Nemzeti Sport, 1931. november (23. évfolyam, 210-231. szám)

1931-11-01 / 210. szám

Vasárnap 20. fi 11. 1931 november 1. ** x 11 I- é­v­fo­l­y­a­m, 210. ozem Westib­nib csütörtök és nombat kivételével MINDEN NJJ-bserkesszöség (s kiadhivaUU: Lwtapsit, VI, ftóesa­ u. 111. (Tel.: 112-44, 211-26.) Levélcím: Budapest 62, postafiók 24. Távirati cím: Nemzeti Spurt Dudapest Csehszlovákiában 2 Ke, Romániában 10 lej, Ausztriában 30 Ur., Németországban 20 Pl., Svájc­ban 1k­, Franciaországban 1.50 franc, Olaszor­szágban 1 Ura, Amerikában t1 cent Elökjeléti­­hí Beiteiuro negyedévre 12 P egy hónapra 1.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh­szlovákiába és Romániába 10 P,egyéb külföldre 18 P Az UTE Bécsben 12:­ Székely Handeburgban­ 1:01 mp. Ma este szerte a világon, min­denütt, ahová csak eljutottak a krisztusi tanok, apró gyertyács­­kák túladnak ki, friss és beros­­kadt sírhantok kapnak szegényes avagy pompázó virágdíszt, bősé­ges könnypatakok indulnak meg avagy csak hangtalan, néma fáj­dalom görcse ül bele az emlékező szívekbe, új és régi bánatok, sírá­sok emléke ragad el bennünket az emlékezés magasztos perceiben. Ma mindenszentek napja van, az egyház névtelen szentjeinek fehér, mécsvilágos ünnepe. Az Örök testvériség gondolatának név- és jel nélkül elhunyt hőseiről emlékezik az egyház, a boldogok­ról, akik a szent, tanok tanítása szerint az örökkévalóság boldog­ságának az érr színe előtt örök­­kön-örökké örvendenek. Holnap a halottak felé szállnak fáradt, a mindennapi robotban megtépett, bizony, alapjában csak szomorú, kedvetlen gondoltaink November második napján min­d­enki fájó emlékek, szív- és lélek­­tépő példák kapcsán emlékezik arra, hogy porból való. Az elődök­ről, a múltról emlékezik, akik már porrá lettek. S a mindenszentek estéjének gyertyája, e halovány, kilobbanó és imbolygó fény mellett látjuk meg, hogy a halottak napja a hal­­hatatlanság ünnepe. E bágyadt mécs mutatja meg legélesebben az emberi szellem örök voltát. Azzal emelkedünk a teremtett és mú­landó világ fölé, hogy halottaink­­ról emlékezünk. Porrá lesz a test, de minél nagyobb és átfo­góbb volt a lélek, amely egykor a porhüvelyt fűtötte és kitűzött, cé­lok, emberi magaslatok meghó­dítása felé késztette, annál mara­dandóbb az emlékezete. S annál jobban látszik ember voltunk, tör át a testen halhatatlan lelkünk, minél hálásabban emlékezünk. Egy régi magyar krónikaíró azt írja a rég homályba veszett harcok borzalmairól. ...... és az élők megirigyelték a halottakat...” Ma, amikor életünk minden perce háború, nem nyílt, férfias harc ugyan, hanem a körülzárt város éhhalálra, kipusztításra me­nő alattomos ütközete, ma volna kedvünk megirigyelni a halotta­kat. A halottakat, akik ugyan éle­tük virágjában­­hagyták oda e siralomvölgyet, de rövid pálya­futásuk alatt talán jobban, talán teljesebben, talán boldogabban ki­élték életüket, mint a ma szeren­csétlen, kötött kezű és lábú nem­zedéké. Talán . . . De bizonyára nem azok, akik ragyogó ifjúságukban, vagy a férfikor nagy­­ feladatai előtt áll­va, tele, ígérettel és akarással, a haza szent szolgálatában életüket áldozták. Akik, tudtak volna­ még többet alkotni, nagyobb dicsősé­get,­­ örömet hozni, szent tüzet, lelkesedést­­gyújtani. Idestova elkorhadnak az évtize­dek távol hevétől és havától meg­támadott fakeresztek hőseink be­horpadt sírjain."A jeltelen halmo­kon már kinőtt a gyep, a­ szikla­sírokon megtapadt a sivító bóra által odahordott föveny. Közel két évtizede már, hogy a magyar sport egyik-másik büszkesége a­­becsület mezején a hideg rögre szorította kihűlő tagjait. Az ak­kor születettek ma már a magyar sport rohamcsapatát alkotják. Ma úgy hívják őket a szép és szent szóval: ifjúság... Ifjúság! Van hited neked a halhatatlanságról ? Tudod-e, hogy csak akkor tudsz nyugodtan, az élet igenlő mosolyával ajkatlan célod felé menni, ha valahonnét, túlról, a halhatatlanságból látha­tatlan kezek kulcsolódnak a tie­­débe? Ifjúság! Tudod-e, hogy hol van ma Békéssy, Demján, Gillemot, Szántay, Lasterres, Kovács, Sze­­benyi, Rákos, Izsó vagy a legen­dás Mudin-fivérek sírja? Tu­­dod-e, hogy e szent nagyok vére akkor termékenyítette meg éppen a szomjas rögöt, amikor téged az élet e világra vetett? Tudod-e, hogy milyen nagyok nyomába ál­lított téged a sors? Tudod-e, hogy milyen fényes nevet kaptál örökbe porló halhatatlanjainktól? Tudsz-e, bírsz-e, akarsz-e ennek a feladatnak megfelelni? Ha igen, . . . akkor emlékezz! Adózz halott bajnokaink emléké­nek mély meghatottsággal. Ezeket a halottakat megirigyel­heted ! Összes legújabb típusú bel- és külföldi márkás rádiókészü­lékek, hangszórók Aschner György elektrotechnikai, rádióké­szülékek és anyagok nagy­kereskedése Készpénzért Részlétre is Budapest, V­., Pok­maniczky­ u. 2­. Telefónszám­: 193­4(1 Küllői Mallesemyek — Távirati jelentésünk. — Wrestiam: Skócia—Wales 3:2 (2:1). Válogatott mérkőzés. Drezda: Lipcse városi vár.—Drezda városi vár. 6:2 (3:1). Chemnitz: Magdeburg városi vár. —Chemnitz városi vár. 6:3 (2:2). Lipcse: Lipcse B)—Drezda B) 4:1 (1:1). A magyar boxválogatott szerencsésen megérkezett Brünnbe — Távirati jelentésünk — A magyar válogatott ökölvívó­csapat tegnap délelőtt utazott el kis csehszlovákiai túrájára. A csapatot (Kubinyi, Énekes, Lo­vas, Fogas, Kerekes, Szigeti, Kéri, Bokodi I.) Rankovszky Ar­túr mellett a tréner, Steve Clauss is kíséri. Pontozóbírót is vitt magával az együttes, Eisler Róbert személyében." Mint alábbi távirati jelenté­sünkből kitűnik, a csapat sima út után érkezett meg Brünnbe. Brünn, október 31. Utazásunk sima és kellemes volt. A menetrendszerű pontos időben szerencsésen befutottunk. A fiúk egészségesen és bizakodva várják a mérkőzést. Kankovszky. Elmarad a Pécs-Bavanya— Bak TK bajnoki mérkőzési?) Nem vott meg a 150 pengő — Saját tudósítónktól — Miután a Vak" (JK , -.szombat délig, sőt este 7 óráig'nem- -kapta .gneg.-túrt a 488 pengőt, amelyet a PLASz határozata értelmében a Pécs-Baranyának idejében el kisl­­lett volna juttatni hozzá, a veze­tőség hazaküldte a pályaudvarra kivonult csapatot azzal, hogy nem utaznak. Igaz, hogy Mózes Artúr, a Bocskai fővárosi képviselője fel­ajánlotta, hogy előlegezi a 150 pengőt a Baknak, de a pénzért el kellett volna menni Mózes irodá­jába és a Bak vezetőinek fel­fogása szerint a pécsiek dolga volna a pénzről való gondoskodás és minek szaladgálni, mikor a FLASz határozata értelmében úgy is övék a két pont, minden szaladgálás, utazás és fejfájás nélkül. A Baknak még van ideje, hogy meggondolja a dolgot, hiszen az elterjedt hírek szerint a Baranya már pénteken elküldte a pénzt, da egyszerű postautalványon, amit hétfő előtt aligha kézbesítenek ki. A Baranya részéről is lehetett volna nagyobb a sietség, de ha a határozatok igazat is adnának az itthon maradó Baknak, ez az újabb „pecsétügy” már több len­ne, mint a vég kezdete. Tovább erősít a Slavia. A Sparta •a Slavia rivalizálás kötelez, legalább is erre vezethető vissza, hogy a Spar­­tánál jelenleg gyengébb formában levő Slavia csapatát mennyire igyek­szenek vezetői feljavítani. A legújabb szerzemény a csehszlovák amatőrbaj­nok Kesice centere, aki állítólag már ma be is mutatkozik a Slavia csapa­tában a csatársor tengelyében. Swo­­boda, az eddigi center a jobbos,s­ze­­kn­tébe kerül. Értekezlet lesz a pénzügyminiszté­riumban az MLSz részvétele mellett, ahol a mérkőzések rendőri díjának leszállításáról fognak tárgyalni a futballsport vezérei a hatóságok ki­küldötteivel. A központi játékosigazolás egy­előre megmarad, így határozott az MLSz tanácsa. A 76. örökderbi előtt: Profibajnoki mérkőzést már négyet nyert a Ferencváros, a Hungária még csak kettőt Zöld-fehérek és kék-fehérek csatái a múltban v. I. Amatőr korszakban . Háromszor vett el pontot az Újpesttől a Budai „11”, d­e a legutóbbi három mérkőzésen kénytelen volt meg­hajolni a bajnokcsapat nagyobb tudása előtt. Az eddigi eredmények sorrendben ugyanis a következőik: 1:0, 7:2, 4:0, 2:2, 2:2, 7:1, 0:0, 2:1, 6:0, 7:1. Amint látható, a hetes szám gyakran előfordul. Kérdés az, hogy mi lesz ma a folytatás? Ha tekin­tetbe vesszük azt, hogy a Budai „11” Szombathelyen győzte le a Sabariát 2:1-re, míg Újpest U­jpes­ten csak 5:3-ra végzett a vas­megyeikkel s ha figyelembe vesszük azt, hogy Újpest 6:1-re, míg a Budai „11” 5:1-re verte a Kispestet akkor nem sok különb­séget találunk a két csapat között s azt mondhatjuk, hogy m­a aligha repül hét gól a budaiak hálójába. De nézni kell még azt is, hogy Új­pest 5:0-ra verte a Hungáriát míg a budaiak 2:1-re kikaptak a kék-fehérektől s így az amúgyis kissé Újpest mellett szóló papír­forma erősen a lila-fehérek javára billenti a mérleg nyelvét. Háromgólos Újpest-győzel­­met mutat a papírforma, míg a mi jóslatunk 4:2 Újpest javára. Sokáig kabala volt, hogy a Bocskai nem tud győzni Kispest ellen, míg végre tavaly megtört ez a hiedelem. Igaz, hogy még csak két­szer győztek a debreceniek a kis­pestiek ellen, míg ezzel szemben Kispest már ötször verte a Bocs­kait. Három csapat ellen játszottak már mindketten az ősszel. A Somo­­gyot és az Attilát megverte a Bocs­kai, Kispest pedig egyik ellen sem győzött.­­Újpesttől pontot vettek el a debreceniek, míg a kispestiek nagy vereséget szenvedtek. A papírforma erősen a Bocs­kai mellett szól a a jósla­tunk is 3:0 a Bocskai javára. Két csapat ellen ért el meglepő eredményt a Kispest s ez a­ két csapat­ ma egy­más ellen játszik. A III. ker. FC-ről és a Vasasról van szó. Az előbbit 3:1-re, az utóbbit 5:1-re verték a kispes­tiek. Újpest ellen játszottak még mind a ketten s mindkettőt kikapott két góllal. A két csapat eddigi ta­lálkozóira az a jellemző, hogy a Vasas hosz­­szú időn át nem tudott győzni a III. ker. FC ellen. Az eddigi eredmények a Vasas szemszögéből nézve ugyanis így festenek: 3:2, 1:0, 1:3, 0:1, 1:3, 0:2,1:1, 2:0. Tavaly tört tehát meg a jég s a Vasas csapata ma foly­tathatná a tavalyi sikert. Csak hogy a papírforma nem billenti a Vasas javára a mérleget. De ezzel szemben a III. kerület mellett sem szól. Döntetlen látszik a legvaló­színűbbnek s a mi jóslatunk is 2:2. MTK FTC MTK FTC lőtt Mérk. győz győz dönt. gól gól Béke bajnokságok 37 15 13 9 .64 55 Háborús bajnokságok 7 5 — 2 20 5 Béke vándordíj 9 5 3 1 16 13 Háborús vándordíj 3 2 — 1 7 3 Külföldi találkozások 2 2 — — 6 — Országos bajnokság döntője______2 1____—____1______4_____1 Összesen: 60 30 16 14 117 77 BI. Profizmus óta Bajnoki mérkőzés 10 2 4 4 - 17 25 Serlegmérkőzés , , 4 112 5 6 Középeurópai Kupa selejtező_____1______1 — _______3_____1 Összesen: 15 4 5 6 25 32 (Jegyzet: Szétválasztás után FTC és MTK helyett Ferencváros, illetve Hungária értendő.) • A­ mai mérkőzés e­sélyeinek latolgatására lapunk más helyén térünk ki. A legszebb összesített gólarány ezen a héten az Újpesté: Ferencváros—Hungária 25:17 Újpest—Budai „11” 38:8 III. ker. FC—Vasas 18:9 Kispest—Bocskai 14:11 Ma a 19. ligában is tisztul a kép hiszen itt is derbi mérkőzés kerül sorra. Két pontveszteség nélküli csapat találkozik a Szeged FC— Turul mérkőzésen. A szegediek játszanak otthon s valószínűleg ez a tény dönti majd el a mérkőzés sorsát. A vezető és szintén pont­­veszteség nélküli Soroksárnak ma a Maglód ellen nem lesz kemény küzdelemben része s így vezető helyét továbbra is megtarthatja. Erős ellenfél jutott azonban a Pécs-Baranyának a Bak TK csa­patában s ugyanakkor a Rákos­palota—Megyei■ mérkőzésen 1,ux azt döntik el, hogy kettőjük közül melyik legyen utolsó. Megnyílik a műjég... Elsőrendű, saját műhelyünkben készült ír KORCSOLYACIPŐ ? 24.— Dr. Káldor és Fivére sportkáza VI­., Erzsébet­ körül II. ss&m (Az Est-tel szemben)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék