nek alkalmazotti létszáma meghalad­ja az 1000-ret, sporttelepet vagy tor­nacsarnokot tartozik létesíteni. Ha nincs meg ez a létszám, úgy külön­böző vállalatok összeadása kell, hogy megteremtse azt a keretet, mely meg­felel a hivatkozott törvény követel­ményeinek. És mi történt e törvényt beteljesí­­tőn?Semmi vagy, majdnem semmi. A bankok és a vállalatok a gaz­dasági helyzet súlyos megpró­báltatásaira való hivatkozással kibújnak törvényes kötelezett­ségeik alól és senki sem bántja őket e mulasztásukért. S ugyanakkor, ha az adózó nem fizet adót, hát a végrehajtó az állam parancsából úgy végrehajtja, hogy nyomorúságos szobájából csak négy csupasz fal marad, meg egy ágy, meg egy asztal, ha valaki tartozik a bank­nak, vagy a gyárnak, vagy a nagy­­vállalatnak, a bank sem ismer roman­tikát, vagy türelmet, hiszen hatalma a leigázott kisexisztenciákkal egye­nes arányban nő. Ha a kereskedő csődbefut, ki nyújtja érte segítő ke­zét? Kicsoda? De a bankoknak és a vállalatoknak és a gyáraknak lehet nem fontos a testnevelési törvény, mert nem akad végrehajtó, aki kény­szerítené rája. Az Egyesült Izzó pazar sporttele­pet épített tisztviselőinek és munká­sainak. Ugyanakkor egy másik nagy gyár (a leg­nagyobb Magyarországon) talán nem is tudja, hogy testnevelési törvény is van a világon! Tenniszpálya meg csónakház,­­ csak ez kell a Testnevelési Törvénynek? A bankoknál is teljes ez a közöny. Talán­ csak a Pénzintézeti Központ kivétel, mely most komoly szándékot mutat egy sportpálya létesítésére. Mert legyünk végre egészen tisz­tában a dolgokkal: a­z, hogy egy bank három-négy tenniszpályát, meg egy csónakházat bérel, ez még távolról sem fedi a testnevelési törvény intencióit. Ez a könnyed, (de nevezhetem fri­volnak is) álláspont pedig tovább nem maradhat meg. Harcot indítunk a vállalatok és bankok közönye ellen, harcot a vállalati és banksport felvi­rágoztatása és a testnevelési törvény megvalósítása érdekében. Nehéz és kemény lesz ez a harc. De hisszük, hogy az a tisztviselőtársada­lom, melyért e riadót megfújjuk, mellénk áll és támogat.­­ Ezért­­ szívesen látunk minden pa­naszt és minden orvoslásért kiáltó problémát, mely a banksport kérdéseiből fakadt. Kérjük olvasóinkat, juttassák el hoz­zánk adataikat, hogy azokat a leg­nagyobb diszkrécióval kezelvén, név­telenül, a felelősséget magunkra há­­rítva leközölhessük. Minden katonára szükségünk van ebben a harcban, ha azt akarjuk, hogy a dekadencia felé iramodó bankcsoportot megfékezzük végzetes útjában. Hisszük, hogy sikerrel végezünk, hiszen mi a törvény parancsait köve­teljük. (K. 1.) SSoiff Kedd, 1930 február 11. Már csak 10 profi és 18 amatőr csapat áll a Magyar Kupában A selejtezők lejátszása után most már csupa érdekes mér­kőzés kerül sorra — Mikor és meddig kell lejátszani a még­­ hátralévő meccseket és hogy fest tulajdonképpen a helyzet — Saját tudósítónktól. — Az elmúlt két vasárnap ismét több mérkőzéssel közelebb kerültünk a Magyar Kupa döntőjéhez. Lassan­­lassan már lemorzsolódnak a selejtező mérkőzések s sorra kerülnek azok a találkozók, amelyek már izgalmat és pikantériát rejtegetnek s így jobban magukra vonják a közönség figyel­mét. A Magyar Kupa küzdői hétről-hét­­re fogynak, nemcsak az amatőröknél, hanem a profiknál is. Ma már az a helyzet, hogy már csak tíz proficsapat áll a kupamérkőzések során. E tíz csapat közé tartozik elsősorban 1. Hungária, 2. Ferencváros, 3. Újpest,­­•­h. Bocskay, vagyis a tavalyi bajnokság első négy helyezettje,­­ amelyek felmentésük folytán eddig még egy meccset sem játszottak s csak akkor lépnek a küz­dők sorába, ha azoknak a száma a ti­zenhatra apad le. A még álló többi, hat csapat között a következőket találjuk: 6. Sabaria, 0. III. ker. FC, 7. Vasas—Bástya, 8. Somogy­—Pécs-Baranya. E két utóbbi mérkőzést most va­sárnap kellett volna lejátszani, de a pályák­ rossz állapota miatt halasztás­ra került a sor. Az előbbi, a Bástya- Vasas mérkőzés alkalmasint március 9-én kerül majd sorra, de ehhez még az intézőbizottság engedélye is szük­séges, mert a meccset március 3-ig kellene lejátszani. Az utóbbi, a So­mogy—Pécs-Baranya meccs időpont­ja még bizonytalan, sőt itt a profi­szövetség ítélkezik ma este, hogy a So­mogy helyesen járt-e el akkor, amikor három nappal a meccs előtt lemondta a mérkőzést. A­ másik oldalon az amatőrök is előbbre jutottak, vidéken is végét járják már a selejtező meccsek. Északon az Ózdi VTK, Nyugaton a Szombathelyi MÁV, Délnyugaton a Szigetvári AK lett a selejtező győz­tes, míg délen hátra van még a Bohn SC—Szegedi AK döntő. Középen az összes még álló egyesületek visszalép­tek a selejtezőktől, míg Keleten alig­hanem törlésre kerül a sor, mert az egyesületek hanyagul kezelik a mér­kőzéseket. Ezek szerint az amatőrök vidéki-budapesti osztályozójában a következők vannak: 1. BSE—ózdi VTK, 2. Szombathelyi MÁV (Keleti el­lenfelét valószínűleg törlik), 3. Diósgyőri VTK—Csabai AK. 1. Szigetvári AK—Bohn SC—Sze­gedi AK győztese. 5. „33” FC—Postás. 6. PVSK (már megverte az ellen­felét, a Ganz TE-t). 7. UTE (küzdelem nélkül kerül to­vább, miután a középmagyarországiak visszaléptek).. 8. FTC—MTK­ E mérkőzések közül a Bohn SC­— Szegedi AK érdekes találkozót most vasárnap játszák le, míg a többieket március 3-ig kell megvívni. Mármost ezek a csapatok addig játszanak, amíg számuk négyre nem apad le, de ezeken kívül áll még a tavalyi országos amatőrbajnokság középdöntőjének négy résztvevője is: 1. Törekvés, 2. Szolnoki MÁV, 3. Tatabányai SC, 4. Nyíregyházi KISE. Ez a négy csapat, meg a fenti ama­tőrsorból állva maradó négy csapat szembe kerül majd a végső nyolc proficsapattal s akkor már minden komplikáció nélkül folynak egészen a döntőig a meccsek. Tizenhat csapat kerül tehát a profi,amatőr minősítő fordulóba, azaz nyolc profi és nyolc amatőr és a nyolc minősítő mérkőzést március 31-ig kell lejátszani, hogy április 30-ig sorra kerüljön a négy elődöntő, majd május 31-ig a két kö­zépdöntő és végül június 15-én a döntő. Addig azonban még sok víz lefo­lyik a Dunán s a csapatok többször „kupán vágják” majd egymást, mert másként számuk nem apadna le ket­tőre. A Zala*j£anizsa aligha áll ki vasárnap az első bajnoki mérkőzésére — Saját tudósítónktól. — Vasárnap indul a szezon a II. liga­, dán is és az első mérkőzések között ott találjuk a Zala-Kanizsa—Soroksár meccset is. Ismeretesek a kanizsaiak nagy bajai s éppen ezért érdeklődtünk tegnap este a szövetségben, hogy mi­lyen összeget kellene a kanizsaiaknak lefizetniök, hogy visszakapják a já­­j­átékengedélyüket. A válasz az volt, hogy ezer pengőn felüli összeget. Ugyanakkor az első ellenfél, a So­roksár Nagykanizsáról még tegnap estig semmiféle értesítést sem kapott a mérkőzés ügyében. A II. liga esti ülésén is szóba ke­­­rült az ügy. Az ülés keretében Balogh György a kanizsaiak volt képviselője le akart mondani kollégiumi tagságáról, miután képviselete megszűnt. A le­mondást a liga nem fogadta el. Ugyanakkor a Soroksár hajlandónak mutatkozott arra, hogy tárgyalásokba bocsátkozik a Zala-Kanizsával a mér­kőzés elhalasztása ügyében. Valószí­nűleg ez is lesz az ügy vége, mivel semmiféle megoldás­­ nem látszik az­­irányban, hogy a kanizsaiak már most vasárnap ki tudjanak állani. Molnár tegnap leszerződött a Hakoalih­oz és vasárnap a Rapid ellen mutatkozik be Saját tudósítónktól . Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Molnár György, a Hungáriá­nak egy évre szabadságolt kitűnő já­tékosa vasárnap délelőtt Bécsbe érke­zett. Molnár Bécsbe érkezte után azonnal érintkezésbe lépett a Hakoah vezetőségével, hogy azzal szerződteté­séről tárgyaljon. A vasárnap meg­kezdett tárgyalásokat tegnap folytat­ták és miután ezt megelőzően Molnár a Hungária egyik vezetőjével telefo­non megegyezett abban, hogy szabad­ságának lejártáig, augusztus 15-ig leszerződhet a­ Hakoah-hoz, aláírta a bécsi klubhoz szóló szerződést. Molnár az eredeti tervétől, hogy még e héten egy-két napra családja látogatására Budapestre jön, a Hakotói kérésére elállt és csak a jövő hét elején fog Budapestre utazni. A Hakoah vasárnap a Rapid ellen ját­szik bajnoki meccset és Molnárnak szüksége van arra, hogy két-három tréninget együtt tartson új egyesüle­tében partnereivel. Skarka Ernőt és Kosztics Szilárdot, az FTK volt játékosait az országos in­tézőbizottság tegnapesti ülésén a Hun­gária SC részére igazolta azonnali ha­tállyal. Sportterek nélkül torz alkotás lenne Budapest városrendezése Mattyók Aladár felszólalása a Mérnökegyletben a főváros város­­rendezés! vitájában — Saját tudósítónktól — A Magyar Mérnök és Építész Egy­let­ tegnap Budapest városrendezése címmel tartott érdekes vitadélutánt, amelyen Mattyók Aladár, az ismert sportépítész és az OTT építész-szak­értője is felszólalt. Mattyók rendkívül érdekesen fej­tegette azt, hogy Budapesten miért nem illeszkednek bele a sport- és já­tékterek rendszeresen a városnak zöld területekkel, — parkokkal, ker­tekkel stb. — való ellátásába. A bu­dapesti városrendezési térképekről mindenütt hiányoznak a sporttelepek, miután ezeket a városrendező szak­értők azért nem veszik figyelembe, mert csak ideiglenesen vannak áten­gedve. A város maga nem törekedett sportterek létesítésére, ezt mindenütt a társadalmi egyesületek valósították meg. Minhogy azonban ezek csak ideiglenesen kapták a területet, nem törekedtek állandó építmények léte­sítésére s ezért van az, hogy vízveze­tékkel, fürdőkkel csak elenyésző kevés sporttelep van ellátva. Budapest különben a szükséges­­sporttelepek negyede felett sem ren­delkezik. A német városrendezési el­vek alapján minden városi lakosra legkevesebb 3 négyzetméter sport- és játszóterületnek kell esni. Budapes­ten­ ennek a területnek harmada sincs meg. Egy komoly városrendezésnél tehát az eddigi területek kétszeresé­vel kel még növelni a sportpályák és játszóterek számát. Szalay Lajos a BEAC főintézője. Az egyetemisták pénteki vacsorájukon a szakosztály dolgairól is beható tárgyalá­sokat folytattak. A futballszakosztály legfőbb törekvése az, hogy minél na­gyobb tömegeket vonjon bele a sporto­lásba. Tervbe vették a fakultásközi baj­nokság kiírását s remélik, hogy legalább hat csapattal bonyolítják azt le a tavasz folyamán egyfordulós körmérkőzés ke­retében. A terv megvalósítása minden bizonnyal több tehetségest vet felszínre, ami így biztosítja majd az egészséges utánpótlást. A nagyobb, intenzívebb munka új emberek bevonását is követeli s ezért a szakosztály nagy lelkesedéssel választotta meg Szalay Lajost, az egy­kori kiváló centerhalfot főintézővé. Szalay a szövetségi életben nem sokat akar szerepelni, inkább a szakosztály­ban a szakszerű vezetésit és szervezést fogja irányítani. Tíz éves a Nyíregyházi KISE. A Nyíregyházi KISE az elmúlt vasárnap tartotta Nyíregyházán a városháza nagytermében X. jubiláns közgyűlését. A közgyűlésen a Kisvárásra távozott Jármy Béla ny. főispán elnök, helyett Koffer Bertalan társelnök elnökölt. Elnöki megnyitójában hálás szavakkal emlékezett meg az eltávozó Jármy Béla elnökről, kinek működése alatt két ízben bajnokságot nyert az NyKISE csapata. Wirtschatter László magyar főtitkári jelentése, majd az ezt követő különböző jelentések után Hoffer Bertalan a baj­nokcsapat tagjainak osztotta ki a szö­vetség érmeit. A közgyűlés végül az új tisztikart választotta meg, melynek főbb tagjai az alábbiak: örökös dísztag: Jármy Béla dr. örökös díszeinek: Ra­kovszky Iván és Bemes Kálmán, dr­, pol­gármester. Elnök: Komáromy Károly. Ügyv. elnök: Kettde András. Titkár: Aszalós Sándor és Klein Bertalan. Fő­jegyző: Wirtschatter László. Jegyző: Klein András. Főpénztáros: Propper József. Szakosztályi elnökök: Futball: Beregi Dezső, motor: Elekes Lajos, vívó: Barend László dr., birkózó: eseti­, geri Mayer Ernő, kerékpár: Jakó Pál, tennisz: Murányi István dr., levente: Antal János, céllövő: Virányi András. Borsányi is bevonul ma. Újpest mai tréningjének érdekessége, hogy a jeles , jobbhall is munkába áll. A B. Vasutas—NMSE meccs mégis csak a szőnyi úti pályán letsa, miután kiderült, hogy egy légi határozat alap­ján fővár­os pályatulajdonos egyesület nem viheti ellenfelét kültelekre.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék