Nemzeti Sport, 1931. december (23. évfolyam, 232-252. szám)

1931-12-01 / 232. szám

/ : E& M 1931 QEC. 0 t \ ............................L Kedd 20 fill. / _ 1921 december 1. JE­W WiJLUMtJJW XXIII. évfolyam., 232. szám jffiHGHHr SSmOn SSbLL JIEJ 11 •­­■ **.'•*' «■' 1Itfk­UnVc csütörtök és szombat kivettUvd­ k­BMIif jgMf jfff SHGnbfOVItZ tOVOfn V Jf PT az UTE-ban játszik Szerktutóség is kiadóhivatal. UHRHh fan». MSaSWW Budaper. vt­ Rózsa­ u. i­. (TeL­. 112-n, zst-x.) Wgl|| aih, V.„ » --- Saját tudósítónktól — Uvd cím: budapest 62, postattok u. BZHnBBn. MKSnSqxm tdairali dm. Huuueti Sport Budapest WH ■■HHb IMiMMaM jplSljpjfl Vabrovits Emil, a MAC kitűnő g—■—saa teniszezője, a magyar ranglista má-CaahazlovAklAban 2 Ke, Romániában 10 1*1, Jfö&féX&r®?dik helyezettje értesülésünk eee- Ausztriában 30 Nímclor-jégban 10 PT.. Svá'c JSSk Wf M nnt — klubot cserel s jovore az tan .Uc..Franciaorsarel­an 1.50 (tánc, Olaszországbs.e UTF. színeiben fog játszani. AK­i Ura, Amerikában 6 cent WptiHPF*' UTE teniszgárdája hatalmas erősö­dőnapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre hóst nyer Gabrovitz személyében. Szlovákiába ás Romániába lö­v,egyéb kü­lföldre 18 P i futballvezérek hétvégi ta­nácskozása való eredményt hozott. Meg tudott egyezni egymással a sokrétű, sokérdekű amatőr-, profi futballtábor. Nehe­zen ment, körülbástyázva renge­teg kompromisszummal. A meg­kötéseknek, kibúvóknak és a hátsó ajtóknak ez a paragrafus­labirintusa kiválóan magyar be­tegségtünet. Jele annak, hogy a közérdeket minduntalan meg akarják spékelni az egyéni vagy klubérdek ízes szalonnájával, hogy nagyobb gusztussal lehes­sen beleharapni. A különérdek nem hallgatott el itt sem, miköz­ben nagy kérdésekről volt szó. S az amatőrök szívták a fogu­kat, hogy nekik profikkal kell együttjátszani.­ E­zt a szörnyülködést nem tud­juk megérteni. Vagy leg­alább is a furcsán kor­mányozható amatőr szájízt. Azon senki sem szörnyülködik, pedig éppen elég ok lenne rá, hogy az amatőrpályákon egymásután na­pirenden vannak a botrányok. Csak éppen azon, hogy profikkal kerülnek egy fedél alá. Most, amikor a sport ügye előre rukkolt az ország színe elé, éppen nyomorúsága és­­ bajai folytán, fokozottan kellene arra ügyelni, hogy minden jelensége csak rokonszenvet és elismerést ébresszen. Még csak jelét sem látjuk, hogy hozzá mernének nyúlni a botrányok e fogas kérdéséhez. Pedig volna rá mód, volna rend­szabály, hogy a kirobbanó szen­vedélyek, az általánosan érezhető idegesség visszatetsző kinövéseit csökkentsék, sőt egyszer s min­denkorra kiirtsák. Vagy nem találja sürgősnek a BLASz tiszta helyzet teremtését? Arra vár, hogy az őszi forduló lezajlásával­­ befagynak ezek a jelenségek?* C­sikócsapatunk ma Zágrábban szerepel. A városközi mér­kőzésnek a jugoszlávokkal felvett sportérintkezés jelentősé­ge mellett az a körülmény is hagy, feszült figyelmet biztosít, hogy a szövetségi kapitány erről a mérkőzésről szeretne megoldá­sokat találni az olaszok ellen kiálló nagyválogatott kétes pont­jaihoz. Két hét sem választ már el bennünket a torinói találkozás­tól. S ahogy közeledünk a mérkő­zéshez, úgy fokozódnak nehéz­ségei, úgy magasodnak akadályai a feladatnak. Ausztria vasárnap nyolc góllal győzte le az otthon játszó svájci válogatottat és ug­rott az Európa Kupa tabellájá­nak élére. Most már csak úgy szerezhet­jük vissza a vezető helyet, ha Torinóban győzünk! Tegnapelőtt még a döntetlen is fényes ered­ménynek látszott, ma már a győ­zelem a feladat. S hol van még­ a csapat, amely képes ennek a fel­adatnak a megoldására? Nagy a tét nagyon, nagyot kell dolgozni érte! Szinte lehetetlen­nek látszik a megoldás. De a re­ményt nem szabad feladni, mint ahogy esztelenség lenne felfo­kozni. FTC-p­álya______Üllői­ út Csütörtökön, december 3-án, d. n. 8/1­2 órakor Ferencváros— Somogy T. ligabeli bajnoki mérkőzés Uóktkacé fogadta CsUté-MOpaiuítkat Szemecc és Kovács N­­­áisziU — A svájci Uate Mtomény mác megérkezet flottáiba Siralmas állapotban ven* a pálya, vagy a hideg, de szép meccsel vác min­denki és a helybeliek biztosak tégjójaikat egyesUo csapatok győzelmében itt a délután negyed 3 ócakoc Zágrárb­an, a Concochia­­pályán, ki­ülte játékvezetésével Plaggae Csikák-Zágcár — Telefonjelentésünk — Zágráb, november 30. Csendes, de jókedvű utazás után érkezett meg a Csikák csapata Zágrábba... Addig azonban történt egy és más. A budapesti indulásnál döntött Máriássy dr. a hátvédek kérdésé­ről és így h­álóra már el sem utazott a csapattal, miután a kapitány Szemere beál­lítása mellett döntött. A budapesti törzs Kaposvárott Szalay beszállásával szaporodott meg, Gyékényesnél pedig teljes lett a társaság, miután itt már a szombathelyiek is bevonultak. Még­pedig teljes számban. Kovács II. szabadságának dolgát is sikerült simán elintézni úgy, hogy ő is el­utazhatott a többiekkel. Kovács II. és Belkó a Sabariából, Bíró és Fenyvesi a III. kerületből, ezek voltak az utolsó Csikók, akik tel­jesre emelték a létszámot. Már, mikor az SHS területén, Horvátországban haladt a vonat, látszott, hogy az a havazás, ami vasárnap már elrontotta a Dunán­túl mérkőzéseit, itt még nagyobb mértékben grasszált. Mindenütt befödte a földe­ket a hótakaró és teljesen a tél érzetével futot­tunk be a zágrábi pályaudvarra. Tekintélyes számú gyülekezet jelent meg a perronon a Csikók fogadtatására. A hivatalos sze­mélyek közül Dasovics szövetségi kapitány, Juranics pénztáros, Kan­­derka, a Concordia elnöke üdvö­zölte a csapatot, amely a szállin­gózó hóban gyalog tette meg az utat a közel lévő szállóba. A zágrábi vezetésekel folytatott beszélgetés során minduntalan kiütközött szavaikból a féle­lem, hogy a hideg időjárás sok embert el fog riasztani a mérkőzésre való kijöveteltől. Sem a nézőszám, sem a bevétel nem fog tehát megfelelni annak a várakozásnak, amit a zágrábi szö­vetség táplált a Csikók szereplése iránt. Délután a szállóban ozsonnázott a csapat, majd sétált egyet. Ne­gyed 8 órakor volt a vacsora, amit újabb rövidlélegzetű séta követett. Most szobáikban vannak a fiúk és sorra kerülnek a masszőr keze alá. A holnapi műsor igen egy­szerű. Fél 11 órakor erős villásreggelit esznek a Csikók, ezután a zágrábi kedves vendéglátók rövid autótú­rára szeretnék elvinni őket, hogy megnézzék Zágráb híres szépsé­geit. Máriássy dr. és Fodor dr. azonban máris megegyezett abban, hogy csak abban az esetben viszik el a fiúkat erre az útra, ha az idő szépre fordul. A csapat a szállóban ölti ma­gára a dresszt és úgy autózik ki a Concordia pályájára, ahol reggel 3 órakor kezdődik a mérkőzés. Első dolgunk volt, hogy érdek­lődjünk a pálya talajának állapota iránt. Vasárnap a Beogradski— Concordia bajnoki mérkőzést ját­szották rajta. A meccset, amelyet a belgrádiak nyertek meg 6:2 arányban, magyar bíró, Bíró Sán­dor vezette. Amint Bíró kijelentette, 24 éves bírói múltja alatt még soha ilyen rossz állapotban levő pályán nem vezetett mérkőzést. Ebben az irányban tehát semmi jóval sem kecsegtet bennünket a holnapi nap. A pálya most is erő­sen sáros, csak a szélein van elfo­gadható állapotban, ahol még meg­maradt a fű. A zágrábi vezérkar feltűnő nyu­godt. Különösen azóta, mióta Hu­rec és Zsifkovics is meg­érkezett Zürichből. Könnyen megkapták szabadságu­rcát a Grasshopperstől, mert hi­szen vasárnap az osztrák—svájci válogatott miatt nem kellett ját­szani bajnokit a csapatnak. Jövő vasárnapra pedig már mind a ket­­ten újra Zürichben lesznek. E két nagytehetségű csatár megérkezése erőben felfokozta a bizakodást az itteni sportkörökbe?*. A zágrábi csapatban külön­ben két helyen történt vál­tozás. Löw helyett Geyer lesz a balhall, Nagy mellény — Rémes pechje volt a Ferenc­városnak/ — Mi az? Talán kikapott? — Ah! Nem tudta belőni az öt­venedik gólját! míg Valjarevics helyére a magyar származású Horvátot tették be. Ezek szerint tehát Zágráb csa­pata így fog felállni: Vrch — Slivak, Belosevics — Sinkovics, Hugh, Geyer — Ladja­­revics, Horvát, Hu­rec, Zsifkovics, Kokotovics. Juranics szövetségi pénztáros ki­jelentette, hogy ez most vitán felül a legjobb csapat, amit Zágráb kiállít­hat. Nagyon bízik együttesében és ha Összeállították a bajorok ellen szereplő ökölvívócsapatot. Csütörtökön indulás, pénteken München. Szombaton Regensburg — Saját tudósítónktól — A magyar válogatott csapat ezen a héten vívja meg az esz­tendő utolsó két válogatott mérkőzését. A csapat összeállítása elé sok akadály tornyosult. Szabó kartörése nem jött még rendbe, Körösit hivatása köti Budapesthez s így ezek megfelelő helyette­sítése csak nehezen ment. Tegnap este végre a következő csapatot jelölték a bajorok ellen: légsúly: Kubinyi NSC, banlamsúly: Énekes Bp. Vasutas, pehelysúly: Lovas BTK, könnyűsúly: Fogas BTK, neh­ezsúly: Kerekes BTC, középsúly: Szigeti FTC, kisnehézsúly: Csiszár BTK, nehézsúly: Kék­ BTK. A válogatott ökölvívócsapat csütörtökön reggel utazik el Budapestről. Este már Münchenben van, ahol másnap, pénteken mérkőzik a bajor válogatottal. Szombaton délben újból vonatra ülnek a fiúk és a kora délutáni órákban Regensburgba érkeznek, ahol még aznap, szombaton este a városi válogatott csapattal kerülnek szembe. A csapatot Bajó és Erdős szövetségi tanács­tagok, valam­int Christian szövetségi bíró kísérik. küzdelem után is, de mégis biztos győzelmet vár. A Csikók összeállítása már adva­ van: Gallina — Szemere, Bíró — Pa­lotás, Kárpáti I, Szalay — Feny­vesi, Kovács 11, Polgár, Dóri, Belkó. Barátky lesz a tartalékja a csa­patnak. Máriássy dr. sokat vár a csapat­tól. Különösen a belső hármasban bízik, hogy a várható nagyon ne­héz talajon meg fogja állni a he­lyét. Nem mondja, de lerí az arcá­ról, hogy amikor a holnapi mécs­esén jár az esze, akkor is Torinóra gondol... á Nodo, mi talán nem? A mérkőzést az itteni Willer­­ fogja vezetni. A zágrábi vezetők felvilágosítása­ szerint Fabris után a legnagyobb képességű zágrábi bírónak tart­ják, ez a rangja egyébként általá­nosan elismert. Más forrásból szerzett információim szerint igen könnyen szokott 11-eseket adni a vendégcsapat ellen. Reméljük, hogy holnapra felfüggeszti ezt a rossz szokását... Pluhár István. fi három alsó csoport már szombaton megkezdi küzdelmeit , a bírkózóbajnokságért — Saját tudósítónktól — Szombaton és vasárnap rendezi m­­eg az MBSz Magyarország birkózó bajnokságait. Ez a verseny, mint azt már jelentettük, nemzetközi jellegű. A külföldet a zombori alszövetség 6 versenyzője, valamint a Kassai SC két és a Kassai AC 3 versenyzője képviseli. Tegnap, hétfőn volt az első nevezési zárlat. A befutott nevezések szerint Szeged, Miskolc, Nyíregy­háza, Székesfehérvár, Karcag, Kis­kunhalas és Kaposvár képviseli a vidéket. Rajtuk kívül természetesen az összes számba jövő fővárosi egye­sületek is indítják bajnokjelöltjeiket. Az első mérkőzéseket még szomba­ton rendezik meg. A lég-, pehely- és kisközépsúlyú versenyzők mérlegelé­seit ekkor 50 17-ig ejtik meg és utána rögtön megindulnak a küzdel­mek. Vasárnap reggel 9 órakor lép a szőnyegre az első pár. Miután a mérkőzéseket egyszerre két szőnye­gen rendezik meg, a döntő küzdel­mekre még vasárnap este sor kerül. A bajnoki mérkőzéseket a Műegye­tem aulájában rendezik meg. Sógor Endre, a kétszeres korcsolyázó rekorder újra tréningbe állt — Saját tudósítónktól — Sógor Endre, aki tavaly hatalmas javulással egyszerre legjobb gyors­­korcsolyázóink sorába került . Da­­vasban a legelső 9 percen belüli 5000 méteres magyar eredményt érte el, Szegedről Budapestre költözött. Teg­nap este már kint is volt a műjégen ■ trenírozott. — Kitűnő kondícióban vagyok — mondotta —s remélem, hogy azt a párhetes késést, amivel a többiek korábban kezdtek, be tudom hozni. Tréninghez csak este juthatok hozzá, ami egyelőre szokatlan, de azt hi­szem, hamarosan megbarátkozom vele. Ha minden jól megy, less bele­szólásom a bajnokság sorsába is, az osztrák—magyaron pedig revánsot veszek Moseren! Ez a kettő a leg­főbb ambícióm. Sógor tréningbe állásával nagy nye­reség érte a magyar gyorskorcsolyá­zók kis táborát, mert Sógort nagy tehetsége határozottan kiváló ered­ményekre hívja el.

Next