Nemzeti Sport, 1933. január (25. évfolyam, 1-23. szám)

1933-01-01 / 1. szám

if *v r­ ”V.s vr*' a x] 4 * '' y y y Vasárnap 20 fül. _____ ——«........ 1933 januári WIM ' űtíjSBBI ---------------------------------------------­XXV. évfolyam, t. ,,*m jgggjBP a.Sg.Pj Jg. |HSSH| éj, , Megjelenik eMUdrMk * b­omba/ Hvétdévt JjHf iuev. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V­., Rózsa­ u. (Tel.: 112-H, 2M-98b) ^Hg||KBE|k * Levélcím: Budapest 62. postafiúk 34. HHA HRhHH1 Z Távi­ali cím: Nemzetisport Budapest js Jt Jf Csehszlovákiában 2 Ke, Romániában 10 lel ^& j Jugoszláviában 3 din. 'flfilfir3h Ausztriában 30 Gr., Németországban 30 Ft.. m m m A j* 1 m Svájcban 20 c., Franciaországban 1.50 franc, É?. fjff MM frSM , Olaszországban 1 líra, Amerikában 6 cent, Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P, agy 9 hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh-Szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P . XXV. Huszonötödik évfolyamát kezdi el ma a „Nemzeti Sport”. Huszon­ötödik ez az új esztendő, amelyben a „Nemzeti Sport” a magyar kö­zönség kezei közé kerül. Huszonöt év . . . Egy ember életében tal­­lán nem is oly nagyjelentőségű ha­tárkő. Egy intézmény életében leg­­többnyire még kevesebb. Egy új­ság életében­ azonban, különösen Magyarországon , nem minden­napi jelenség. Különösen pedig nem mindennapi a XX. században, nem mindennapi idők forgatagá­ban. Mennyi gond, baj, bukdácso­lás, erőtlenedés és új erőre kapás jelzi ezt a huszonöt évet. Heten­ként egyszer megjelenő folyóirat­nak indult el 1902-ben, harmincegy esztendővel ezelőtt a „Nemzeti Sport”, éppen abban az időben, amikor a lassabb hírszolgálatú ké­pes­lapokkal szemben hirtelen len­dülettel tért nyert és előretört a rotációs papíron megjelenő sajtó. A régi angol sportfolyóiratok stílu­sát és módszereit jelentő „Nemzeti Sport”-tal szemben a körforgógé­pek megadta lehetőségen táplálko­zó sajtó óriási előnybe került, s ez a hendikep a folyóiratjellegű „Nemzeti Sport” karrierjét már a háború előtt derékba törte. Több­éves szünet után azután a háború után új életre kelt. Először még a régi „Nemzeti Sport” alakjában és technikájával, de azután 1921-től fc.-rdye a .-roi form­ájában, körfor­­*,-*», épen? e tlapisajtó legmodferneb­b eszközeivel És ebben az diákban, ebben a mai rendszerben elérkezett a „Nemzeti Sport” 31 esztendő le­­pergése alatt 25. életévébe. A lap technikája megváltozha­tott, az idők is változtak s ha az emberek is,­­ mégis ugyanaz a „Nemzeti Sport” ez a­­mai, mint amelyet Polónyi Dezső dr. annak­idején elindított. Ugyanaz a csak a sportért élő, csak a sport eszméit szem előtt tartó magyar újság, amely soha nem ünnepelhetett, so­ha nem csinált mást, csak dolgo­zott a magyar sport naggyá tételé­­ért és igyekezett tökéletest nyújta­ni a sportújságírás terén, önma­gunk megtagadása lenne, ha most, a 25. évfolyamba lépés percében mást tennénk. A mi jubileumunk napján is csak azt mondjuk: sem­mit önmagunknak, mindent a ma­gyar sportnak. Igen, emlékezetessé akarjuk tenni ezt a huszonöt esz­tendőt. És a lap alapításának év­fordulóján, március 15-én és a kör­nyező napokban lehetőleg vala­mennyi sportág részére ki fogjuk írni a magunk jubiláns díjait. — Nem, hogy mi magunkat ünnepel­tessünk, hanem hogy további munkára ösztökéljük a magyar sporttábort. Mert a munka a mi jubileumunk és az eredmény annak a díja. És reméljük, hogy amit ki­tűzni fogunk: díjak, pályázatok sora nemcsak a mi huszonötéves igyekezetünk emlékezete lesz, hanem a magyar sport fejlődésének újabb, ha nem is világrengető, de mégis célra, a célhoz közelebb vezető lel­kesítő eszköze. Avar vaúi játéka ede mély kétes Sadceucen­ec veszett cm Ufrest uueuGec$i *\ ttoécU&séséi — Telefonjelentésünk — Nürnberg, december 31. Csütörtök óta tartózkodunk itt Nürnbergben. Pompásan érezzük magunkat. A fiúk mindannyian jó hangulatban várják az erős újévi mérkőzést, mindössze Avarral van egy kis baj. Nem komoly, de vi­szont olyan, hogy aligha vehet részt a holnapi mérkőzésen. A barcelo­nai hétfői mérkőzésen ugyanis kiújult a régi sérülése s ezért most, szom­baton este, kétes még, hogy szere­pelhet-e holnap. Egyébként a leg­jobb csapatunkkal vesszük fel a harcot az IFC Nürnberg és a Spv. Fü­rth vegyes csapata ellen. Tudjuk, hogy nehéz harc előtt állunk. Mérkőzésünket egyébként Sackenreiter, a magyar csapatok által előnyösen ismert német bíró vezeti. A mérkőzés iránt — különösen a barcelonai győzelmeink hatása alatt — óriási az érdeklődés. Mindannyian együtt vagyunk, miután az esti órákban Arányi is megérkezett a legfrissebb pesti hírekkel együtt. Mindenkinek Buék. Újpest—Langfelder Ferenc. A Bocskai­­ szép győzelmet aratott tegnap — Távirati jelentésünk — A Bocskai útján bizonyos válto­zások álltak be, így felcserélődött két meccse (Trapani és Messina). Messinában már pénteken játszott (győzött az US Parini ellen 4:0- ra), míg a Trapani Juventus ellen csak tegnap játszotta le csütörtök­re tervezett mérkőzését. Trapani, december 31. A Bocskai labdarúgócsapata szicíliai körútján ma a Juventus ellen mérkőzött Trapaniban és 3:0 arányú győzelmet aratott A ma­gyar csapat mindkét félidőben nagy fölényben volt és szép játé­kával gyakran ragadta tapsra az olasz közönséget. KÜB^DUM0^ HffiDMEmm Trier: Vienna (Bécs)—Westmark 5:0 (5:0). Gschweidl helyén Sobotka játszott, ő két igáit lött, Adelhrecht és Wortmann egyet-egyet. 0000 néző. Kispest első franciaországi mérkő­zéseiről igen elismerő kritika jelent meg a rennesi L’Ouest Journal hasáb­jain. Az FC Lorient elleni 5:2-es győzelem után a tudósításban a kö­vetkezőket olvassuk: „A magyar csa­pat jobb benyomást keltett, mint a múlt évben. Játéka igen korrekt és gyors, de emellett megmutatták a magyarok nekünk azt is, hogyan kell bánni a labdával. A II. félidőben nagyszerűen játszottak”. Az­ AS Brestoise elleni 2:0-ás győzelem után a kritikában a következők találhatóik: „Kispest taktikája teljesen elüt a I Parisban nagy nemzetközi futballtorna folyik, amelyben az FC Torino, Admira,­­ Ferencváros, Szeged-Attila vesz részt A Torino fölényesen győzött, a Ferencváros mai ellenfele a Racing v lement Sándor híradása — Telefonjelentésünk — Páris, december 31.­­—i— "~A — Halló, h­úló!! ! / Már másodszor ke­­resünk benneteket. Annyira szégyenli­­tek azt a saintmalói eredményt? Gratu­­ist, látunk! — Ebben a pilla­natban érkeztünk meg, mert a Racing vendégei vol­tunk. A Racing, Berkessy csa­­p­ata, lesz ugyanis a holnapi ellenfelünk, nem pedig — ahogy eredetileg tervezték — Paris vá­logatottja. Itt ugyanis hatalmas torna folyik. Ma volt ennek a tor­nának egyik legérdekesebb mér­kőzése, amit az FC Torino ját­szott a Red Star Paris ellen. — Egész jó meccset rendeztek a tiszteletetekre! Milyen volt? — A Torino 4:1-re győzött. Többet nem is mondok. Az olaszo­kat jól ismerik otthon. Tudnak. Játszani is, győzni is. — Hogyan került oda a Torino? — Mondom, nagy torna folyik. Holnap, azaz vasárnap mi kerü­lünk sorra. A Ferencvárosi Ra­cing mérkőzést igen nagy érdek­lődéssel várják. Nemcsak azért, mert Berkessyn keresztül igen jó hírünk van, hanem azért is, mert a saintmalói eredményt itt jóval többre tartják, mint — biztosra veszem — otthon. Azt a csapatot a budaiak elég nehezen verték meg, a Nürnberg pedig 6:1-re ját­szott vele legutóbb. Ellenünk­­nél megjól erősítették a csapatot. Van benne csehszlovák center­­hall, olasz játékos, a pályán ta­lálkoztunk Porembával, az egy­kori TTC-játékossal, szóval egész nemzetközi társaság volt az, amellyel szemben a 12:0-át kivív­tuk. A sajtó nagyszerűen ír ró­lunk. Azt mondja, amit már a marseillesi mérkőzés után is ír­tak, hogy ilyen játékot még fran­cia földön nem láttak. Ezt a jó véleményt igyekszünk holnap is megerősíteni. — Mi a torna további műsora? — Hétfőn kerül sorra az Ad­mira—Torino mérkőzés, előtte pe­dig bevezeti a délutánt a Szeged —Attila vegyes csapatának a Club Francais elleni játéka. A szeged—miskolci csapat körül némi bajok voltak, mert a Bocs­kait is hirdették. Nem­ valami épületes a dolog, látszik, hogy igen nehezen, illetve hevenyészve ütötték nyélbe az egész túrát. — Irigyeljük a párisiakat! — Ők is megbecsülik ezt a tor­nát. A rendezőség a colombesi stadionban akarta a mérkőzéseket megtartani. Ennek azonban az volt az akadálya, hogy a város nem akarta elengedni a pálya­bért, ami igen súlyos teher lenne, így a benti pályákon kerül sorra az egész torna. A közönség szem­pontjából is jobb ez, hiszen keve­sebb a költsége s a Red Star-pá­­lyán is elfér vagy huszonötezer ember. Ez az a pálya, amelyen 1924-ben az Egyiptom ellen el­szenvedett vereséget kaptuk. Nem tudom, mi lenne jobb? Ha a játé­kosok nem gondolnak erre a sze­rencsétlenségre, vagy ha ezzel is fokozzuk játékkedvüket, akarásu­kat. — Hogy vannak a játékosok? — Valamennyien kitűnően ér­zik magukat. A legjobb csapattal állhatunk ki s bízunk benne, hogy nem lesz semmi hiba. — Mi is ebben bízunk! — Még csak annyit, hogy Ber­­kessynek itt óriási a népszerű­sége. Nagyon szeretik a mi rege­nyénket, amit nem lehet csodálni, hiszen Budapesten is kedvence volt a sporttársadalomnak. — Halló, halló! " bontok. — Akkor csak annyit még, hogy mindnyájan boldog új évet kívá­nunk az otthoniaknak, barátaink­nak, a sportembereknek. — Viszont! És a viszonthallásra! Érzé­keny fájós lábakra készítek or­vosok által elismert, új találmányú, prima varrott gyógycipő­­ket, lúdtalp,­­agyas, izzadás, tyúkszem, bőrkemé­­nyedések ellen, garancia mellett a legújabb fa­zonba** erstrainben 30 pengőtől NYáRY gyógy* wízész, Szondy-u­ca 25. Gyogycipők egyedüli készítője. Címet kérem m*gért*ni. Kérjen ismertetőt. — Ingyen wbásvilégítát. ! Viktória Zsiskovétól. A Viktóriáé ta­lán tudományosabb, de Kispesté szemte sokkal tetszetősebb. A ven­dégcsapatnak nem volt könnyű dol­ga, de így is bebizonyította, hogy figyelemreméltó együttes. A magya­rok játéka nagyon gyors, de ennek ellenére a passzok pontossága sem­mit sem szenved”. Kompóti bokatörése sehogyan sem akar javulni, sőt visszaesés állott be s ezért a járókötést felcserélték ren­des gipszkötéssel. Kompóti most —­ természetesen — az ágyat nyomja s legalább három hétig viselnie kell a kötést. Jánosyról lemondtak már a diós­győriek, de a Bohn SC néhány jeles­­ségéről — nem. Főleg nem Szaniszló­­ról és Klimentről. Velük még folynak a tárgyalások. — Itt írjuk meg azt is, hogy Ball (Bohn SC) a Gyöngyösi AK-hoz megy. _Bobákot (volt Bocskai) ismét ama­tőrnek nyilvánították. A jeles csatár a Debreceni Textilesek SC csapatához igazoltatja magát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék