Nemzeti Sport, 1931. október (23. évfolyam, 189-209. szám)

1931-10-02 / 189. szám

Péntek 20 fill. 1931 október 2. XX­I­I. évfolyam, IBS. arám­felü­b­unk­ csütörtök is szombat kit­ételével MINDEN NAP curkésztésig is kiadóhivatal. Budapest, VI. Rózsa­ u. III. (Tel. 112-44, 251-X.) Levélcím: Budapest 02, portafiók 24.­­távirati cím: Nemzeti Sport Budapest 1----------------- i mi CishSzlovákiában 2 Ke, Romániában 10 Isi, Ausztriában 30 Gr., Németországban 20 Pf, Svájc­ban 20 c., Franciaországban 1.50 franc, Olaszországban 1 lira, Amerikában 6 cent Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P egy hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh­­szlov­ákiába és Romániába lő P, egyéb külföldre 18 P Válogatott­nak lenni: dicsőség, kötelesség, feladat Nincsenek futóink. A magyar atlétika nagy szervi betegsége, hogy gyenge és lassú lábakon áll. Nincs, hogy miért nincs futógárda, az rejtély. De csak addig, amíg az ember utána nem keres az okoknak. S egy kis elmefuttatás után előttünk is van a bacillus, ami a magyar at­létika betegségét okozza. Még min­dig rágja ez a bacillus, a titkos kór az iskolai testnevelés ügyét. Sajátságosan lappang s adandó alkalommal járványszerűen kitör. Kitör és egetverő áldozatot kér. Sőt mi több, ez a betegség intéz­ményesen meg van szervezve az iskolákon belül. Biztosítva van megmaradása és továbbterjedése is. Az egyik ok, hogy minden alka­lommal előtörnek a pedagógia tit­kos hatalmai, amelyek még mindig valami nevelésellenes veszélyt lát­nak a sportban. A másik az, ami speciálisan az atlétika e betegséget okozza, hogy nincsenek iskolai játszótereink, sportpályáink. A játszóterek­ nemcsak arra jók, hogy ott törekvő, újítani vágyó torna­tanárok boci-boci-tarka játékszin­­fóniáit, lehetőleg zárt rendben, megalkossák, megjátszassák. Jók arra, hogy egy negyedórás vagy félórás, esetleg féldálutános, fiatal szertelenséggel teli labdázás, fut­­ballozás révén erősödjenek a gye­rek lábizmai. Mert a városi gyerek különben igen nagy mértékben kénytelen kí­mélni lábizmait. Az iskolába ille­delmesen kell menni, hiszen ott van a gyerek fején az iskola diák­­sapkája. Sőt még egyszerű gyalog­­séta sem lesz az iskolábamenésből. Ott a villamos vagy az autóbusz, ami pontosan csengetésre szállítja a gyereket. S a délután már otthon telik az­ asztal mellett, a könyveik fölött. Mikor futkározzon, rugasz­kodjon neki a gyerek, ha nem a játékdélutánon? És hol, ha nem az iskolai játszótéren? De az iskolai játszótéren, ha van is, szalont kell játszani. Futbal­lozni nem szabad, legfeljebb ha kézilabdázni. Sokezer pengőt ölt bele a főváros, hogy csak egy pél­dát említsünk, a Marcibányi­ téri iskolai játszótérbe. Meg lehet mu­tatni minden idegennek. Nagyon szép. Talaja azonban tilos terület a futbalnak. Kézilabdázni, azt sza­bad. De egy kicsit megfeszíteni a lábát, a játék hevében rugdalva, csikómódon, a játék lendületével, szabadon, gondtalanul, örülve, futni a labda után, azt már nem. Mert a futball az gyűlölt játék. S nemes nevelőink csak erre a bor­zalmas fogalomra gondolnak, ami­kor tilalmazzák az egészséges fej­lődést. Amivel nemcsak a futballon ülnek, hanem­­ az atlétikán is. Leszoktatják a gyereket arról, hogy egészséges emberként hasz­nálja a lábát, fejlessze rugalmas­ságát, úgy, ahogy tudja. S mikor úgy hiszik, ütnek a fut­­ballon, halálos csapást mérnek az atlétikára. Amit talán nem gyűlöl­nek annyira és ami jólfésültebb sportág is a­­ latin tanár előtt, mert ez nem hamisítja meg az ol­vasott klasszikusokat, amelyek nem egyszer áradoznak az antik test­nevelés nagy dicsőségéről. Ezt a dicsőséget azonban — ez egyszer akaratlan — megtagadják a magyar atlétikától. Persze, hogy , nem tud futni az a diákhad, ame-­­ lyiknek soha sem szabad és sehol ■ sem lehet.­­ Nem hisszük, hogy ez pedagógia lenne. N­ . pedig az, mindenkinek­­ jogában van visszakérni a tandíját. Ez a tudni és a követni nem érde­mes tudománya. ij Szabó II., az Attila nemrég leiga­zolt játékosa egyetemi tanulmányai­nak folytatására Olaszországba uta­zott, miután a hazai egyetemeken nem tudott elhelyezkedni. Kalmár Szomrosz szakadást szen­vedett tegnap a válogatottak triáj­án, helyette Turay a center, Vörös a balösszekötő Aknai is sérült s csak szombaton dől el, hogy játszhat-e . A gráci csapat tagjain lemondási láz vett erőt, mire a szö­vetség erélyes lépésre szánta magát Változások a válogatott csapatokban — Saját tudósítónktól — A tegnapi válogatott tréning egyik kellemetlen eseménye volt Kalmár sérülése. A jeles játékost a tréning után azonnal orvosi vizsgálatra vitték. Az orvos meg­állapította, hogy Kalmár a comb­bicepszben izomrostszakadást szen­vedett. Tréningen még semmi kül­ső jele sem látszott ennek, de az orvosnál már egy kis dudorodást lehetett felfedezni, sőt az orvos azt is megállapította, hogy belül vérzés is van. Egyelőre nyugalmat rendelt a játékosnak, valamint azt, hogy ma, pénteken újra je­lentkezzék vizsgálaton. Az orvos egyben kijelentette, hogy Kalmár vasárnap sem­miesetre sem játszhat. Ezzel a hírrel Takács, a Hungária kondíciótrénere azonnal a szövet­ségbe ment, ahol ennek megfele­lően rögtön átalakították a csapa­tot. Máriássy dr. Turayt tette centerbe, míg balösszekötőbe Vörös, az Újpest játékosa ke­rült! Kalmáron kívül sérült még Aknai is, az Újpest kapusa. Aknai kijelen­tette munkatársunknak, hogy egyik vetődése alkalmával a csont­hártyája jött gyulladásba s ez fáj. Reméli, hogy vasárnap minden kö­rülmények között játszhat s a tré­ningen is csak azért nem vett részt, nehogy a sérülés súlyosbod­jék. Máriássy dr. azonban minden esetre elkészülve készenlétbe helyezi Gallinát, sőt Gallina tartalékjául is ki­jelölte Ujváryt. Ilyenformán az osztrákok elleni csapat most így fest: Aknai (esetleg Gallina) — Márt­ai, Dudás — Borsányi, Sárosi, Lázár — Dömötör, Avar, Turay, Vörös, P. Szabó. Tartalék: Gallinán, kívül Uj­váry, Korányi és Takács is. Több változást szenvedett a Grácban piros ingben kiálló profi válogatott. Még tegnap délben lemondta a meccset a center posztra beállított Bukovay, térdsérülésére hivatkozva. A szö­vetségi kapitány a lemondást el­fogadta. Triál előtt lemondott Angyal, a Ferencváros kapusa, aki már Pozsonyban is sérülten védett. Ezt a lemondást is elfogadta a szövet­ségi kapitány. A triál után mon­dott le Szedlacsik és Táncos. Ezt a két lemondást már nem fogadta el a szövetségi kapitány. A két já­tékos ugyanis jó kondícióban vett részt a triálon s a hírek szerint csak azért mondott le, mert leszál­lították a prémiumot. A szövetség­ben megütközéssel hallották ezt a meg nem erősített hírt s rögtön kimondták, hogy azok a játékosok, akiknek a lemondását a szövetségi kapitány nem fogadta el, játék­jogfelfüggesztés terhe mellett kö­telesek résztvenni a meccsen. A szigorú határozat mellet hoz­tak még egy másikat is: 25—25 pengőre büntették Gallinát, Kohutot és Papp­ot, mert indokolatlanul és bejelentés nélkül távolmaradtak a tegnapi triálról. Végeredményben tehát szombaton reggel ,7. óra 15 perc­kor a Délvasúton Langfelder Fe­rencnél a következő csapatnak kell jelentkeznie Grácba indulásra: Biri — Kővágó, Papp — Laky, Kompóti, Vig — Táncos, Héjas, Zilahy, Szedlacsik, Kohut. Tarta­lék: Koszta. A változás itt tehát az, hogy An­gyal, Kocsis, Bukovay és Vörös helyére került más ember. Szombaton délután 1 órakor a Keleti pályaudvarról a fehér dresszben játszó Csikó-csapat a következő összeállításban indul Pécsre: Helda , Werner, Bíró Be­­retvás, Magyar, Szalay — Feny­vesi, Cseh II., Toldi, Brunecker, Stanzl. Itt lehetséges még, hogy B­ere­tvás helyett Steiner (Ill. ker.) játszik, de nem valószínű, hogy ő a csapattal tud tartani. Baumgarten Magda ma, Keh­rling vasárnap utazik Meránba — Saját tudósítónktól — A meráni nemzetközi teniszver­senyt az idén is nagy internacio­­nális mezőny részvételével tartják meg. Magyarország is két legjobb játékosával, Kehrlinggel, illetve Baumgarten Magdával képviselteti magát. Baumgarten­­ ma indul út­nak, Bécsben egy napra megsza­kítja útját s vasárnap már ját­szik is Meránban. Ee­rling csak vasárnap startol, viszont ő meg­szakítás nélkül utazik a versenyre. Baumgarten — ha nevezéseit el­fogadták — az előnyversenyekben is részt vesz. Remekül futottak a németek­­turmi ellen — Távirati jelentésünk — Berlin, október 1. Nurmi második németországi szereplése nagy sportsikert hozott a versenyt rendező charlottenbur­­gi egyesületnek.. 8000 főnyi néző­közönség előtt, Nurmi az 5000 m síkfutásban 14:47.6 mp idővel győ­zött a wittenbergi Syring előtt, akinek ideje 14:49.5 mp volt. A Syring 15 másodperccel javította meg a düsseldorfi Kilb eddig fenn­állott német rekordját. A harma­dik helyre beérkezett Schaumburg 14:54.6 mp idővel szintén a régi rekordon belül futott. A­ Magyar Birkózók Szövetsége 1931 október 9, 10 és 11-én, pénteken és szombaton este 8 órakor, vasárnap este 7 órakor rendezi a , , SZABADSTÍLUSÚ BIRKÓZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁGOT a Bekefow-cirkuszban. Jegyek a szokásos elővételi helyeken már kaphatók! Bodrogi lemondja a játékot — Saját tudósítónktól — A lóversenyzéri pályára tartunk. Bodrogiba románok elleni amatőr­­válogatott csapat középfedezete jön velünk szembe. — Csak nem tartott valami kü­­lön tréninget? — Dehogy tartottam. Bár tart­hatnék! — Miért ne tarthatna? —­ Oda van a térdem. Azzal már mutatja is. Alaposan dagadt a bal térde. — Vasárnap — magam sem tu­dom kivel — összecsaptam. Abban a pillanatban nem éreztem semmit. A meccs után azonban elkezdett fájni. Azt gondoltam, hogy a hét közepére nyoma sem lesz — hiszen már máskor is történt velem ilyes­mi —, de most nem javult annyi­ra, hogy merjem vállalni a játékot. — Lemondta már a játékot? — Még nem. Várok meg, hátha javul . . . A román válogatott csapat — el­lenkező hírekkkl szemben — ma este 21 óra 30 perckor érkezik a Keleti pályaudvaron. A magyar—román mérkőzés bírója, a jugoszláv Fabris egyébként még mindig nem adott életjelt magáról. Összes legújabb típusú bel- és külföldi márkás rádiókészü­lékek, hangszórók Aschner György elektrotechnikai, rádióké­szülékek és anyagok n­agy­­­kereskedése Készpénzért Részletre is Budapest, V­., Podmaniczky­ u. 21. Telefonszám: 198 - 46 Villám-interjúk az osztrák táborból — Tele­fon jelentésünk — Bécs, október 1. A vasárnapi budapesti mérkő­zés erősen foglalkoztatja az oszt­rák szereplőket. A csapat tagjai­tól a következő nyilatkozatokat kaptam: Hiden: Berlinben vállain vitt ki a közönség a meccs után, s pe­­dig mi győztünk. Remélem, a neu-­­dapestieket is meg fogom fepiíy­tani védésemmel. A három uxolsi válogatott meccsen nem érintette labda a hálómat. Őszintén, nyujg­­vallom, abban nem bízom, hogy ezt a hat­ tricket m­egtoldhatom majd Budapesten egy újabb ha­sonló eredménnyel. Blum: A legutóbbi bajnoki meccsen a BAC ellen nem arat­tam valami sok dicséretet, dehát az ember nem gép. Csak annyit mondok, hogy a magyar váloga­tott ellen sohasem voltam gyen­ge. Ausztria meg fogja nyerni ezt a meccsét is, ha nem is a leg­utóbb divatba jött számszerű eredménnyel. Rainer: Egynegyed tucat gól is elég lesz a mérkőzés megnye­réséhez. Gall: Nem mehetünk biztosra. Smistik: A magyar csapat ki­kap. Én legalább rajta leszek, hogy ez legyen az eredmény. Mock: 3:2 vagy 4:2 lesz az eredmény Ausztria javára. Vogel: Meisl azt mondta, hogy győzni kell, tehát győzni fogunk. Schall: Nem törődöm a szám­szerű eredménnyel, én csak lö­vöm majd a gólokat. Sindelar: Nem lesz könnyű meccs. A magyarok más fából vannak faragva, mint a németek. Nem lesz itt 6:0, vagy 5:0, de 4:0 se. 1:0-nak is örülnék már nagyon. Gschweidl: Mint a bajnokság­ban, itt is másokkal fogom a gólokat rúgatni. Schall lő kettőt, Sindelar és Zischek egyet-egyet. Tehát 4:0! Zischeck: így változnak az idők. Szerkesztő Úr! Két évvel­­ezelőtt még telefonon kérdeztem­­öntől az osztrák—magyar ered­ményét, most meg ön kérdezi tő­lem az eredményt. Megmondom: 3:1 a jobbik csapat javára. A vezérkar körében a követ­kező nyilatkozatokat gyűjtöttem össze: Schwarz dr.: Természetesen utazom Budapestre. 3:2-re győ­zünk. A két magyar gólt Blum miatt kalkulálom bele az ered­ménybe. Hogyan akarja Blum majd Avart tartani, amikor va­sárnap még a BAC Studenikjét sem tudta tartani?! Schönecker: A Rapid Smistik nélkül fog győzni a Moravska Slavia ellen, a válogatott pedig Smistikkel fog győzni a magya­rok ellen. Láng: Az osztrák válogatott győzelmi sorozata meg fog törni Budapesten, 3:2-re győznek a ma­gyarok. Kolisch: Ismeri a híres slá­gert: Schatz, mir gefallt deine Nase nicht! (Drágám, nem tet­szik az orrod nékem!) Én ezt így éneklem: Hugóm, nem tetszik a csapatod nékem! Számomra nem lesz meglepetés a magyar győze­lem. Howorka Ottó. A Szeged FC vasárnap Temesvárott a Ripensiával játszik. A szegediek szerettek volna szombatra is mérkő­zést nyélbeütni. Ez irányban az Aradi MTE-vel tárgyaltak, de a tár­gyalások nem vezettek sikerre. A csa­pat vasárnap reggel utazik át Temes­várra,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék