Nemzeti Sport, 1930. április (22. évfolyam, 63-83. szám)

1930-04-01 / 63. szám

2® kiifér Ausztriában ' STTSrosch­en Csehországban 2 csk. Romániában 10 lei Németországban 20 pfennig Svájcban 20 centimé Franciaországban 1.50 franc Olaszországban 1 líra Amerikában 5 cent Előfizetési díjak: Belföldre egy negyedévre 12 P (egy hónapra 4.50 P) Ausztriába egy negyedévre 15 P Egyéb külföldre 18 P i. tv • 1 / v j / f f y J ' . , W \ y? % Kedd 1930 április 1. XXII. évf. 63. sz. Megjelenik: csütörtök és szombat kivételére­ minden nap Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI. ker.­ Rózsa-utca 111. (Podmaniczky-utca sarok) Levélcím: Budapest 62 postafiók 2v Távirati cím: Nemzeti Sport Budapest Telefon: 112—44 és 251—26 Augusztus 25, 26, 28, 30 és 31-én Nürnbergben megrendezik a Klebelsberg- kupát ugyanazokkal a nemzetekkel, mint Budapesten Az amerikai úszók is résztvesznek a mífingen s így megvalósulhat az ame­rikai és európai legjobb úszók egyéni versenyekben való összecsapása is Ha az angolok nem vehetnek részt a hatos tornában, akkor a németek helyettük a hollandokat, vagy a spanyolokat hívják meg saját tudósítónktól . Tegnap a késő esti órákban folyta­tott telefonbeszélgetést Donáth Leó dr. Nussbaummal, a német úszószö­vetség vízipóló kapitányával. A fél­órás­­ telefonbeszélgetés rendkívül nagy eredményt tartogatott a ma­gyar, de az egész európai úszósport számára is, miután ez alkalommal Nussbaum bejelentette, hogy Nürnberg polgármestere az ál­tala tegnap délelőtt előterjesz­tett prepozíciót teljes mérték­ben a magáévá tette, azokat a kivitelben a legmesszebb­­m­enően támogatja s a jövő évre kilá­tásba helyezett 20.000 márkás városi­­szubvenciót már erre az évre folyósít­­tatja, hogy a Kiebelsberg-kupa küz­delmei megvalósíthatók legyenek. A szubvenció folyósításának ügye tulaj­donképpen a Nürnberg városi kisköz­­gyűlés elé­ tartozik, a polgármester azonban még a tárgyalás folyamán megszövegezte a kis gyűlés elé terjesz­tendő propozíciót s kijelentette, hogy ez már csupán formalitás, de ennek elintézése sem késik néhány napnál tovább. Ezen a héten feltétlenül meg­lesz a formai jóváhagyás■ is és így semmi akadálya sem lesz annak, hogy a Klebelsberg-kupa második küzdel­meinek előkészítése megkezdődhessék. Nussbaum dr. közölte a nürn­bergi hatos torna prepozícióit is. Ezek teljesen azonosak a buda­pesti hatos tornáéval. A tavalyi hat nemzetet hívják meg, nemzet­enként tíz-tíz játékossal, ugyan­­azokkal­ a bírókkal,­­, mérkőzések nap­jait pedig augusztus 25, 26, 28, 30 és 31-ére tűzik ki. Ha az angolok a kanadai angol nemzeti játékok miatt nem tudják Nürnbergbe küldeni vízipóló csapa­tukat, akkor a németek a hollandokat vagy a spanyolokat hívják meg hato­dik nemzetként, de remélik a vendéglátók, hogy az angol csapat is ott lesz a torna startjánál. A nürnbergi nagy események érté­két emeli az is, hogy ugyanezen a ter­minuson ott fognak szerepelni az amerikai úszók is s ellenfeleikül a né­metek a legjobb európai úszókat hív­ják meg, --hogy egyéni versenyekben összecsapjanak, így Bárány 100 és 200 méteren Lauffer, Kojac, Crabbe és Schwarz ellen, Küppers pedig a 100 méteres hát­úszásban Kojac ellen bizonyára feled­hetetlen küzdelmeket fog vívni. Erre vonatkozólag részletes program még nem alakult ki, de valószínű, hogy az összes távokon és úszásnemekben szembekerülnek egymással a két vi­lágrész legjobbjai. Donáth Leó dr. a nürnbergi vállal­kozás komolyságáról a következőket jelentette ki munkatársunknak: — Nussbaumtól megkérdeztem, hogy minderre lehet-e építeni­­— mondjuk —­ 90 százalékos biztonság­gal. Nussbaum azt felelte, hogy nem­ kilencven, hanem kilencvenkilenc százalék már ma a bizonyossága­i annak, hogy Nürnberg megrendezi a Kle­bere­berrg-kupát. Ennek alapján kérdést intéztem az Európai Úszóliga elnökségi tagjaihoz s remélem, hogy mialatt ők ratifikálják ezt az új meg­oldást, azalatt a Nürnberg városi ta­nács is megadja a bizonyossághoz a formai elintézéssel a­ századik száza­lékot is. Donáth Leó nyilatkozata alapján az egész magyar sporttársadalom nagy örömmel veszi tudomásul,, hogy a magyar úszósport ezévi nagy előké­születei megfelelő nagy cél érdekében folynak tovább és a különlegesen ma­gyar érdekű, mert magyar alapítású gróf Klebelsberg-kupa küzdelmei a magyar—bajor kulturkapcsolatokat új terrénumon, hatalmas lendülettel, erős szálakkal szövik tovább. Még nagyszerűbb az a tény, hogy e kultur­­kapcsolatokba a legelőkelőbb európai nemzetek jelenléte hozza a teljes in­­ternacionális ízt s most már mindembg a remény megvan arra is, hogy 1933-ban Parisban méltó befejezésre jutnak a Klebels­­berg-kupáért folyó küzdelmek, hiszen ezt Drigny már kilátásba helyezte. ÉÉ­ sporrtékmese JELVÉNYEKA versenydíjm AKANZAS IV., VÁCi­ UTCA 20. SZÁM S 1 MC V! képes árjegyzék ingyen Még a bázeli „kísérleti csapat összeállí­tása is nehéz feladat a mai gyenge formák között a szövetségi kapitány A legutóbbi három válogatott mérkőzés törzsanyaga egyetlen cssapattestisen sem őrzi az őszi egységet . A védelem a legegysze­rűbb, a ballsor a legváltozatosabb, a csatársor a legkomplikáltabb megoldás tété mutat — Saját tudósítónktól — A futball világának minden érdek­lődése a májusi magyar—olasz mér­kőzés felé fordul. Ahogy a bajnokság küzdelmei hétről-hétre fogyasztják a fordulókat, a különböző csapatokban elszórva szereplő klasszistudású játé­kosok mindegyikét aszerint ítéli meg a közönség és a kritika jó része is, várjon nyugodtan bízhatjuk-e erre vagy arra az olaszok elleni döntő küz­­delemben az egyik vagy a másik posz­tot? S az elmúlt hetek sivársága után csupa a kétségbeesés, csupa ke­serűség mindenki. Mi lesz az­­ olaszok ellen? Hogy állunk ki május 11-én? Nagy­­ gond és nehéz kérdések fa­kadnak belőle. Amíg azonban az olasz mérkőzés láza csapdossa a futball vi­lágát, csendben, szinte észrevétlenül érkeztünk el az utolsó vasárnaphoz, mely után Bázelben kell kiállania vá­logatottunknak a svájci tizenegy ellen. Igaz, ennek a mérkőzésnek súlya meg sem közelíti a májusi nagy meccsét, de az is igaz, hogy éppen ezen a mér­kőzésen keell olyan kísérleteket foly­tatni,­­­melyeknek hasznát, eredmé­nyét az olaszok ellen már f­elhasznál­hatjuk. A bázeli mérkőzés nem jelent különös eseményt a magyar futball életében. Egyszerű, barátságos mér­kőzés, amelynek dicsősége vagy szé­gyene ugyancsak nagy súlyú, de meg sem közelíti az olasz mérkőzést. Az el­lenfél sem olyan, amelynek legyőzése annyi tudá­st és tehetséget követelne, mint az olaszok májusi együttese. Ép­pen ezért, szándékosan mondtuk kí­sérleti mérkőzésnek ezt a­­ játékot, hogy kellő tapasztalatokkal állíthas­suk­ ki a nagy meccsre reprezentán­sainkat. A kísérletezésnek., célját".és­ okát azonban elsősorban nem az adja, hogy a svájci tizenegy aligha ér fel az olaszhoz, tehát ellene­ olyan, játéko­sokat is kipróbálhatunk, akikre nem szívesen bízzuk májusban a nemzeti színek képviseletét, hanem az a körü­l­­imény parancsolja, hogy sem elsőklasszisú csapataink, sem pedig a válogatás szem­pontjából szóba jöhető játéko­saink nagy része nincs meg­felelő formában. A bajnoki fordulók után általános a panasz, hogy a játék nem hozta azt, amit vártunk s nyilvánvaló, hogy egyik csapat sem közelíti meg azt a formát, amit már feltétlenül el kel­lett volna érnie. A bajt az tetézi, hogy éppen az élcsapatok formája kelti a legnagyobb csalódást hétről-hétre és a­ bennük, szerep!, nagynevű játéko­sok egyike, másika ábrándít­­ki ben­nünket legjobban. Semmi kétség, az olasz mérkőzésig még hosszú az út. Bőséges idő áll rendelkezésére a játékosgárdának s bizonyosra vesszük, hogy né­hány hét múlva már ismét olyan mérkőzéseknek lehetünk tanúi, amilyeneket a nagy­ "t--• v.• r•• • ’ MODIAHO i

Next