Nemzeti Sport, 1932. december (24. évfolyam, 234-252. szám)

1932-12-02 / 234. szám

1 2 év helyett 1 év lesz a visszaamatőrizá­­lási idő •*­ Saját tudósítónktól — Az MLSz szabályalkotó bizottsága tegnap esti ülésén elhatározta, hogy javaslatot tesz a tanácsnak a vissza­­amatőrizálás eddigi 2 éves várakozási idejének 1 évre való mérséklése ügyé­­ben. Ezzel az új szabállyal az MLSz, sok külföldi ország példáját követné. A korszerű javaslat bizonyára a ta­nácsban is kedvező fogadtatásra talál. Péntek 20 fu­l. 1932 december 2 XXIV. évfolyam, 234­. szám. Vecselenet csütörtök ét tzombat kivételével MINDEN NAP Szerkesztésév ét kiadóhivatalt Budapest. VI., Rózsa­ u. 110 (Tel. 112-44. 251-36.1 Levélcím: Budapest Cs. postafiók 24 Távirati cími Nemzeti Sport Budapest Csakszlevékiában 2 he, Romániában 10 lel, Jugoszláviában 3 din. Ausztriában 30 Gr., Németországban 10 Pf., Svájcban 20 o., Franciaországban 1.50 franc. Olaszországban 1 líra, Amerikában 6 cent. Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P, egy hónapra 4.50 P. Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh- Szlovákiába, Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P. Háttúttuuui ciculáciutálA, UocdúUr­­áttörés, diadalmas üuuesztés: MUüuduU cvz asztmák csodács&fuvk — Bécsi szerkesztőségünk telefonjelentése. — Bécs, december 1. A futballsport eszméjének nagy diadala volt az osztrák csapat el­utazása Londonba... 2.05-kor van az Orient-expressz indulása, de már 1 órakor nem le­hetett mozdulni a Westbahnhof előtti téren. Több, mint 5000 ember sereg­lett össze az osztrák váloga­tott csapat búcsúztatására. A tömeg olyan sűrűn állott, hogy amikor a játékosok egymásután ér­keztek autókon, szinte kézről-kézre adta át őket a tömeg, hogy bejus­sanak a csarnokba. Elsőnek a leg­lassúbb játékos, Gschweidl érke­zett, azután a vezetők jöttek, majd sorban a játékosok. Utolsónak 10 perccel az indulási idő előtt Smis­­tik, a centerhall futott be, nem volt azonban baj,­ mert jó kezekben volt. Holub, a Rapid elnöke hozta. Ekkor a tömeg már annyira fel­dagadt, hogy a rendőrség elégte­lennek bizonyult a rend fenntartá­sára és ezért riadó autón újabb csapatok érkeztek a pályaudvarhoz. Közben az élelmesebb szurkolók az érkezési oldalon keresztül hatoltak be a csarnokba. Majd amikor a perronjegyek elfogytak, a tömeg áttörte a kordont és elözönlötte teljesen a perro­­nokat. Amikor a csapat tagjai megjelen­tek a fenntartott kocsi ablakainál, olyan egetverő hip-hip-hurrá zú­gott percekig, hogy senki sem ér­tette a saját szavát. Meisi persze ideges volt, még a feleségétől is elfelejtett búcsút venni. Amikor Meislné reklamálta az Isten hozzádat, Meisl bosszúsan mondta: — Hagyj békén, itt van 16 játé­kosom, a zsebemben 2000 silling ... Végül teljes negyedórás késéssel tudott csak nekivágni a nagy út­nak a keleti expressz. Kandler. Jreleftodefortés Salzburg&ál, a Vadcakdi sutyiM.­­Jobstól váp&sta, álfotoástól állom­ásoa folyt és fokozódott a bucsúÜMtátolés — Kiküldött munkatársunk telefonjelentése: Salzburg, december 1. A búcsúztatás eddig Bécsben még sohasem látott nagyszabású volta valósággal meghatotta a lon­doni expedíció tagjait, akik csak lassan-lassan jöttek­ bele megint a rendes kerékvágásba. Hütteldorfban a vasutasok transzparenst állítottak fel a következő felírással: „2:0 Ausztria javára!” A Rapid klubházának terraszán ha­talmas zöld-fehér zászló intett bú­csút a nagy harcba indulóknak. St. Pöltenben, majd Linzben megismétlődött az ünnpelés. Köb­ben kialakultak a szokásos úticso­portok, megalakult egy-két­ römi­­parti is. A fiúk mind rendben vannak,­ csak Gschweidl panaszkodik, hogy a bokája fáj, a tegnapi edzés nem tett jót­­neki. A baj azonban nem komoly, egy­két na­pon belül, rendbejön. Salzburg után ,elfoglaljuk­ ágyainkat és jön a pihenés. . ■ ! Pénteken délelőtt fél­­11 órakor vagyunk Párisban és este 7-kor Londonban. Honorka. . A mai Sportcsarnok­ ankót eszmei pályázatot ír ki a Sportcsarnok építésére , s behatóan foglalkozik a kerékpáros totalizatőr intézményének beveze­tésével, amely nélkül nem valósítható meg rentábilisan a Sport­csarnok Kelemen Kornél dr. a Sportcsarnokért — Saját tudósítónktól — A Sportcsarnok felépítésének égető fontosságú kérdése ma este újabb fordulóponthoz érkezik. Ke­lemen Kornél dr.-nak, az OTT el­nökének elnökletével értekezletre ülnek össze az érdekelt szövetségek képviselői. Az ankétra meghívást kaptak a sportépítészek, sőt meg­hívás ment a mérnöki kamarához is. Az ülésen az OTT elnöke teljes részletességgel tájékoztatja magát a Sportcsarnok megvalósíthatásá­­nak most már igen előrehaladott állapotban levő kérdéséről, hiszen — mint székfoglalójában kifej­tette — Kelemen Kornél dr. elnöki működése egyik legfontosabb célkitűzésének a Sportcsar­nok megvalósítását tartja. Az ülésen két, egyaránt nagy­­fontosságú konkrétum kerül meg­vitatás alá: az egyik: a kerékpáros totalizatőr in-­­­tézményének bevezetése senélkül a sportpalota rentábilisan nem valósítható meg­, a másik: egy eszmei pályázat kiírása, melynél a résztvevőknek szem előtt kell tartani a felépítendő Sport­­csarnok kiválasztott, helyét s azo­kat a kívánalmakat, amelyeket a Sportcsarnok előkészítő bizottsága pontokba foglalva előírt. A pályá­zatra vázlatos terveket kell készí­teni s fel kell tüntetni a kiviteli költségek hozzávetőleges nagysá­gát is. A pályázat Az eszmei pályázat követel­ményének főbb pontjai a kö­vetkezők: A csarnok belsejében 200 méter kerületű kerékpárpálya legyen. • A­­kerékpárpályán kívül eső ré­szen 5—6000 néző befogadására alkalmas nézőtér legyen. A főcsarnokon kívül a Sport­­csarnok egy kisebb csarnokot is öleljen magába, melynek befogadó­­képessége 1200—1300 nézőre szól­jon. A­ feltételek között szerepel egy pont, mely a tervező építészek fan­táziáját szabadon működtetheti, hogy lehetne a Sportcsarnok épü­letének azt a részét, mely az elő­írásban megkövetelt öltöző-, lakó- és egyéb helyiségek betervezése után fennmarad, üzletileg jövedel­mező módon kihasználni? Az egyetlen fix biztosíték Az eddigi elgondolások szerint a Sportcsarnok építési költségei mintegy kétmillió pengőt tennének ki. Ez a kétmilliós építési költség és annak amortizációja bizonyos fix jövedelmezőséget kíván meg az épülettől. A jövedelmezőséget pedig — amint azt a gondos kalkulációk mutatják — semmiféle sport vagy kulturális esemény magában bizto­sítani nem tudja. A mai álláspont az, hogy a Sportcsarnok jövedelmező­ségére az egyedüli biztosíték csak a kerékpáros totalizatőr intézményének bevezetése le­­s­z­­­het. A kerékpáros-totalizatőr kérdésé­vel a Sportcsarnok ügyének tanul­mányozására kiküldött bizottság annak idején már foglalkozott is s véleményét ez év áprilisában egy­hangúan hozott pártoló javaslattal terjesztette az OTT elé. A kerék­­páros-totalizatőr engedélyezése ügyében azonban­ mindeddig kon­krét intézkedés nem történt. Rankovszky nyilat­kozata Elöljáróban említettük már, hogy a mai Sportcsarnok-ankét egyik legfontosabb pontjaként ép­pen a kerékpáros-totalizátőr intéz­ményével foglalkozik. Kérdést in­téztünk tehát " v/­ v' , Rankovszky Arthurhoz, a MÖSz üv. elnökéhez, hogy mint ennek a problémának egyik legala­posabb ismerője, a Nemzeti Sport útján tájékoztassa a sportközvéle­ményt az ügy állásáról. Rankovszky elnök a következőket mondotta: OT fő torná­dig MATINÉJA december 18-án, délelőtt­­.11 órakor a Király Színházban Részt vesznek: Pelle István olimpiai világbajnok, Péter Miklós magyar­ bajnok, Lencz Rezső,­­ Antal Nándor -a nemzeti válogatott csapat tagjai, külön­böző szereken bemutatandó tornaakadémián, a 24 tagú hölgycsapat mozgásos, ritmikus gyakorlatokkal és magyar táncokkal, a VI­,­ két, leventék talajtorna és­­ a Czukor-utcai elemi iskolai növendékek padgyakorlatokkal. Belépőjegyek m­­­aguk korlátozott számban adhatók a BTC klubhelyi­ségében (V., Klotild­ u. 17) este 7-8 órák között, vagy a Remington írógép­­üzlet (Andrássy­ út 12) pénztárosánál az I­ndai érák alatt. ­ A földmívelésügyi minisztérium mint akadály . A kerékpáros-totalizator­­ be­vezetése a Sportcsarnok megépíté­sének elengedhetetlen feltétele. A Sportcsarnok tanulmányozására ki­küldött bizottság javasolta az OTT- nak, hogy teljes ülésén tegye ma­gáévá a­ kerékpáros-totalizator be­vezetésére szóló indítványunkat s azt terjessze fel elfogadásra a tör­vényhozás elé, hogy a kerékpáros­­totalizátor intézménye törvényesít, tessék. Sajnos, ez mindeddig nem történhetett meg, mert a földmívelésügyi miniszté­rium akadályokat gördített a kérés teljesítése elé. A földmívelésügyi minisztérium ugyanis a lóversenysportot látja veszélyeztetve az embersport-tota­­■lizatör­ bevezetésével. Le,kell szö­geznem, hogy ez az aggály nem helytálló. Egyrészt azért nem, mert az év elején mindenkor egyeztetni lehet a lóversenysport és a Sport­­csarnok eseményeinek időpontját , úgy az összeütközések elkerülhetők. Másrészt pedig köztudomású, hogy a kerékpársport (mert a totaliza­­tőrrel kapcsolatban csak erről van szó) és a lósport közönsége más és más rétegből rekrutálódik. Élesen rávilágít erre a megállapításra az a körülmény is, hogy magában a lovassportban is mutatkozik ez a szelekció:­­az­ ügetőversenyek és a galopp-versenyek közönsége sem ugyanaz. Sőt egymástól különböző

Next