Nemzeti Sport, 1932. január (24. évfolyam, 1-22. szám)

1932-01-01 / 1. szám

fI | T • i* ** 1 lf-r - - -i i.T -f' ** • Péntek 20 ill. 51 . MV ■ 1932 január 1. flj XXIV. évfolyam. 1. szán* StL. Megjelenő: cötörtök 4* •tombol kiviteUv- ^HbBF jjjg J»F - -ttmurN mf *111111®” w** W Boldog Uj Evet suretntoMt t» moaoMvauu g. 11 1 Swlapcec. fi, Roua-n. in. (Tel.: 111-44, 36l-». -jPW—'-n„ levélcím, budapest 62, postafiók 24. graHRSHMt Távirah dm K emeli tiport tiuáapul nlaftjKK Innf teebealo vek leben 2 Ka, Rómeóiéban 10 lat. gWtB Ausztriában 30 Gr., Németországban 20 Hl., Svájc­ban Ma, Franciaországban 1.S0 (ránc, Olaszországba!­ajfejKSitHHHf TdjanJKjJBaKgBttSw I l­ra, Amerikában 6 cent 3 OMtettn Olt Belföldre negyedévre 12 P, égj SsMet&Mrdf ________________________________ hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh *', ' —- ni ■ 1 ..........— Szlovákiába és Romániába In p e -véd külföldre 18 P .1 Hat külföldi városban játszanak ma csapataink Kölntől Athénig, Ess­inge­­nen, Münchenen, Locarnon és Montecarlon keresztül — Saját tudósítónktól — Újév napját is alaposan kihasz­nálják az úton levő egyesületeink. Ezúttal hat városban áll ki ma­gyar csapat, hogy sikereket gyűjt­sön s feledtesse az óesztendő egy néhány kudarcát. Legérdekesebb a Csikók mérkő­zése. A Csikók ma, átalakulnak profi kombinátná és Kölnben állnak ki. Reméljük, hogy a két holland mérkőzés fáradalmain túl­teszik majd magukat s Német­országban is sikerrel mutatkoznak be. Annál is inkább, mert az első sikereket a tavaszi idény végén éppen német földön aratták. Német fődön játszik ma két nagyhírű csapatunk, a Ferenc­város és a Hungária is. Mind­kettőnek vereséget kellene feled­tetnie a mai játékával és eredmé­nyével. A Hungáriának a madridi, míg a Ferencvárosnak a mann­­heimi vereségre kellene szépség­tapaszt ragasztani. A zöld-fehérek Esslingenben, míg a kék-fehérek Münchenben állnak ki. Kispest, Somogy és a Szeged FC folytata ma az útját. Egyi­kük sem kapott még ki. Remél­hetőleg Montecarlo, Athén és Lo­­carno is újabb magyar sikertől lesz ma hangos. S­í lécekből csak HAZAI-t I vegyen, mert a külföldi- i­des egyenértékű és csak f­eleannyiba kerül BRUCK BUDAPEST, JÓKAI­ UTCA 21 Wlegérkvztek KM*t&c a válogatottak Héjas a Mu­sseel Jó­ndMen, MZfyty érdeU­tóda fogadta őket — Telefonjelentésünk — (A Csikó-csapat Kölnbe tegnap este 9 óra után érkezett meg. Az érkezésről alkalmi tudósítónk telefonon a következőket jelenti:) Köln, december 11. Most érkeztünk ide. A hosszú vonatutazást a fiúk jól bírták. Mindenki kitűnő kondícióban van. Végleges döntés szerint a követ­kező összeállításban vesszük fel a harcot a kölni válogatott ellen: Háda Mándi Bíró Köves Moóré Magyar Török Kovács II. Teleki Héjas Titkos Az eredeti tervvel szemben tehát a balszárnyom történt csak némi változá is, amire a körülmények kényszerítettek. A Pestről jött fiúk is mind egészséggel megérkeztek. Jövetelünk tagadhatatlanul feltűnést keltett, az érdeklődés rendkívül nagy. Az időjárás ellen egyelőre nem lehet kifogás- Boldog újévet kívánunk az otthoniaknaik. Herczog Edvin. Lehet az olimpiai jelöltek nélkül is jó versenyt ren­­dezni/ezt akarja a koalíció mai, újévi versenye bemutatni — Saját tudósítónktól — A koalíció a Téli Vízipóló Kupa küzdelmeinek befejező napjaira, mára és vasárnapra a döntő küzdelmek IGEN TISZTELT -v. Mi s VEVŐINEK, A MAGYAR ISU SPORTKÖZÖNSÉGNEK BOLDOG ÚJÉVET KIVON KOZMA KALAP­, ŰRIDIVAT KÁROLY­ KÖRÚT 3. A SARKOK mellé úszóversenyt is rendez. A­ téli álom előtt ez a verseny az utolsó, ezután az úszók versenyre már csak az első fecske megérkezése után, márciusban kelhetnek. A program a két vízipólómérkőzés köré van építve. Az esemény a két pólómérkőzés, az UTE—III. ker. TVE és az MTK—FTC találkozója. Miután az eddig lejátszott mérkőzések az FTC-t hozzák az első helyre, igen valószínű, hogy a fejlődő zöld-fehér gárdának a torna végeredményében hosszú évek után az első komoly si­ker jut osztályrészül. A ferencváro­siak nagyon készülnek erre, azért is, mert a sikerekre már a B) közép is felfigyelt s ma­­ bemutató lesz a fedettben. Első szereplésére készül ott a ferencvárosi szurkolóhad, a B) közép. Az új esztendő tehát elég han­gosan indul meg a Nemzeti Sport­uszodában. Az MTK csapata frissebb, mint az FTC-, a zöld-fehérek azon­ban szívósabbak és súlyosabbak, úgy­hogy a siker reménye a megfelelő biztatás mellett valóságba érhet. Az UTE valószínűleg győz, pláne, ha a III. ker. megint csapatgondok­kal küzd. Az úszóprogramból ki kell emelni a 100 méteres mellúszást, a 100 mé­teres hölgygyorsúszást és a 300 mé­teres ifi gyorsversenyt, ezek egyikét sem érinti az olimpiai keret tilalma. A mellúszásban tehát Hild vezeti a mezőnyt (Forray, Mezey, Sárosi, Ku­sinszky, Saághy), a hölgyúszásban Tóth Ilonka (Sipos, Csányi, Bárány, Maliász, Fekete, Pap, Tóth II.), míg az ifiknél erősen kétes a sorrend, mert a meghívottak mindegyike — különösen Gyulai, Brém, Mikó — fejlődő, jótudású versenyző. Három staféta — szenior és ifjú­sági gyors, ifjúsági hölgy vegyes — egészíti ki a programot s a staféták­ban eldől, hogy a koalíció egyesületei közül a vízben ki a legerősebb. A verseny mind a két napon — ma is — délután 0 órakor kezdődik. „ Az FTC jég­hok­ki csapata rövidesen a magyar válogatott magva tehet" Ezt írja a bécsi Sporttagblatt a kla­genfurti jéghokki tornáról szóló be­számolójában a zöld-fehérekről — Saját tudósítónktól — A bécsi Sporttagblatt december 30-i számában tartalmas beszámoló jelent meg a klagenfurti jéghokki tornáról. A beszámoló szerzőjéről a lap csak annyit árul el, hogy ,,í£in Reiseteilnehmer tehát valaki, aki szintén résztvett a klagenfurti úton. Ez a „Reiseteilnehmer" azonban ál­lítólag nem más, mint W. Brück, a Wiener EV szakosztályvezetője, az elmúlt évek kiváló osztrák jéghokki­­válogatottja. Brück cikkében az FTC-ről is megemlékezik, mégpedig a következőképpen: ,,A budapesti FTC egészen fia­tal csapattal állt ki. A legtöbb já­tékos 15—17 éves, de valamennyi nagyon tehetséges s különösen jól és pontosan lő. I ha ez a csapat együttmarad, akkor meglehet, hogy nem is olyan sok idő múlva a vá­logatott magyar jéghokkicsapat magnót fogja képezni A Neues Wiener Montagsblatt a­ Klagenfurten AC—FTC mérkőzésről írt tudósításában megállapítja, hogy a játék a bíró hibájából a klagen­­furtiak részéről meglehetősen eldur­vult , hogy a klagenfurtiak egyik gólja szabálytalan volt. Az FTC tehát döntetlent érdemelt volna. Az FTC együttesének első külföldi szereplése tehát kedvező visszhangot keltett a külföldi sajtóban is. S mi is azt hisszük, hogy ha ez a lel­kes csapat továbbra is hatalommal, öntudatosan, de szerény fellépéssel, alkotókedvvel, de nem megfontolat­lanul halad előre a maga elé tűzött úton, úgy fejlődése, izmosodása nem maradhat el. S. Az FTC izmosodásá­val, erősödésével a magyar jég hokkisport erősödik. Megint kísért a kerékpá­rosok hivatásos alszövet­­ségének a terve Saját tudósítónktól A téli hó betakarta a nyári fájdalmakat. Legalább is látszó­lagosan. Egy idő óta,­­ bár a kérdés távolról sem megoldott, kaptunk híradást, hogy a hivatá­sos magyar kerékpárversenyzők és motorvezetők memorandummal járulnak a közgyűléshez és a professzionista alszövetség felál­lításának szükségességét bizo­nyítva, annak létesítését követe­lik. Ennek a mozgolódásnak­­— mint értesültünk, — nagy pártja van a szövetségben. A tervet még a kényelmesek szektája is szívesen látná megvalósítottnak, ha a dolog magától menne. Sajnos, a technika eddig még nem jutott... HO LESZ... SÍRUHA w p26, Lumberjáek P12-III. viharkabátP14-16, TERÉZ-KÖRÚT 1/a félemelet SALAMONI) v 11S ruházati válla.a Címre ügyelni­­ — semmit sem hallani a hivatá­sos versenyzők alszövetségének alakuló mozgolódásairól. Pedig ez a kérdés annál égetőbb, mert mint hírlik, jövőre a hivatásosok tábora nagyon-nagyon megbővül. Különösképpen akkor, ha a fogadógépes rendszer Magyar­­országon meghonosodik, a­mely tudvalévőleg csak hivatásos ver­senyzőkkel bonyolíthatja le idé­­nyét. A szövetség házatáján minden csendes. Boldog főtitkár ugyan elkészítette már a professzionista alszövetség alapszabályterveze­tét,­­ de az illetékeseknek bizony kisebb dolguk is nagyobb annál, semhogy beleártsák magukat ebbe a kérdésbe. Rengeteg mun­kát ad nekik a nagy téli semmit­tevés . .. Mivel a szövetség nem mozgo­lódik, hát most mozgolódnak me­gint az érdekeltek. Tegnap arról Újpest csapata már hosszú eszten­dők óta mindig idegenben töltötte a Szilvesztert. Pontosan minden évben meghozta a posta Újpest csapatának levelét, amelyben a lila-fehérek újévi jókívánságaikat jelentették nekünk és rajtunk keresztül a magyar sport kö­zönségének. A túrák alakulása ezúttal megengedte, hogy az újpesti gárda ebben az évben itthon ünnepelje az új esztendő fordulását. Langfelder Ferenc, Újpest igazgatója tehát sze­mélyesen adta át nekünk az újpestiek buék­jait, hogy azt a sport társadal­mának továbbítsuk. Készséggel te­szünk eleget a lila-fehérek kívánságá­nak. Tehát: Újpest boldog újévet kí­ván a magyar sport minden barátjá­nak! MODIAMO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék