Nemzeti Sport, 1932. november (24. évfolyam, 213-233. szám)

1932-11-02 / 213. szám

S­zerűn 30 fiú­. 1932 november 2 XXIV. évfolyam, 213. szám Megjelenik csütörtök is szombat kivitelivel MINDEN NAP Szerkesztések is kiadóhivatalt Budapest. VI., Rózsa­ u. 111. (Tel 112-44. 211-26.) Levélcím: Budapest 62. postafiók 24 Távirati cím: Nemzeti Sport Budapest Csehszlovákiában 2'/i, Ke, Romániában 19 lej, Jugoszláviában 4.50 din. Ausztriában 50 Gr. Németországban SO Pf, Svájc­ban 40 c., Franciaországban 2 franc, Olaszország­ban h­á­tra, Amerikában 8 cent. Előfizetist dtt. Belföldre negyedévre 12 P, egy hónapra 4.50 P. Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh­szlovákiába, Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P. HAll rtLDÉ^-3■ 1­5 vUáqteUocd Tátin* A Bocskai egy gMos­i/veséfel s*ze*v/edlen cvz Am&£osiO'Ha Ambrosiana— Bocskai 2:1 (1:0) A debreceni csapat jó be­nyomást keltett a milánói közönség előtt — A kiegyen­lítő gólt a bíró nem adta meg Góllövő: Janzsó, De Maria, Orth — Tele­fon jelentésünk — Milánó, november 1. A debreceni csapat egyetlen mérkőzésre utazott el Olaszország­ba. A milánói Ambrosiana látta vendégül a csapatot, hogy vele ba­rátságos mérkőzést vívjon. A Bocskai csapatának három játéko­sa az antibesi mérkőzésről megle­hetősen megviselten érkezett meg az olasz városba, de a csapat kü­lönben sem volt mostanában leg­jobb formában. Éppen ezért a túravezetőség a szintén Antibes­­ből érkező Belcsikkel, a Nemzeti játékosával erősítette meg az együttest, amely szép mérkőzést vívott nagy ellenfelével, amelytől csak egyetlen góllal szenvedett ve­reséget. A játéknak tízezer néző volt a tanúja s arra a következő össze­állításban állott fel a Bocskai: Varga —­ Vágó, Janzsó — Palo­tás, Zilahy, Belcsik — Markos, Vincze, Teleki, Orth, Hevesi. Az Ambrosiana nagy lendület­tel kezdette a játékot s fölényt harcolt ki. Ennek a fölénynek az eredménye a 8. percben követke­zett be, amikor Meazza szabad­rúgásából De Maria kapura lőtt. A labda Janzsó vállát érintve perdült be a Bocskai hálójába (1:0). A gól után a vendégcsapat védelme igen nagy ostrom alatt állott. Vargának többször kellett beleavatkoznia a játékba, de a ki­tűnően működő hátvédekkel egye­temben sorra vissza tudta verni az olasz rohamokat. Csaknem ne­gyedóráig tartott ez a milánói lendület, ami azonban mégis meg­tört a védelem szilárdáságán. A 33. percben Markos lefutása az esemény, mely után Orth fejese alig kerüli el a kaput. A következő támadások során Vincze lövése siklik el a kapu mellett s a félidő szünetéig most már teljesen ki­egyensúlyozott a játék. Szünet után megint nagy hév­vel kezd az Ambrosiána s megint komoly próbára teszi a Bocskai védelmét. Tíz percig állja az a harcot, de a 12. percben De Ma­ria, a délamerikai csatár megszer­zi a második gólt (2:0). Ezzel azonban vége is az Ambrosiana lendületének. Most a Bocskai ne­gyedórája következik, amelyben a halfsor kitűnő labdákkal küldi előre a támadást. Az olasz védelem azonban igen kemény s nem sike­rül a szép kombinációkkal meg­törni, mert a debreceni csatársor most is puha. A 30. percben Te­leki meg is sérül, pár percre kiáll. Ekkor Orth lesz a center, akinek a helyére Kovács III. ugrik be. Ugyancsak csere van a halfsorban is, ahol Belcsik adja át a helyét Remmernek. A frissítés használ, mert ötletes és gyors belső kombi­náció után Orth a 31. percben remek lövéssel gólt szerez (2:1). Hevesen támad most a Bocskai s valóságos ostromot rendez, amely azonban megtörik a védelmen. A 40. percben Orth adja át a helyét Telekinek, aki kiugratja Markost, hogy a szélső elfut, átmegy a bekkjén, sőt a kapust is kicselezve gólba gurítja a labdát. A bíró ért­hetetlen módon nem adja meg a gólt s a közönség ezért hevesen tüntet is ellene. Ez a mérkőzés utolsó nagy jele­nete. Ez adja meg a hangulatot a közönségnek, amely nem csalódott a debreceni csapatban. Maga a mérkőzés szép, élvezetes volt s igen jó sportot hozott. A Bocskai­nak nem válik szégyenére sem az eredmény, sem a játék. A csapat­ból azonban csak a védelem tűnt ki különösebben. Ez a csapatrész teljes mértékben feladata magas­latán állott. A halfsorból már csak Palotás kitűnő játéka érde­mel teljes dicséretet, bár Zilahy is várakozáson felül centerhal volt. A csatársor itt sem tudta levet­kőzni puhaságát s ez volt az első és legfőbb oka annak, hogy nem tudott eredményesebb lenni. A Bocskai ma délelőtt tíz órakor ül vonatra, hogy hazautazzon.­­• Varga, Janzsó és Orth azonban a Budai „11”-es Olaszországban marad, mert a budaiak pénteki mérkőzésén vesznek részt. Keddi külföldi ered­mények: Bécs: Admira—Weisse­­lf 5:0. — Sim­mering—Nicholson. 4:2. Prága: Sparta—Nachod 5:1 (2:1). Bajnoki. 10.000 néző. A Sparta őszi elsősége már megtámadhatatlan. Brüsszel: Vörös ördögök—Londoni amatőr válog. 1:1 (1:0). Páris: Paris—London 2:2 (0:2). Városközi mérkőzés. Kikapott a kupavédő. Szeged-Hungária 2:1 (0:0) Kalmár és Titkos hiánya nem menti a vereséget és a rossz játékot Góllövő: Korányi //., Lukács, Cseh Ullői­ út, kedd — 1OOO néző — Bíró: Aufrichtig . Szeged: Pálinkás — Sirály, Raffai — Bertók, Gyurcsó, Pol­gár — Korányi II., Harmat, Lu­kács, Kiss, Havas. Hungária: Szabó I. — Mándi, Kocsis — Boross, Wéber, Sza­­niszló — Ottávi, Cseh, Sebes, Ba­­rátky, Szabó III. A Hungária két tartalékembert juttat szóhoz: Borosét és Wébert, mint kupavédő aránylag komolyan veszi a kupát. A Szeged-öltözőben azon derülnek, hogy Gyurcsó pró­bálja megoldani a centerhalf­­hiányt. Gyurcsó kiköti: — Ha nem bírom­, majd felvált valaki. Valaki azt a javaslatot teszi, hogy minden mezőnyjátékos ját­szon a csapat tengelyében, így csak kilenc perc esik egyre. Azt pedig talán csak kibírják... A játék­ változatosan indul. Szegedet erős szél támogatja, de a szél a pasz­­szoknak többet árt, mint hasz­nál. Hiába támadnak a szegediek, nincs helyzetük. A Hungária elő­retörései komolyabbak. Sebes egész ügyesen játszik centert, lő is egy nagyot, igaz, hogy fölé, majd a 15. percben Ottavi pom­pás helyzetet csinál, Cseh a 6-oson a labda mellé rúg, Barátky meg­y az égbe. Szabó I-nek nem volna dolga, ha Mándi nem adna neki haza, úgy, hogy a kapus hanyatt­­homlok vetődve is alig bírja jó­kor elcsípni. Általában a kapusok­nak a hazaadások elfogása okozza a legnagyobb gondot. Lövés rit­kábban akad. Esemény: a bíró úgy megijed a közelébe került lab­dától, hogy hanyatt esik Legalább derülhet egy kicsit a közönség, amelyet a játék nem nagyon me­legít fel. Végre a 30. percben csattan valami: a kapufa. Korányi II. remek lefutása után Harmat lő a fára. A B-közép felől felzúg a bíztatás: Hajrá Szeged! A bíz­tatás nem fog, a Hungária tá­mad. Barátky, Cseh, majd Ottavi vágja félre a labdát. Utána sze­gedi rohamok, csapnivaló lövések­kel. Szabó I. kapujára — önmaga a legveszélyesebb, játékostársának rúgja a labdát, amely a kapura pattan és tigrisugrással kell ve­tődnie utána. A Hungária meg­ússza gól nélkül a „rossz oldalt”, most már biztosnak látszik a Hungária-győzelem. (Szünetben a Hung­ária-öltöző­ből kitessékelik a „civileket”. Brüll elnök lelkiprédikációt tart: a vasárnapi derbire való tekintet­tel vegyék komolyan a játékot.) Szünet után élénkebben is támad a Hungária. Pálinkás Barátky közeli lövését szépen fogja. Havas szépen le­megy, utána mindent elront, be­adás helyett 10. pedig ő se nem Kohut, se nem Déri. Sebes a Hun­gária legagilisabb csatára, látszik, hogy tartalék. Ottavi strammal nekimegy Pálinkásnak, aki el is ejti a labdát és majdnem gól lesz. A bíró levizsgázik, három kék­fehér csatár áll lesben, a taccsbíró integet, amikor Cseh kiugrik, a bíró nem fúj, Cseh óriási helyzet­ből a kapufát lő, utána Sebes hajszálnyira mellé lő. A bírótól gól lehetett vona. A 22. percben felforr a langyos hangulat. De csak a tribünön. Kis zártkörű kupameccs. Ezalatt Szeged heves támadásokat vezet, Lukács nagy helyzetet hagy ki, de a 23. perc­ben mégis gólt szerez a vidék. Harmat—Lukács akcióból Korányi II. kap labdát (lesgyanús a hely­zet), Korányi lő s az éles labda Szabó I. kezéről a felső sarokba pattan, ahonnan már hiába kapar­ja ki a kapus, a bíró gólt fütyül (1:0). Na, most jön a Hungária véli a nézőtér, ehelyett a nekibá­torodott Szeged támad s a 26. percben újabb gólt csinál: Korá­nyi II. balra előrevág, Mándi ott van, de Szabó is kifut, helytelenül, kettőjük közül — Havas a leg­gyorsabb, jobbra fejeli a labdát és Lukács könnyen lő az üres kapuba (2:0). A Hungária belső hármasa most így csoportosul: Barátky— Cseh—Sebes. Erre a majdnem harmadik szegedi gól jön. Luká­csot Kocsis kézzel-lábbal akasztja, erősen 11-esízű a dolog, de Lukács így is átvergődik, kapufát lő és Korányi II. az üres kapu mellé bombáz! Ottavi csúnyán belép Barátky arcába, azután újabb bí­rói gyöngyszem van soron: a 34. percben Cseh hatalmas országban kap labdát, hálóba gurít, a bíró egyet fúj, a kapu felé mutat, te­hát nem középre, azután meggon­dolja magát , és gólt ad (2:1). Ejnye, ejnye! Most Szeged véde­lembe vonul, csak egy-két csatár lézeng elől, a Hungária izgalma­san ostromol, de nincs lövés, csak Korner. Korner több is van, mint amennyit a bíró megad. Egyet ugyanis elmellőz, hogy a Szeged se panaszkodjék nagyon. Néhányszor veszélyesen portyáznak elől a sze­gedi csatárok, de általában a szegedi kapu előtt folyik a játék. A végén esik egy pár lövés is (Wéber!), de Pálinkás most legény a talpán s nincs egyenlítés, a kupavédő Hungária elvérzik. Meccs után szomorú a Hungária-öltöző. Len­­key edző azt mondja: — Olyan rosszul játszott a csa­pat, főleg a puha csatársor, hogy nem is állt nyernünk. Brüll elnökön is nagyon látszik, hogy fáj neki a kupavédőhöz nem méltó szereplés. Vasárnap majd jobban megy, mondjuk vigasztaló­­lag. Brüll elnök angolul idéz: — If there would be not doom, there would be not up. (Ami kö­rülbelül annyit jelent, hogy ha nem volna bánat, nem volna öröm sem.) A szegedieknél annál nagyobb az öröm. Még a bírót is csak úgy mellesleg csepülik. Pálinkás azt mondja: — Tessék megírni, hogy válo­gatott formát játszott ki az egész Szeged! Ezt azért nem ígérjük meg. Mert jól azért nem játszott egyik csapat sem. A szél is sokat rontott, de a csapatok többet. A Hungáriában csak Kocsis nyújtott érdemlege­set. A halfsorban Wéber és Sza­­niszló szürke, Boross — zöld. A csatársorban csak Sebes játszott lendületesen. A Szeged kevesebb tudással, de nagyobb lendülettel futballozott és­­ ez a kupastílus. Jobb összekötőkkel korábban el­­dönhette volna a meccset Szeged a maga javára. A csapatoknak azonban nem kell kétségbeesniük, mert a mezőny legrosszabb embere — a bíró volt. TÚRA-, Sív,dte' I­I boxoló-, birkózó-, kerékpáros-, FUTBALLCIPŐK és mindennemű sportcikkek gyártása. Vmnonteliratu­­k legolcsóbb betűiiási forrása. Hungária Sportáruüzem VII., Sip-utca 19. Talajvai 426—64 HMBT Kérjen árjegyzéket “SS?? ORTH sportüzlet A legjobb és legolcsóbb sport­felszerelési cikkek szaküzlete Kérjen árjegyzéket BudapestVI. Andrássy­ út 33 Telefon: Aut. 12—5—18 Megnyílt Keleti flutogarage 3 Keleti pályaudvarnál új tulajdonossal Igen tágas be- és kiállás. Legol­csóbb üzemanyag. Központi gőz­fűtés. Elegáns bérautószolgálattal éjjel-nappal. Mérsékelt garage di­ak VII. Garai­ u. 13. Tel.: 396-46.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék