Nemzeti Sport, 1932. március (24. évfolyam, 43-63. szám)

1932-03-01 / 43. szám

Kedd 20 f­illér 1932 március 1., XXIV. évfolyam, 4-3. szám Megjelenik csütörtök ét szombat kivételével MINDEN NAP Szerkesztőség és kiadóhivatalt Budapest, VI., Adzsa-u. 111. (Tel: 112-44, 111-ig.­ Levélcím: Budapest 62, postaink 54. Távirati cím: Nemzeti Sport Budapest CaehulovAMában 2 Re, Romániában 10 lel, Ausztriában 80 Gr., Németországban 20 Pf., Svájcban 20 c., Franciaországban 1.50 franc. Olaszországban 1 líra, Amerikában 6 cent. Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P, egy hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh­szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P ' % T V a.. ^ *• ’ 7 . k 'V ^ A Dole Warten lesz a tavaszi magyar—osztrák mérkőzés —. Telefonjelentésünk — Bécs, február 29. Az osztrák szövetség elnöksége ma este úgy határozott, hogy miután az olasz—osztrák mérkő­zés a Stadionban lesz, az április 24-i magyar—osztrák válogatott mérkőzés színhelyéül a Hohe Wartot jelöli ki. H. O. Három hét múlva Zürichbe indul az Újpest Húsvétszombaton a Grasshoppers, vasárnap a Young Fellows , játszanak a lila­­fehérek — Saját tudósítónktól —. Szinte rohamosan szaporodnak csapatainknak tavaszi nemzet­közi mérkőzései. Napról-napra érdekesebbnél érdekesebb hírek­ről számolhatunk be. Most leg­újabban Langfelder Ferenc, az Újpest igazgatójától megtudtuk, hogy Újpest csa­pata Zürichbe készül. Két lekö­tött mérkőzése van. Húsvétszom­­­baton, azaz már­cius 26-án a Grasshoppers, míg húszvétvasárnap a Young Fellows ellen játszanak a lila-fehérek Zürichben. Addig még két baj­noki mérkőzést vívnak: most vasárnap a III. kerület FC, majd meg a Hungária ellen. Március 20-án lesz a válogatott meccsünk Prágában s ezután, tehát három hét múlva indul Zürichbe a baj­­­­nokcsapat. Különösen a szombati mérkő­zés lesz érdekes, hiszen a Grass­hoppers csapatában szerepel a két legjobb jugoszláv játékos, Hu­rec és Zsifkovics, de ugyan­ott játszik centerhalfot Schnei­­der Pepi, a Hungária volt osz­trák játékosa is. A Grasshoppers egyébként — mint megírtuk — éppen most járt Angliában, ahol a legjobb amatőrcsapatok­ ellen játszott. Amíg tehát a Hungária és Ferencváros húsvét napját ide­haza viaskodja végig egymás elleni bajnoki mérkőzés kereté­ben, addig harmadik nagycsapa­tunk, a bajnok Újpest két érde­kes meccset vív Zürichben. Zürichnek egyébként négy ki­tűnő futballegyesülete van. Leg­jobb a Grasshoppers, utána kö­vetkezik az FC Zürich, a Young Fellows és a Blue Stars. A svájci , bajnokságért két egyfor­ma erős csoportban viaskodnak. A Grasshoppers a B) csoport élén áll, míg a Young Fellows az A) csoportban az FC Zürich mögött a második helyet foglal­ja el. Lenkey Magda —ki akar menni az olimpiára, jelen­leg Rómában edzi magát — Saját tudósítónktól — Róma, február 27. Pár nappal ezelőtt megjelent itt a ró­mai stadion fedett uszodában egy idő­sebb férfi egy fiatal leány kíséretében és melegen érdeklődött ------------------ az igazgatói iroda iránt. Hozzám vezették őket és a ki­ejtésükből azonnal láttam, hogy ide­genek, különben alig néztem meg tüzetesebben. Az idősebb úr különben hamarosan megmondta, hogy ő magyar. — Miért nem beszélnek akkor anyanyelvükön? — kérdeztem meg tőle magyarul. Az úr meghökkenve tekintett rám, a következő pillanatban, a bemutat­kozást feleslegessé téve, megismer­tem őket, már mint Lenkey Magdát és édesatyját. Lenkey Magda elkeseredett hangon mondta: — Most olvastam a Nemzeti Sport­ban, hogy egy hátúszót akarnak ki­vinni helyettem az olimpiára. Ret­tentően rosszul esett ez nekem, hiszen minden vágyam csak az, hogy részt­­vehessek az olimpiai játékokon. Nem is tudom, mivel érdemeltem ki azt, hogy olyan könnyen elfelejtettek, el­ejtettek. Vagy nem akarnak tudo­mást venni létezésemről? — Ha nem tudnák, hol vagyok, mi van velem, hát ezennel jelent­kezem, hogy élek, kitűnő a kondícióm s azt hiszem, tudok annyit, mint ta­valy, még edzés nélkül is. Magda elárulta, hogy egy hónapja nem volt uszodában. Hamarosan nekivetkőzött és első kísérleti 50 métere — én mértem — 83 mperc volt. — Bravó Magda! — biztattam. — Mi lesz most? — Hát tudja — felelte —, ha sike­rül hosszabb szerződést kapnom itt Rómában, akkor belefogok a rend­szeres edzésbe. Remélem, hogy a magyar sport még nem mondott le rólam végérvényesen. Magda megjelenésének hamar híre szaladt s legközelebbi edzésén már egész sereg újságíró rohamozta meg interjúért. A stadion vezetősége is megjelent és kedves szavakkal üd­vözölte a magyar bajnoknőt, aki pompás stílussal úszkált, majd re­mek ugrásokkal szórakoztatta a kö­zönséget. Lenkey Magda — bocsánat, e minő­ségében: Magde Biséra — különben az itteni „Salone Margherita" nevű variete színpadán lép fel s oly nagy sikere van, hogy a műsor legjobb szá­mának ismerik el. Egy hónapig itt lesz Rómában, aztán talán tovább is. Ha sikerül megállapodnia, vagy aszod­ás városokban szerepelnie, tény­leg lehet reményeket fűzni szerep­léséhez. Szász Imre: Római tudósítónk beszámolójához csak annyit teszünk hozzá, hogy a MUSz nem ejtette el Lenkey Magda amerikai szereplésének gondolatait. Pusztán arról volt szó, hogy a magyar bajnoknő hosszú ideig nem hallatott magáról és mert a szerződés a leg­jobb magyar hölgyúszóra is gondol, gondoskodni kellett alternatív meg­oldásról arra az esetre, ha Lenkey nem lesz olyan formában, vagy olyan szerződésben, hogy részt vehessen az olimpián. Ha azonban rendelkezésre tud állani és megfelelő tudásról tesz tanúságot, a helyén készen áll. Re­méljük, ezt örömmel fogja olvasni lapunk hasábjain. Varga BSE a Hungáriához szerződik — Saját tudósítónktól — Többszöri próbajáték után a Hun­gária a mai nap folyamán leszer­ződteti Vargát, a BSE kitűnő játé­kosát. Varga a BSE-ben leginkább a csatársorban, a balösszekötő poszt­ján szerepelt, annak ellenére, hogy vérbeli fedezetjátékos. A kék-fehé­rek természetesen a fedezetsorban fogják Vargát játszatni. Közel hétszáz községet érint az idei Magyarország körüli verseny útvonala . — Saját tudósítónktól — Az idei Magyarország körüli ver­seny terepét most állapította meg az MKSz. Az előzetes kiírás szerint az 1932-i ötnapos torna helyszíne az Alföld és Északmagyarország lesz, távja körülbelül 1400 km és útvonala hétszáz községet érint. Az első napon Budapesttől Szente­sig halad az ötnapos mezőnye. A második nap Szegeden, Makón, Hócm­ező­vásárhelyen át Debrecenig ér. A harmadik napon Debrecenből kiindulva Nyíregyházát, Tokajt és végül Miskolcot választaná útirányá­nak. A negyedik napon Miskolcon át és a Mátra hegyvidékén (közbeiktatott hegyiversennyel) Gyöngyösig visz az út. Az ötödik napon végül Gyöngyös­ről Budapestre gurulna a Magyaror­szág körüli verseny mezőnye. A részletek kidolgozásával most foglalkozik Neumann országos kapi­tány. Fanta kapitány válogatott edzést tart szerdán • Telefonjelentésünk Prága, február 29. Fanta, a csehszlovák szövetségi kapitány szerda délutánra egész sereg­játékost rendelt ki a Sparta­­pályára, hogy a március 20-i magyar-csehszlovák mérkőzésre próbajátékot rendezzen. Meghí­vást nyertek a következő játéko­sok: a Spartából: Ledvina, Burger, Czyroky, Perner, Madelon, Srbek, Pelczner, Silny, Nejedly, Sokolar; a Slaviából: Planicska, Zseni­sek, Vodicska, Simpersky, Junek, Soltys, Swoboda, Jóska; a Viktória Zsiskovból: Steiner, Stepan, Moudry, Luska, Bradács, Prusa, Zajicsek, Skocsdole; a Bohemiansból: Hochmann, Tyrpekl, Bejal; a TFK-ból: Zosel. A csehszlovák játékosok folyton emelkedő formája után ítélve Fanta igen erős csapatot fog ki­állítani március 20-ra. Moldvay. Kocsis Antal újabb győzelmet aratott vasárnap Amerikában — Saját tudósítónktól — Kocsis Antal olimpiai bajnokunk amerikai szereplése a siker jegyében halad tovább. Azt már jelentettük, hogy Placnerrel, a kiváló francia ökölvívóval múlt héten döntetlenül mérkőzött. Két napra rá újabb mérkőzést vívott Kocsis, amely már nemcsak félgyőzelemmel, hanem teljes diadallal végződött. Erről szól az alábbi távirat: Washington, február 28. Pladner elleni döntetlen után másnap vonatra ültünk és vasárnap Washingtonban mérkőztem. Billy Sanderst 10 menetes küzdelemben legyőztem. Innen Montrealba utazunk, ahol március első hetére van lekötött mérkő­zésem. Mikor kapom meg a kért magyar címereket? Eredményről táviratozok. Tony.­­Sanders, akit Kocsis most megvert, nem tartozik a fiatal évjárathoz. Több jelentős sikert aratott már, így többek között Washington bajnokságát is magáénak mondhatja.) Felfüggesztették a Nagyváradi Atlétikai Clubot a párisi túrája miatt A felfüggesztés híre éppen tegnap este, az ünnepi bankett alatt ér­kezett a nagyváradiakhoz — Telefonjelentésünk — Nagyvárad, február 29. Ma este ünnepelte a Nagyváradi AC sikeres párisi túráját díszes klubvacsora keretében. A vacsora hangulata igen nyomott volt, mert már a résztvevők asztal mel­lett ültek, amikor megérkezett a bukaresti szövetség döntése, amely a nagyváradi sportegyesüle­tet párisi szerepléséből kifo­lyólag felfüggesztette. A felfüggesztés oka Románia pá­risi követének, Cecianu meghatal­mazott miniszternek egy jelentése volt, amellyel kapcsolatban a ro­mán szövetség most vizsgálatot indít a kitűnő futballcsapat ellen. A felfüggesztés okáról közeleb­bit nem lehetett megtudni. A vizs­gálattal a román szövetség az északi kerület elnökét, a kolozs­vári Pirnescut bízta meg. A va­csorán jelen volt bukaresti sport­lapszerkesztő, Beilis, akit munka­társunk megkérdezett, kijelen­tette, hogy a felfüggesztésnek csak pre­ventív jellege van és véleménye szerint további el­járásra vagy büntetésre semmi ok nincsen. Érdekes, hogy a felfüggesztő határozat még az elmúlt hét csü­törtökjén kelt, de csak tegnap este hozták az érdekelt egyesület tudomására, ahol nagy lehangolt­­ságot keltett. Erős dr. Dávis végigverte a legjobb csehszlovák versenyzőket és megnyerte a bajnokságot — Telefonjelentésünk — Prága, február 29. Vasárnap este kezdődtek meg Csehszlovákia ezévi asztali­tenisz­­bajnokságáért folyó döntő mérkő­zések, de a végső eredmény csak ma hajnali 3 órakor született meg. A bajnokság nagy magyar sikert hozott, Dávid óriási küzdelem után megverte a legjobb cseh­szlovákokat s ezzel helyreállította a magyar asztali­teniszezők becsü­letét Prágában. Dávid pedig csak tartalékja a legjobb magyar hár­mascsapatnak! Érdekes, hogy a magyar fiú a verseny előtt levelet kapott a magyar szövetségtől, mely figyelmeztette őt a verseny fontosságára. Dávid vasárnap délután és este Lauterbachot 21:11, 13: 16, Mala­ceket pedig 21:18, 16, 19:21, 21:16 arányban győzte le. Haj­nalban került sor a döntőre. Ennek­redménye: Dávid—Kolar 21:13, 13, 15:21, 16:21, 21:14. Óriási izgalmak közben Dávid nagy előnyét kiegyenlíti a cseh­szlovák fiú, döntő — ötödik — szetre kerül sor. Kolar félelmete­sen kezd. Pillanatok alatt 7:3-ra vezet, de ekkor fenyomül Dávid, összeszedi magát és biztosan győz. A női egyest Smidova nyerte meg. Moldvay. MODIAHU t.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék