Nemzeti Sport, 1931. szeptember (23. évfolyam, 167-188. szám)

1931-09-01 / 167. szám

Kedd 20 fül. ■ . .""T : 1931 szeptember JjM‘ 1 JrtM ' -1 1 £ « zzizziz: |W Kezdjen úgy a lat­uisukn kát ^ ^ w TM m ball, ahogy az úszás 7 dvi­ali cim: A emum Sport Budapest vSBoMa EtKBKuSSBSSk, ' *• » C.'h.,lo«okléb.n 2 ft.mé'féb.. tO II, ||I[H f/KBSBB 858111­Q7P70Hf WPfi7Pft 1 Ausztriában 58 Gr., Németországban 20 Pl., Svájc- MBEbMB VbwLvlll WwMfcWEl ■ ban.nc.Franciaomzagbsnl.bOfranc.OluzoruagbaF JMjBMMWF JBWWjffiMwyWaMr­HMHiSa u 1 lírai, Amerikában ti £1 Mértért etil Belföld­re neízvedévre 12 P. eev BmSSKS__________________­hónapra a.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Caeh- IVm uir....­.-1 ■■■.*.., — ,s—r 1 —' 1 .. i.i...— i.~ Szlovákiába és Romániába 1ö P.egyéb külföldre 18 P Hazafelé tartanak Páriából a magyar úszók, de még sokáig nem lesznek itthon, annyiféle meghívásnak kell eleget tenniök. Ezeket a meghívásokat úszóink a párisi világsikerek előtt kapták. Hiszen a magyar úszósport hírneve nem tegnap indult el, a teg­napi sikerek csak csiszoltak azon az ékkövön, amelynek fénye a vi­lághír reflektoraiban nem egyszer vakított meg ellenfeleket, kápráz­tatott népeket. De hogy a magyar úszósport most nyolc napon keresztül úgy pattant a világ elé, mint a görög monda szerint Zeusz fejéből Pallas Athéné, teljes harci fegyverzetben és félisteni nagyságában, abban nem kis része van a télen megnyi­tott fedett uszodánknak. Messze, a távol nyugaton évtizedek munkájá­val a sportszerű fedett uszodák szá­zai épültek meg, nálunk évtizedes előkészítő munka, többesztendős finis után tavaly született meg az első. És ez az egy is elég volt arra, hogy bölcsője legyen egy földrész­­tipró diadalnak. Nem akarunk most arra utalni, hogy a fedett uszoda megvalósítá­sában mennyi értékes, meggyőző tényezőnek volt aktív, építő sze­repe. Hogy az évek sikerei, hogy a vezetők szívós munkája, a közvéle­mény követelőzése, a sportsajtó lan­kadatlansága és ébersége hogy vitte ezt a dédelgetett és sóvárgott eszmét diadalra, az ma már a sport­história lapjaira vár feljegyzés végett. Mind erősebb, tisztább lesz az érdem­, amit e tényezők össze­fogása szerzett, mind élesebb, ha­tározottabb világításba kerül a már meglevő és még várható sikerek révén. *•'. i ■ Mind a tényezők összefogása hasz­talan lett volna viszonyaink között egy államférfiúi felismerés nélkül. Anélkül, hogy mások érdemeit ki­­­sebbteni akarnók, fel kell idézni az első magyar sportminiszternek — akit remélhetőleg csupa sport­­miniszter fog követni — a fedett uszoda megnyitó ünnepségén tar­tott beszédét. Klebelsberg Kunó volt az, aki megformázta és kimondotta, hogy minden sikert a lehetőségekből kell kibányászni. Azokra a helyekre kell ráfeküdni az erők koncentrációjá­val, az állam támogatásával, amelyek alkalmasak a fejlesztésre. A nagy harci egységeket kell a sport terén is támogatásban részesíteni, azokat az egységeket, ahol előfel­tételek vannak a sikerhez, előfel­tételek az anyagban, a hagyomány­ban, a vezetésben. Ez a felismerés hozta létre a fedett uszodát, amiből egy éven be­lül világrengető­ siker indult su­gárzó útjára. Az alkotónak az az elégtétele is megvan a morálisan bőven kamatozó eredményen kívül, ami maga is elég lenne a cél igazo­lására, hogy a fedett uszoda, amit altruista sportintézménynek szán­tak, anyagilag is fényesen bevált. Nemcsak, hogy eltartja önmagát, hanem még busás jövedelmeket is hoz. A párisi sikerek hitünk szerint még nagyobb lendületet, lökést ad­nak majd a közönség érdeklődésé­nek, hogy ezt a technikailag is pá­ratlanul sikerült intézményt meg jobban felkarolja. S a magyar úszó­­sport felfelé ívelő, nem lankadó lendületű útja példa lehet a többi sportágaknak is. Nem szabad egyet­len faktort, egyetlen mozzanatot kihasználatlanul hagyni, ha siker­re pályázunk. S meg kell minden követ mozgatni, a felismerést­ lan­kadatlanul kell hajszolni. Példa van már százszázalékos, amire hivat­kozni lehet. ■ Hivatkozni lehet Klebelsberg Kunó gróf államférfiúi éleslátásá­nak jóvoltából. • _ • ." »A legnagyobb dicsőség, amit külföldi úszó még sohasem ért el Parisban, jutott Halasynak, mikor a közönség tisztelethosszt követelt tőle« — írja a L’Intransigeant Százezer frank az európabajnoki verseny deficitje, amit a francia futballszövetségnek kell megfizetnie Száz uszoda és sporttelep a francia állam új költségvetésében Reggel 8-kor, délben 2-kor és este 10-kor utaztak el a magyar úszók Parisból — Kiküldött munkatársunk telefonjelentése — Paris, augusztus 31. A vasárnap éjjeli bankett után még jó darabig kényszerből együtt maradt a társaság. A lakomát ugyanis a gyarmati kiállítás terüle­tén rendezték és amikor éjfél után a társaság oszlani akart, vették ész­re, hogy az eső, amely nyolc napon át mindig rosszkor jött és kellemet­lenkedett, még az utolsó perceket is fölhasználta rosszindulat­úsak ki­mutatására. Áthatolhatatlan fátyol gyanánt borította be az egész ki­állítás területét a zápor s mikor a távozni akarók taxit hozattak, ki­derült, hogy a kiállítás területére nem hajthat be sz­ép jármű, a kaput megközelíteni pedig az ítéletidőben, estélyi ruhában egyértelmű lett volna a berrigázással. Icry meg kel­lett várni, amíg a kiállítás terüle­tén szolgálatot teljesítő háromsze­mélyes villamosok, amit trópusi si­sakos álbenszülöttek vezettek, hár­­mankint a kapuhoz vitték a bankett közönségét. A várakozásban volt idő beszélgetni a külföldi vezetőkkel. Hennant hosszabb megbeszélést folytatott Donáth Leó dr.-ral. Tarir, lesújtott trénere még mindig rossz hangulatban volt. Bár Morinana sportminiszter a banketten bejelen­tette, hogy a francia állam mostani költ­ségvetésében 100 sportpálya és uszoda létesítését irányoz­ta elő és a költségvetés már a költség­­vetési miniszter kezén is keresztül­ment., , Hermant csak szkeptikusan ingatta fejét. —­ Jól tudom — mondotta Taris trénere­­—, hogy ebből mind való­ság lesz. De mikor 1 .Beletelik vagy tíz év, amíg az összes terveket, a legnagyobb jóakarat­­ mellett is, megvalósítják. Pedig látom, ha eddig nem tudtam volna, most igazán meggyőződhettem róla, hogy egy nemzet sportját nem lehet egy­két nagyság­­(Paris és Gouard) ki­vételes tehetségére alapítani. Tö­megek kellenek, amik kitermik majd a tehetségeket. Mint a ma­gyar sprintergárda Halasyt, Bá­rányt és Székelyt. Én tehát, dacára a szép szavaknak, a közeljövőben nem látok nagy lehetőségeket. És őszintén, gratulált mégegyszer Kugler Sándornak. Kugler Bécsben stafétarekordot vár Kugler Sándornak is van néhány szava az eredményekhez. • ,.­— Az utóbbi napokban kaptam néhány kritikát az európabajnoki versenyek kisebb, mellékes hibái miatt. Megvallom, ezek rosszul es­tek, de nyugodtan látom, hibát nem követtem el, az események és az eredmények engem igazoltak. — Sőt azt hiszem — folytatja —, telik még a versenyzők formájából arra is, hogy­­ Bécsben a 33 és egyharmad méteres pályán 4x200 méte­­res stafétarekordot úszná­nak.­­Majd kissé elmosolyodva tette hozzá: — Feltéve, ha a sok utazás és a győzelmek öröme nem veti vissza formájukban a versenyzőket. Mit ír a sajtó? A ma reggeli lapokban sok örömünk tellett. Első helyen kell idéznem a legnagyobb francia sportlap, a L’Auto kritikáját. Igen rezignáltan emlékezik meg Taris balsikeréről és természetesen mentegetni igyekszik azt. Megtud­juk, hogy Taris sírt a verseny után és igazi tragédiája az, hogy két héttel ezelőtt még ellen­fél nélkül is könnyedén úszott 20.18 mperces időt 1500-ra. A ‘L’Auto beszámol arról, hogy 100.000 frank deficit maradt a versenyek után, amit igen nehéz lesz fedezni. Hozzá még a francia szövetség abban a, kelle­metlen helyzetben van, hogy a le­bonyolításhoz szükséges pénzt a francia futballszövetségtől vette kölcsön, amelynek most­ nem tudja miből visszafizetni. Majd ezt írja rólunk magyarok­ról: „Hogy Morinaud sportminiszter kinn volt a versenyen, annak az a nagy haszna is megvolt, hogy az Isten tudja hányadik magyar him­nusz­ után végre a­­mienket is hal­lottuk. Morinaud különben a leg­jobbkor ment el,­mert azzal, hogy a Hodgson bíráskodása miatt fel­bőszült tömeg tüntetését nem akarta végignézni és távozni ké­szült (a megafon pedig a Marseil­­laise-t intonálta), óriási botrány kitörését akadályozta­ meg. A kö­zönség különben még a bikaviada­lok közönségénél is lehetetlenebb viselkedést tanúsított.”­­ A csárdás nemzete helyett az úszás nemzete Az Intransigeant-ban Drigny számol be a veszényről. Kiemeli, hogy a francia közön­ség hallatlanul fegyelmezetlen. Ebben részes a sajtó is, amely fék­telenül heccelte a közönséget és „meg nem valósítható eredménye­ket” ígért be. A magyarok szerepléséről azt írja, hogy a „Csárdás nemzetét” ezentúl az „Úszás nemzeteként” fogják ismerni Franciaországban. Halasy győzelmével kapcsolatban megállapítja, hogy a legnagyobb dicsőség, amit a külföldi úszó még nem ért el, jutott Halasynak, mi­kor a közönség tisztelethosszt — tour d’hon­­neurt — követelt tőle. A régi francia metódust, már­­minthogy a vereségről nem vesz tudomást az újság, a jelentősebb lapok közül csak a Paris Midi kö­veti. Egy szót sem ír Halasy si­keréről. Megkezdődnek az eluta­zások, a németek lemond­ják a jövő évi német — magyart • Ma reggel nyolc órakor a ma­gyar hölgyek és a német úszók nyitották meg az elutazók sorát. A németek távozás előtt még kö­zölték, hogy a jövő évi magyar­német mérkőzésről le kell monda­­niok a szabadságnehézségek miatt, így a két nemzet csak az olimpia után találkozik újból. Az öt magyar lány és két úszó kedden délután négy órakor a ke­leti pályaudvaron érkezik meg. Komjádi és Kugler kíséretében déli 12 órakor ült vonatra az úszó­gárda másik része, hogy eleget tegyen a svájci meghívásoknak. A program itt három szereplésből áll: szeptember 2. Basel, 3-án: Engelbert, 6-án: Luzern. Ez a csoport 8-án érkezik Bécs­be, ahol bevárja a magyar-osztrák úszómérkőzést, amelynek termi­nusa szeptember 12. Komjádi maga már szeptember 8-án pestre érkezik. Este 0 óra 1­0 perckor kelünk mi útra a vizipólózókkal. A csapatot Donáth Leó dr. és én kísérjük. Az első mérkőzést szeptember 3-án Marseille-ben játszuk, 6-án Nizza, 8-án Cannes a mérkőzések szín­helye. Mi augusztus 10-én 10 óra 50 perckor érkezünk a Déli vasúton Budapestre. A társaság már együtt van és vár a hotel halljában. Örömmel megyünk és hagyjuk itt Páriát, ahol annyi izgalmat éltünk át. De talán, ha nem lett volna, ami be­lülről melegít, a lélek is kifagyott volna belőlünk ebben a rettenetes időben. Most megyünk és megkeressük a napfényt, amelyik itt olyan fös­vény volt. Talán a Riviérán talál­kozunk vele. Beleznai László dr. Nem lesz ünnepélyes A fogadtatás Budapesten A Az úszószövetség vezetősége teg­­­napi megbeszélései után arra az­ elhatározásra jutott, hogy arra való tekintettel, hogy diadalmas versenyzői négy csoportban térnek haza, nem rendez ünneplés fogad­tatást, csak bensőséges házi ün­nepnek fogja fel az érkezéseket. Annak idején aztán a közönséget is értesítik az érkezésekről és aki részt kíván a MUSz öröméből, an­nak részvételét szívesen látják. . Hondyuk­! — Távirati jelentés. — Lemberg, aug. 31. A lövészvilágbajnokságok mai napján az agyaggalamblövő baj­nokság csapat- és egyéni bajnok­sága dőlt el. A csapatbajnokságot Magyarország nyerte (Lumr­itzer dr., Dóra Pál és Dóra Sándor, Montag). Az egyéni bajnokság harmadik helyén Montag András végzett. ­Örülnek Bécsben a Csikók budapesti meghívásainak, de csak ma dől el, Hogy jöhetnek-e az osztrák Csi­kók a magyar fővárosba — Telefonjelentésünk — Bécs, augusztus 31. Ma este telefonon közvetítette Fodor dr. Meisl Hugónak a ma­gyar meghívást a két ország Csikó-válogatottjainak szembeállí­tására, Bécsben nagy szimpátiá­val fogadták a tervet, választ azonban nem tudtak még adni, mert előbb meg kell tárgyalni a kérdést a klubokkal. Holnap már ki fog alakulni a helyzet képe, csak akkor lehet megmondani, hogy megy-e szeptember 8-án Bu­dapestre az osztrák Csikó-válogat A Gabrovitz - Zichy pár győzött Belgrádban — Tele­fon jelentésünk — Belgrád, augusztus 31. A nemzetközi teniszverseny mai napján a férfipárosban a gróf Zichy—Gabrovic pár győzedelmes­kedett. A vegyespáros szintén a magyar színek győzelmével végző­dött, Gabrovic—Hammer együttes kitűnő szereplésével. Részletes eredmények: Férfipáros: elődöntő: Vodicka, Krassi—Schaffer, Kukuljevic 6:2, 6:4, 6:3. Döntő: gróf Zichy, Gabrovic— Vodicka, Krassi 6:3, 4:6, 6:0, 6:1. Vegyespáros elődöntő: Schaffer, Sréger—Vodicka, Korotvicka 6:3, 6:3. Döntő: Gabrovic, Hammer— Schaffer, Sréger 10:8, 6:1. Férfiegyes: 1. Vodicka Cseh­szlovákia, 11. Gabróvic Magyar­­ország, 3. Kukuljevic és Schaffer Jugoszlávia. Férfipáros: 1. Gabróvic—gróf Zichy pár Magyarország, 2. Vo­dicka—Krassi pár C­sehszlovákia,­­3. Márffy—Radovic pár. , •

Next