Nemzeti Sport, 1930. június (22. évfolyam, 105-125. szám)

1930-06-01 / 105. szám

ára 20 fillér Ausztriában 80 Groscheo Csehországban 2 csk. Romániában 10 lej Németországban 20 pfennig Svájcban 20 centimé Franciaországban 1.50 franc Olaszországban 1 líra Amerikában 5 cent Előfizetési díjak: Belföldre egy negyedévre 12 P (egy hónapra 4.50 P) Ausztriába egy negyedévre 15 P Egyéb külföldre 18 P­­affTillSfl miurrifci Vasárnap 1930 június 1. XXII. évf. 105. sz. Megjelenik: cötörtök és szombat kivételére minden nap Szerkesztőség és kiadóhivatal Budaőr •• a­., VI. ker., Rózsa­ utca 111. (Podmaniczky-utca sarok; Levélcím: Budapest 62, postafiók 24 Távirati ciía: Nemzeti Sport Budapest Telefon: 112-44 és 251-26 TRIBÜN A három elnök felment a negyedik elnökhöz. A három egyesületi vezér, aki a három nagy proficsapatot s a mögéje sorakozó három nagy amatőr­tábort vezeti, meglátogatta az orszá­gos szövetség vezérét. Nagy baj lehet, ha az eddig szeré­nyen és feltűnés nélkül tevékeny­kedő elnökök is szükségét látták an­nak, hogy beálljanak a sportpolitika kombattáns harcosai közé. Nem öröm, hogy sor került az „ultima ra­tio“-ra, de örvendetes, hogy az utol­só eszköznek már az első fellépése értékes tanulságot eredményezett. Kiderült, hogy az MLSz elnöke a futballsport legtöbb, sokszor igen lényeges kérdésében is tévesen, rosz­­szul volt informálva. — Áhá! — mondja erre a névtelen futballdrukker sokat megértően. Mi pedig ezt mondjuk: Elnök úr! Az Ön jóindulatát soha senki sem vonhatta kétségben. Éppen ezért a három el­nökkel folytatott beszélgetését máris le merjük számítolni a magyar fut­ballsport nagy nyeresége gyanánt. Mert nagy-nagy nyereség lesz, ha a jövőben jól választja meg az infor­mátorait.* — Hja, Olaszország! — ez a sóhaj­tás ma már közhellyé vált a honunk állapotján elbúsuló hazafiak ajkán. Némi irigység, némi vágyakozás, a sivár magyar jelennek a páratlan lendületben lévő olasz élettel való fájdalmas összehasonlítása sűrűsö­dik ebben a sóhajtásban. Legújabban a Duce fogadóünnepé­lyével kapcsolatban lehetett okunk a sóhajtozásra. Amikor a fasiszta Itá­lia feje fogadta a Budapesten győz­tes olasz futballcsapatot. S imigyen szólt Mussolini: — Szeretem a sportot és különösen a futballt, amely egyik legszebb sport és büszkeséggel tölt el, hogy nagy drukker vagyok! Haj! Hol vagyunk mi ettől? ... Pe­dig a magyar futball szerény. Nem ábrándozik Bethlenről. Beérné sze­rényen azzal is, ha csupán a legfel­sőbb sporthatóság vallaná magát futballdrukkernek.* Szekeres megverte Bohrért... Egy sportág, amely valamikor a leg­első volt Magyarországon, de — rész­ben a hivatalos körök jóvoltából — tönkre ment, most kezdi összeszedni magát. Színamatőr alapon. A kerékpárosok amatőrök. Nem­csak a cipőfűzőjüket veszik maguk, hanem a gépüket is, ami számukra ugyanaz, mint például az evezősök számára a hajó. Tehát méltóak azok­nak a pártfogására is, akik a fut­­balltól „profi“ mivolta miatt irtóz­­­­nak. A hivatalos támogatás nélkül is kitör bennük és általuk a magyar faj sportratermettsége s Szekeres megveri Bohrért. Bravó, fiúk! Csak igy tovább! Ak­kor majd idővel talán rólatok is jó információkat kapnak az illetéke­sek ! Telefonszám: f Automata 624-841s .... ......... a#a­rr BUDAI STRANDFÜRDŐ fDunastranflfürdő) Ill., Újlaki rakpart. 100 méteres bővizű Gasbetonmedence! Külön dunai uszoda! Az összes óbudai kocsiknak közvelten megállóhely: Szépvölgyi­ utca I ----- s L Margithidtóí ! 5 perc A négy város futballtornáján tegnap Bécsben 6:1 es sikert vívtunk ki Kraké ellen és befutottunk a döntötte Európa ezidei kardvívóbajnoka Pillér lett Petschauer és Doros előtt Hatvanhatodszor: Magyarország-Ausztria Hungária-út, fél 6, bíró: EYMERS, Hollandia Határbíró: Juhász Attila dr. és Mikolovits Dezső Kohut Brosenbauer Ferencváros Vienna Berkessy _ ... _ . Kaller Ferencváros Toldi AuBIDI'fiCtít Vienna Fogolyul. Ferencváros Vienna Railier Újpest . Vienna Fehér Sukovai Turay A Gschweidl Hofffmann Hiden III. ker. FC Ferencváros Ferencváros Vienna Vienna WRC Mándi Szoldatics Hungária VinCZe Horváth , Admira Luka II. Bocskay Wacker -..k­&­ Ferencváros Ripid Török Wessely Újpest Rapid Tartalék: Sólyom csatár Újpest Horeschofsky kapus Vienna, Machu csatár Vienna Az osztrák-m­agyar a válogatott mérkőzések rangsorában az első helyen áll. Oda került már réges régen, amikor a két nemzet közös életé­ben ezek a mérkőzések különös hang­súllyal bizonyítottak a különállósá­gunk, életerős fajiságunk mellett. Oda kerültek már akkor, amikor a futball még csak gyermekcipőkben totyogott a kontinens országaiban, amikor ennek a nagyszerű játéknak izgalmas percei­ben bizonyítgatta egyik is, másik is, hogy különb, tett erősebb, sokoldalúbb, rátermettebb a másiknál. S az osztrák —magyar ott maradt akkor is a rang­sor élén, amikor már a magyar futball is, az osztrák is elérte virágkorát s az @3 SPOStTÉRMSK W5' JELVÉNYEK ■Ml- JA versenydíjak A­RKANZASA IV., VÁCI­ UTCA 20. SZÁMú !UT VI Képes arb­oyxok ingyen egyik is, a másik is győzelmek diada­laival szedte a dicsőség szines világát a világ, legkülönbözőbb pontjain. Az osztrák—magyar maradt a megmérője mindig a két ország futballja nagysá­gának, erejének, értékmérője a futball­­kultúrának, ami a tudás gyönyörű ter­méseit érlelte a Lajtán innen s túl hosszú évtizedeken keresztül. S hiába törnek előre a többi futballnemzetek, hiába vesztik oroszlánkarmaikat néha­­néha a magyar vagy osztrák futball testébe, hogy fájdalmas sebet ejtse­nek azon, a magyar—osztrák találko­zások levegője a régi, értéke patinás, győzelmeinek gyümölcse nemes és él­vezetes. A magyar futball nagy veresége után nem is kívánhatunk jobb és meg­felelőbb ellenfelet. Az olaszok diadala, mely Budapesten teljesedett be, mély sebet, ütött ugyan rajtunk, de ennek a sebnek a gyógyító szere, teljes értékű balzsama lehet az osztrákok elleni győzelem. Ha a magyar csapat a mai találkozón fel tudja eleveníteni a régi szép napok emlékét, ha meg tudja sze­rezni nagy harcban, nagy játékban, nemes küzdelemben az osztrákok ellen a győzelmet, akkor újra oda állítja a magyar futballt a legjobbak első so­rába, ahol annak eddig kiváltságos helye volt már hosszú idő óta. Az olasz mérkőzésen talán nagyobb volt a tét, de az osztrák mérkőzés ér­tékét éppen az emeli, hogy az a nagy tét elveszett. Ebben a tudatban kell a pályára lépnie a magyar csapatnak, ebben a tudatban kell megrohannia nagy ellenfelét, mellyel szemben ki­vívhatja azt, ami tekintélyének tel­jességéhez szükséges. A két csapat, mely megjelenik ma előttünk, két nagyszerű futballnemzet kiváltságos futballkultúráját kép­viseli. Minden olyan sajátsággal és tulajdonsággal fel van fegyverezve. /tv**

Next