Nemzeti Sport, 1931. július (23. évfolyam, 124-145. szám)

1931-07-01 / 124. szám

In Ara 20 fillér Csehszlovákiában iJlMLWW M­W&Mm XXIII. évf. 124. o. Romániában 10 lei ájfjgf Megjelenik: Ausztriában 30 Groschen TM írt»rtök és szombat HrtteWvel Németországban 20 pfennig mi ir’tfffl ■ffl’f'Tl­ Kg»Kgji|jw minden nap Franciaországban T^franc h­iPll Szerkesztőség és kiadóhivatal Olaszországban 1 líra alBKEsgggligle RKfilftiWSMlsSrBudapest, Amerikában 6 cent VI. ker., Rózsa-utca UL Előfizetési díjak: ÍLls (Podmaniczky-utra sarok) ,illősdre egy negyedévre 12 P B8EHalBb.—JjHfefftBlB Levélcím­(egy hónapra 4.50 P) mSMSBH­gS&SS&flSl „ , “Vl „ , Ausztriába egy negyedévre 15 P Budapest 62, postafiók 24 Csehszlovákiába és Romániába iffflwM^TrlT Távirati cím: 16 P WkKpa WMMfflfjalgig TWW' Nemzeti Sport Budapest Bovéb külföldre 16 P ^ Telefon: 112-44 és 251-3* * Ma este 9 órakor nemzetközi motorvezetéses verseny a Millenárison Lohow (Berlin), Se ha tér (Frankfurt), Szekeres, Lovasi és Vida a startnál Lemondások és különböző túrák miatt meg­változott a Bukarestbe utazó profi válogatott összeállítása Dénes, Bán, Paczolay, Brunecker és Héjas a legújabb „Csikó" Holnap délután indulnak el . Július 12-re lekötötték a Csikókat a nagyváradiak, de azt kívánják, hogy az otthon tartózkodó Barátky is játsszon a csapatban Legújabb hírek a Csikókról — Saját tudósítónktól — Mariássy dr. szövetségi kapitány szombaton Luceában összeállította a Bukarestben játszó magyar profi­válogatott csapatot. Azóta több le­mondás történt s így a csapatot újra össze kell állítani. Máriássy dr. ugyanis nem vette számításba azt, hogy a Nemzeti vasárnap Aradon, a III. ker. FC pedig Zsolnán játszik s így tőlük két játékosnál többet nem lehet elvenni. Ilyenformán kikerült a csapatból Gallina, Steiner, Fenyvesi, valamint Bihámy. Tegnap este a csa­patot kísérő Herczog Edwin az el­nökség megbízásából új csapatot ál­lított össze, amely most már a követ­kező: Kapusok: Vermes Sabaria, Dénes Kispest. Hátvédek: Werner, Biró III. ker. FC. Fedezetek: Belcsik Nemzeti, Vá­mos Sabaria, Bán Attila, Odry Nem­zeti. (Kimondott jobbfedezet nincs a csapatban!) Csatársor: Paczolay Kispest, Ko­vács II. Sabaria, Jakube Somogy, Brunecker Vasas, Belkó Sabaria. El­viszik ezenkívül még Héjast is a Hungáriából. A budapesti játékosoknak ma este 7 óráig kell jelentkezniük a PLASz­­ban, de ma estig Budapestre érkez­nek a vidéki játékosok is, miután a csapat holnap, csütörtökön este fél 6-kor Máriássy dr. és Herczog Ed­win kíséretében a Keleti pályaudvar­ról már indul is a túrára. Az első meccs szombaton Bukarest váloga­tottjai ellen, a második pedig vasár­nap a román válogatott ellen kerül sorra. Alig állították össze a csapatot, máris jelentkezett telefonon Nagy­várad , kérte a Csikókat. Rögtön le is kötöt­­ tővül a túra­­ ték a meccset. Eszerint július 12-én vasárnap Nagyvárad válogatottjai ellen játszanak. A váradiak kérték azt, hogy városuk szülötte, a jelenleg Nagyváradon tartózkodó Barátky is szerepeljen a Csikók csapatában. Ha a Hungária a kéréshez hozzájá­rul, akkor azt teljesítik is. A váradi meccs azonban a Csikóknak nem a harmadik, hanem már a negyedik mérkőzése lesz, miután a két bukaresti meccs után hét­közben is játszanak a Csikók. A mérkőzésért egyelőre Arad és Kolozsvár fut versenyt. Ilyenformán most már négy meccs­ből áll a túra s ha szükséges, akkor a­ Csikók majd erősítést kapnak. Két játékosról van szó: a III. kerületi Lutz II. és Fenyvesi utazna a Csikók után. Összes bajnoki pontjától meg­fosztotta a tanács az Attilát A határozat ellen fellebbezésnek van helye az országos fellebbezési bizottsághoz Az Attila fellebbezni fog a súlyos ítélet ellen A PLASz tanácsa kedden este fog­lalkozott másodszor az Attila— Turul mérkőzés vesztegetési ügyé­vel, amely most már a pótbizonyítás adataival felszerelten került a ta­nács elé. A hosszúra nyúlt ülés vé­geztével titkos szavazás útján dön­tött a tanács, még­pedig 10:5 arány­ban a fellebbezési bizottság indít­ványának helyt adva, azaz, elvéve az — Saját tudósítónktól — Attilától az elmúlt bajnoki évben szerzett minden pontját. Az ítélet még nem jogerős, mert csupán a bűnösség megállapítása kérdésében egybehangzó a fegyelmi és a fellebbezési bizottság ítélete. A büntetés mérve tekintetében súlyos különbség forog fenn, hiszen a fe­gyelmi bizottság ítélete csupán a Turul-meccs két pontját vette e­l az Attilától, míg most a tanács hatá­rozata folytán érvénybe lépett fel­lebbezési bizottsági ítélet megfoszt­ja az Attilát összes bajnoki pontjá­tól. A fellebbezési határidő 15 nap, amely a hivatalos lapban való meg­jelenéstől számít. Miután a PLASz hivatalos közlönyének pénteki szá­­mában jelenik meg a tanácsi dönt­ítés, az országos fellebbezési bizott- MODIAMO ságot, amelynek hataskörébe tarto­zik az esetleges fellebbezések fölötti határozathozatal, leghamarabb jú­lius 19-re lehet majd összehívni. Az osztályozó mérkőzések lejátszása tehát újabb haladékot szenvedett. Federich előadó előterjesztette a ta­nács által elrendelt pótvizsgálat ered­ményét. Elmondotta, hogy az Attila bűnösségére nem talált a vizsgálat új , teljesértékű bizonyítékot. Elképesztő volt azonban a hajnalba belenyúló vizsgálat végén a bizottsági szobán kívül lefolyt beszélgetés, amelynek során az ügy néhány szereplője — itt Fischert nevezte meg az előadó­k­ egészen természetes hangon beszéltek vallomások megvásárlásáról. Az elő­adó szerint az Attila vezetősége akkor követett el súlyos hibát, amikor a tu­domására jutó vesztegetési híreket nem jelentette haladéktalanul a szö­vetségnek. Igazságos ítéletet kér, olyant, amely szem előtt tartja egy százezer lakosú város sorsát is. Neuwelt tanácstag kifogásolja, hogy az előadó „sajnos” kísérő szóval állapította meg, hogy az Attila bű­nösségét nem sikerült beigazolni. Sze­rinte örülni kell annak, hogy ilyen csúnya ügyben a vádlott ártatlansága derült ki. Ú­á az Attila bűnös, ki kell közösíteni a sportból. De ha bizonyí­ték nincs, aminthogy nincs is, fel kell menteni. Miután a szabályok szerint ezt már nem teheti meg a tanács, ja­vasolja a fegyelmi bizottság ítéleté­nek elfogadását. Kisfalvi dr. is kifogásolja az elő­adó előterjesztését. Véleménye szerint az előadónak a bizonyítási anyag is­mertetésére kellett volna szorítkoz­nia és tartózkodnia, kellett volna egyéni nézetének nyilvánításától. Kronberger a produkált bizonyíté­kokból megállapíthatónak látja az Attila bűnösségét. Az Attila egyik vezetője — igaz, hogy nem anyagiak felajánlásával — már tavaly olyan ajánlatot tett egyik vidéki klub veze­tőjének, hogy döntetlent csináljanak az Attilával és egy másik csapatnak is adjanak le pontot. Zemplény dr. bejelenti, hogy ő az a vidéki vezető, akire Kronberger cél­zott. Ő nyomban bejelentette az ese­tet a szövetségnek, amely eljárást in­dított, de az eljárást beszüntették az Attila ellen. Faragó (Somogy) hangsúlyozza, hogy a Somogy teljesen távoltartotta magát ettől az ügytől. Igaz, hogy az egyik terhelő tanú pénzt kért leleplező vallomásáért az érdekelt kluboktól, de mindenütt visszautasításra talált. Zsoldos szerint a tanács már ab­ban a tudatban rendelte el a pótvizs­gálatot, hogy az úgysem fog ered­ményt hozni. Polemizál az Attila mellett a legutóbbi tanácsülésen fel­szólalt tanácstagokkal. Ha Hodobay dr.­­polgármester ismerte volna a való helyzetet az Attiláról és erről

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék