Nemzeti Sport, 1932. június (24. évfolyam, 106-126. szám)

1932-06-01 / 106. szám

Szerda 20 fill. 1932 június 1. XXIV. évfolyam, 106. szám V ég Ittenit­­sütörtök­ét nemből UoéMM MINDEN NAP Szerkesztőn/)­ét kiadóhivatal: Budapest. VI., Adzsa-u. III. (Tel.t 112-4*. ISI-16.) Levélcím: Budapest 13, postaitól: 14. Távirati dm: Nemzeti Sport Budapest Csodaslovákiában 2 Ke, Romániában 10 lel Ausztriában 30 Gr., Németországban 10 PL, Svájcban 20 t, Franciaországban­ LSO franc, Olaszországban 1 Ura, Amerik­ában 8 cent. BlSUzetisi díj: Belföldre negyedévre 12 P, egy hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh­szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P , Toldi, aki a századikat belőtte ■Tea kalappal! Le a kalappal !­ . a futballközönség előtt! Az előtt a közönség előtt, me­lyet nem és mégsem s talán so­hasem lehet eltántorítani a fut­­balltól, még programtalan máju­sokkal, hátat fordító csapatokkal, balkezes szövetségi politikával sem. Mert ime: A Ferencváros—III. kerület mérkőzés már nem befolyásolta a bajnokság sorsát, tehát mint baj­noki mérkőzés nem válthatott ki komoly érdeklődést. Ellenben a közönségnek, amely egyszer (va­sárnap) már fizetett, tegnap újra fizetnie kellett, aztán hét­köznap, közönséges hétköznap volt. És ami a legsúlyosabb: délután fél négy órától kezdve negyed hétig zuhogott, ömlött, szakadt az eső... Ez négy súlyos ellenérv ... És az üllői úti pálya tribünjei alatt tegnap mégis több mint 4000 ember húzódott meg és várt — a Fradira, a századik gólra, a Sárosi Gyurkára meg a Turayra, a­­ futballra! Megható ez a szeretet. A fut­­ballnak, az igazi futballnak ez a rajongó szeretete, amely ma is él a közönség szívében. S amely ki­viszi, kihajtja a közönséget a pá­lyára záporban, dupla fizetség­gel,­ szürke bajnoki, fordulóra, hétköznap is, ha — szép játékot remél!* K­ivonult a RAC a vívószö­vetségből, mert a vívószö­vetség válogatóbizottságá­nak döntését, helyesebben a dön­tés megszületésének alkotmányos formáit magára nézve sérelmes­nek tartotta. Ebből a kivonulásból ezen a he­lyen olyan következtetést aka­runk csak levonni, ami hitünk szerint a sportnak — nemcsak a vívósportnak, hanem sok más sportnak is — csak használhat. Azoknak a sportágaknak ugyanis, amelyeknél még nem vezették be az egyéni válogatási rendszert. Mert a vívószövetség sérelme­zett döntése nemcsak az olim­piára szóló készülődés ideges lá­zára figyelmeztet, hanem arra is, hogy több szövetség válogatási rendszere — a vívószövetségé is — elavult. A bizottságosdi nem felel meg sem a modern élet ira­mának, de a nyugodt légkör meg­teremtésének s így magának az illető sportág érdekeinek sem. Be kell látni már végre — annyi baj, vész és veszekedés után —, hogy egy tekintély, amely oszthatatlan, sokszor na­gyobb súlyt jelent, mint a hat vagy nyolc tekintélyből álló bi­zottság. Mert a tekintély nagy­sága nem az összeadott tekinté­lyesek számától függ. A „Gyurcsik-ügy" miatt újabb három pontot vettek el a III. kerületi TVE-től Két pontot kapott a Fér­­VSK, egyet a 33 FC Az MLSz intézőbizottsága má­jus 17-i ülésén megsemmisítette Gyurcsiknak a III. ker. TVE-bez szóló igazolását. Erre támaszkodva az FVSK és a 33 FC megóvta a III. ker. TVE ellen 0:2, illetve 2:2 arányban végződött mérkőzést. A BLASz I. számú intézőbizottsága tegnap este tárgyalta a két egye­sület óvását s annak helyt adva, a két mérkőzést megsemmisítette s a mérkőzést gólarány nélkül az FVSE, illetőleg 33 FC javára iga­zolta. Zuhogó esőben, latyakos pályán is kitűnő futballt hozott a Ferencváros és III. ker. FC mérkőzése Ferencváros—III. ker. FC 3:1 (2:0) Az óbudaiak kitűnően játszó halfsora nem engedte, hogy egyoldalúvá váljék a játék Góllövő: Toldi, Toldi, Táncos, Beretvás Üllői­ út, 4000 néző. Bíró: Kohányi.­­Éppen úgy alakult a helyzet, mint vasárnap. Az előmérkőzés alatt egyre komolyabban és komo­­rabban gyülekeztek a felhők a pálya felett, majd öt óra tájban­ elkezdett esni az eső. Az előmérkőzést abbahagyták, az öltözőkben pedig arról tanakod­tak, hogy meg lehet-e tartani a mérkőzést vagy sem? Fenyvesi az első égzengésnél tréfálkozva jegyezte meg: — Most már minden rendben van. Vasárnap éppen ennél a dör­gésnél hagytuk abba! A ferencvárosiak öltözőjéből egyre aggodalmasabban nézték a sűrű esőt, amely igen nagy csep­­pekben s éppen olyan dúsan on­totta a vizet, mint a vasárnapi zápor. Az egyesületi vezetők — elsősorban a kerületiek — azt hangoztatták, hogy nincs szabad napja a két csapatnak már, tehát hacsak lehet, le kell játszani a mérkőzést. Néha, néha kinézeget­tek a kijárónál, kémlelték az eget s ilyenkor tapasztalhatták, hogy a közönség mennyire kívánja a játékot. Fütyült, tombolt a néző­sereg, amely igazán tekintélyesre növekedett ebben a kellemetlenül alakuló időben. A játékvezető lassan, de nyu­godtan készülődött. Kijelentette, hogy fél hatkor megvizsgálja a pálya talaját s ha megfelelőnek találja, levezeti a mérkőzést. A pályavezetőség pedig nekilátott, hogy a vizet levezesse a pályáról. Kinyitották a lefolyókat s a víz hamarosan le is folyt, csupán egyes mély pontokon maradt meg. Az eső vigasztalanul esett, de az idő is múlt. A kerületiek gondol­tak egyet s fél hat tájban megje­lentek a pályán, óriási éljenzés, üdvrivalgás fogadta őket. Komor Ödön mosolyogva szólt: — A kerületet ilyen ünneplés­sel még nem fogadták az Üllői­­úton! Megjelent a bíró is, a Ferenc­város is. Kohányi végigjárta a pályát , a következőket jelentette ki: — A pálya pillanatnyilag nem alkalmatlan a mérkőzés lejátszá­sára. Ha a két fél akarja, meg­kezdem a mérkőzést. Ha azonban az eső továbbra is erősödik, a pálya víz alá kerül, kénytelen le­szek lefújni a mérkőzést. Pataki Mihály és Komor Ödön kérte a bírót, hogy kezdje meg a mérkőzést. Erre nekiláttak a lefolyó lyukak betömésének, ami elég sokáig tar­tott. A kerületisták közül többen nagy hévvel segítenek a munká­soknak, Lázár meg ernyőt kér az egyik nézőtől s így didereg alatta Sárosival, majd Táncossal a zu­hogó esőben. Takács I. választ kaput, már kezdésre ad jelet a bíró, mikor Turay mutatja, hogy a középnél az egyik lefolyó lyuk még nincs eltömve. Újra nekilát­nak a munkának. A közönség han­gosan buzdítja a munkást, aki a talicskán a földet hordja szét s mikor leballag a pályáról, némi késéssel megindulhat a játék. Az eső tovább hull és csapdossa a latyakos, víztócsás pályát, mi­kor így sorakozik fel a két csa­pat.­ Ferencváros: Háda — Takács I., Korányi — Laky, Sárosi, Lá­zár — Táncos, Takács II., Turay, Toldi, Kohut. III. ker. FC: Biri — Werner, Bíró — Beretvás, Lutz, Magyar — Fenyvesi, Győry, Zilahy, Ha­jós, Dömötör. A századik gól hama­rosan megszületik, később az eső is eláll Zilahy indítja útnak a labdát s az első támadást a kerület vezeti. Az állóhelyen a nézők torkára forr a hajrá Fradi, mikor Hajós jobbra ad s a kitűnő helyzetbe került Fenyvesi elől Korányi kor­­nerre tolja a labdát. A védelem hárít. Fröccsen a víz, cuppog a talaj, amint a játékosok rohannak a labdával és újra teljes erővel zeng: „Hajrá Fradi!” Az ég azonban lassan tisztul, bár az eső nem szünetel. Turay Táncost szökteti, a bíró azonban Takácsot lesen csípi. A rúgás nem messze viszi a labdát, újra a Ferencvá­ros jobbszárnya támad. Táncos Takács elé ad, aki lefut a korner­­vonalig s onnan íveli befelé a labdát, mely átszáll balra. Toldi és Beretvás ugrik fel érte, a csatár feje maga­sabbra nyúl s róla csúszta­­tottan megy a labda, de mégis elég erősen a kapu jobb alsó sarkába. (1:0). 3. p. A labda közvetlenül a kapufa tö­vénél csúszott be s Biri vetődése — a kapus a kapu másik felébe várta a fejest — pillanattal ké­sett. A nézőtér hatalmas ünnepléssel fogadja a gólt, amely a Ferenc­város századik gólja a bajnokság­ban. Ropog a taps, harsog az él­jen s most tűnik csak fel, hogy a kegyetlen esőben is mennyi né­zője van a mérkőzésnek. A játék változatosan megy to­vább. Mindkét csapat jól alkal­mazkodik a talajhoz, erős, emelt labdákkal igyekszik játszani s él­vezetes a mérkőzés. Itt-ott persze a nagy tócsából igen nehéz ki­rúgni a labdát s a közönség mu­lat, mikor kétszer, háromszor is nekifut valamelyik játékos s a labda mégis ott hömpölyög a víz­ben. De nem tesz semmit. Kohut Ma kezdődik és egy hétig tart a Ludovika nagy­arányú sportversenye Tizenhárom versenyszámban vesz részt a Ludovika mindkét főcsoportja — Saját tudósítónktól — Beszámoltunk annak idején, hogy vitéz Gömbös Gyula honvédelmi mi­niszter milyen nagyarányú és az egész magyar sportot fellendítő sporttervet dolgoztatott ki. Ennek a nagyjelentőségű elgondolásnak egyik eseménye, a Ludovika sporthete ma kezdődik. A nagyszerű versengés tizenhárom versenyszámból áll és részt vesz benne a Ludovika mindkét főcsoportjának egész sportgárdája. A kitűnő fiúk egészen bizonyosan az általános értékű sportteljesítményen kívül egész sereg országos szempont­ból is figyelemreméltó eredményt fognak teljesíteni. A sporthét tizenhárom ver­senyszámból áll: 1. Modern pentatlon, 2. Kardvívás (egyéni és csapat), 3. Tőrví­vás (egyéni és csapat), 4. Céllövészet, 5. Atlétika, 6. Mezei futás, 7. Úszás, 8. Ví­zipóló, 9. Evezés, 10. Kézi­­labda, 11. Szertorna, 12. Gyephokki, 13. Tenisz. Látnivaló, hogy a program úgy­szólván minden sportágat felölel és ismerve a Ludovikán folyó komoly sportkiképzést és az akadémikusok sportkészségét, a verseny minden számban nagyon érdekesnek ígér­kezik. A versenyek részletes beosz­tása a következő: Június 1-én, 9 órakor hadipuska- és pisztoly­­lövés a tétényi lőtéren, 11 órakor evezés (4-es és 2-es) a Margitsziget felső csúcsától a Csá­szárfürdőig, 7 órakor, atlétikai versenyek (100 m síkfutás, diszkosz, súly, gerely, magas-, távol-, rúdugrás) a LASE II. pályán (Hidegkuti-utca), 4 órakor modern pentatlon lovaglás a kisrákosi gyakorlótéren, június 2-án, 8 órakor tenisz a LASE I. pályán (Üllői­ út), 9 órakor szertorna a LASE II. pályán, 4 órakor tenisz folytatása, 4 órakor tőrvívás (egyéni és csa­pat) a LASE II. pályán, 4 órakor épéevívás (modern pen­tatlon) , június 3-án: szünet, június 4-én, 8 órakor tenisz folytatása, 9 órakor céllövészet (kisöblű fegy­ver és modern pentatlon pisztoly­­lövés) a LASE I. lőterén, 11 órakor evezés, 2 órakor tenisz folytatása a LASE II. pályán, 4 órakor gyephok ki a LASE II. pályán, június 5-én, 9 órakor kardvívás (egyéni és csa­pat) a LASE II. pályán, 6 órakor úszás (4X100 gyors­staféta, 300 m modern pentatlon és vízipóló) a Császárfürdő fedett női uszodájában, június 6-án. 9 órakor mezei futás modern pentatlon a LASE II. pályán, fél 4 órakor atlétika (4X100 m staféta), 4 km mezei futás, kézilabda­mérkőzés a LASE II. pályán. Utána díjkiosztás és kerti ünnepély.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék