Nemzeti Sport, 1930. március (22. évfolyam, 42-62. szám)

1930-03-02 / 42. szám

\ ",0MRC-2 A • w t­i Ára 20 d­Her jMBHh M|M wSj. hjt OKlk­ SSLBtei HhBpP xx».évf-42* **• Romániában 10 le\ ‘ Mooroleoik-NtllsSdíj»,Si^^ BBb "ülörti* es«oob«t kivétellel Olaszországban 1 Ura \ Budapest, Amerikában 5 cent VI. ker., Rózsa-utca 111. (Podmaniczky-utca sarok* Előfizetési dijak. Swelk­i Leveleim:­­egy hónapra 1.50 P. Budapest­­- f­ő­távirati cím: Ausztriába egy­ negyedévre 15 P. Nemzeti Sport Budapest Bárány tegnap Berlinben 200 méteren pompás időeredménnyel győzött j*-~*-*­*-*^*-*^-*^——*————-----------------------------------------------------------------------------------------------------­ A magyar élet lüktetésének, elevenségének egyik leg­biztosabban jelző mérője a magyar sport. Amilyen mélyen nyúlik le gyö­kere a társadalom különböző réte­geibe, amennyire fel tud nyúlni csú­csával a legfelsőbb fokig, úgy mu­tatja lengésével az egész ország életé­nek, az egész társadalom eleven ere­jének lüktetését. Alulról a tápláló erőket gyűjti a sport s ha finommá fejlett hajszálgyökereinek terjedel­mét, tartó főgyökerének mélységét nézzük, meg lehetünk elégedve. Felül­ről pedig, ahonnan a biztatás, az egész társadalomra áradó levegő, az éltető napsugár terjed szét, lépten­­nyomon belesugárzik a magyar sport életébe a legelső magyar embernek, Horthy Miklós kormányzónak a sze­­retete, megértése. S ez a szeretet valóban éltet, ez a megértés energiát sugároz sportéletünkbe. Mert Horthy Miklós szívében úgy él a magyar sport szeretete, mint ahogy saját, né­pét, nemzetét, országát szereti, úgy megérti ennek a sportnak minden sza­vát, minden saját, mint ahogy az egész nemzet minden szívedobbanását megértette az elmúlt tíz esztendő fer­geteges napjaiban. Múltba merülő hosszú századok után új élet hajnalát éljük. A régi századok viharai mintha romantikus emlékké omlanának a mai gyötrődései­ben. A múlt szomorúságai közül azon­ban soká, nagyon soká nem múlik el az, amely uralkodóink idegenségének érzetéből fakadt fel újra, meg újra a magyar szívekben. Horthy Miklós or­­száglása óta enyhül ez a fájdalom, las­san becsukódik ez a századokon át vérző seb. Mert Horthy Miklós itt él közöttünk, benne él életünkben, részt vesz küzdelmeinkben. A magyar sporttársadalom különö­sen hálás lehet, amikor a tíz esztendő elmúlásánál megáll a kormányzó színe előtt, hogy hódolattal köszöntse. Mert Horthy Miklós ott áll fiaink minden küzdelménél, ott szorong az ezrek re­megő sora előtt, buzdít és bátorít, győzelemre ösztökél, tapsol, mosolyog, elborul, ahogy a sporttudás előre­viszi a magyar színeket, vagy a bal­­szerencse elfordítja a siker édességét felőlünk. Díszt és fényt ad ünnepeink­nek megjelenésével, súlyt kölcsönöz a sokszor lenézett sportnak, amikor viadalokat nyit meg. Ott áll tíz év óta a magyar sportemberek élén s minden igaz siker után hallhatjuk dicsérő szavát. Horthy Miklóst, vezérünket, kor­mányzónkat, mint az igaz, az első ma­gyar sportembert üdvözöljük tízéves országosának ünnepén! SPORTÉRMEK JELVÉNYEKA VERSENYDÍJAK ARANZAS IV., VÁCI­ UTCA 20. SZÁM Ünnepélyesen és lelkesen fogadták Olaszországban a magyar válogatott ökölvívó csapatot A második mérkőzés, melyet Bolognába terveztek, ismét bizony­talanná vált — A csapat egészséges s győzelmet remél Ma este Anconábans Olaszország—Magyarország — Távirati jelentésünk — Ma Olaszországban, Anconában má­sodszor méri össze erejét a magyar és az olasz válogatott ökölvívó csapat. Az első alkalommal tudvalevőleg a magyar csapat m­eglepetésszerű győ­zelmet aratott az olaszok fölött. Ez a vereség érthetően fűti az olaszok győzniakarását, akik már a válogatás körül is alapos munkát végezve, ké­szültek a revánsra. A két csapat győzelmi esélyei telje­sen egyformák. Mind a két válogatott csapatot alaposan meghendikeppelték a legutóbbi időben történt változások. Az olaszok négy válogatottja, mind a négy annak idején Budapesten is sze­repelt, jelenleg Amerikában arat dia­dalokat. A magyar csapat viszont két standard tagja, Kocsis és treibái nél­kül indult Olaszországba. A magyar csapat a Énekes, Szabados, Széles, Ecsegi, Szobolovszky, Szigeti, Kéri és Körösi összetételben áll a ringbe. Az olaszok velük szemben így állnak fel: Trombetta, Saracini, Portaleone, Zola, Desio, Meroni, Bassi és Paris.­ Közülök Saracini, Portaleone és Me­roni már jó ismerősök! Tavaly Éne­kest, Bokody II.-t, illetve Rétit itt le­győzték! Most más ellenfelekre alvad­nak, akik remélhetőleg kiköszörülik a tavalyi csorbát. Az olaszok győzelemre számítanak, hiszen otthon vannak, ami bizonyos előnyt jelent a számukra. Ám még­sem egészen biztosak a dolgukban. Az új válogatottak még nem estek át a nemzetközi nehéz mérkőzések tűzke­resztségén. Ezek könnyen keresztül­húzhatják számításaikat. Ugyanez áll azonban a magyar csapatra is. Két újoncunk nekünk is van. Az esélyek így teljesen nyíltak és kiegyensúlyos A magyar válogatott boxolóknalv olaszországi mérkőzései azonban csak Peru akarnak nyugodt mederben b­e­­folyni. Annak idején megemlékeztünk arról, hogy előbb a tervezett trieszti,­ majd utóbb a bolognai mérkőzés iss kútba esett és csak az utolsó pilla­natban sikerült a bolognai mérkőzés megtartását biztosítani. A válogatott csapat csütörtökön azzal a nyugodt érzéssel szállt a vonatra, hogy Olasz­országban két mérkőzést vív­ majd meg. Anconában értesültek csak ar­ról, hogy a bolognai mérkőzés újból elmarad. Az olaszok a magyar csapatot mind az útban levő két nagy állomá­son, mind magában Anconában ünne­pélyesen fogadták, amiről, a szövet­ség ügyvezető alelnökének alábbi táv­irata számol be: . .. „Triesztben és Bolognában a magyar válogatott csapatot a pályaudvaron a fassio ünnepélye­sen fogadta. Hasonlóan Anconá­ban is meleg fogadtatásban volt részünk. Itt értesülünk arról, hogy a római főszövetség a bolognai mérkőzést letiltotta. ,Magam részéről azonnal távira­tilag tiltakoztam ez ellen a főszö­vetségnél és kértem a mérkőzés engedélyezését. Anconában vasárnap délelőtt a városházán ünnepélyes fogadta­tás lesz. Az egész város tele van hatalmas plakátokkal. A mérkő­zést a városi színházban délután 5 órakor tartják meg. A mérkőzés után este 10 órakor bankett lesz. Hétfőn délben 12 órakor uta­zunk tovább Bolognába. A fiúk egészségesek. Hangulat bizakodó. Kank­ovszky”. Remélhetőleg a már egyszer lekö­tött mérkőzés megtartása elé nem fog újabb akadály gördülni és az anconai mérkőzés után a bolognait­­is meg lehet majd tartani. terveztek Bolognába, ahol a Budapest —Bologna meccs kerülne döntésre. zottak. A mérkőzést ma este vívják meg, míg keddre városközi mérkőzést Kankovszky a lel­nök szombat esti távirata je­lenti: Szívhez szóló fogadtatás, Ancona győ­zelmet remél, a bolognai viadal bizonytalanná vált Szakorvosi rendelő vár­­ás nemibemenete részére VK­„ Rákóczi-út 32.1.1. || Ezüstsalvarsnn-OUO* Rókussal sze­rv b­e» || Rendelés egész nap tűzzománcsörvényl, ver­senyérmek és elassettek gyártása Jerouschek K. Budapest, VL, Semmelweis­ utca 7., III. emelet. Telefon: 49 37. Döntetlent vívott ki a két másodosz­tályú csapat az Angol­­­upa hatodik fordulójában A Huddersfield és az Arsenal már a hetedik fordulóban van A Hull City komoly kilátásai a hetedik fordulóra — A Sheffield Wednesday nem tudta legyőzni a II. osztályú Nottingham Forest-et — Távirati jelentésünk­ — London, március 1. Addig haladt az Angol Kupa a standard eredmények mesgyéjén, amíg végre a nyolcas mezőnyben csak úgy hullottak ma délután a meglepeté­sek. Minden eredmény meglepetés! A döntőre tippelt Aston Villa saját pá­lyáján kiesett a Huddersfielddel szemben. Kikapott a szintén saját pályáján kiálló West Ham United az Arsenallal szemben, még­pedig kiadós módo­­. És­­hogy az I. osztályú New­­castle nem­ tudta megverni a II. osz­tályú Hull Cityt! És hogy az I. baj­nokság élén olyan előnnyel vezető Sheffield Wednesday nem tudta meg­verni a II. liga tizenegyedik helyén álló Nottingham Forest-et! Az Angol Kupa küzdelme tehát hű maradt önmagához. Már most a két győztes I. osztályú csapat mellett, a Huddersfield és az Arsenal mellett, nyitva áll a pálya. A MODIAHO fm n—i 1—m rm in i hmm hmm inni i i r i - - ..—­| Sport érmek, plakettek é* ‘tkJjf r « rí Budapest, f j gasargs&aag Morzsányinál a5sz.|

Next