Nemzeti Sport, 1932. május (24. évfolyam, 84-105. szám)

1932-05-01 / 84. szám

i­l"' x­t­f f £t ■ a Vasárnap 20 fül. ........... — 19­32 május 1. I XXIV. évfolyam, 84. szám Megjelenik csütörtök és szombat interpel 18ffffffffly MW **#" £ Á _ MINDEN NAP V ...v Levélcím: Budapest 62, postafiók ’ 24. ^ • A) f S ff ff Távirati dm: Nemzeti Sport Budapest ^ * hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh- Szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P T MefyéeUeakk a f$n* imksm Ifc Dál&em, p,&frciUás tzkántyt ettek, s — telet ittak ed — A délutáni bántig utái* n*ác to­etyUástatták a u*a$uac töd is tfenéeu^sié $nímSíZ' mewUsc f&g, cuzcdui •— Saját tudósítónktól — Tegnap délelőtt váratlan sür­göny érkezett a tenisz szövet­ségbe. A távirat röviden csak annyit jelzett, hogy Grotenfelt és Braudet, Finnország két DC-rep­­rezentánsa délben 1 óra 10 perc­kor érkezik Budapestre. A finne­ket csak vasárnapra várták, s így a távirat meglehetősen készület­­lenül találta az itthoniakat. Még­is sikerült két alelnököt — if.j. Hezzum János dr.-t és Pick Jenőt ■— hamarosan előkeríteni, hogy a finnek fogadtatásáról kellő mó­don gondoskodjanak. A két alel­­nök és a vonat pontosan egyidő­­ben futott be a pályaudvarra, s hamarosan megköttetett a finn— magyar barátság a keleti perron­­ján. (Grotenfelttel és Biaudet-vel nem nehéz barátságot kötni. Mind a két finn teniszező végtelenül szimpatikus, jókedvű, kellemes sportember.) A finn vendégek az egyik elő­kelő budai nagyszállóban mosták le magukról az út porát-kormát, s ugyanott ültek ebédhez. „Magyar specialitást” szerettek volna enni, kaptak tehát „paprikás tokányt”, ami ugyebár sör nélkül nehezen képzelhető el. Finn vendégeink azonban kijelentették, hogy négy nap óta nem ittak igazi, finom nyerstejet, hát inkább azt inná­nak. (Tokányra tejet! Jóságos Isten...!) És ittak. Nyers tej ugyan nem volt, de volt pasztöri­zált. Azt itták hidegen, s nagyon ízlett. A tokányra ... Mindezek és rövid pihenő után lement a két finn Davis Cup­man a BLKE közel fekvő tenisz­tele­pére (ahol a finn—magyar DC mérkőzés lebonyolításra kerül), s ott előbb Schmidt Ferenc tréner­rel dolgoztak, majd Bartus Gyulá­nak, a BLKE jeles játékosának bevonásával párost játszottak. A játék során feltűnt a szőke, jó­alakú Grotenfelt hatalmas erejű adogatása és lecsapása, ami valóban gyilkos ütés. Mind a két játékos hátulról is keményen üt, de Grotenfelt biztosabban. Játéka után uzsonnára invitálta a finneket a vendéglátó BLKE, s a finn játékosok most már nem vetették meg a jó magyar sört. (Tudni kell, hogy Finnországban 13 éven át éppen úgy prohibició volt, akárcsak Amerikában. Éppen ezért Finnországban mindenki szenzációsan megtanult­a inni. Ez már így van a tiltott dolgok­kal ...) Grotenfelt és Braudet élénken érdeklődött a magyar DC csapat összeállításáról, s noha Finn­országban az idén még egyáltalá­ban nem. Németországban és Ausztriában pedig eddig összesen három alkalommal trenírozhattak komolyan, remélik, hogy sikerül jó ered­ményt elérniök. Ma délelőtt fél 10 órakor a BLKE remekül elkészített díszpályáján tréninget tart a két finn játékos, majd utána végignézik a magyar DC csapat utolsó válogató mérkő­zését, a Kehrling, Zichy gr.­ Gabrovitz, Aschner párost. Vasárnap, május 1-én, délután 725 órakor Biotorvezetéses­­ mérkőzés III istenes, pl Szekeres, Ifil Vida, Német, Nagy, Garay Ifi és Idirkovits­­ közön­t 75 ki. távon a Millenárison A Nemzeti Sport tiszteletdíjat ad a jubiláns verseny műugró számára A Nemzeti Sport a MUSz jubi­láns versenyére értékes tisztelet­díjat adományozott. A tiszteletdí­jat a műugró verseny győztese kapja meg. A márványalapra he­lyezett művészi bronzrelief előre­láthatólag az Európa-bajnok Staudingernek jut, lapunk azon­ban a legjobban szereplő magyar versenyzőt is jutalmazni kívánja. Ezért a legjobban szereplő ma­gyar versenyzőnek is felajánlja plakettjét. A Magyar Kupa a bajnokság büszke címe mellett labdarúgósportunk Nagy Díja­s lenne, ha a szövetség és az egy­letek komolyan akarnák. A szö­vetségben még megvan a jó szán­dék, évről-évre hozza az új és ve­­rejtékesen kiformált szabályokat, az egyletek azonban nem tudják elszánni magukat arra, hogy a Magyar Kupát arra a magaslatra emeljék, ahonnan például az An­gol Kupát a király, vagy a ki­rályné, esetleg a trónörökös oszt­ja ki, vagy ahonnan a Francia Kupát nyújtja át személyesen az államfő, a köztársaság elnöke, a győztes csapat kapitányának. Ezzel szemben nálunk ugyan­akkor, amikor a kupadöntő a sors véletlen szeszélye folytán egyenlő az „örök derbi”-vel, azzal a Fe­rencváros—Hungária mérkőzés­sel, amelynek még ezen a hét szűk esztendős tavaszon is komoly kö­zönségsikere volt, szóval ugyan­akkor azon gondolkodnak az ille­tékesek, hogy egy szürke utolsó­­előtti bajnoki forduló vasárnapja elől egy még szürkébb szombat délutánjára hozzák a nagy meg­ütközést. Ide süllyedt tehát a Ma­gyar Kupa döntője! Ugyanakkor pedig sírunk, hogy nem tud meg­élni a profifutball. Ilyesmik mel­lett lehet ezen csodálkozni? Mert ha a júniusi vasárnapo­kat már nem kedvelik a klubok a hétvégi kirándulások konkuren­ciája miatt, akkor miért hagyták kihasználatlanul a szinte tálcán kínálkozó áldozócsütörtököt és Űrnapját? Ebben az évben ugyan a szövetség szabályba iktatta, hogy a döntő napja áldozócsü­törtök, a magyar—olasz mérkőzés akadályokban gazdag terminus­­keresése azonban végül is május 8-át jelölte ki az Európa Kupa mérkőzés határnapjaként és így az áldozócsütörtöknek vissza kel­lett vonulni. Itt volt azonban Űr­napja! Miért nem tűzték ki erre a kedvező hétközi ünnepnapra a kupadöntőt? Vagy talán egy túramérkőzés fontosabb a Magyar Kupa döntő­jénél?! A FIFA pünkösdi kongresszusán várható olyan döntés, ami lehetővé teszi az angolok visszatértét a FIFA-ba. Az angoloknak három fel­tétele van: az International Board játékszabályalkotó jogának elisme­rése, az angol nyelvnek a FIFA hi­vatalos tárgyalási nyelveként való elismerése és az angol játékosvándor­lási szabályok átvétele. Május 3, 4, 5. Finn-magyar Davis Cup mérkőzés a BLKE díszpályáján (L, Horthy Miklós-út 67.) Jegyek: (elővételben): 1.— P-től 5.— P-ig, (helyszínen): 1.— P-től 6.— P-ig. Elővétel: Kertész és Weszely cég (IV., Váci­ u. 9.) — Tenisz Szövetség (V., Alkotmány­ utca 3.) — BLKE- pálya (I., Horthy Miklós­ út 67.) Csak Kuli és Frigyes győzött a négy nemzet berlini ökölvívó mérkőzésének első napján — A többi magyar mérmi vere­séget szenvedett — Döntök hétfőn — Telefonjelentésünk — Nagy érdeklődéssel várta Bu­dapesten mindenki a négy nem­zet berlini ökölvívó mérkőzésének az eredményét. Az első nap lesújtó volt szám­unkra, mivel legjobbnak tartott ökölvívóink sorra felmond­­ták a szolgálatot és vereséget szenvedtek. Csak két súlycsoport­ban tudtunk győzelmet elérni. Berlin, április 30. Jól indult a négy nemzet mérkő­zése. Kubinyi aratja az első magyar győzelmet. Az első meglepetés már Énekesnél bekövetkezik, akit vesz­tesnek hirdetnek ki a bírók. A sem­leges, nem pontozó bírók megálla­pítása azonban ettől eltér, mert szerintük Énekes a két utolsó menetben jobb volt ellenfelé­nél. Még csak egy magyar győzelmet hozott ez az este. Frigyes, az újonc tudott diadalmaskodni. A többiek, Kondorossy, Ecsegi, Szigeti, Csi­­szár és Körösi sorra vereséget szen­vedtek. Legfájdalmasabb talán Szi­geti veresége, de nála ugyanaz a helyzet volt, mint Énekesnél. Dán és olasz részt­vevők jobbnak tartották, mint ellen­felét. Részletes eredmények: Légsúly •• Kubinyi győz Stach (Német­ország) ellen. Kubinyi állandóan támad. Félelmetes horogját még sem tudja pontosan bevinni, mert Stach roppant fürge és jól véde­kezik. Rodriguez (Olaszország) győz Jörgen Petersen (Dánia) ellen. Bantamsúly: Mohi (Németország) győz Éne­kes ellen. Ezen a mérkőzésen bosszulta meg magát az a kényel­mes edzés, amivel Énekes erre a küzdelemre készült. Mohi pompás egyenesei már az első menetben megzavarták Énekest, aki seho­gyan sem bírt taktikát változtatni és folyton beleszaladt a német egyeneseibe. Melis (Olaszország) győz He­­ning Jensen (Dánia) ellen. Pehelysúly: Frigyes győz Aage Petersen (Dánia) ellen. Frigyes oly lendü­lettel támad, hogy a dán jóformán szóhoz sem jut. A magyarnak minden ütése ül és biztosan győz. Schleinhoffer (Németország) győz Alessandri (Olaszország) ellen. Könnyűsúly: Bianchini (Olaszország) győz Kondorossy ellen. Az európabaj­­nok formája tetőpontján van és valósággal játszott Kondorossy­­val. Utóbbinak erőből hozott üté­sei rendre a levegőbe szaladnak. Kartz (Németország) győz Wachter (Dánia) ellen. Szünet után került sor a négy felső súlycsoportra. Wes­ersúly: Sörensen (Dánia) győz Ecsegi ellen. Lütke (Németország) győz Ca­­sadei (Olaszország) ellen. Középsúly: Bernlöhr (Németország) győz Szigeti ellen. Teljesen egyen­rangú ellenfelek: Szigeti a 2. és 3. menetben volt jobb ellenfelénél és inkább győzelmet érdemelt vol­na. Bernlohr csak az első menet­ben volt kiváló, de pontfölénye még­sem volt akkora, hogy Szigeti azt ne hozta volna bi.. A lyrék­ mégis mást ítéltek. K. Nielsen (Dánia) győz Lon­­ginotti (Olaszország) ellen Kisnehézsúly: Rossi (Olaszország) győz Csi­szár ellen. Jörgensen (Dánia) győz Schil­ler (Németország)­ ellen. Nehézsúly: Badstübner (Németország) győz Körösi ellen. Rovati (Olaszország) győz H. Nielsen (Dánia) ellen. Vasárnap pihenőnapjuk van a versenyzőknek. Hétfőn este foly­tatják a küzdelmeket, amikor a győztesek a győztesekkel, a vesz­tesek a vesztesekkel a következő párosításban mérkőznek. Az első helyért Kubinyi—Rodriguer. Mohi—Melis, Frigyes—Schleinkoffer, B i anch in i—Kartz, Sörensen—Lütke,' Bernlöhr—Nielsen, Sörgensen—Rossi, Badstübner—Rovati, A harmadik helyért Stach—Petersen, Énekes—Jensen, Pedersen—Allessandri, Kondorossy—Wachter, Ecsegi—Casadei, Szigeti—Longinotti, Schiller—Csiszár, Körösi—Nielsen. E E­EDMÉNYEK Zágráb: Viktória Zsiskov (Prá­ga)—Gradjanski 1:1 (1:0)­. 4000 néző. A Budai „11“ tegnap este már eluta­­zott Temesvárra, ahol ma a TAC-cal mérkőzik. Hétfőn Aradon, csütörtökön pedig Zsombolyán játszanak a budai fekete-fehérek, akik a következő csapat­tal indultak útnak: Horn — Régner, Fekete — Kárpárti II. és I., Schuster — Grumpf, Ember, Lyka, Polgár, Bach­­mann s tartalékként Lantos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék