Nemzeti Sport, 1933. január (25. évfolyam, 1-23. szám)

1933-01-01 / 1. szám

Tortúra-levél (Két tucat átszállás és három egymásután következett a meccs után) Írta: Király Tibi Bari, december 26. . . . tehát: elbúcsúztatott ben­nünket a sok drága anyó és apa a Déli Vasútnál, jól ránkparancsol­va három-, avagy négyezer dolgot, amit nehogy elfelejtsünk! És meg­indult velünk büszkén a vonat, tudván jól, mily kitűnő emberkéket repít messze idegenbe. Eleinte egyhangúnak bizonyult az út. T. i. egyhangúan ittunk a magunkkal hozott borosüveg­ekből. Majd meg némi evés következett. , Tekintve,­­­ogy hogy a bú- r b­úcsúztatás igen _ ' big meghatottá tett bennün­k " fejenként 220 —230 falatot, máris abba kellett hagyni, hogy kissé megpihenjünk. Mert az útbaeső állomásokon oly szívrepesve kínáltak bennünket borocskával a derék restisek, hogy kizökkentünk merev ellenkezésünk­ből és a határig körülbelül egy termést nagynehezen meg­ittunk. Végül alvás céljából elhelyezked­tünk, kiki ahogy tudott. Steiner pajtásom egy fogast választott ki magának, míg a többiek egymás hegyen-hátán aludtak. Felségesen... Komor apó megelégedetten gon­dolt puha otthonára és ez neki elég vala, míg ellenben Noksi evéssel ütötte el az unalmas órákat. Po­tom 645 falatocska után kétségbe­esve panaszkodott, hogy mi lesz vele? Nem tud enni . . . Reggel eszünkbe jutott az a né­hány üveg konyak, amelyet drá­ga Popper apó ránk bízott, hogy te­gyünk vele, amit akarunk. Soóval megittuk, na .. . (majd még ezt is cipeljük.) Triesztben Révész Béla bá’ és fiacskája foga­dott bennünket és Béla bá’ remek rózsákat adott át a velünk utazó Orth mamának, melytől a drága nénike annyira meghatódott, hogy mi nyomban lenyeltünk fejenként három decit a restiben. Béla, apó még a trieszti állomási önökkel váltott egy-két titokzatos szót, melynek hasznát később láttuk. El is búcsúztattuk oly szépen Béla bácsit, hogy talán még most is sír. Egy-két röpke óra és máris Velencében voltunk, hogy megkezdjük utunk örökké emlékezetes átszállási soro­zatát. . . . mert Padovában ismét át­szálltunk. Közben mindannyiszor ölben kellett vinni Orth mam­át, lé­vén a drága 74 éves és ez nem cse­kély dolog, ha meggondoljuk azt, milyen fáradtság '' Pesttől Messi­­náig utazni, ahol a mi drága Orth Gyurink ' most tanítja földrengésre az ottani aranyifjúságot. Volt azután este Bolognában még egy átszállás, de ez is csak arra volt jó, hogy a pályaudvari hordá­rok csodálatát kivívjuk. T. i. ők csodáltak bennünket, mert mi csak úgy repültünk a hellyel-közzel „vi­­kendház”-méretű kofferekkel. — Ezekre ugyan semmi szükség nincs, lévén bennük legfeljebb a futball jelmez, no de fő a testtartás. Igaz? Mire fél berobogtunk Firen­zébe, s itt finom kis „albergo”-ban találtunk éjjeli menedékhelyet. — Másnap délben újra fölkerekedett a Herceg & Komor trupp. Ja, el is felejtettem mondani, hogy a derék debreceni pajtásokkal együtt éltük át e csodás órákat. Megtörve bár, de fogyva nem, alig két óra késéssel robogtunk be a nem tudom miért „örök’’ város­ba, Rómába. E késés arra volt jó, hogy derék útimarsalljaink életre-halálra robogjanak ide meg oda különféle jegyhistóriákban. Közben gyönyörűen beszéltek ma­gyarul, hogy boldogságból nem tudtunk hová lenni ilyesmi iránt igen fogékony kis lelkek. Kár, hogy nem lehetett ara**..TMra■ fel­venni Komor és Hercog apó pálya­udvari csevegését, kár, mert ha ne­kem meglenne ennek a lemeze, hát értük fogytáig zsarolnám őket, a két gentlemant (hogy miket kia­báltak, psssz...). Szóval nekirohantunk a Róma— Nápoly gyorsnak ki harmadik, ki meg első osztályra, kinek hol jutott hely, ahol is kényelmesen állva gondoltunk arra, várjon hol is va­csorázunk ma? De semmi sem tart örökké (csak Róma) és elértük azt a várost, ahol legérdemesebb meghalni. Azonban erre mi most éppen s­em értünk rá, dehat fel a vikendházak­kal és irány a Nápoly—Messiná­­hoz címzett zsúfolásig megtelt vo­nat! Kitűnő vezéreink ismét hallat­ták sztentori hangjukat, némi, hoz­­záméltó kifejezésekkel *elegy (még utóbb túltesznek rajtam) és máris fent voltunk a nászutasok vonatán. Én mondom: öreg gebe, hogy mi erősnek csúfolt fickók könnye­ket morzsoltunk szét szemünkből, látván a drága Orth mama csodás magatartását. Mondta, is a gebék­nek (már­mint a fiúknak), hogy „lám, 74 éves az Orth mama és mi­lyen kondícióban van. Míg ellen­ben én 74 éves koromban már 25 éves halott leszek”. Erre ezek a gézengúzok nagyokat röhögtek. Hát nem méreg ez?.... Azért csak felvirradt nekünk (másnak is) ismét és egy St. Eufé­­miához címzett állomáson elbú­csúztunk Bocskai cimboráinktól, mely alkalommal kiittuk maradék pálinkánkat és elcsukló hangon zokogtunk a bánat miatt. Még említésre sem méltó nyolc­van kilométerecske maradt nekünk arra volt hivatva, hogy elröpítsen bennünket Messinába. Aztán újabb átszállás, mely jó volt egy kis vitamin felszedésére. Körülbelül 7—8 ezer falatocskára futott az időből. A további fogyasz­tás időhiány miatt félbeszakítva... Végre némi haj­ókázás után a pompás földrengéseiről híres Mes­­sina városába jutottunk. Itt Orth Gyuri is játszott egy félidőt ellenünk. Játéka láttán eszünkbe jutott a magyar futball legendás hőskora. Gólt azonban nem tudott rúgni a Gyuri. Én azonban lőttem. Csak az a baj, hogy a mi hálónkba. Pedig komolyan mondom­, nem haragszom a Budai Karcsira, amit ezek a ló­tolvajok (a fiúk) rámfogtak. Szó ami szó, l:l-re flintáztunk a mes­­sinaiakkal s mondom, éreztük a föld némi rengését is. De ehhez ta­lán nincs köze a­nnak a közepes ter­­mésnyi vörösbornak, amit a kitűnő vacsoránkhoz belénk diktáltak? Eltalálták. Este ismét Utaztunk. A tengerszoroson átkísért bennün­ket Grth Gyuri és mi ezt meghálál­tuk neki egy pár remek magyar dal eléneklésével. Mert ami igaz, az igaz. Tudunk valamit futballozni, az ivás már jobban megy, de az énekünk az egyenesen csodálatos. Nemcsak az utasok, de még a dalak is súlyos betegségbe estek, hallván az éne­künket. Aztán elbúcsúztunk a mi drága Gyurinktól és potom 15 órás utazás után megérkeztünk ide Bariba, ahol is az egész díszes társaság álomkórba esett. Kitűnő „nyolc­­perces”­ alvás után teljesen kipi­henve­­állt ki a nagyhírű ellenfél ellen. . És ez komoly, amit most mon­dok: a fiúk halálra fáradtan — amire ugy­e elég okuk volt — oly csodálatos példáját nyújtották a haza és klubsze­retetnek, amire a magyar fut­ball történetében nem sok példa akad. Valami hősi el­szántság lehetett, semmi más, hogy a kitűnő és pihent ellen­felét ragyogó játékkal 2:0-ra megverték­ ki a nagyhírű ellenfél Most alszanak a holtfáradt derék paripák s gyűjtik az erőt a továb­bi küzdelmekre, hogy minden elért sikerrel szegény meggyötört, ki­­csíny hazánkon segítsenek. Már alig látok én is, de ez főleg attól van, hogy a vacsora után kértem egy üveg paradicsomot és nem idehoznak nekem egy üveg vörösbort. Hát csak nem küldöm vissza... Az utolsó pohár bort emelem a magyar csapatok további sikereire, valamint a magyar sport egész táborára. Király Tivadar. ! Karácsony írta: Barkács B. Béla A vonat dübörögve szántott át az idegen ország testén. Sárközy titokzatos arccal hajolt az edző füléhez. — Józsi bácsi! Brandl dagadt­ra eszi magát a szalámiból! Az edző benézett a fülke abla­kán, ahol a fiú éppen akkor ka­­nyarított le magának egy jókora szeletet. Haladéktalanul benyi­tott: — Mit csinálsz fiam? Délután meccsünk lesz, tele hassal nem lehet játszani! A fiú fájó szívvel csúsztatta vissza az elemózsiát a duzzadt csomagba, de hirtelen haragos­pirosra gyűlt az arca, ahogy meg­látta a fülke üvegén át Sárközy vigyorgó ábrázatát: — Még mindig jobb, mintha részegre innám magam, — mond­ta dühösen." — Sárközy az elébb nyitotta ki a második konyakos üveget. Az edző rosszalóan csóválta meg a fejét: — Mi bajotok van egymással? Miért áskálódtok egymás ellen? Két ilyen régi jóbarát... De a kérdése válasz nélkül ma­radt. Délután célhoz ért a túrázó kis csapat. Alighogy megérkeztek, egyenesen a futballpályára hajtat­tak. Az edző egy kis szóvirágok­kal feltűzdelt szónoklatot tartott a fiúknak. — Fiúk! — mondta. — Szívvel és lélekkel küzdjetek! Tudjátok milyen fontos az első túrameccs eredménye! Ha győztök, túrázunk tovább, ha nem, pár nap múlva indulhatunk haza, szégyenszem­re!... És mindenek felett arra gondoljatok, hogy a nemzetünkért játsztok... Tehát győzni kell! A mérkőzést keserves, csapkodó játék után, szerencsés potyagóllal nyerték meg 1:0-ra, noha legalább öt góllal többet tudtak, mint az ellenfél. A balsikernek a széteső csatársor volt az oka, abban is fő­leg a balszárny ... Sárközy és Brandl játszott egy­más mellett, talán mondani sem tell, hogy lehetetlenül. Úgy éget­ték egymást, hogy fájdalom volt nézne Még véletlenül sem adtak egymásnak labdát. Ez az áldatlan széthúzás termé­szetesen meglátszott az egész csa­társor játékán. Az ellenfél hamar belátta, hogy a balszárnytól nincs mit félni, s így csak a jobbszárny­ra ügyelt, s ezzel a taktikával sike­rült is semlegesíteni azt. Hiába adta a jobbszélső balra a labdát az másodpercek alatt visszaszállt hozzá . . . Végül örülni kellett az egygólos győzelemnek! Az edző, aki úgy bánt a játéko­sokkal, mint a saját fiaival, most tombolt a dühtől. Maga elé hivatta a két játékost és harsogó hangon szidta le őket a sárga földig. — Tele hassal nem is lehet tud­ni ! — kockáztatta meg a megjegy­zést Sárközy. — De részegen se! — vágott vissza a másik. Az edző már kiadta a dühét. Csendes szavakkal próbált a két fiú lelkére beszélni. — Fiúk! Ezt nem lehet így. Azért, mert ti haragusztok egy­másra, ezt nem szenvedheti meg az egész csapat. Aztán meg a sze­mélyes szempontokat mindig az egyetemes sportérdek alá kell he­lyezni! Béküljetek ki! A két fél nem mozdult. . .... Nyújtsatok kezet egy­másnak! Karcsi, te vagy a fiata­labb! ... A megszólított fiú úgy állt ott, mint a cövek. Végtére az edző is elvesztette a türelmét. Szigorú hangon mondta. — Ha nem beleültök meg egy­mással, kiteszlek mindkettőtöket a csapatból! Na gyerünk, nyújtsatok kezet! A két fiú kényszeredetten fogott kezet egymással, de a szemük gyű­lölettel villant össze. Az éjszaka Brandl ágya kenyér­­morzsákkal volt teleszórva, reggel­re kelve pedig Sárközy alig tudta kiszedni a cipőjéből az orrhegybe gyömöszölt újságlapokat... Nem szólt egyik sem, csak a szemük villogott. Másnap karácsony volt, pihenő nap. Az alkonyatba hajló délutá­non a fiúk a szobában ültek. Szólt a gramofon, tangó és rumba mu­zsika rezgett a levegőben. Sárközy az egyik, Brandl a má­sik sarokban ült, mindegyik előtt sűrűn teleírt papírlap. A pillan­tásaik, mint éles tőrök keresztez­ték egymást, ha néha­ össze-össze­­találkoztak. ■ .­­ Az edző lépett a szobába, karja­i alatt csenevész lucfenyővel. A fiúk köréje sereglettek. — Ma Szenteste van, illik meg­ünnepelni— mondta halkan és le­rakta nehezen szerzett drága ter­hét az asztalra. A fiúk hangos za­jongással helyeseltek neki és nem telt bele öt perc, ott pompázott az asztalon feldíszítve, gyertyákkal teletűzdelve a szerény kis fenyő. — Bejártam érte az egész vá­rost — mondta az edző és fényes szemekkel nézett a fára. — A fiúkra is rászállt valami néma megilletődöttség. Borongó szemekkel révedtek ki a nyitott ablakon, ahol beáramlott a trópusi este... És amikor az edző meggyújtotta a lobogó kis lángokat, melyek libegő táncot jártak, hazagondoltak . Vala­hova észak felé szállt a gondola­tuk, ahol most esik a puha, fehér hó... ahol egy ezüsthajú néni ül egyedül a csillogó fa alatt és messze idegenben túrázó fiára gondol... Könny csillant meg a szemeken... Sárközy és Brandl is a szemé­hez nyúlt. Az edző rövid, megha­tott szavakban beszélt a Megvál­tóról, a világot átölelő Szeretetről és váratlanul ezzel fejezte be a szavait: — Pali, Karcsi, hallottam, hogy ma megint összekaptatok! Mondjá­tok meg, miért vagytok ilyen ádáz ellenségek? Miért haragusztok egymásra még ma is? Sárközy piros arccal lépett az edző elé: , — Én már nem haragszom Jó­zsi bácsi! Pedig.... — Pedig? — kapott a szóba az edző. — ...volna okom rá! Udvaro­lok egy leánynak, aki megmondta, hogy csak engem szeret és ... és ő mégis... — Nekem is azt mondta, hogy csak engem szeret!.­.. Egy pillanatig ismét úgy álltak szemben egymással, mint ádáz ellenfelek. Az edző kicsit keser­nyésen mosolygott. — És ezért? ... Nohát, ha mind a kettőnek azt mondta, hogy sze­ret, akkor egyiketeket sem sze­retheti ... Csúf játékot űzött ve­letek! Szeretni egyszerre csak egyet lehet! A két fiú pirosra gyűlt. — Meg van a levele — mondta Sárközy. — Nekem is! — szólt a másik. Egy pillanatig csend volt, az­tán Brandl felszegte a fejét. — Gonosz és rossz... nem ér­­demelte meg! Pali ne haragudjál! összeölelkeztek és nem szégyen­­lette egyik sem azt a könnycsep­pet, ami kibuggyant a szemük sarkán... A karácsonyfa alatt... Aztán mintha valahol ködös távlatokban összetalálkozott volna a gondolatuk, egyszerre nyúltak ahhoz a levélhez, amelyen átkör­­möltek egy egész délutánt és szi­láján hasogatták szét a papírost. Valahol otthon, nagyot nézett egy kisleány, amikor a várt két ,szerelmes levél helyett csak egy sablonos levelezőlapot kapott, an­nak a két fiúnak aláírásával, aki­ket oly „mulatságosan” összeve­szített egymással... Spetarl vény a fljjji­­ma patikában hátra Catanzáróig (csuda sok vá­ros nevét kell megtanulni), mely város vala első szereplésünk helye. Persze dél lévén, érkezésünkkor már csupa kíméletből magunk iránt, csak könnyű ebédet vettünk magunkhoz. Ez állt egy tányér aluminum levesből és egy tányér koromból. Utána jelmezbe vágtuk magunkat és kirobogtunk a kies fekvésű „műhelybe”, ahol is a kö­vetkező összeállítású csapat állt fel részünkről: Khoál Satnya Kajla Bruncsiw* Rips m Ferke. Azesz'&’lasiVw. Pfagv . ” ki Nw&ki Minden m­ás összeállítás hamis. A vén gebe (mármint é­v nem ját­szott. Egyrészt azért, mert nem is tudok, másrészt meg­elnek. Nem lehet kívánni Komor apótól, hogy egyedül káromkodjon, látja há,­­he­lyi bíró csodálatos­­garázdoskodá­­sait — így hát én óriási módon segítségére voltam, ami ugyebár nem csekélység. A vége: 2:2 volt. Már ami a meccset illeti. De Ödön apó és én, a vengebe kenterben nyertünk a mi reszortunkban. Utána rohanás a vonatra, mely Vasárnap, 1933 január 1. ­HMSY2YR SPORT KINCSE Ne játsz részesedésért! (Túralekötők figyelmébe) A szövetségben arról volt szó, hogy egyik-másik egyesületünk ré­­szesedéses alapon vállalt túramér­kőzést. Ekkor mesélte el Fodor dr., aki első szaktekintély túralekötések terén, a következő történetét: — Hosszú futballpályafutásom alatt már vagy tizenötször volt ré­szem ilyen részesedéses mérkőzés­ben, de sohasem fordult elő, hogy a kapott részesedés nagyobb lett volna, mint a kikötött minimális összeg. Azaz, pardon, egyszer mégis akadt kivétel. Csikágóban 2500 dollárt garantáltak a rende­zők minimálisan és a mérkőzés vé­gén — őszinte meglepetésemre —■ kettőezerötszáz és ötven dollárt nyújtottak át nekem részesedés fe­jében. Boldogan vágtam zsebre az összeget. Már a kapunál voltam, amikor lélekszakadva rohan utánam a pénztáros: „Uram, bocsánat, hi­ba van az elszámolásban! Nem jár az ötven dollár!” Megnéztem, csakugyan hibás volt az elszámolás. Vissza kellett fizetni az 50 dollárt. Hát így érdemes részesedésért ját­szani . . 4 * Idő- és pénztakarítás a Morrison­­krémmel való borotválkozás, mert 2 perc alatt cca 3 fillérért nagyszerűen borotválkozhat, .. . ..... .

Next