Nemzeti Sport, 1930. május (22. évfolyam, 84-104. szám)

1930-05-18 / 95. szám

Vasárnap, 1930 május 18. Újabb triált tart a HL és IV. osztály kapitánya — Saját tudósítónktól — A MOVE válogatottjai ellen ké­szülő III— IV. osztályú válogatott együttes előkészületi munkálatai seré­nyen folynak Kovács Dezső dr. szövet­ségi kapitány vezényletében. A III. osztályú játékosok szerdán, a IV. osz­tályúak pedig csütörtökön, fél ötkor újabb társást tartanak a lator utcai Elektromos sporttelepen. A III. osztá­lyú csapatok játékosai közül a követ­kezőket hívta meg a kapitány: Gyet­­vay (Valéria), Galambos (Féltén), Lendler, Renthaller NSC, Nagy I frifinnri Bitis&wuk. flasofi ! bM.1I WLlOtftQ LÖN­LEGESSÉBEK | auspitz Sándor! |v., DEÁK FERENC­ TÉR 1. SZÁM | SzNSE, Rusznyák III. és IV. SzFC, Muzsik WSC, Nádoba KSSE, Tóth VI. ker. SC, Pintér KTK, Paksi SzNSE, Hupóczy NTC, Jeszenszky SzFC, Kovács NSC, Sztrigán MSC, Rosenberg SzNSE, Steinbach WSE és Kollár KSSE. A vasárnapi formák alapján pótló­lag még néhány játékost hív meg Ko­vács dr. a triálra. A IV. osztályú meg­hívottak névsorát a keddi Nemzeti Sport fogja közölni. A játékosok ing kivételével teljes felszereléssel kötele­sek a pályán megjelenni, most már játék jogfelfüggesztés terhe mellett. Hohó Földessy! A szerénytelenség­nek is van határa s ott már a türe­lemnek , is joga van félbeszakadni, ahol a rinócereszköz is kezdi b­ár szé­­gyelni magát a konkurrencia miatt. Mert: Szépségflastrómmal nem illik vitába szállni, de — dicsekedni sem. A­­szépségflastrom csak azért van, hogy eltűnjön az ember. Mert a Föl­­d­esey-zsűri „elégtétele” csak szépség­­flatrom. Az csupán annyit állapít meg, — de gustibus non est dispu­­tandum, — hogy a szövetségtől ki­váltságos hirdetések után élvezett ju­talékok nem összeférhetetlenek a szö­vetségi alelnökséggel. Viszont ez a zsűriítélet semmi felmentést nem tar­talmaz, a független magyar bíróság előtt bizonyított viselt dolgokat ille­tőleg. 14 amik miatt az MLSz­­elnöksége — a zsűriítélet dacára sem— tar­totta Földessyt összeférhetőnek szö­vetségi tisztségekkel s nyugalomba küldte, noha a mandátuma csak szep­temberben, járt volna le s noha — a jelek arra mutatnak — igenis akart (!) szövetségi kapitány ma­radni. A többhasábos, arcképes sze­rénytelenségekre nem térünk ki, csak csendesen, békésen figyelmeztetjük a helyreigazítási per hajótörött lovag­ját, ne akarjon a vasárnapi tragédia nagy tüze mellett pecsenyét­­sütni, ne akarja hamis megvilágításba helyezni kapitányi balfogásait.. Ne akarjon mindent !Pataki kéthónapos kapitány­sága számlájára írni, hiszen amikor ő átvette a kapitányságot, félévig ő sem vállalta az „előd" bűneit, nem vállalta a párisi­ S:0-át sem. És ne fe­lejtse el, hogy ő tette Kalmár helyére Kövest, ő állította össze a prágai vá­logatott csapatot a­z utolsó pillanatban s ő tévesztette össze Némethet Dé­nessel... Tűnjön el, amíg a szépség­­flastrom még ragad. Isten vele, János! Kálozi, a Vasas csatára a Test­vériségbe lép. Bíróváltozás Délen: KPLE—FTC: Komlósi. — SzIKF—SzTK: Szebenyi. Pénteki KANSz-mérkőzés. Pénz­ügy B­—Kultusz 5:2 (2:1). BVSC- pálya. Bíró: Rubint. A Pénzügy (Hass — Aczélhoffer, Veres — Har­kányi, Szerdahelyi, Majoros — Tamá­si, Szécsi, Lehrer, Géczi, Gráf össze­állításban játszva fölényesen győz Szerdahelyi (3), Lehrer és Szécsi gól­jaival. A mezőny legjobb embere Aczélhoffer (Pénzügy) volt. Jól ját­szott rajta kívül a győztes csapatban Veres, Szerdahelyi és Tamási, a vesz­tesben Rozgonyi és Radovics. SpolT A Rákosligeti AC abból az alka­­­lomból, hogy csapata elnyerte a Bar­­cza József-csoport bajnokságát, május 24-én Rákosligeten, az egyesület dísz­termében nagyszabású bajnoki vacso­rát rendez. igztaságtalanság A Köröndön megy keresztül egy kisfiú a papájával A kisfiút Strasser Pr,­óinak hívják és rettentő nagy Fradi-drukker apjával egyetemben. Megáll a gyerek az egyik szobor előtt és lazon betűzni kezdi a felírást: — Bocs­ka­y ... Majd mérgesen fordul a papájá­hoz­­ . — Disznóság, apuka, hogy a Fradi­nak még mindig nincs szobra!! Csillaghullás lesz a BT-ben. Az országos vizsgáztató bizottság most állítja össze azoknak a bíráknak a névsorát, akiket a június 6-án tar­tandó minősítő ülésen magasabb fokra képesítenek. Nagy az érdeklődés Debrecenben a Hungária játéka iránt sa­ját tudósítónktól A Hungária együttese tegnap este 10 órakor érkezett meg Debrecenibe. A kék-fehéreket, akiket Kisfalvi Ist­ván dr. és Lenkey Imre kísért, a Bocskay teljes vezérkara fogadta kisebb közönség kíséretében. A csapat iránt igen nagy érdeklő­dés nyilvánul meg. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a két csapat között az erőviszonyok kiegyensúlyo­zódtak s így érdekes meccsre van kilátás. Fokozza az érdeklődést a jó idő, mert az eső és a szél teljesen el­ült. A debreceniek kíváncsian várják a Teleky és Skvarek közötti küzde­lem eldőlését, akárcsak a múlt héten Teleky-Ormos párharcnál. Sendula, a Postás SC kiváló volt amatőrválogatott játékosa az NMSE- be gravitál. Művészi kivitelű bronz és márvány SPORTSZOBROK . _ _________ A kép, mely ezen a héten szólítja versenyre a megfejtők seregét, a Hungária—III kér, FC mérkőzésről való. A fényképész­ ott csípte el a je­lenetet az óbudaiak kapuja előtt, ahol Bihámy igyekezett Fehér hálójába jut­tatni a labdát. A szőke csatárral Lutz harcol a labdáért, míg a kép többi figu­rája csak szemmel és mozdulattal kí­séri a jeleneteit. A labda keresésénél két szempont lehet irányadó. Az egyik az, hogy a bőrnek ott kellett valahol lenni a Bihámy—Lutz párnál, különben nem ugrana a két játékos, nem küzdene a­ másikkal. A másik szempont az, hogy Fehér teljesen olyan pózban van a kapu vonalán, mint aki várja a labdát, hogy zsákmányul ejthesse, mielőtt, az a kapu vonalán átjuthatna. A felsorol­takon kívül látható játékosoknak, Bí­rónak és Schillernek már aligha volt ennél a jelenetnél fontosabb feladata.­ Nem nehéz kitalálni, hogy Bihámy a kapuba, illetve a kapu felé, Lutz vi­szont az ellenkező irányba akarta to­vábbítani a labdát. Vagy esetleg Lutz is haza fejelt? Nem lehetetlen eset, aminek feltételezése megnöveli a kom­binálás lehetőségét, több irányt jelöl meg arra nézve, hogy az ember merre­­felé is keresse a labdát. Fehér moz­dulatáról nehéz lenne megmondani,­­ hogy a labda már közvetlen közelében van-e, vagy még elég távol­i pillana­tok után érkezik el hozzá. Lutzon nem láthatja biztosan az ember, hogy fel­felé tart-e ebben a pillanatban, vagy már lefelé esik, vissza a földre, Bi­hámy olyan helyzetben van, amely ug­rásának befejezését jelzi s lehet, hogy éppen a felvétel előtti pillanatban fe­jelt vagy a következőben fejel majd. Biró lépésébe bele lehet magyarázni azt, hogy a labda felé tart, ami an­­nyit jelentene, hogy a következő pilla­natban neki lesz szerepe a labda to­vábbításánál. De mi van ez esetben Fehérrel? Bőséges tere nyílik tehát a kombi­nálásnak, találgatásnak s bizonyos, hogy a hatalmas megfejtő tábor min­den lehetőséget megfontol, minden helyesnek látszó megoldást megkísé­rel. A megfejtés feltételei, valamint a díjazás a szokásos. Hol a labda? JCCV. számú J­épre/fpénytinte Beküldő neve:-----------------------------------------------------­Címe:------------------------------------------------------------------­ A képbe a labdát ceruzával bele kell rajzolni, a nevet és lakcímet alája írni és a lapból kivágott képet a Nemzeti Sport szerkesztőségébe (VI., Rózsa­ u 111.) beküldeni. A helyesen megfejtők között az alábbi díjakat osztjuk ki: 1. díj: 25 (Huszonöt) pengő. 2. díj: A Nemzeti Sport negyedévi előfizetése. 3. díj: A Nemzeti Sport egyhavi előfizetése. 4—16. díj: A Nemzeti Sportkönyvtár 1—1 könyve. Megfejtési határidő: 1936.május 22., csütörtök, déli 12 órája. Csak eddig­ az időpontig beérkező megfejtéseket vesszük figyelembe. Kérjük a megfejtés beküldőit, hogy a borítékra szíveskedjenek ráérni. Hol a labda? Az Attila, Somogy és Baranya óv a tegnapi meccs eredménye, Fehér és Király játéka miatt - Saját tudósítónktól . A III. ker.­és a Nemzeti meccsét tegnap árgus szemekkel figyelték a veszélyes zóna többi érdekeltjei s a játék és az eredmény élénk felhábo­rodást váltott ki frontjukon. Értesü­lésünk szerint a három érdekelt vidéki egyesület képviselője, Braun József, az Attila, Rosenfeld Márton, a Pécs- Baranya és Klement Sándor, a So­mogy képviselője tegnap este rögtön­zött értekezletet tartott, amelyen el­határozták, hogy észleleteik alapján a tegnapi bajnoki meccs ügyében fel­jelentést adnak be a PLASz-hoz. Az elhatározás okairól a következő felvilágosítást kaptuk: — A mérkőzésen két III. ker.­­játékos, Fehér és Király játéka a leg­nagyobb mértékben gyanús volt. Fe­hér mind a három gólnál, Király a második Nemzeti-gólnál követett el szembeötlő hibát s mi az ügyet a szö­vetség által kivizsgálandónak tartjuk. Mi is elismerjük, hogy a csapat többi kilenc embere nagyszerűen küzdött, de az eredményt mégsem ismerhet­jük el reálisnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék