Nemzeti Sport, 1933. március (25. évfolyam, 44-65. szám)

1933-03-01 / 44. szám

\ JT Mi / fp 4 4 -L 0 Pj f J.; Sr V \ f\ ijiTv. ' \ M t Szerda 20 fill. \ 1933 má­rc­ius 1 *1^nmamamamt EgBBBr’jjgL HH| Nevezési zárlat: ! Vtgi­lenik MINDEN NAP V^ BF g Szerkesztőség és kiadóhivatal: J Badapf­t. BWHHI dm v Levélcím: Budapest 62, postafiók 24. ^■BKSji^HSSk BsBlistiK . Távirati cím: Nemzetisport Budapest ||XK|gk­­BBjKtiSsm a Caehszlovákiában 2 Ke, Romániában 10 lei BBmBBBBlk | » tS *■*» « V W Jugoszláviában Tjffirxftr B 'Austriéban SO Gr., Németországban 20 Pb, HBMBSjfsM __­­______| ImiLmII Svájcban 20 c., Franciaországban 1.50 franc, BBBBHBBv Cl IV III CXI IUlPUlla Olaszországban líra, Amerikában 6 cent. Jhart Előfizetési dij: Belföldre negyedévre 12 P, egy IWh Ura&fr , .*?" VII £1C5 DQ S FI O KSO O FI hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh- BBB » ■ ■ a* m 11 ■ W ^ w ■ ■ Szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P­­ — Ma van a vívó­­szövetség I­öl­­gy­űlése,amely a csata jegyében fog lefolyni A jelölőbizon­ság békés listát állított össsze, de ebben sem tudtak kiegyesni — A vívóháború okai és a kölgyű­lés valószínű kimenetele — Saját tudósítónktól — Több ízben írtunk arról, hogy a vívósportban, ahol évek óta béke volt és az egyesületeket, valamint a vezetőket semmi nem választotta el egymástól, az utóbbi időben nagy­fokú mozgolódás észlelhető és ellen­zéki párt szervezkedett, amelyikek célja a mostani vezetőség kibukta­tása és az ő embereinek beültetése. Már átment ez a harci zaj a köztu­datba és bizony a vívás minden ba­rátja fájó szívvel, féltő gonddal látja ezeket a nagyfokú ellentéte­ket, amelyek csupán a vívás vissza­fejlesztésére jók és amelyek külö­nösen az idén, mikor a magyar ví­vás rendezi az Európa-bajnokságot, fokozott veszedelmeket jelentenek. Fokozott veszedelmet azért, mert ez a harcias szellem kihat a vívóter­mekre és hat a versenyzők munka­kedvére is! Az utóbbi napokban, mint megírtuk, a mérsékeltebbek megkísérelték a béke nyélbeütését, azonban siker nélkül. Sajnos, a mai közgyűlés harcot ígér. Mi azonban optimisták akarunk maradni és bízunk abban, hogy bármilyen kimenetelű lesz ez a harc, nem a vívás marad áldozat­ként a csatatéren. A nagy választási harc napján tekintsünk vissza az egész vívóhá­borúra. Jelentéktelenebb ellentétek­től eltekintve, ez a harc az olimpiai válo­gatáskor robbant ki. Bármennyire igyekszik is a mai re­zsim ellenzéke ezt tagadásba venni, az ellentéteket a Schréder—Glykais válogatási ügy robbantotta ki. Ta­gadhatatlan, hogy egy győzelmes olimpia után semmi ok nem volt arra, hogy mindenárom kibuktas­sák a vezetőséget, ha csak a válo­gatást nem rótták fel bűnéül. Két­ségtelen tény, hogy a mai ellenzék két vezetője, Schröder és Prückler ebből az alkalomból lett ellenzéki. Tehát ott kezdődött el a harc. Az ellenzéki vezérek közvetlenül az olimpia után igyekeztek szavaza­tokat gyűjteni és a vidékről igen sok szavazatot sikerült megszerez­niük. A mai vezetőség pártja elein­te nem sokat törődött az egész moz­galommal s csak akkor kezdett szer­vezkedni, mikor már kiderült, hogy veszedelem fenyegeti. A mai vezetőség szellem ve­zére, Krencsey Géza akkor először úgy határozott, hogy nem marad meg a helyén, mert neki is az a felfogása, hogy helyes, ha időnként a vezetőket fel­cserélik. El akart menni továbbá azért is, mert többszöri érdeklődés­re sem tudtak komoly tárgyi kifo­gást emelni ellene s úgy vélte, hogy abban az esetben, ha a személye áll a békekötés útjában, akkor nem marad a helyén. Ebben az elhatáro­zásában csak az tartotta vissza, hogy nagy veszedelmet látott abban, hogy az Európa-bajnokság előtt néhány hónappal az egész sze­mélyzetet lecseréljék, mert míg az új vezetőség beletanul a dolgokba és megismeri az ügyeket, addig annyi idő telik el, hogy az Európa­­bajnokság sikere veszélyeztetve van. Minthogy az Európa-bajnok­ság a víváson is túlmenően magyar presztizs-ügy, belement a harcba. Rakovszky Iván dr. elnök, mikor megtudta, hogy harc készül, mint lapunk olvasói előtt ismeretes, ki­jelentette, hogy nem vállal többé elnökséget. Később az ellenzék há­rom tagja, Schröder, Prückler és Bucskó felkereste és kijelentette előtte, hogy nem az ő személye ellen van kifogás. Ekkor Rakovszky azzal válaszolt, hogy békekötés ese­tén szívesen marad. Minthogy a béketárgyalások meghiúsultak, Ra­kovszky eredeti elhatározása mel­lett maradt és nem engedte magát jelölni sem. Elnököt tehát a mai közgyű­lésre egyik párt sem jelöl A béketárgyalások során Kren­csey, Schwartz Tibor, Misley a „kormánypárt” részéről és­ Szila­­veczky, v. Somogyi és v. Pál az ellenzék részéről megkísérelte a béke megpecsételését. Ez a tár­gyalás meghiúsult, mert az ellen­zék csak Krencsey, Hoffmann és Zöld személyére akart megegye­zést, viszont a mai vezetőség csak teljes, minden tisztségre és ta­nácstagságra kiterjedő paktumra lett volna hajlandó. A mai veze­tőség pártja ezt azzal indokolta, hogy a három személyben való megállapodás nem biztosította volna a békét és sebeket hagyott volna a kiegyezés is. Nem beszél­ve arról, hogy akkor is harci lis­tával választott volna mindkét párt. Ez a békeajánlat tehát nem volt mindenre kiterjedő és nem volt megnyugtató. Az ellenzék ve­zérei közül Schenker Zoltán végig beteg volt s ezt a vezetőség pártja fájlalta, mert sok embernek az volt a véleménye, hogy Schenker a legbékülékenyebb és az ő köz­vetlen tárgyalásai esetleg meg­hozták volna a komoly békét. A komoly béketárgyalás alapja Doros főtitkársága volt. Doros személye nagyon rokon­szenves volt mindkét párt előtt és a mai vezetőség készséggel el­fogadta volna főtitkárnak. De kettős akadály volt. Először is Doros csak a béke esetén lett vol­na hajlandó ezt vállalni, másod­szor kikötötte azt, hogy a régi főtitkár, Misley Sándor, amíg ő beletanul, mellette maradjon se­gítőként. Erre Misley is vállalko­zott, de Misleyről az ellenzék mind­végig hallani sem akart. Elmérgesítette a helyzetet az is, hogy a mai vezetőség szerint az ellenzék úgy szerezte a vidéken a szavazatait, hogy sok esetben meg sem jelölte a célt, amire azt használni akarja, tehát nem írta meg, hogy a mai vezetőség ellen akar vele szavazni. Mindezek az ellentétek az utolsó napokban el­kezdett béketárgyaláson nem tud­tak elsimulni és így a mai köz­gyűlésre áll a harc. A jelölőbizottság összeállí­totta a hivatalos listát, amely rendkívül engedékeny, mert mindkét csoport öszes vezéreit tartalmazza. Az ellenzék is összeállította harci listáját, amely azonban már nem ilyen engedékeny, mert az ellen­zékiek a mai vezetőség tagjainak nagy­ részét törölték. A két lista ma fog összecsapni a győzelemért. A „kormánylistán” ügyvezető elnök Krencsey, alelnök Hoffman és Széchy, főtitkár Misley, titkár Zöld, kapitány Jekelfalusy. Az ellenzéki listán ügyvezető elnök Hoffman, alelnök Szelényi és Szi­­laveczky, titkár Prückler, kapi­tány Schenker. A főtitkár szemé­lyét titokban tartja az ellenzék az utolsó pillanatig. Az előzetes előjelentések szerint a két párt körülbelül egyenlő erős és azok a sza­vazatok döntik el a harcot, amelyek nem jelennek meg a választáson. A helyzet teljesen bizonytalan és a győztes párt legfeljebb egy-két szavazattal fog győzni. Mi nem tudjuk megjósolni a győztest és elhisszük, hogy bár­melyik fél győz, a legnagyobb jó­akarattal fogja vezetni az ügye­ket. De a sport érdekében mind­két fél kötelességének azt látjuk, hogy 1. győzelme után első dolga le­gyen a békét megteremteni, mert ebben a légkörben sikeres sporteredményeket elérni, Európa­ba­jnokságot jól rendezni nem le­het. A szövetségből való „kiirtást” a legnagyobb mértékben elítéljük, mert ez csak újabb ellenségeket szül és tudjuk, hogy jót tenni mi­lyen nehéz, de rosszat tenni mi­lyen könnyű. A Nemzeti Sport csak a sport érdekét látja, szemé­lyek nem érdeklik. De a sport a békét követeli és ha már nem le­hetett békét kötni a közgyűlés előtt, béke­jobbot kell nyújtani a közgyűlés után. Mindkét oldalon vannak értékes, munkás emberek, tessék minden , erőt bevonni a kö­zös munkába! Ez a győztesnek a feladata. S csak az lesz a végérvé­nyes, az erkölcsi győztes, aki ezt meg tudja csinálni. Enélkül csak a háború, az egyenetlenség fele­lősségét viseli a győztes, bárme­lyik legyen is az. Szomorú napja van tehát ma a vívásnak. Harcias közgyűlés, fegy­verzaj. Mi a vívásban csak a ver­senyeken szeretjük a fegyverzajt, közgyűlésen nem. Azonban még­sem látjuk oly sötéten a helyzetet. A régi fegyverbarátság és a kö­zeledő munka össze fogja hozni a szembenállókat a vívás fejlődésére és dicsőségére. A közgyűlés 6 órakor lesz az OTT tanácstermében. Hungária—III. ker. FC barátságos mérkőzéssel egészül ki a vasárnapi itthoni program. A két kék-fehér csa­pat találkozása délután fél 4 órakor lesz a Hungária­ úti pályán. Kedden szó volt arról is, hogy a két klub ve­gyes csapata Szegedre utazik le, a budapestiek azonban mostanában ne­hezen mozdulnak ki otthonukból. Elég mozgalmas a válogatott csapat rövid holland túrájá­nak menetre Utaznak hálókocsiban is, de a flim osztály tapadjain is a válogatottak — Saját tudósítónktól — A válogatott csapat útirend­­jét már összeállította Nádas Ödön szövetségi kapitány és Fo­dor Henrik dr., a PLASz főtit­kára, aki a menezseri tisztet tölti be ezen a túrán. A válogatott csapat csütörtö­kön reggel 7.15-kor indul a Nyu­gati pályaudvarról, délután 6-kor utazik át Prágán és éjfél előtt érkezik Lipcsébe. Itt megszakítja a csapat az utazást és szállóban pihen. A továbbindulás pénteken reggel 8-kor lesz és most már egyhuzamban vezet az út Han­noveren és Oldenraaron keresz­tül Amszterdamba, ahova pénte­ken este 7-kor érkezik meg a vá­logatott expedíció. Az amszterdami program a válogatott mérkőzésekkel járó szokásos műsor lesz, ami rész­ben a pihenés jegyében folyik le, viszont gondol arra, hogy az iz­mok el ne petyhüdjenek. Az amszterdami napok programja attól is függ, hogy a vendéglátó holland szövetség milyen ponto­kat kíván felvenni ebbe a pro­gramba. Az amszterdami mérkőzés után most még csak annyi bizonyos, hogy a rotterdami Budapest— Rotterdam mérkőzés szerdán lesz. A továbbiakról majd csak a helyszínen történik döntés, aho­gyan az a legcélszerűbbnek fog mutatkozni. A hazaindulás még a rotter­dami mérkőzés estéjén meg fog történni. Szerdán este 6 óra után indul a válogatott csapat, tagjai számára már biztosította az MLSz a hálóhelyeket, mert hiszen a két fárasztó mérkőz,"-" után vigyázni akarnak a fiúk kondíciójára. Valamennyinek ne­héz bajnoki mérkőzést­­teli" ugyanis idehaza lejátszani a kö­vetkező vasárnap. A hálókocsik­ból csütörtökön reggel szállnak ki futballistáink Berlinben, ahonnan nyomban tovább utaz­nak, de most már csak III. osz­tályon és csütörtökön éjfélkor érkeznek meg a Nyugatin Buda­pestre. ——*rmmm— n­ Harmincketten neveztek a mai nemzeti síugró bajnokságra —■ Saját tudósítónktól — A BBTE ma délután rendezi a svábhegyi sáncon ugróversenyét, amelynek keretében a nemzeti ugró­bajnokság is, eldől. A verseny neve­zési zárlata tegnap este volt. A sze­nior bajnokságra 19, az ifjúságira 13 nevezés futott be. A szenior baj­nokságban a nevesebb ugrók közül indul de Pottere, Radvány, Szepes Gy., Kozma, Ványa és Marsik. Utóbbinak ez lesz első idei itthoni ugróversenye. A tegnapi nap folyamán négy ember hordta a havat a sáncra és az olvadás ellenére is kitűnő volt a hó. A sáncot még ma délelőtt is javítják, úgyhogy előreláthatólag igen jó körülmények között dőlhet el a baj­nokság. A nevezési lista a rajt­számokkal a következő: Szeniorok: 1. Notel BBTE, 2. Balogh MTE, 3. de Pottere MSK, 4. Tassonyi E. LASE, 5. Pintér UTE, 6. Kunszt BBTE, 7. Radvány BBTE, 8. Szigeti MTE, 9. Szepes Gy. MAC, 10. Kozma UTE, 11. Má­tyásfalvi BBTE, 12. Ványa BBTE, 13. Marsik LASE, 14. Tassonyi Á. BBTE, 15. Tamássy MTE, 16. Reich TTE, ,17. Hermann BBTE, 18. Ko­rán BBTE, 19. Zelkó ÁFSE. Ifjúságiak: 11 Szalay BBTE, 2. Radvány S. BBTE, 3. Hermann MTE, 4. Tasnády Toldy reál, 5. Fel­kel­ Toldy r., 6. Albert BBTE, 7. Petrik BBTE,­­8. Marhulik MTE, 9. Batta Toldy r., 10. Schorbert BBTE, 11. Darabos MAC, 12. Tassonyi Zs. BBTE, 13. Emánuel BBTE. A verseny délután 2 órakor kezdő­dik. Végleges: október 1-én Bécsben magyar-osztrák kupameccs — Saját tudósítónktól — Tegnap válasz érkezett az osztrá­koktól az MLSz-hez. Eszerint az osztrákok is beleegyeznek abba, hogy április 30-án Budapesten csak barát­ságos legyen a magyar—osztrák válo­gatott mérkőzés, míg október 1-én Bécsben kupameccsen találkozzék a két ország válogatott csapata. Az osztrákok levele értelmében tegnap az MLSz elnöksége is végleg az október 1-i kupameccs mellett döntött. A Ferencváros mai kétkapus edzésén az FSE jóképességű csa­pata lesz a zöld-fehérek ellen­fele. A játék fél négy órakor kezdődik az Üllői­ úton.

Next